ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ. ΟΜΙΛΙΑ Αʹ. Παῦλος ἀπό

 ΟΜΙΛΙΑ Βʹ. Διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς ἀφ' ἧς ἡμέρας ἠκούσα μεν, οὐ παυόμεθα ὑπὲρ ὑμῶν προσευχόμενοι, καὶ αἰτούμενοι ἵνα πληρωθῆτε τὴν ἐπίγνωσιν τοῦ θελήματος

 ΟΜΙΛΙΑ Γʹ. Ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως. Ὅτι ἐν αὐτῷ ἐκτίσθη τὰ πάντα, τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, τὰ ὁρα

 ΟΜΙΛΙΑ Δʹ. Καὶ ὑμᾶς ποτε ἐχθροὺς ὄντας καὶ ἀπηλλοτριω μένους τῇ διανοίᾳ ἐν τοῖς ἔργοις τοῖς πονηροῖς, νυνὶ δὲ ἀποκατήλλαξε τῷ σώματι τῆς σαρκὸς αὑτοῦ

 ΟΜΙΛΙΑ Εʹ. Τὸ μυστήριον τὸ ἀποκεκρυμμένον ἀπὸ τῶν αἰώ νων καὶ ἀπὸ τῶν γενεῶν, νυνὶ δὲ ἐφανερώθη τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ, οἷς ἠθέλησεν ὁ Θεὸς γνωρί σαι τίς ὁ

 ΟΜΙΛΙΑ Ϛʹ. Ὡς οὖν παρελάβετε τὸν Χριστὸν Ἰησοῦν τὸν Κύριον, ἐν αὐτῷ περιπατεῖτε, ἐῤῥιζωμένοι καὶ ἐποικοδομούμενοι ἐν αὐτῷ, καὶ βεβαιούμε νοι ἐν τῇ πίσ

 ΟΜΙΛΙΑ Ζʹ. Μὴ οὖν τις ὑμᾶς κρινέτω ἐν βρώσει ἢ ἐν πόσει, ἢ ἐν μέρει ἑορτῆς ἢ νουμηνίας ἢ σαβ βάτων, ἅ ἐστι σκιὰ τῶν μελλόντων, τὸ δὲ σῶμα Χριστοῦ. Μηδ

 ΟΜΙΛΙΑ Ηʹ. Νεκρώσατε τὰ μέλη ὑμῶν τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, πορ νείαν, ἀκαθαρσίαν, πάθος, ἐπιθυμίαν κακὴν, καὶ τὴν πλεονεξίαν, ἥτις ἐστὶν εἰδωλολατρεία, δι' ἃ ἔ

 ΟΜΙΛΙΑ Θʹ. Ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ ἐνοικείτω ἐν ὑμῖν πλουσίως, ἐν πάσῃ σοφίᾳ διδάσκοντες, καὶ νουθετοῦντες ἑαυτοὺς ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις, καὶ ᾠδαῖς πνευματικ

 ΟΜΙΛΙΑ Ιʹ. Αἱ γυναῖκες, ὑποτάσσεσθε τοῖς ἀνδράσιν, ὡς ἀν ῆκεν ἐν Κυρίῳ. Οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖ κας, καὶ μὴ πικραίνεσθε πρὸς αὐτάς. Τὰ τέκνα, ὑπα

 ΟΜΙΛΙΑ ΙΑʹ. Ἐν σοφίᾳ περιπατεῖτε πρὸς τοὺς ἔξω, τὸν και ρὸν ἐξαγοραζόμενοι. Ὁ λόγος ὑμῶν πάντοτε ἐν χάριτι, ἅλατι ἠρτυμένος, εἰδέναι πῶς δεῖ ὑμᾶς ἑνὶ

 ΟΜΙΛΙΑ ΙΒʹ. Ἀσπάζεται ὑμᾶς Ἐπαφρᾶς ὁ ἐξ ὑμῶν δοῦλος Χριστοῦ, πάντοτε ἀγωνιζόμενος ὑπὲρ ὑμῶν ἐν ταῖς προσευχαῖς, ἵνα στῆτε τέλειοι καὶ πε πληρωμένοι ἐν

Homily V.

Colossians i. 26–28

“Even the mystery which hath been hid from all ages and generations: but now hath it been manifested to His saints, to whom God was pleased to make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory: whom we proclaim, admonishing every man, and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ.”

Having said what we have come to, and showed the lovingkindness of God and the honor, by the greatness of the things given, he introduces yet another consideration that heightens them, namely, that neither before us did any one know Him.87    [Or, “know it,” a reading having some support, and adopted by Field.—J.A.B.] As he doth also in the Epistle to the Ephesians, saying, neither Angels, nor principalities, nor any other created power, but only the Son of God knew. (Eph. iii. 5, 9, 10.) And he said, not simply hid, but “quite hid,” and that even if it hath but now come to pass, yet it is of old, and from the beginning God willed these things, and they were so planned out; but why, he saith not yet. “From the ages,” from the beginning, as one might say. And with reason he calleth that a mystery, which none knew, save God. And where hid? In Christ; as he saith in the Epistle to the Ephesians (Eph. iii. 9.), or as when the Prophet saith, “From everlasting even to everlasting Thou art.” (Ps. xc. 2.) But now hath been manifested, he saith, “to His saints.” So that it is altogether of the dispensation of God. “But now hath been manifested,” he saith. He saith not, “is come to pass,” but, “hath been manifested to His saints.” So that it is even now still hid, since it hath been manifested to His saints alone.

Let not others therefore deceive you, for they know not. Why to them alone? “To whom He was pleased,” he saith. See how everywhere He stops the mouth of their questions. “To whom God was pleased to make known,” he saith. Yet His will is not without reason. By way of making them accountable for grace, rather than allowing them to have high thoughts, as though it were of their own achieving, he said, “To whom he was pleased to make known.” “What is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles.” He hath spoken loftily, and accumulated emphasis, seeking, out of his great earnestness, for amplification upon amplification. For this also is an amplification, the saying indefinitely, “The riches of the glory of this mystery among the Gentiles.” For it is most of all apparent among the Gentiles, as he also says elsewhere, “And that the Gentiles might glorify God for His mercy.” (Rom. xv. 9.) For the great glory of this mystery is apparent among others also, but much more among these. For, on a sudden, to have brought men more senseless than stones to the dignity of Angels, simply through bare words, and faith alone, without any laboriousness, is indeed glory and riches of mystery: just as if one were to take a dog, quite consumed with hunger and the mange, foul, and loathsome to see, and not so much as able to move, but lying cast out, and make him all at once into a man, and to display him upon the royal throne. They were wont to worship stones and the earth; but they learned that themselves are better both than the heaven and the sun, and that the whole world serveth them; they were captives and prisoners of the devil: on a sudden they are placed above his head, and lay commands on him and scourge him: from being captives and slaves to demons, they are become the body of The Master of the Angels and the Archangels; from not knowing even what God is, they are become all at once sharers even in God’s throne. Wouldest thou see the countless steps they overleaped? First, they had to learn that stones are not gods; secondly, that they not only are not gods, but inferior even to men; thirdly, to brutes even; fourthly, to plants even; fifthly, they brought together the extremes:88    ὅτι τὰ ἄκρα συνήγαγον εἰς ταὐτόν. There is no authority for thus omitting ὅτι. It may mean, “That I (i.e. God) have brought together the extremes into one, and not,” &c. that not only stones but not earth even, nor animals, nor plants, nor man, nor heaven; or, to begin again, that not stones, not animals, not plants, not elements, not things above, not things below, not man, not demons, not Angels, not Archangels, not any of those Powers above, ought to be worshiped by the nature of man. Being drawn up,89    ἀνιμωμένος. Compare Plato, Rep. lib. vii. init. as it were, from some deep, they had to learn that the Lord of all, He is God, that Him alone is it right to worship; that the virtuous life90    καλὸν ἡ θαυμαστὴ πολιτεία. Lit. “the admirable conversation [course of life].” He seems to mean a life of Virginity, which he says is peculiar to the Gospel; lib. cont. Judæos, § 7; Ben. t. i. p. 568 a; and elsewhere, as on Rom. viii. 7, Hom. xiii. is a good thing; that this present death is not death, nor this life, life; that the body is raised, that it becomes incorruptible, that it will ascend into heaven, that it obtains even immortality, that it standeth with Angels, that it is removed thither. But Him who was there below, having cleared at a bound all these steps, He has placed on high upon the throne, having made Him that was lower than the stones, higher in dominion than the Angels, and the Archangels, and the thrones, and the dominions. Truly “What is the riches of the glory of this mystery?” Just as if one should show a fool to be all at once made a philosopher; yea rather, whatsoever one should say, it would be as nothing: for even the words of Paul are undefined. “What is the riches,” he saith, “of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you?” Again, they had to learn that He who is above, and who ruleth Angels and dominions, and all the other Powers, came down below, and was made Man, and suffered countless things, and rose again, and was received up.

