ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ. ΟΜΙΛΙΑ Αʹ. Παῦλος δοῦλος Θ

 ΟΜΙΛΙΑ Βʹ. Τούτου χάριν κατέλιπόν σε ἐν Κρήτῃ, ἵνα τὰ λείποντα ἐπιδιορθώσῃ, καὶ καταστήσῃς κατὰ πόλιν πρεσβυτέρους, ὡς ἐγώ σοι διεταξάμην: εἴ τίς ἐστι

 ΟΜΙΛΙΑ Γʹ. Εἶπέ τις ἐξ αὐτῶν ἴδιος αὐτῶν προφήτης: Κρῆ τες ἀεὶ ψεῦσται, κακὰ θηρία, γαστέρες ἀργαί. Ἡ μαρτυρία αὕτη ἐστὶν ἀληθής. Δι' ἣν αἰτίαν ἔλεγχε

 ΟΜΙΛΙΑ Δʹ. Πρεσβύτας νηφαλίους εἶναι, σεμνοὺς, σώφρο νας, ὑγιαίνοντας τῇ πίστει, τῇ ἀγάπῃ, τῇ ὑπομονῇ: πρεσβύτιδας ὡσαύτως ἐν καταστή ματι ἱεροπρεπεῖς

 ΟΜΙΛΙΑ Εʹ. Ἐπεφάνη γὰρ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σωτήριος πᾶ σιν ἀνθρώποις, παιδεύουσα ἡμᾶς, ἵνα ἀρνησά μενοι τὴν ἀσέβειαν καὶ τὰς κοσμικὰς ἐπιθυμίας, σωφρόν

 ΟΜΙΛΙΑ Ϛʹ. Καὶ περὶ τούτων βούλομαί σε διαβεβαιοῦσθαι, ἵνα φροντίζωσι καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες τῷ Θεῷ. Ταῦτά ἐστι καλὰ καὶ ὠφέλιμα τοῖ

Homilies Of St. John Chrysostom, Archbishop Of Constantinople, On The Epistle Of St. Paul The Apostle To Titus.

Homily I.

Titus i. 1–4

“Paul, a servant of God, and an Apostle of Jesus Christ, according to the faith of God’s elect, and the acknowledging of the truth which is after godliness; In hope of eternal life, which God, that cannot lie, promised before the world began; But hath in due times manifested His word through preaching, which is committed unto me according to the commandment of God our Saviour; To Titus, mine own son after the common faith; Grace, mercy, and peace, from God the Father, and the Lord Jesus Christ our Saviour.”

Titus was an approved one of the companions of Paul; otherwise, he would not have committed to him the charge of that whole island, nor would he have commanded him to supply what was deficient, as he says, “That thou shouldest set in order the things that are wanting.” (Ver. 5.) He would not have given him jurisdiction over so many Bishops, if he had not placed great confidence in him. They say that he also was a young man, because he calls him his son, though this does not prove it. I think that there is mention made of him in the Acts.1    In the Vulgate, Acts xviii. 7, there is mention of “Titus, surnamed Justus,” at Corinth, and a few mss. have the name. In the Syriac, which St. Chrysostom might know, “Titus” stands for “Justus.” [W. and Hort. read: Τιτίου ᾽Ιούστου.—P.S.] Perhaps he was a Corinthian, unless there was some other of the same name. And he summons Zenas, and orders Apollos to be sent to him, never Titus. (Tit. iii. 13.) For he also attests their superior virtue and courage in the presence of the Emperor.

Some time seems to have since elapsed, and Paul, when he wrote this Epistle, appears to have been at liberty. For he says nothing about his trials, but dwells continually upon the grace of God, as being a sufficient encouragement to believers to persevere in virtue. For to learn what they had deserved, and to what state they had been transferred, and that by grace, and what had been vouchsafed them, was no little encouragement. He takes aim also against the Jews, and if he censures the whole nation, we need not wonder, for he does the same in the case of the Galatians, saying, “O foolish Galatians.” (Gal. iii. 1.) And this does not proceed from a censorious temper, but from affection. For if it were done for his own sake, one might fairly blame him; but if from the fervor of his zeal for the Gospel, it was not done reproachfully. Christ too, on many occasions, reproached the Scribes and Pharisees, not on his own account, but because they were the ruin of all the rest.

And he writes a short Epistle, with good reason, and this is a proof of the virtue of Titus, that he did not require many words, but a short remembrance. But this Epistle seems to have been written before that to Timothy, for that he wrote as near his end and in prison, but here, as free and at liberty. For his saying, “I have determined to winter at Nicopolis” (Tit. iii. 12.), is a proof that he was not yet in bonds, as when he wrote to Timothy.

Ver. 1. “Paul, a servant of God, and an Apostle of Jesus Christ, according to the faith of God’s elect.”

You observe how he uses these expressions indifferently, sometimes calling himself the “servant of God,” and sometimes the “servant of Christ,” thus making no difference between the Father and the Son.

“According to the faith of God’s elect, and the acknowledging of the truth which is after godliness. In hope of eternal life.”

“According to the faith of God’s elect.” It is because thou hast believed, or rather because thou wast intrusted? I think he meant, that he was intrusted with God’s elect, that is, not for any achievements of mine, nor from my toils and labors, did I receive this dignity. It was wholly the effect of His goodness who intrusted me. Yet that the grace may not seem without reason, (for still the whole was not of Him, for why did He not intrust it to others?) he therefore adds, “And the acknowledging of the truth that is after godliness.” For it was for this acknowledgment that I was intrusted, or rather it was of His grace that this too was intrusted to me, for He was the author of this also. Whence Christ Himself said, “Ye have not chosen Me, but I have chosen you.” (John xv. 16.) And elsewhere this same blessed one writes, “I shall know, even as also I am known.” (1 Cor. xiii. 12.) And again, “If I may apprehend that, for which also I am apprehended of Christ Jesus.” (Philip. iii. 12.) First we are apprehended, and afterwards we know: first we are known, and then we apprehend:2    al. “first we are apprehended, and afterwards we apprehend; first we are known, and then we know.” first we were called, and then we obeyed. But in saying, “according to the faith of the elect,” all is reckoned to them, because on their account I am an Apostle, not for my worthiness, but “for the elect’s sake.” As he elsewhere says, “All things are yours, whether Paul, or Apollos.” (1 Cor. iii. 21.)

“And the acknowledging the truth that is after godliness.” For there is a truth in other things, that is not according to godliness; for knowledge in matters of agriculture, knowledge of the arts, is true knowledge; but this truth is after godliness. Or this, “according to faith,” means that they believed, as the other elect believed, and acknowledged the truth. This acknowledging then is from faith, and not from reasonings.

“In hope of eternal life.” He spoke of the present life, which is in the grace of God, and he also speaks of the future, and sets before us the rewards that follow the mercies which God has bestowed upon us. For He is willing to crown us because we have believed, and have been delivered from error. Observe how the introduction is full of the mercies of God, and this whole Epistle is especially of the same character, thus exciting the holy man himself, and his disciples also, to greater exertions. For nothing profits us so much as constantly to remember the mercies of God, whether public or private. And if our hearts are warmed when we receive the favors of our friends, or hear some kind word or deed of theirs, much more shall we be zealous in His service when we see into what dangers we had fallen, and that God has delivered us from them all.

“And the acknowledging of the truth.” This he says with reference to the type. For that was an “acknowledging” and a “godliness,” yet not of the Truth,3    Thus our Lord, speaking as a Jew, said (John iv. 22), “We know what we worship”; and yet v. 23, “The hour cometh, and now is, when the true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth.” yet neither was it falsehood, it was godliness, but it was in type and figure. And he has well said, “In hope of eternal life.” For the former was in hope of the present life. For it is said, “he that doeth these things shall live in them.” (Rom. x. 5.) You see how at the beginning he sets forth the difference of grace. They are not the elect, but we. For if they were once called the elect, yet are they no longer called so.

Ver. 2. “Which God, that cannot lie, promised before the world began.”

That is, not now upon a change of mind, but from the beginning it was so foreordained. This he often asserts, as when he says, “Separated unto the Gospel of God.” (Rom. i. 1.) And again, “Whom He did foreknow, He also did predestinate.” (Rom. viii. 29.) Thus showing our high origin, in that He did not love us now first, but from the beginning: and it is no little matter to be loved of old, and from the beginning.

