1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

7

Αὕτη ἡ εὐχὴ λέγεται ἀπὸ τῆς δʹ τῆς μεσονηστίμου· Ἐπίφανον, δέσποτα, τὸ πρόσωπόν σου κλπ.

(βλ. σελ. 54)· Ἐκφώνως· Ὅτι σὺ εἶ ὁ φωτισμὸς ἡμῶν καὶ σοὶ τὴν δόξαν· Ὁ λαός· Ἀμήν. Ὅσοι πρὸς τὸ φώτισμα προέλθετε, οἱ πρὸς τὸ φώτισμα προέλθετε· Ὅσοι κατηχούμενοι προέλθετε· μή τις τῶν κατηχουμένων. Ὅσοι πιστοὶ ἔτι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Λειτουργία τῶν πιστῶν Ιʹ. Εὐχαὶ ὑπὲρ τῶν πιστῶν Θ Εὐχὴ πιστῶν αʹ μετὰ τὸ ἁπλῶσαι τὸ εἰλητόν. Ὁ Θεὸς ὁ μέγας καὶ αἰνετὸς κλπ. (σελ. 54). Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον, ἀνάστησον καὶ διαφύλαξον. Ἐκφώνως· Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα, τιμή. Ἔτι καὶ ἔτι. Ὁ ἱερεὺς εὔχεται· ∆έσποτα ἅγιε, ὑπεράγαθε, δυσωποῦμέν σε ... (σελ. 55). Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον, ἀνάστησον καὶ διαφύλαξον. Κατὰ τὴν δωρεὰν τοῦ Χριστοῦ σου, μεθ' οὗ εὐλογητὸς εἶ σὺν τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου πνεύματι, νῦν καὶ ἀεί ...

ΙΑʹ Μεγάλη εἴσοδος Θ Οἱ ψάλται Κ, Λ, Μ, Φ, μ, Τρ. Ὁ λαὸς· Νῦν αἱ δυνάμεις Κ, Μ τῶν οὐρανῶν· Κ, Μ. Εὐχὴ δὲ χερουβικοῦ οὐ λέγεται· Ι Μετὰ τὸ εἰσοδεῦσαι τὸν ἱερέα ἀπὸ τῆς προθέσεως καὶ θῆναι τὰ ἅγια ἐν τῇ

ἁγίᾳ τραπέζῃ λέγει· Θ, Κ, Μ, Π, Τρ. κλπ. Πληρώσωμεν τὴν ἑσπερινὴν δέησιν ἡμῶν τῷ Κυρίῳ. Θ, Ι Ὑπὲρ τῶν προσκομισθέντων καὶ προαγιασθέντων τιμίων δώρων τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν· Κ, Μ, Π Ὑπὲρ τοῦ ἁγίου οἴκου τούτου καὶ τῶν Θ, Ι, Κ, Π, Τρ. κλπ. Ὅπως ὁ φιλάνθρωπος Θεὸς ἡμῶν. Ι, Κ, Π ὁ προσδεξάμενος αὐτά. Κ εἰς τὸ ἅγιον καὶ ὑπερουράνιον καὶ νοερὸν αὐτοῦ θυσιαστήριον. Θ, Π ἀντικαταπέμψῃ ἡμῖν· Ι, Κ, Μ, Π, Τρ. κλπ. Ὑπὲρ τοῦ ῥυσθῆναι ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ...

Θ Εὐχὴ τῶν προηγιασμένων μετὰ τὸ ἀποτεθῆναι τὰ δῶρα ἐν τῇ τραπέζῃ καὶ πληρῶσαι τὸν λαὸν τὸν μυστικόν. Ὁ τῶν ἀρρήτων καὶ ἀθεάτων μυστηρίων (σελ. 55- 56).

ΙΒʹ ∆ιακονικὰ-Κυριακὴ προσευχὴ-Μετάληψις. Θ, Ι, Κ, Μ, Π, Π, α κλπ. Ἀντιλαβοῦ σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον .... Τὴν ἑσπέραν πᾶσαν τελείαν, ἁγίαν, εἰρηνικὴν καὶ ἀναμάρτητον παρὰ Ἄγγελον εἰρήνης, πιστὸν ὁδηγόν, φύλακα. Συγγνώμην καὶ ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν· Τὰ καλὰ καὶ συμφέροντα ταῖς ψυχαῖς· Τὸν ὑπόλοιπον χρόνον τῆς ζωῆς· Χριστιανὰ τὰ τέλη τῆς ζωῆς ἡμῶν, ἀνώ ... Τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τὴν κοινωνίαν· τοῦ ἁγίου πνεύματος ... Καὶ καταξίωσον ἡμᾶς κλπ. (σελ. 56-57, στ. 60-76)·

Ι Ὁ ἱερεὺς κλινόμενος ἐπεύχεται· Πρόσχες, Κύριε (σελ. 62, στ. 51-55): Θ, Ι Ὁ διάκονος· Πρόσχωμεν· Ὁ ἱερεύς· Τὰ προηγιασμένα ἅγια τοῖς ἁγίοις· Ὁ λαός· Εἷς ἅγιος, εἷς Κύριος· Φ

Γεύσασθε καὶ ἴδεται (ἴδετε) ὅτι Χριστὸς ὁ Κύριος. Κ Ἰστέον ὅτι ὅταν μέλλῃ ὑψῶσαι, κεκαλυμμένων ὄντων τῶν ἁγίων, εἰσάγει

τὰς χεῖρας αὐτοῦ· ἐκφώ· Κ, μ Εἴτα τῆς μεταλήψεως τελειωθείσης καὶ τῶν ἁγίων λειψάνων ἀπὸ τῆς ἱερᾶς ἀρθέντων τραπέζης, ὁ ἱερεὺς ἐπεύχεται· Θ Εἴτα τῆς μεταλήψεως· Εὐχαριστοῦμέν σοι (σελ. 57-58)

ΙΓʹ Ἐπίλογος καὶ Ἀπόλυσις. Ι Ἔπειτα θυμιάσας καὶ εἰπὼν καθ' ἑαυτὸν ὁ ἱερεύς· Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν

αἴρει τὰ ἅγια ἐκφωνῶν· Πάντοτε νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας· Ὁ διάκονος· Ὀρθοὶ οἱ μεταλαβόντες τῶν θείων, ἁγίων, ἀχράντων,

ἀθανάτων καὶ ἐπουρανίων τοῦ Χριστοῦ μυστηρίων, εὐχαριστήσωμεν τῷ Κυρίῳ Ἀντιλαβοῦ, σῶσον ἐλέησον καὶ διαφύλαξον Τὴν ἑσπέραν πᾶσαν τελείαν, ἁγίαν, εἰρηνικὴν καὶ ἀναμάρτητον αἰτησάμενοι, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους·