1

 2

2

τοίνυν ἐγγίσαιμι, μακάριε Πολύκαρπε. πάνυ ωνημ·····ησι πρὸς κύριον ····· νημωνε·····εν. των π··········πο·····μεν ····· IV lineae evanuerunt π·ρ τοῦ ·····ωσον την ·····ντ· τουι·····θε···αν·····τατο····· εὐσεβῆ αὔξεσθαι καὶ προκόπτειν διὰ τῆς διδασκαλίας πρὸς τὴν εὐσέβειαν θελήσειν, ἵνα οὕτως πολιτευσάμενοι καταξιωθῶμεν τῆς τῶν οὐρανῶν λήξεως ταῖς εὐχαῖς καὶ πρεσβείαις σου καὶ πάντων τῶν συναθλησάντων σοι χάριτι Χριστοῦ, μεθ' οὗ ἡ δόξα τῷ πατρὶ σὺν τῷ ἁγίῳ πνεύματι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ἀμήν.