“Which God, that cannot lie, promised.” If He “cannot lie,” what He has promised will assuredly be fulfilled. If He “cannot lie,” we ought not to doubt it, though it be after death. “Which God, that cannot lie,” he says, “promised before the world began”; by this also, “before the world began,” he shows that it is worthy of our belief. It is not because the Jews have not come in, that these things are promised. It had been so planned from the first. Hear therefore what he says,

“But hath in His own4    Or, “its own,” ἰδίοις, E.V. “due.” times manifested.”

Wherefore then was the delay? From His concern for men, and that it might be done at a seasonable time. “It is time for Thee, Lord, to work” (Ps. cxix. 125.), says the Prophet. For by “His own5    Or, “its own,” ἰδίοις, E.V. “due.” times” is meant the suitable times, the due, the fitting.

Ver. 3. “But hath in due times manifested His word through preaching, which is committed unto me.”

That is, the preaching is committed unto me. For this included everything, the Gospel, and things present, and things future, life, and godliness, and faith, and all things at once. “Through preaching,” that is, openly and with all boldness, for this is the meaning of “preaching.” For as a herald proclaims6    κηρύττει, the same word as is used for preaching. in the theater in the presence of all, so also we preach, adding nothing, but declaring the things which we have heard. For the excellence of a herald consists in proclaiming to all what has really happened, not in adding or taking away anything. If therefore it is necessary to preach, it is necessary to do it with boldness of speech. Otherwise, it is not preaching. On this account Christ did not say, Tell it “upon the housetops,” but “preach upon the housetops” (Matt. x. 27.); showing both by the place and by the manner what was to be done.

“Which is committed unto me according to the commandment of God our Saviour.”

The expressions, “committed unto me,” and “according to the commandment,” show the matter to be worthy of credit, so that no one should think it discreditable, nor be hesitating about it, or discontented. If then it is a commandment, it is not at my disposal. I fulfill what is commanded. For of things to be done, some are in our power, others are not. For what He commands, that is not in our power, what He permits, is left to our choice. For instance, “Whosoever shall say to his brother, Thou fool, shall be in danger of hell fire.” (Matt. v. 22.) This is a commandment. And again, “If thou bring thy gift to the altar, and there rememberest that thy brother hath aught against thee, leave there thy gift before the altar, and go thy way; first be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift.” (Matt. v. 23, 24.) This also is a command. But when He says, “If thou wilt be perfect, go and sell all that thou hast” (Matt. xix. 21.): and, “He that is able to receive it, let him receive it” (Matt. xix. 12.): this is not a command, for He makes His hearer the disposer of the matter, and leaves him the choice, whether he will do it or not. For these things we may either do or not do. But commandments are not left to our choice, we must either perform them, or be punished for not doing so. This is implied when he says, “Necessity is laid upon me; yea woe is unto me, if I preach not the Gospel.” (1 Cor. ix. 16.) This I will state more plainly, that it may be manifest to all. For instance, He that is intrusted with the government of the Church, and honored with the office of a Bishop, if he does not declare to the people what they ought to do, will have to answer for it. But the layman is under no such obligation. On this account Paul also says, “According to the commandment of God our Saviour,” I do this. And see how the epithets fit in to what I have said. For having said above, “God who cannot lie,” here he says, “According to the commandment of God our Saviour.” If then He is our Saviour, and He commanded these things with a view that we should be saved, it is not from a love of command. It is a matter of faith, and the commandment of God our Saviour.

“To Titus mine own7    γνησί& 251·. son,” that is, my true son. For it is possible for men not to be true sons, as he of whom he says, “If any man that is called a brother be a fornicator, or covetous, or an idolater, or a railer, or a drunkard, with such an one no not to eat.” (1 Cor. v. 11.) Here is a son,8    τέκνον. but not a true son. A son indeed he is, because he has once received the grace, and has been regenerated: but he is not a true son, because he is unworthy of his Father, and a deserter to the usurped sovereignty of another. For in children by nature, the true and the spurious are determined by the father that begot, and the mother who bore them. But it is not so in this case, but it depends on the disposition. For one who was a true son may become spurious, and a spurious son may become a true one. For it is not the force of nature, but the power of choice, on which it depends, whence it is subject to frequent changes. Onesimus was a true son, but he was again not true, for he became “unprofitable”; then he again became a true son, so as to be called by the Apostle his “own bowels.” (Philem. 12.)

Ver. 4. “To Titus, mine own son after the common faith.”

What is “after the common faith”? After he had called him his own son, and assumed the dignity of a father, hear how it is that he lessens and lowers that honor. He adds, “After the common faith”; that is, with respect to the faith I have no advantage over thee; for it is common, and both thou and I were born by it. Whence then does he call him his son? Either only wishing to express his affection for him, or his priority in the Gospel, or to show that Titus had been enlightened by him. On this account he calls the faithful both children and brethren; brethren, because they were born by the same faith; children, because it was by his hands. By mentioning the common faith, therefore, he intimates their brotherhood.

Ver. 4. “Grace and peace from God the Father, and the Lord Jesus Christ our Saviour.”

Because he had called him his son, he adds, “from God the Father,” to elevate his mind by showing whose son he was, and by not only naming the common faith, but by adding “our Father,” he implies that he has this honor equally with himself. Moral. Observe also how he offers the same prayers for the Teacher, as for the disciples and the multitude. For indeed he needs such prayers as much, or rather more than they, by how much he has greater enmities to encounter, and is more exposed to the necessity of offending God. For the higher is the dignity, the greater are the dangers of the priestly office. For one good act in his episcopal office is sufficient to raise him to heaven and one error to sink him to hell itself. For, to pass over all other cases of daily occurrence, if he happens, either from friendship or any other cause, to have advanced an unworthy person to a Bishopric, and have committed to him the rule of a great city, see to how great a flame he renders himself obnoxious. For not only will he have to account for the souls that are lost, for they are lost through the man’s irreligion, but for all that is done amiss by the other. For he that is irreligious in a private station will be much more so when he is raised to power. It is much indeed, if a pious man continue such after his elevation to rule. For he is then more strongly assailed by vainglory, and the love of wealth, and self-will, when office gives him the power; and by offenses, insults, and reproaches, and numberless other evils. If therefore any one be irreligious, he will become more so when raised to office; and he who appoints such a ruler will be answerable for all the offenses committed by him, and for the whole people. But if it is said of him who gives offense to one soul, “It were better for him that a millstone were hanged about his neck, and that he were drowned in the depth of the sea” (Matt. xviii. 6.); what will he have to suffer who offends so many souls, whole cities and populations, and multitudes of families,9    So Sav. mar. Edd. “souls.” men, women, children, citizens, and husbandmen, the inhabitants of the city itself, and of all places subject to it? To say thrice as much more is to say nothing, so severe is the vengeance and the punishment to which he will be obnoxious. So that a Bishop especially needs the grace and peace of God. For if without these he governs the people, all is ruined and lost, for want of those helms. And though he be skilled in the art of steering, he will sink the vessel and those that sail in it, if he has not these helms, “the grace and peace of God.”

Hence I am struck with astonishment at those who desire so great a burden. Wretched and unhappy man, seest thou what it is thou desirest? If thou art by thyself, unknown and undistinguished, though thou committest ten thousand faults, thou hast only one soul for which to give an account, and for it alone wilt thou be answerable. But when thou art raised to this office, consider for how many persons thou art obnoxious to punishment. Hear what Paul says, “Obey them that have the rule over you, and submit yourselves: for they watch for your souls as they that must give account.” (Heb. xiii. 17.) But dost thou desire honor and power? But what pleasure is there in this honor? I confess, I see not. For to be a ruler indeed is not possible, since it depends upon those under thy rule to obey or not. And to any one who considers the matter closely; it will appear that a Bishop does not so much come to rule, as to serve a multitude of masters, who are of opposite desires and sentiments. For what one commends, another blames; what this man censures, that admires. To whom therefore shall he listen, with whom shall he comply? It is impossible! And the slave that is bought with money complains if his master’s commands are contrary to each other. But shouldest thou grieve, when so many masters give the contrary orders, thou art condemned even for this, and all mouths are opened against thee. Tell me then, is this honor, is this rule, is this power?

