1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

8

Κ Ἐκφώνως· Ὅτι σὺ εἶ ὁ ἁγιασμὸς ἡμῶν καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ·

Κ, Φ Ὁ διάκονος· Ἐν εἰρήνῃ προέλθωμεν. Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν· Εὐχὴ ὀπισθάμβωνος· ∆έσποτα ὁ Θεὸς ὁ παντοκράτωρ (σελ. 58) Ι Εὐχὴ εἰς τὸ

συστεῖλαι τὰ ἅγια· Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ ἀγαγὼν ἡμᾶς ... (σελ. 63, στ. 71-74)·