1

 2

 3

 4

 5

 6

6

Μνᾶ δέ ἐστιν αἱ ρʹ δραχμαί. 87.9 ∆ραχμὴ δέ ἐστιν οἱ ἓξ ὀβολοί. 87.10 Ὁ στατὴρ ἔχει δίδραγμα δύο. 87.11 ∆ηνάριον ἦν τὰ ἑξήκοντα ἀσσάρια, ἃ καὶ λεπτὰ λέγονται. 87.12 Τὸ σάτον πάλιν παρ' ἄλλοις μόδιός ἐστι †κούμουλος. 87.13 Τὸ δὲ μέδιμνον μέτρα ρηʹ. 87.14 Καὶ τὸ τάλαντον νόμισμα αʹ.