One who holds the Episcopal office has required a contribution of money. He who is unwilling to contribute not only withholds it, but that he may not seem to withhold it from indifference, he accuses his Bishop. He is a thief, he says, a robber, he engulfs the goods of the poor, he devours the rights of the needy. Cease thy calumnies! How long wilt thou say these things? Wilt thou not contribute? No one compels thee, there is no constraint. Why dost thou revile him who counsels and advises thee? Is any one reduced to need, and he from inability, or some other hindrance, has not lent a hand? No allowance is made for him, the reproaches in this case are worse than in the other. This then is government! And he cannot avenge himself. For they are his own bowels, and as though the bowels be swollen, and though they give pain to the head and the rest of the body, we venture not on revenge, we cannot take a sword and pierce them; so if one of those under our rule be of such sort, and create trouble and disorder by these accusations, we dare not avenge ourselves, for this would be far from the disposition of a father, but we must endure the grief till he becomes sound and well.

The slave bought with money has an appointed work, which when he has performed, he is afterwards his own master. But the Bishop is distracted on every side and is expected to do many things that are beyond his power. If he knows not how to speak, there is great murmuring; and if he can speak, then he is accused of bring vainglorious. If he cannot raise the dead, he is of no worth, they say: such an one is pious, but this man is not. If he eats a moderate meal, for this he is accused, he ought to be strangled, they say. If he is seen at the bath,10    See above, p. 499. he is much censured. In short, he ought not to look upon the sun! If he does the same things that I do, if he bathes, eats and drinks, and wears the same clothing, and has the care of a house and servants, on what account is he set over me? But he has domestics to minister to him, and an ass to ride upon, why then is he set over me? But say, ought he then to have no one to wait upon him? Ought he himself to light his own fire, to draw water, to cleave wood, to go to market? How great a degradation would this be! Even the holy Apostles would not that any ministers of the word should attend upon the tables of the widows, but they considered it a business unworthy of them: and would you degrade them to the offices of your own domestics? Why dost not thou, who commandest these things, come and perform these services? Tell me, does not he minister to thee a better service than thine, which is bodily? Why dost thou not send thy domestic to wait upon him? Christ washed the feet of His disciples; is it a great thing for thee to give this service to thy Teacher? But thou art not willing to render it thyself, and thou grudgest it to him. Ought he then to draw his livelihood from heaven? But God wills not so.

But you say, “Had the Apostles free men to serve them?” Would you then hear how the Apostles lived? They made long journeys, and free men and honorable women laid down their lives and souls for their relief. But hear this blessed Apostle thus exhorting; “Hold such in reputation” (Philip. ii. 29, 30.): and again, “Because for the work of Christ he was nigh unto death, not regarding his life, to supply your lack of service toward me.” See what he says! but thou hast not a word to throw away upon thy spiritual father, much less wilt thou submit to any danger in his behalf. But thou sayest, “He ought not to frequent the bath.” And where is this forbidden? there is nothing honorable in being unclean.

These are not the things we find blamed or applauded at all. For the qualities which a Bishop is required to possess are different, as to be blameless, sober, orderly, hospitable, apt to teach. These the Apostle requires, and these we ought to look for in a ruler of the Church, but nothing further. Thou art not more strict than Paul, or rather more strict than the Spirit. If he be a striker, or violent, or cruel, and unmerciful, accuse him. These things are unworthy of a Bishop. If he be luxurious, this also is censurable. But if he takes care of his body that he may minister to thee, if he attends to his health that he may be useful, ought he for this to be accused? Knowest thou not that bodily infirmity no less than infirmity of soul injures both us and the Church? Why, otherwise, does Paul attend to this matter, in writing to Timothy, “Use a little wine for thy stomach’s sake, and thy often infirmities”? (1 Tim. v. 23.) For if we could practice virtue with the soul alone, we need not take care of the body. And why then were we born at all? But if this has contributed a great share, is it not the extreme of folly to neglect it?

For suppose a man honored with the Bishopric, and intrusted with a public charge of the Church, and let him in other respects be virtuous, and have every quality, which a priest ought to possess, yet let him be always confined to his bed by reason of great infirmity, what service will he be able to render? Upon what mission can he go? what visitation can he undertake? whom can he rebuke or admonish? These things I say, that you may learn not causelessly to accuse him, but rather may receive him favorably; as also that if any one desire rule in the Church, seeing the shower of abuse that attends it, he may quench that desire. Great indeed is the danger of such a station, and it requires “the grace and peace of God.” Which that we may have abundantly, do you pray for us, and we for you, that practicing virtue aright we may so obtain the blessings promised, through Jesus Christ, with whom, &c.

ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ. ΟΜΙΛΙΑ Αʹ. Παῦλος δοῦλος Θεοῦ, ἀπόστολος δὲ Ἰησοῦ Χρι στοῦ, κατὰ πίστιν ἐκλεκτῶν Θεοῦ καὶ ἐπίγνω σιν ἀληθείας τῆς κατ' εὐσέβειαν, ἐπ' ἐλπίδι ζωῆς αἰωνίου, ἣν ἐπηγγείλατο ὁ ἀψευδὴς Θεὸς πρὸ χρόνων αἰωνίων, ἐφανέρωσε δὲ καιροῖς ἰδίοις τὸν λόγον αὑτοῦ ἐν κηρύγματι, ὃ ἐπι στεύθην ἐγὼ κατ' ἐπιταγὴν τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Θεοῦ, Τίτῳ γνησίῳ τέκνῳ κατὰ κοινὴν πίστιν, χάρις καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ Πατρὸς καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν. αʹ. Τῶν Παύλῳ συνόντων δόκιμος οὗτος ἦν: εἰ μὴ γὰρ ἦν δόκιμος, οὐκ ἂν αὐτῷ τὴν νῆσον ὁλόκληρον ἐπέτρεψεν, οὐκ ἂν τὰ ἐλλειφθέντα ἀναπληρῶσαι προσέταξεν: Ἵνα γὰρ, φησὶ, τὰ λείποντα ἐπιδιορθώσῃ: οὐκ ἂν τοσούτων ἐπισκόπων κρίσιν ἐπέτρεψεν, εἰ μὴ σφόδρα ἐθάῤῥει τἀνδρί. Φασὶ δὲ αὐτὸν καὶ νέον εἶναι, διὰ τὸ τέκνον αὐτὸν λέγειν: πλὴν ἀλλ' οὔπω τοῦτο δῆλον ἀπὸ τούτου. Οἶμαι δὲ αὐτοῦ καὶ ἐν ταῖς Πράξεσιν εἶναι μνείαν. Τάχα καὶ Κορίνθιος ἦν, εἰ μή τις ἕτερος ἦν ὁμώνυμος αὐτῷ. Καὶ Ζηνᾶν μὲν καλεῖ πρὸς ἑαυτὸν, καὶ Ἀπολλὼ πεμφθῆναι βούλεται, τοῦτον δὲ οὔ: καὶ γὰρ ἐναντίον τοῦ αὐτοκράτορος μείζονα τούτοις ἐμαρτύρει τὴν ἀνδρείαν καὶ τὴν ἀρετήν. Δοκοῦσι δέ μοι χρόνοι εἶναι μέσοι τινὲς, καὶ ἐν ἀδείᾳ Παῦλος ὢν γράφει ταῦτα: οὐδὲν γὰρ περὶ πειρασμῶν φησι, συνεχῶς δὲ περιστρέφει τοῦ Θεοῦ τὴν χάριν καὶ ἄνω καὶ κάτω, ἱκανὴν οὖσαν παράκλησιν τοῖς πεπιστευκόσι πρὸς ἀρετήν. Τὸ γὰρ μαθεῖν τίνων μὲν ἦσαν ἄξιοι, πρὸς τί δὲ μετέστησαν, καὶ ταῦτα χάριτι, καὶ τίνων ἠξίωνται, οὐ μικρὰ προτροπή. Ἀποτείνεται δὲ καὶ πρὸς Ἰουδαίους. Εἰ δὲ καὶ ὁλόκληρον τὸ ἔθνος ὑβρίζει, μὴ θαυμάσῃς: καὶ ἐπὶ Γαλατῶν γὰρ αὐτὸ ποιεῖ, λέγων: Ὢ ἀνόητοι Γαλάται. Οὐχ ὑβριστικοῦ δὲ τοῦτο ἤθους, ἀλλ' ἐρωτικοῦ. Εἰ μὲν γὰρ τῶν αὑτοῦ ἕνεκεν ταῦτα ἐποίει, εἰκότως τις αὐτῷ ἐπεμέμψατο: εἰ δὲ πεπυρωμένος καὶ ζέων ὑπὲρ τοῦ κηρύγματος, οὐχ ὑβριστικῶς αὐτὸ ἐποίει. Καὶ ὁ Χριστὸς δὲ μυρία ἐλοιδορεῖτο τοῖς γραμματεῦσι καὶ Φαρισαίοις, ἀλλ' οὐχ ἑαυτοῦ ἕνεκεν, ἀλλ' ὅτι τοὺς ἄλλους ἅπαντας ἀπώλλυον. Βραχεῖαν δὲ ποιεῖ τὴν ἐπιστολὴν, εἰκότως. Καὶ τοῦτο δὲ τῆς ἀρετῆς τοῦ Τίτου τεκμήριον ἦν, τὸ μὴ δεῖσθαι λόγων πολλῶν, ἀλλ' ὥσπερ τινὸς ὑπομνήσεως. Αὕτη δέ μοι δοκεῖ τῆς πρὸς Τιμόθεον εἶναι προτέρα ἐπιστολῆς. Ἐκείνην μὲν γὰρ πρὸς τῷ τέλει ἐν δεσμοῖς ὢν ἔγραφεν, ἐνταῦθα δὲ ἄφετος ὢν καὶ λελυμένος: τὸ γὰρ, Κέκρικα παραχειμάσαι ἐν Νικοπόλει, τεκμήριον ἦν τοῦ μηδέπω ἐν δεσμοῖς εἶναι: ἐκεῖ δὲ συνεχῶς ἑαυτὸν δέσμιον καλεῖ. Τί οὖν φησι; Παῦλος δοῦλος Θεοῦ, ἀπόστολος δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ, κατὰ πίστιν ἐκλεκτῶν Θεοῦ. Ὁρᾷς πῶς ἀδιαφόρως αὐτὰ τίθησι, ποτὲ μὲν ἑαυτὸν τοῦ Θεοῦ δοῦλον λέγων, τοῦ δὲ Χριστοῦ ἀπόστολον, ποτὲ δὲ τοῦ Χριστοῦ δοῦλον, Παῦλος δοῦλος Ἰησοῦ Χριστοῦ; οὕτως οὐδεμίαν οἶδε διαφορὰν μεταξὺ Πατρὸς καὶ Υἱοῦ. Κατὰ πίστιν ἐκλεκτῶν τοῦ Θεοῦ καὶ ἐπίγνωσιν ἀληθείας τῆς κατ' εὐσέβειαν, ἐπ' ἐλπίδι ζωῆς αἰωνίου. Κατὰ πίστιν ἐκλεκτῶν Θεοῦ. Ὅτι ἐπίστευσας, ἢ ὅτι ἐπιστεύθης; Οἶμαι αὐτὸν λέγειν, ὅτι αὐτὸς ἐπιστεύθη τοὺς ἐκλεκτοὺς τοῦ Θεοῦ. Τουτέστιν, οὐκ ἀπὸ κατορθωμάτων, οὐδὲ ἀπὸ πόνων καὶ ἱδρώτων τὸ ἀξίωμα ἔλαβον, ἀλλὰ τὸ πᾶν τῆς τοῦ πιστεύσαντος εὐεργεσίας ἐγένετο. Εἶτα, ἵνα μὴ ἄλογος ἡ χάρις νομισθῇ: οὔτε γὰρ τὸ πᾶν αὐτοῦ: ἐπεὶ διὰ τί μὴ καὶ ἑτέροις ἐνεπίστευσε; διὰ τοῦτο ἐπήγαγε τὸ, Καὶ ἐπίγνωσιν ἀληθείας τῆς κατ' εὐσέβειαν. Ἀπὸ ταύτης, φησὶν, ἐπιστεύθην, μᾶλλον δὲ καὶ τοῦτο ἐπιστεύθην ἐκ τῆς αὐτοῦ χάριτος: καὶ γὰρ καὶ τούτου αὐτὸς αἴτιος. Διὰ τοῦτο γὰρ καὶ αὐτὸς ὁ Χριστός φησιν, Οὐχ ὑμεῖς με ἐξελέξασθε, ἀλλ' ἐγὼ ὑμᾶς ἐξελεξάμην: καὶ πάλιν αὐτὸς οὗτος ὁ μακάριος ἑτέρωθι γράφων φησίν: Ἐπιγνώσομαι, καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην: καὶ πάλιν, Εἰ καταλάβω, ἐφ' ᾧ καὶ κατελήφθην ὑπὸ τοῦ Χριστοῦ Ἰησοῦ. Πρότερον κατελήφθημεν, καὶ ὕστερον ἐπέγνωμεν: πρότερον ἐπεγνώσθημεν, καὶ τότε κατελάβομεν: πρότερον ἐκλήθημεν, καὶ τότε ὑπηκούσαμεν. Τῷ δὲ, Κατὰ πίστιν, εἰπεῖν τὸ πᾶν ἐκείνοις λογίζεται, ὅτι Δι' ἐκείνους εἰμὶ ἀπόστολος, οὐχὶ ὡς ἄξιος, ἀλλὰ διὰ τοὺς ἐκλεκτούς: ὅπερ καὶ ἀλλαχοῦ λέγει: Πάντα γὰρ ὑμῶν ἐστιν, εἴτε Παῦλος, εἴτε Ἀπολλώς. Καὶ ἐπίγνωσιν, φησὶν, ἀληθείας τῆς κατ' εὐσέβειαν. Ἔστι γὰρ ἀλήθεια πραγμάτων, ἀλλ' οὐ κατ' εὐσέβειαν: οἷον τὸ εἰδέναι τὰ γεωργικὰ, τὸ εἰδέναι τέχνας, ἀληθῶς ἐστιν εἰδέναι: ἀλλ' αὕτη κατ' εὐσέβειαν ἡ ἀλήθεια. Ἢ τὸ, Κατὰ πίστιν, ὅτι ἐπίστευσαν καθάπερ οἱ λοιποὶ ἐκλεκτοὶ, καὶ ἐπέγνωσαν τὴν ἀλήθειαν. Ἀπὸ πίστεως ἄρα ἡ ἐπίγνωσις, οὐκ ἀπὸ λογισμῶν. Ἐπ' ἐλπίδι ζωῆς αἰωνίου. Εἶπε τὴν παροῦσαν τὴν ἐν τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ: λέγει καὶ τὴν μέλλουσαν, καὶ ἔπαθλα τίθησιν ἡμῖν ὑπὲρ ὧν ἡμᾶς εὐηργέτησεν. Ἐπειδὴ γὰρ ἐπιστεύσαμεν καὶ ἀπηλλάγημεν τῆς πλάνης, στεφανοῦν ἡμᾶς βούλεται. Ὅρα πῶς γέμει τὸ προοίμιον τῶν εὐεργεσιῶν τοῦ Θεοῦ: καὶ ὅλη διόλης ἡ ἐπιστολὴ αὕτη μάλιστα τοιαύτη τυγχάνει, καὶ αὐτὸν τὸν ἅγιον ἐκεῖνον διανιστῶσα μᾶλλον πρὸς τοὺς πόνους, καὶ τοὺς μαθητευομένους. Οὐδὲν γὰρ οὕτως ἡμᾶς ὠφελεῖ, ὡς τὸ συνεχῶς μεμνῆσθαι τῶν εὐεργεσιῶν τοῦ Θεοῦ, τῶν τε κοινῇ καὶ τῶν ἰδίᾳ. Εἰ γὰρ φίλου εὐεργεσίας ἀνενεγκόντες, ἢ ῥῆμα προσηνὲς ἀκούσαντες ἢ πρᾶγμα, διαθερμαινόμεθα, πολλῷ μᾶλλον, ὅταν ἴδωμεν πόσοις κινδύνοις περιεπέσομεν, καὶ ἀπὸ πάντων ἡμᾶς ἐξείλετο ὁ Θεὸς, προθυμότεροι πρὸς τὴν ὑπακοὴν ἐσόμεθα. Καὶ ἐπίγνωσιν, φησὶν, ἀληθείας. Ἀλήθειαν δὲ ἐνταῦθα πρὸς τὸν τύπον οὕτως εἶπε. Καὶ γὰρ καὶ ἐκείνη ἐπίγνωσις ἦν, καὶ εὐσέβεια ἦν, ἀλλ' οὐκ ἀληθείας, οὐ μὴν οὐδὲ ψεύδους, ἀλλὰ τύπων καὶ εἰκόνος. Καλῶς εἶπεν, Ἐπ' ἐλπίδι ζωῆς αἰωνίου, ὅτι ἐκείνη ἐπ' ἐλπίδι ἦν ζωῆς τῆς παρούσης: Ὁ γὰρ ποιήσας αὐτὰ, φησὶ, ζήσεται ἐν αὐτοῖς. Ὁρᾷς πῶς ἐκ προοιμίων ἤδη δείκνυται τῆς χάριτος τὸ μέσον; Ἐκεῖνοι οὐκ ἐκλεκτοὶ, ἀλλ' ἡμεῖς: εἰ γὰρ καὶ αὐτοὶ ἐλέγοντο ἐκλεκτοὶ, ἀλλ' οὐκέτι. Ἣν ἐπηγγείλατο, φησὶν, ὁ ἀψευδὴς Θεὸς πρὸ χρόνων αἰωνίων. Τουτέστιν, οὐ νῦν ἐκ μετανοίας, ἀλλ' ἄνωθεν ταῦτα προώριστο. Πολλαχοῦ τοῦτο τίθησιν, ὡς ὅταν λέγῃ, Ἀφωρισμένος εἰς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Θεοῦ: καὶ πάλιν, Οὓς προέγνω καὶ προώρισε: δεικνὺς τὴν εὐγένειαν τὴν ἡμετέραν, ὅτι ἡμᾶς οὐ νῦν, ἀλλ' ἄνωθεν ἠγάπησεν. Οὐ μικρὸν δὲ τοῦτο τὸ ἄνωθεν ἠγαπῆσθαι καὶ ἐξ ἀρχῆς. βʹ. Ἣν ἐπηγγείλατο, φησὶν, ὁ ἀψευδὴς Θεός. Εἰ ἀψευδὴς, πάντως ἔσται ὃ ἐπηγγείλατο: εἰ ἀψευδὴς, οὐ δεῖ ἀμφιβάλλειν, κἂν μετὰ θάνατον ᾖ. Ἣν ἐπηγγείλατο, φησὶν, ὁ ἀψευδὴς Θεὸς πρὸ χρόνων αἰωνίων. Καὶ ἀπὸ τοῦ εἰπεῖν, Πρὸ χρόνων αἰωνίων, τὸ ἀξιόπιστον δείκνυσιν. Οὐκ ἐπειδὴ Ἰουδαῖοι νῦν οὐ προσῆλθον, φησὶ, διὰ τοῦτο ταῦτα, ἀλλ' οὕτως ἄνωθεν ἐτετύπωτο. Ἄκουε γοῦν τί φησιν: Ἐφανέρωσε δὲ καιροῖς ἰδίοις. Τίς οὖν ἡ ἀναβολή; Κηδεμονίας χάριν καὶ τοῦ εὐκαίρως ποιῆσαι: Καιρὸς, φησὶν ὁ προφήτης, τοῦ ποιῆσαι τῷ Κυρίῳ. Τὸ γὰρ Ἰδίοις, τοῦτό ἐστι, τοῖς προσήκουσι, τοῖς ὀφειλομένοις, τοῖς ἁρμόζουσιν. Ἐφανέρωσε, φησὶ, καιροῖς ἰδίοις τὸν λόγον αὑτοῦ ἐν κηρύγματι, ὃ ἐπιστεύθην ἐγώ: τουτέστι, τὸ κήρυγμα. Τοῦτο γὰρ τὰ πάντα εἶχε, τὸ εὐαγγέλιον, καὶ τὰ ἐνταῦθα καὶ μέλλοντα, τὴν ζωὴν, τὴν εὐσέβειαν, τὴν πίστιν, πάντα ὁμοῦ. Ἐν κηρύγματι: τουτέστι, φανερῶς, μετὰ παῤῥησίας: τοῦτο γάρ ἐστι τὸ, Ἐν κηρύγματι. Ὥσπερ γὰρ ὁ κήρυξ πάντων παρόντων ἐν τῷ θεάτρῳ κηρύττει, οὕτω καὶ ἡμεῖς κηρύττομεν, ὥστε μηδὲν προσθεῖναι, ἀλλ' αὐτὰ ἃ ἠκούσαμεν εἰπεῖν. Ἡ γὰρ τοῦ κήρυκος ἀρετὴ ἐν τῷ πᾶσιν εἰπεῖν ἐστι τὸ γεγονὸς, οὐκ ἐν τῷ προσθεῖναί τινα καὶ ἀφελεῖν. Εἰ τοίνυν κηρύττειν δεῖ, μετὰ παῤῥησίας κηρύττειν δεῖ: ἐπεὶ οὐδὲ κηρύττειν ἐστί. Διὰ τοῦτο οὐδὲ εἶπεν ὁ Χριστὸς, Εἴπατε ἐπὶ τῶν δωμάτων, ἀλλὰ, Κηρύξατε ἐπὶ τῶν δωμάτων, καὶ ἀπὸ τοῦ τόπου, καὶ ἀπὸ τοῦ τρόπου τὸ γεγονὸς παριστῶν. Ὃ ἐπιστεύθην ἐγὼ κατ' ἐπιταγὴν τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Θεοῦ. Καὶ τὸ, Ἐπιστεύθην, καὶ τὸ, Κατ' ἐπιταγὴν, τὸ ἀξιόπιστον δείκνυσιν: ὥστε μηδένα ἀναξιοπαθεῖν, μηδὲ ἀκκίζεσθαι, μηδὲ δυσχεραίνειν. Εἰ τοίνυν ἐπιταγή ἐστι, οὐκ εἰμὶ κύριος: ἐπίταγμα γὰρ πληρῶ. Τῶν γὰρ πρακτέων τὰ μὲν ἐφ' ἡμῖν κεῖται, τὰ δὲ οὐκ ἐφ' ἡμῖν: ἃ μὲν γὰρ ἐπιτάττων λέγει, ταῦτα οὐκ ἐφ' ἡμῖν: ἅπερ δὲ ἐπιτρέπων, ταῦτα ἐφ' ἡμῖν τυγχάνει. Οἷον τὸ, Ἐάν τις εἴπῃ τῷ ἀδελφῷ αὑτοῦ, Μωρὲ, ἔνοχος ἔσται εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρὸς, τοῦτο ἐπίταγμα: καὶ τὸ, Ὅταν προσφέρῃς τὸ δῶρόν σου ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον, καὶ γνῷς ὅτι ὁ ἀδελφός σου ἔχει τι κατὰ σοῦ, ἄφες ἐκεῖ τὸ δῶρόν σου ἔμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου, καὶ ἀπελθὼν διαλλάγηθι τῷ ἀδελφῷ σου, καὶ τότε ἐλθὼν πρόσφερε τὸ δῶρόν σου: καὶ τοῦτο ἐπίταγμα, καὶ τὸν μὴ ποιήσαντα ἀνάγκη ὑπεύθυνον εἶναι κολάσει. Ὅταν δὲ λέγῃ, Ἐὰν θέλῃς τέλειος εἶναι, πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα: καὶ πάλιν, Ὁ δυνάμενος χωρεῖν, χωρείτω, οὐκέτι ἐπίταγμά ἐστι: τὸν γὰρ ἀκροατὴν ποιεῖ κύριον τῶν λεχθέντων, καὶ τὴν αἵρεσιν αὐτῷ δίδωσι τῶν πρακτέων. Ταῦτα μὲν γὰρ καὶ ποιῆσαι, καὶ μὴ ποιῆσαι ἐφ' ἡμῖν: τὰ δὲ ἐπιτάγματα οὐκ ἐφ' ἡμῖν, ἀλλ' ἀνάγκη ἢ ποιῆσαι, ἢ μὴ ποιήσαντα κολασθῆναι. Τοῦτο οὖν λέγει καὶ ὅταν λέγῃ, Ἀνάγκη γάρ μοι ἐπίκειται: οὐαὶ γάρ μοί ἐστιν, ἐὰν μὴ εὐαγγελίσωμαι. Σαφέστερον δὲ ἐρῶ αὐτὸ, ἵνα πᾶσι κατάδηλον γένηται. Οἷον, ὁ τὴν ἀρχὴν τῆς Ἐκκλησίας ἐμπεπιστευμένος, καὶ τῇ τῆς ἐπισκοπῆς ἀξίᾳ τετιμημένος, ἂν μὴ διαγορεύῃ τῷ λαῷ τὰ πρακτέα, οὐκ ἀνεύθυνός ἐστιν: ὁ μέντοι λαϊκὸς οὐδεμίαν ἀνάγκην ἔχει τούτου. Διὰ τοῦτό φησι καὶ ὁ Παῦλος, ὅτι Κατ' ἐπιταγὴν τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν τοῦτο ποιῶ. Καὶ ὅρα τὰ ἐπίθετα πῶς πρὸς ὃ εἶπον ἁρμόζει. Ἀνωτέρω γὰρ εἰπὼν, Ὁ ἀψευδὴς Θεὸς, ἐνταῦθά φησι, Κατ' ἐπιταγὴν τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Θεοῦ. Εἰ τοίνυν Σωτήρ ἐστι, καὶ αὐτὸς ταῦτα ἐπέταξεν ἀπὸ τοῦ βούλεσθαι σώζεσθαι, οὐ τοίνυν φιλαρχίας τὸ πρᾶγμά ἐστι: πίστις γάρ ἐστι, καὶ ἐπιταγή ἐστι Θεοῦ Σωτῆρος. Τίτῳ γνησίῳ τέκνῳ. Ἔστι γὰρ καὶ μὴ γνήσια εἶναι τέκνα, ὡς ἐκεῖνος περὶ οὗ φησιν: Ἐάν τις ἀδελφὸς ὀνομαζόμενος ᾖ πόρνος, ἢ πλεονέκτης, ἢ εἰδωλολάτρης, ἢ λοίδορος, ἢ μέθυσος, τῷ τοιούτῳ μηδὲ συνεσθίειν. Ἰδοὺ καὶ τέκνον, καὶ οὐκ ἔστι γνήσιον τέκνον: τέκνον μέν ἐστιν, ἐπειδὴ ἅπαξ ἐδέξατο τὴν χάριν, καὶ ἀνεγεννήθη: οὐ γνήσιον δὲ, ἐπειδὴ ἀνάξιον τοῦ πατρός ἐστιν, ἐπειδὴ πρὸς ἕτερον αὐτομολεῖ τύραννον. Ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν φυσικῶν παίδων τὸ γνήσιον καὶ μὴ γνήσιον ἀπὸ τῆς ὠδινούσης καὶ τοῦ σπείροντος ὁρίζεται: ἐνταῦθα δὲ οὐχ οὕτως, ἀλλ' ἀπὸ τῆς προαιρέσεως. Ἔστι γὰρ γνήσιον γενόμενον μὴ μεῖναι γνήσιον: ἔστιν οὐκ ὂν γνήσιον γενέσθαι γνήσιον: οὐ γὰρ ἀνάγκῃ φύσεως ταῦτα κατακέκλεισται, ἀλλ' ἐξουσίᾳ προαιρέσεως: ὅθεν καὶ συνεχεῖς ἔχει τὰς μεταβάσεις. Ἦν Ὀνήσιμος τέκνον γνήσιον, ἀλλὰ καὶ οὐ γνήσιον ἦν: καὶ γὰρ ἄχρηστος ἐγένετο: ἀλλὰ πάλιν ἐγένετο γνήσιον οὕτως, ὡς καὶ αὐτὸν σπλάγχνα καλεῖσθαι ἀποστολικά. Τίτῳ γνησίῳ τέκνῳ κατὰ κοινὴν πίστιν. Τί ἐστι, Κατὰ κοινὴν πίστιν; Ἐπειδὴ εἶπε, Τέκνον, καὶ τὴν τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἔλαβε τάξιν, πῶς καὶ ταύτην τὴν τιμὴν ἐλαττοῖ καὶ καταστέλλει, ἄκουσον. Κατὰ κοινὴν γὰρ πίστιν ἐπήγαγε: τουτέστι, Κατὰ πίστιν οὐδὲν ἔχω σοῦ πλέον: κοινὴ γάρ ἐστι, καὶ διὰ τῆς αὐτῆς ἐγώ τε ἐτέχθην καὶ σύ. Τέκνον οὖν πόθεν αὐτὸν καλεῖ; Ἤτοι τὴν φιλοστοργίαν μόνον δηλῶσαι θέλων, ἢ τὸ πρότερον εἶναι ἐν τῷ κηρύγματι, ἢ τὸ δι' αὐτοῦ πεφωτίσθαι. Διὰ τοῦτο καὶ τέκνα καὶ ἀδελφοὺς καλεῖ: ἐπειδὴ ἀπὸ τῆς αὐτῆς πίστεως ἐτέχθησαν, ἀδελφοί: ἐπειδὴ διὰ τῶν ἐκείνου χειρῶν, τέκνα. Τῷ οὖν Κατὰ κοινὴν εἰπεῖν πίστιν, τὴν ἀδελφότητα ᾐνίξατο. Χάρις καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ Πατρὸς καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν. Ἐπειδὴ εἶπε, Τέκνον, ἐπήγαγεν. Ἀπὸ Θεοῦ Πατρὸς, ὥστε ἀναστῆσαι αὐτοῦ τὴν διάνοιαν, καὶ μαθεῖν τίνος ἐστὶ τέκνον, καὶ ὅτι οὐ τῷ, Κοινὴν πίστιν, εἰπεῖν μόνον, ἀλλὰ καὶ τῷ ἐπαγαγεῖν, Πατρὸς ἡμῶν, τὸ ὁμότιμον αὐτοῦ δείκνυσιν. γʹ. Ὅρα δὲ πῶς ἃ τοῖς μαθηταῖς καὶ τοῖς πολλοῖς ἐπεύχεται, ταῦτα καὶ τῷ διδασκάλῳ: ὁμοίως γὰρ καὶ αὐτὸς δεῖται τῶν τοιούτων εὐχῶν, καὶ πολλῷ μᾶλλον ἢ ἐκεῖνοι, ὅσῳ καὶ πλείονας ἔχθρας ἔχει, ὅσῳ καὶ πλείονας ἀνάγκας τοῦ προσκρούειν τῷ Θεῷ. Ὅσῳ γὰρ μέγα τὸ ἀξίωμα, τοσούτῳ μείζους καὶ οἱ κίνδυνοι τῷ τὴν ἱερωσύνην ἔχοντι: ἀρκεῖ γὰρ καὶ ἓν κατόρθωμα ἐπισκοπῆς ἀνενεγκεῖν εἰς τὸν οὐρανὸν, καὶ ἓν ἁμάρτημα εἰς αὐτὴν ἐμβαλεῖν τὴν γέενναν. Ἵνα γὰρ τὰ ἄλλα πάντα παρῶ τὰ καθ' ἑκάστην ἡμέραν συμπίπτοντα, ἂν τύχῃ ποτέ τινα ἢ διὰ φιλίαν, ἢ δι' ἄλλην τινὰ αἰτίαν ἀνάξιον εἰς ἐπισκοπὴν παραγαγὼν, καὶ πόλεως ἐπιτρέψας μεγάλης ἀρχὴν, ὅρα πόσου πυρὸς ἑαυτὸν καθίστησιν ἔνοχον. Οὐ γὰρ τῶν ψυχῶν τῶν ἀπολλυμένων μόνον (ἀπόλλυσι γὰρ αὐτὰς ἀνευλαβὴς ὢν), ἀλλὰ καὶ πάντων τῶν ὑπ' ἐκείνου πραττομένων αὐτὸς δώσει τὰς εὐθύνας. Ὁ γὰρ ἐν τάξει ἰδιώτου ὢν ἀνευλαβὴς, πολλῷ μᾶλλον, ὅταν ἐπιλάβηται τῆς ἀρχῆς: ἀγαπητὸν γὰρ τὸν εὐλαβῆ μεῖναι τοιοῦτον ἐπιλαβόμενον τῆς ἀρχῆς. Καὶ γὰρ κενοδοξία τότε σφοδρότερον ἐπιτίθεται, καὶ χρημάτων ἔρως, καὶ αὐθάδεια, τῆς ἀρχῆς τὴν ἐξουσίαν παρεχούσης, καὶ προσκρούσματα καὶ ὕβρεις καὶ λοιδορίαι καὶ μυρία ἕτερα. Ἂν οὖν τις ἀνευλαβὴς ᾖ, μᾶλλον ἔσται ἀνευλαβέστερος τοιοῦτος γενόμενος. Ὅταν οὖν τοιοῦτον ἐπιστήσῃ ἄρχοντα, πάντων τῶν ἁμαρτανομένων ὑπ' ἐκείνου, καὶ δήμων ὁλοκλήρων ὑπεύθυνος ἔσται. Εἰ δὲ ὁ μίαν ψυχὴν σκανδαλίζων, συμφέρει αὐτῷ ἵνα μύλος ὀνικὸς κρεμασθῇ εἰς τὸν τράχηλον αὐτοῦ, καὶ καταποντισθῇ ἐν τῷ πελάγει τῆς θαλάσσης, ὁ τὰς τοσαύτας ψυχὰς σκανδαλίζων, πόλεις ὁλοκλήρους καὶ δήμους καὶ μυρίας ψυχὰς, ἄνδρας, γυναῖκας, παῖδας, πολίτας, γεωργοὺς, τοὺς ἐν αὐτῇ τῇ πόλει, τοὺς ἐν ἑτέραις ταῖς ὑπ' ἐκείνην τὴν πόλιν, τί ὑποστήσεται; Κἂν γὰρ τριπλασίονα ἑτέραν εἴπῃς, οὐδὲν ἐρεῖς: τοσαύτης ἔσται ὑπεύθυνος κολάσεως καὶ τιμωρίας. Ὥστε μάλιστα οὗτος δεῖται τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς εἰρήνης: ἂν γὰρ μὴ μετὰ ταύτης κυβερνᾷ τὸν λαὸν, πάντα οἴχεται καὶ ἀπόλωλε, τῶν οἰάκων αὐτῷ οὐκ ὄντων. Κἂν γὰρ ἔμπειρος ᾖ τῆς κυβερνητικῆς, ἂν μὴ τοὺς οἴακας τούτους ἔχῃ, τὴν χάριν καὶ τὴν εἰρήνην τὴν παρὰ τοῦ Θεοῦ, καταδύσει τὸ σκάφος καὶ τοὺς ἐμπλέοντας. Ὅθεν ἔμοιγε θαυμάζειν ἔπεισι τοὺς ἐφιεμένους ὄγκου τοσούτου. Ἄθλιε ἄνθρωπε καὶ ταλαίπωρε, οὐχ ὁρᾷς τίνος ἐφίεσαι; Κατὰ σαυτὸν ἂν ᾖς καὶ ἀγνὼς καὶ ἄσημος, κἂν μυρία ἁμάρτῃς, ἀλλὰ μιᾶς ψυχῆς δώσεις λόγον, καὶ ταύτης εὐθύνας ὑφέξεις μόνον: ὅταν δὲ εἰς τὴν ἀρχὴν ταύτην ἀχθῇς, ἐννόησον ὅσων κεφαλῶν ὑπεύθυνος εἶ τιμωρίας. Ἄκουε γὰρ Παύλου λέγοντος: Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκετε, ὅτι αὐτοὶ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν, ὡς λόγον δώσοντες. Ἀλλὰ τιμῆς ἐφίεσαι καὶ ἀρχῆς: Καὶ τίς ἡ ἡδονὴ ταύτης τῆς τιμῆς; οὐ γὰρ δὴ οὐδὲ τοῦτο ὁρῶ: οὐ γὰρ ἔστι δυνατὸν ἄρχοντα εἶναι ἀληθῶς. Πῶς; Ὅτι ἐν τῇ ἐξουσίᾳ κεῖται τῶν ἀρχομένων τὸ ὑπακούειν. Καὶ εἴ τις ἀκριβῶς ἐξετάσειε τὸ πρᾶγμα, οὐκ ἐπὶ ἀρχὴν ἔρχεται ὁ τοιοῦτος, ἀλλὰ δουλεύει μυρίοις δεσπόταις ἐναντία καὶ ἐπιθυμοῦσι καὶ λέγουσιν. Ὅπερ γὰρ ἐγκωμιάζει εἷς, μέμφεται ἕτερος: ὅπερ ψέγει οὗτος, θαυμάζει ἄλλος. Τίνος οὖν ἀκοῦσαι χρὴ, τίνι πεισθῆναι; Οὐκ ἔστι. Καὶ ὁ μὲν ἀργυρώνητος, κἂν ἐναντία ὁ δεσπότης αὐτῷ προστάξῃ, καὶ δυσχεραίνει: σὺ δὲ, ἂν τοσούτων δεσποτῶν ἐναντία ἐπιταττόντων ἀλγήσῃς, καὶ τούτου δίδως δίκην, τὰ πάντων ἐπὶ σὲ στόματα ἀνοίγων. Τοῦτο οὖν, εἰπέ μοι, τιμή; τοῦτο ἀρχή; τοῦτο ἐξουσία; δʹ. Εἶπεν ὁ τὴν ἐπισκοπὴν ἔχων, εἰσενεγκεῖν χρήματα: ἂν μὴ θέλῃ, οὐ μόνον οὐκ εἰσήνεγκεν, ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ τοῦ μὴ δόξαι ῥᾳθυμίας ἕνεκεν τοῦτο ποιεῖν, κατηγορεῖ τοῦ κελεύσαντος: κλέπτει, φησὶν, ἁρπάζει, καταπίνει τὰ τῶν πενήτων, κατεσθίει τὰ τῶν πτωχῶν. Παῦσαι λοιδορῶν: μέχρι τίνος ταῦτα φής; Οὐ βούλει εἰσενεγκεῖν; οὐδεὶς ὁ καταναγκάζων, οὐδεὶς ὁ βιαζόμενος: τί καὶ λοιδορῇ τῷ παραινοῦντι καὶ συμβουλεύοντι; Ἀλλ' εἰς χρείαν τις κατέστη, καὶ οὐκ ὤρεξε χεῖρα μὴ δυνηθεὶς, ἢ καὶ ἑτέρωθι ἀσχοληθείς. Οὐδεμία συγγνώμη, ἀλλὰ πάλιν κατηγορίαι χείρους τῶν προτέρων. Τοῦτο γοῦν ἀρχή; Καὶ ἀμύνασθαι οὐκ ἔχει: σπλάγχνα γάρ ἐστιν ἴδια. Καὶ ὥσπερ τὸ σπλάγχνον, κἂν οἰδαίνῃ, κἂν πόνον παρέχῃ καὶ τῇ κεφαλῇ καὶ τῷ λοιπῷ σώματι, οὐ τολμῶμεν ἀμύνασθαι: οὐ γὰρ λαβόντες ξίφος διαῤῥηγνύομεν: οὕτω κἂν τῶν ἀρχομένων τις τοιοῦτος ᾖ, πόνους ἡμῖν παρέχων καὶ ἀθυμίας ἐκ τῶν κατηγοριῶν τούτων, οὐ τολμῶμεν ἀμύνασθαι: πόῤῥω γὰρ ταῦτα πατρικῆς διανοίας, ἀλλ' ἀνάγκη φέρειν τὸν πόνον, ἕως ἂν ἐκεῖνος ὑγιάνῃ καλῶς. Ὁ ἀργυρώνητος οἰκέτης ἔχει τι ἔργον ἐπιτεταγμένον, κἂν τοῦτο ἀνύσῃ, λοιπὸν ἑαυτοῦ κύριος γίνεται: οὗτος δὲ πανταχοῦ περιέλκεται, πολλὰ καὶ τῶν ὑπὲρ δύναμιν ἀπαιτεῖται: ἂν μὴ εἰδῇ λέγειν, πολὺς ὁ γογγυσμός: ἂν δὲ εἰδῇ λέγειν, πάλιν κατηγορίαι, Κενόδοξός ἐστιν: ἂν μὴ νεκροὺς ἀνιστᾷ, Οὐδενὸς λόγου ἄξιος, φησίν: ὁ δεῖνα εὐλαβής ἐστιν, οὗτος δὲ οὔ. Ἂν ἀπολαύῃ συμμέτρου τροφῆς, πάλιν κατηγορίαι: Ἔδει αὐτὸν ἀπηγχονίσθαι, φησίν: ἂν λουόμενον ἴδῃ τις, πολλαὶ κατηγορίαι: Ὅλως οὐδὲ τὸν ἥλιον ὁρᾷν ὀφείλει, φησίν. Εἰ δὲ τὰ αὐτὰ πράττει, ἅπερ ἐγὼ, καὶ λούεται καὶ ἐσθίει καὶ πίνει καὶ ἱμάτια περιβέβληται, καὶ οἰκίας φροντίζει καὶ οἰκετῶν, τίνος ἕνεκεν ἐμοῦ προέστηκεν; Ἀλλὰ καὶ οἰκέτας ἔχει, φησὶ, τοὺς διακονουμένους αὐτῷ, καὶ ἐπὶ ὄνου ὀχεῖται: τίνος οὖν ἕνεκεν ἐμοῦ προέστηκεν; Ἀλλὰ τί, εἰπέ μοι, οὐκ ὀφείλει τὸν διακονούμενον ἔχειν, ἀλλ' αὐτὸς τὸ πῦρ ἀνακαίειν, καὶ ὑδροφορεῖν, καὶ ξύλα διακλᾷν, καὶ εἰς ἀγορὰν ἐμβάλλειν; καὶ πόση τοῦτο αἰσχύνη γίνεται; Καὶ οἱ μὲν ἅγιοι ἐκεῖνοι ἄνδρες, οἱ ἀπόστολοι, τὸν τῷ λόγῳ προσκαρτεροῦντα οὐδὲ διακονίᾳ χηρῶν βούλονται προσανέχειν, ἀλλ' ἀνάξιον αὐτοῦ τὸ πρᾶγμα εἶναι νομίζουσι: σὺ δὲ αὐτὸν καὶ εἰς τὴν οἰκετῶν ὑπηρεσίαν καθέλκεις τῶν σῶν; Διὰ τί ὁ ταῦτα ἐπιτάττων οὐ παρέρχῃ σὺ, καὶ ταῦτα πληροῖς; εἰπέ μοι, οὐχὶ μείζονά σοι διακονεῖται ὑπηρεσίαν, ἢ σὺ τὰ σωματικά; διὰ τί μὴ τὸν παῖδα πέμπεις τὸν σὸν πρὸς τὴν τούτου ὑπηρεσίαν; Ὁ Χριστὸς ἔνιψε τοὺς πόδας τῶν μαθητῶν: σὺ θεραπείαν ἂν παράσχῃς τῷ διδασκάλῳ, μέγα τι ποιεῖς; Ἀλλ' οὔτε σὺ βούλει παρασχεῖν, καὶ αὐτὸν κωλύεις. Τί οὖν; ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ ζῇν ὀφείλει; Ἀλλ' οὐ βούλεται οὕτως ὁ Θεός. Τί οὖν; οἱ ἀπόστολοι, φησὶν, ἐλευθέρους εἶχον δουλεύοντας; Βούλει καὶ τοῦτο ἀκοῦσαι πῶς οἱ ἀπόστολοι διῆγον; ἀποδημίας ἐποιοῦντο, καὶ ἄνδρες ἐλεύθεροι καὶ εὐγενεῖς γυναῖκες ὑπὲρ τῆς ἐκείνων ἀναπαύσεως καὶ τὰς ψυχὰς καὶ τὰς κεφαλὰς ὑπετίθεσαν τὰς ἑαυτῶν. Ἄκουε δὲ καὶ τοῦ μακαρίου τούτου παραινοῦντος καὶ λέγοντος: Τοὺς οὖν τοιούτους ἐντίμους ἔχετε: καὶ πάλιν, Διὰ τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ μέχρι θανάτου ἤγγισε, παραβουλευσάμενος τῇ ψυχῇ, ἵνα ἀναπληρώσῃ τὸ ὑμῶν ὑστέρημα τῆς πρός με λειτουργίας. Ὁρᾷς τί φησι; Σὺ δὲ οὐδὲ λόγον προΐεσαι ὑπὲρ τοῦ πατρὸς τοῦ σοῦ, μήτι γε κίνδυνον τοσοῦτον ἀναδέχῃ. Ἀλλὰ λούεσθαι, φησὶν, οὐ χρή. Διὰ τί, εἰπέ μοι; ποῦ τοῦτο κεκώλυται; οὐδὲ γὰρ ὁ ῥύπος καλόν. Οὐδαμοῦ ταῦτα ὁρῶμεν, οὔτε ἐγκαλούμενα, οὔτε θαυμαζόμενα. Ἄλλα γάρ ἐστιν ἅπερ ἐπέταξε τὸν ἐπίσκοπον ἔχειν, ἀνέγκλητον εἶναι, σώφρονα, κόσμιον, φιλόξενον, διδακτικόν: ταῦτα ἀπαιτεῖ ὁ Ἀπόστολος, ταῦτα χρὴ ἐπιζητεῖν παρὰ τοῦ ἄρχοντος, περαιτέρω δὲ μηδέν. Οὐκ εἶ τοῦ Παύλου ἀκριβέστερος, μᾶλλον δὲ οὐκ εἶ τοῦ Πνεύματος ἀκριβέστερος. Ἂν ᾖ πλήκτης, ἢ καὶ πάροινος, ἂν ὠμὸς καὶ ἀνηλεὴς, κατηγόρει: ἀνάξια ταῦτα τοῦ ἐπισκόπου: ἂν τρυφᾷ, καὶ τοῦτο κατηγορία: ἂν δὲ θεραπεύῃ τὸ σῶμα ἵνα σοὶ διακονῇ, ἂν ἐπιμελῆται ἵνα σοὶ χρήσιμος ᾖ, ὑπὲρ τούτων αὐτὸν ἐγκαλεῖσθαι δεῖ; Οὐκ οἶδας ὅτι ἀσθένεια σωματικὴ τῆς κατὰ ψυχὴν ἀσθενείας οὐχ ἧττον καὶ ἡμᾶς βλάπτει, καὶ τὴν Ἐκκλησίαν; Διὰ τί διορθοῦται αὐτὴν ὁ Παῦλος γράφων τῷ Τιμοθέῳ, Οἴνῳ ὀλίγῳ χρῶ διὰ τὸν στόμαχόν σου καὶ τὰς πυκνάς σου ἀσθενείας; εἰ μὲν γὰρ ψυχῇ μόνῃ τὴν ἀρετὴν κατορθοῦμεν, οὐκ ἔδει φροντίζειν τοῦ σώματος. Τί δὲ ὅλως καὶ γεγόναμεν; Εἰ δὲ πολλὴ τούτου ἡ συντέλεια, πῶς οὐκ ἐσχάτης ἐστὶν ἀνοίας ἀμελεῖν τούτου; Ἔστω γάρ τις ἀνὴρ ἐπισκοπῇ τετιμημένος καὶ τοῦ κοινοῦ τῆς Ἐκκλησίας τὴν προστασίαν ἐγκεχειρισμένος, καὶ τὰ μὲν ἄλλα ἔστω ἐνάρετος καὶ πάντα ἔχων ἅπερ ἔχειν ἁρμόζει τὸν ἱερωμένον, διαπαντὸς δὲ τῇ κλίνῃ προσδεδέσθω ὑπὸ πολλῆς ἀῤῥωστίας, τί οὗτος ὀνῆσαι δυνήσεται; ποίαν ἀποδημίαν στείλασθαι; ποίας ἐπισκέψεις ποιήσασθαι; τίνι ἐπιπλῆξαι; τίνα νουθετῆσαι; Ταῦτα εἶπον, ἵνα εἰδῆτε μὴ ἁπλῶς ἐγκαλεῖν, ἵνα εἰδῆτε μᾶλλον ἀποδέχεσθαι, ἵνα καὶ εἴ τις ἐφίεται τῆς ἀρχῆς, τὰς νιφάδας τῶν κατηγοριῶν ὁρῶν, τὴν τοιαύτην ἐπιθυμίαν σβεννύῃ. Μέγας ὄντως κίνδυνος καὶ τῆς τοῦ Θεοῦ δεόμενος χάριτος καὶ τῆς εἰρήνης, ἣν ἐπεύχεσθε ἡμῖν εἶναι πολλὴν, καὶ ἡμεῖς ὑμῖν: ἵνα ἀμφότεροι κατορθώσαντες τὴν ἀρετὴν, οὕτω τύχωμεν τῶν ἐπηγγελμένων ἀγαθῶν, ἐν Ἰησοῦ Χριστῷ, μεθ' οὗ τῷ Πατρὶ ἅμα τῷ ἁγίῳ Πνεύματι δόξα, κράτος, τιμὴ, νῦν καὶ ἀεὶ, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.