Fragmenta in Joannem

 ἐκοινώνει καὶ διὰ τοῦτο Ἠλίας ἐκλήθη πρὸς τοῦ κυρίου τελευταίαν ἐσφαλμένην αὐτῷ προτείνουσιν ἐρώτησιν αὖθις τοῦτον ἐρωτῶντες, ὅπερ καὶ πρῶτον ἠρώ των

 πλήρωσις οὖσα θεότητος ἐν ἡμῖν. 13 Jο 3, 19 Τὸ φῶς ἀφ' ἑαυτοῦ ἦλθεν μηδενὸς πονήσαντος εἰς τὸ εὑρεῖν αὐτό. 14 Jο 3, 19 Ἀναπολόγητοί εἰσιν οἱ ἀγαπήσαντ

 οὐκ ἐπήγγελται λόγῳ, τῷ ἔργῳ δὲ ἐπιδείκνυσιν· τοῦτο γὰρ ἦν τῇ οἰκονομίᾳ πρέπον, οὐχ ὥσπερ τότε πρὸς τὸν Μωυσέα ἐλέγετο μὴ χεὶρ τοῦ κυρίου οὐκ ἐξαρκέσ

 πῶς τὸ πολὺ μεῖζον τῆς περιτομῆς τὴν ὅλου τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος ἴασιν αἰτιᾶσθε ὡς οὐκ ὀφείλουσαν ἐν ἀργείας καιρῷ πράττεσθαι; 36 Jο 7, 28 Εἰσάγει τὰς

 δεξάμενοι τοῖς πάθεσιν ἐναποθνῄσκουσιν. 42 Jο 8,22-23 Καίτοι εἰ ἔμελλεν ἑαυτὸν ἀναιρεῖν κατὰ τὴν δυσσεβῆ αὐτῶν ὑπόνοιαν, ἐδύναντο ὁτεδήποτε καὶ αὐτοὶ

 ἕνεκά τινος ἁμαρτίας τὴν τυφλότητα γενέσθαι φησίν, ἀλλ' ἕνεκα δόξης θεοῦ μελλούσης ὑπὲρ τοῦ γνωσθῆναι θεοῦ δύναμιν διὰ τῆς παραδόξως γενομένης ἀναβλέψ

 56 Jο 10, 1-6 Θαυμασίῳ προκαλύμματι τῇ παραβολῇ σκέπει τὰ δηλούμενα πρὸς τοὺς οὐκ ἀξίους ἐπιγινώσκειν τοῖς ἀξίοις καταλιπὼν τὴν ἐπίγνωσιν. δύναμις δὲ

 κύριος, ἵνα μὴ πρὸ τῆς ἁμαρτίας ἀπολλυώμεθα, τὴν τοιαύτην ἐπιστασίαν ἀναδεξάμενος καὶ ἀπέθανεν τῇ ἁμαρτίᾳ δι' ἡμᾶς. ἐκεῖνοι δὲ ἔκδοτα τῇ ἁμαρτίᾳ τὰ πρ

 μὴ βλέπειν τοὺς ἀνθρώπους γίνεται, ὥστε μέχριπερ ἂν ἡ θεία καὶ οὐράνιος βουλὴ κωλύῃ τὸ πάθος, ἀδύνατον αὐτὸ γενέσθαι· ἐπειδὰν δὲ εἴκῃ καὶ παραχωρῇ, τό

 ἐξουσίαν· οὐ γὰρ ποσὶ βαδίζων ἐξῆλθεν· ἀφῄρηται γὰρ τῆς κινήσεως τὴν ἐξουσίαν ὡς μηδεμίαν δύνασθαι ἐπιδείξασθαι ὑποψίαν τῶν ἀγνωμόνων ἀνατρέποντα σοφί

