1

 2

 3

 4

4

κατέχοντες, κἂν ὡς τρεφόμενοι τοῖς τοῦ ∆εσπότου μέλεσιν, εὐχαριστίαν προσφέρωμεν· αὐτῷ γὰρ πρέπει δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.