 τοῖς ἀκολουθοῦσι προ βάτοις, ὅπερ ἥρμοσεν αὐτῷ λέγειν καθὸ πηγάζει τὴν ζωήν. 83

 ἀναχωρήσεως ταῦτα εἴρηται τῷ κυρίῳ καὶ μετὰ τούτους τοὺς λόγους ἀνακεχώρηκε οὓς ἐπαναλαμβάνων ὁ Ἰωάννης προϊστορεῖ τεθεωρηκότως τε τῶν πιστευόντων καὶ

 ἀνεξίκακον ὁ κύριος ἐπέδειξεν θεῖον ὂν ἑκάτερον παρ' αὐτοῦ, τὸ μὲν γνωστικὸν ἐν τῷ τὸν προδότην ἑωρακέναι καὶ τῷ λόγῳ χωρίζειν αὐτὸν ἀπὸ τῶν σῳζομένων

 100 Jο 14, 5-6 Ἀλήθειαν μὲν ἑαυτὸν λέγει διὰ τὸ τέλειον καὶ ἀκριβὲς τῆς ἀρετῆς, ζωὴν δὲ διὰ τὸ διαρκὲς καὶ αἰώνιον τῆς ὑπάρξεως, τοῦς δὲ ἐν ἀρετῇ βεβι

 ταραχὴν ἐκδύσης. ἐπειδὴ οὖν βέβαια καὶ ἀναφαίρετα τὰ τῆς ψυχῆς ἀγαθά, βέβαιος ἡ

 σφραγιζομένην ἡμῖν τὴν θείαν ὑπεροχὴν οἰκείως θεῷ νοεῖν καὶ μὴ κατὰ τὴν ἀνθρωπίνην ταπεινότητα, ἐπεὶ καὶ πᾶς ὁ περὶ θεοῦ λόγος τοιοῦτος ἐσχημάτισται σ

 λεγομένων ἔπεισι θεῷ, ἀλλ' ἀνθρωπίνως μέν, ὡς ἔφην, οἱ λόγοι, θείως δὲ παρὰ τοῖς εὐσεβοῦσι νοοῦνται καὶ οὐ ῥανθήσεται τὸ ἀναλλοίωτον καὶ ἄτρεπτον τῆς

 τοῦ θαρσεῖν ἐπικουρία· οὐ γὰρ ἐκ τῆς ὑμετέρας ἀνδρείας τὸ θαρσεῖν ἔσται βεβαίως ποτέ, ὅτι μηδὲν ἐν ἀνθρώπῳ στερρὸν καὶ ἄτρεπτον ἀγαθόν, ἀλλ' ἐκ τῆς ἐμ

 ἐπὶ τὴν τῆς θεότητος δήλωσιν μᾶλλον ἡ τούτου ῥέπει γραφὴ ἅτε τῆς ἀνθρωπότητος ἱκανῶς προεγνωσμένης, λέγει δὲ τὰ μὲν ἀνθρώπινα μᾶλλον ἐξ ἐπιδρομῆς,

 Ματθαίου φωνή, ἣν ἀπεμνημόνευσεν εἰπόντος τοῦ κυρίου· οἴδατε ὅτι μετὰ δύο ἡμέρας τὸ πάσχα γίνεται, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς τὸ σταυρωθ

 αὐτὰ πᾶσιν ἀνθρώποις ἀποθνῄσκειν ἔδειξε τὴν παραλλαγὴν ἐν τούτῳ, ἐν τῷ μὴ σκορπισθῆναι τὴν τῶν ὀστέων ἁρμονίαν αὐτοῦ.

 ἄλλα σημεῖα ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς ἐνώπιον τῶν μαθητῶν αὐτοῦ. πολλὰ μὲν οὖν παραλελειμμένα ὑπὸ Ἰωάννου γέγραπται πρὸς τῶν λοιπῶν εὐαγγελιστῶν, πολλὰ δὲ κἀκ

Fragmenta in Joannem

Jo 1, 1

Ὥστε μὴ ἐκ τῆς ἀνθρωπίνης-ἄνευ τινὸς προσθήκης καὶ ὁρισμοῦ. 2 Jο 1, 14 Οὐ γὰρ δὴ μεταβολὴν τοῦ λόγου τολμήσει τις εἰς σάρκα γεγενημένην ἀκοῦσαι, τὸ δὲ σκηνῶσαι αὐτὸν ἐν ἡμῖν τὸ μετὰ ἀνθρώπων ἐστὶ κατοικῆσαι. 3 Jο 1, 15 Γεγονέναι δ' ἄν τις νοήσειε καὶ τὸ ὑπάρξαι, καθ' ὃ καὶ ἡ τοῦ προφήτου λέξις εἶχε τὸ "ἔμπροσθέν μου οὐκ ἐγένετο ἄλλος θεός" διὸ καὶ κάλλιστα ἐπήγαγεν εὐθύς, ὅτι πρῶτός μου ἦν, τῷ γέγονε τὸ ἦν ἐπισυνάψας ὡς ἂν μὴ νομισθείη καὶ ἐπ' αὐτοῦ παραπλησίως εἰρῆσθαι τὸ γέγονεν, ὥσπερ ἐπὶ τῶν γενητῶν ἅπερ οὐκ ἦν πρὸ τοῦ γεγονέναι. ὁ δὲ ἦν, φησίν, πρῶτός μου ἀεὶ δηλονότι τὸ εἶναι ἔχων κατὰ τὴν θεότητα οὔποτε

ἀρχόμενον ὥσπερ οὐδὲ λῆγον. 4 col1 Jο 1, 19-21 Προείρηκεν ὁ εὐαγγελιστὴς τὴν Ἰωάννου μαρτυρίαν ἀναμεμιγμέ νην τῇ παρ' ἑαυτοῦ, ἐξη γητικῶς δὲ νῦν ἤδη δι έξεισιν αὐτὴν ἐφ' ἑαυτῆς ὥσπερ ἐπαναλαμβάνων ἐν τῷ λέγειν καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ μαρτυρία Ἰωάννου, ἣν ἄρτι ἔλε γεν μαρτυρεῖν αὐτὸν περὶ αὐτοῦ καὶ κεκραγέναι ἄνωθεν ἐρχόμενον, ὅπως ἐλήλυθεν εἰς τὸ μαρτυ ρεῖν ὁ πρόδρομος τῷ κυρίῳ. Ἰουδαῖοι, φη σίν, ἀπέστειλαν ἐκ τῶν δοκιμωτάτων παρ' ἑαυ τοῖς ἐπιλεξάμενοι τοὺς ἐρωτήσοντας αὐτὸν ὅστις εἴη δηλονότι τὴν ἐκ πα τέρων ἔχοντες προσδο κίαν τοῦ ἐρχομένου σω τῆρος. ἡμάρτανον δὲ διαιροῦντες ἀπὸ Χριστοῦ τὸν προφήτην. ὁ δὲ βαπτιστὴς καλῶς ἀπεκρίνατο μὴ εἶναι ὁ προφήτης ταὐτὸ λέ γων, ὃ καὶ πρῶτον ἀπε κρίνατο φάσκων οὐκ εἰ μὶ ὁ Χριστός, εἰ καὶ σαφῶς οὐκ ἐδίδασκεν αὐτούς, ὅτι ταὐτὸ εἴη ὁ Χριστὸς καὶ ὁ προ φήτης. Ἀπέστειλαν, φη σίν, οἱ Ἰουδαῖοι ἐκ τῶν δοκιμωτάτων παρ' αὐτοῖς ἐπιλεξάμενοι τοὺς ἐρωτήσοντας αὐτὸν ὅστις εἴη δηλονότι τὴν ἐκ πα τέρων ἔχοντες προσδο κίαν τοῦ ἐρχομένου σω τῆρος καὶ τῇ τοιαύτῃ προσδοκίᾳ πρὸς ὑπόνοιαν αὖθις ἀνακινούμενοι, ὁ πότε τι ξένον καὶ παρά δοξον ἴδοιεν, μήποτε ἄρα τοῦτο εἴη τὸ ἐλπιζόμενον. ξένος δὴ ὁ τοῦ Ἰωάν νου βίος ὢν καὶ ἅγιος εἰς ἐπίστασιν καὶ ζήτησιν ἤγαγεν αὐτούς, τίς ποτε ἄρα οὗτος εἴη καὶ μήποτε ὁ προσδοκώμενος. ὁ δέ, φησίν, ὡμο λόγησεν εὐθὺς καὶ οὐκ ἀπέκρυψε τὸ ἀληθές, ὅτι οὐκ εἰμὶ ὁ Χριστός. οἱ δὲ δεύτερον ἠρώτων, εἰ Ἠλίας τυγχάνοι· καὶ γὰρ δὴ Μαλαχίας ἐλεύσεσθαι Ἠλίαν προ είρηκεν. ὁ δὲ Ἰωάννης εἶπεν οὔ· καὶ γὰρ οὐκ ἦν Ἠλίας κατὰ τὴν ἰδίαν φύσιν, εἰ καὶ τοῦ πνεύματος ἐκοινώ νει. τελευταίαν ἐρώτησιν αὐτῶν προτείνουσιν· ὁ προφή της εἶ σύ. ὁ βαπτιστὴς οὖν ἀπεκρίνατο μὴ εἶναι ὁ προφήτης ταὐτὸ λέ γων, ὃ καὶ πρῶτον ἀπε κρίνατο φάσκων οὐκ εἰμὶ ὁ Χριστός, εἰ καὶ σαφῶς οὐκ ἐδίδασκεν αὐτούς, ὅτι ταὐτό ἐστιν ὁ Χριστὸς καὶ προ φήτης. Ἀπέστειλαν, φη σίν, οἱ Ἰουδαῖοι ἐκ τῶν δοκιμωτάτων παρ' αὐτοῖς ἐπιλεξάμενοι τοὺς ἐρωτήσοντας αὐτὸν ὅστις εἴη δηλονότι τὴν ἐκ πα τέρων ἔχοντες προσδο κίαν τοῦ ἐρχομένου σω τῆρος καὶ τῇ τοιαύτῃ προσδοκίᾳ πρὸς ὑπόνοιαν αὖθις ἀνακινούμενοι, ὁ πότε τι ξένον καὶ παρά δοξον ἴδοιεν, μήποτε ἄρα τοῦτο εἴη τὸ ἐλπιζόμε νον. ξένος δὴ ὁ τοῦ Ἰωάννου βίος ὢν καὶ ἅγιος εἰς ἐπίστασιν καὶ ζήτησιν ἤγαγεν αὐτούς, τίς ποτε ἄρα οὗτος εἴη καὶ μήποτε ὁ προσδοκώ μενος. ὁ δέ, φησίν, ὡμο λόγησεν εὐθὺς καὶ οὐκ ἀπέκρυψε τὸ ἀληθές, ὅτι μὴ εἴη ὁ Χριστός. οἱ δὲ δεύτερον ἠρώτων, εἰ Ἠλίας ὢν τυγχάνοι· καὶ γὰρ δὴ καὶ αὐτὸς ἥξειν προείρητο διὰ Μαλαχίου τοῦ προφήτου σαφῶς λέ γοντος· "ἰδοὺ ἀποστέλλω ὑμῖν Ἠλίαν τὸν Θεσβί την" καὶ μέχρι μὲν τού του ταῖς ὑπονοίαις οὐκ ἐσφάλλοντο προσδοκῶν τες Ἠλίαν τε καὶ Χρι στόν. ὡς δὲ ἀπέφησεν Ἰωάννης μηδὲ Ἠλίας εἶναι καὶ γὰρ οὐκ ἦν Ἠλίας κατὰ τὴν ἰδίαν φύσιν, εἰ καὶ τοῦ πνεύ ματος

1