All these things were of the mystery; and he sets them down together with lofty praise, saying, “Which is Christ in you?” But if He be in you, why seek ye Angels? “Of this mystery.” For there are other mysteries besides. But this is really a mystery, which no one knew, which is marvelous, which is beside the common expectation, which was hid. “Which is Christ in you,” he saith, “the hope of glory, whom we proclaim,” bringing Him from above. “Whom we,” not Angels: “teaching” and “admonishing”: not imperiously nor using constraint, for this too is of God’s lovingkindness to men, not to bring them to Him after the manner of a tyrant. Seeing it was a great thing he had said, “teaching,” he added, “admonishing,” which is rather like a father than an instructor. “Whom,” saith he, “we proclaim, admonishing every man, and teaching every man in all wisdom.” So that all wisdom is needed. That is, saying all things in wisdom. For the ability to learn such things exists not in every one. “That we may present every man perfect in Christ Jesus.” What sayest thou, “every man”? Yea; this is what we are earnestly desirous of doing, he saith. For what, if this do not come to pass? the blessed Paul endeavored. “Perfect.” This then is perfection, the other is imperfect: so that if one have not even the whole of wisdom, he is imperfect. “Perfect in Christ Jesus,” not in the Law, nor in Angels, for that is not perfection. “In Christ,” that is, in the knowledge of Christ. For he that knows what Christ has done, will have higher thoughts than to be satisfied with Angels.

“In Christ Jesus”; Ver. 29. “Whereunto I labor also, striving.” And he said not, “I am desirous” merely, nor in any indifferent way, but “I labor, striving,” with great earnestness, with much watching. If I, for your good, thus watch, much more ought ye. Then again, showing that it is of God, he saith, “according to His working which worketh in me mightily.” He shows that this is the work of God. He, now, that makes me strong for this, evidently wills it. Wherefore also when beginning he saith, “Through the will of God.” (Ver. 1.) So that it is not only out of modesty he so expresses himself, but insisting on the truth of the Word as well. “And striving.” In saying this, he shows that many are fighting against him. Then great is his tender affection.

Chap. ii. v. 1. “For I would have you know how greatly I strive for you, and for them at Laodicea.”

Then lest this should seem owing to their peculiar weakness, he joined others also with them, and as yet condemned them not. But why does he say, “And as many as have not seen my face in the flesh”? He shows here after a divine manner, that they saw him constantly in the Spirit. And he bears witness to their great love.

Ver. 2, 3. “That their hearts may be comforted, they being knit together in love, and unto all riches of the full assurance of understanding, that they may know the mystery of God the Father,91    Rec. text καὶ πατρὸς, E.V. “of God, and of the Father”; but the sense in either case is, of Him Who is God and Father. and of Christ: in whom are all the treasures of wisdom and knowledge hidden.”

Now henceforward he is hastening and in pangs to enter upon the doctrine, neither accusing them, nor clearing them of accusation. “I strive,” he saith. To what end? That they may be knit together. What he means is something like this; that they may stand firm in the faith. He doth not however so express himself; but extenuates the matter of accusation. That is, that they may be united with love, not with necessity nor with force. For as I have said, he always avoids offending, by leaving it to themselves;92    ἐπιτρέπων, i.e. to draw such inferences as would be harsh if stated by himself. and therefore “striving,” because I wish it to be with love, and willingly. For I do not wish it to be with the lips merely, nor merely that they shall be brought together, but “that their hearts may be comforted.”

“Being knit together in love unto all riches of the full assurance of understanding.” That is, that they may doubt about nothing, that they may be fully assured in all things. But I meant full assurance which is by faith, for there is a full assurance which cometh by arguments, but that is worthy of no consideration. I know, he saith, that ye believe, but I would have you fully assured: not “unto riches” only, but “unto all riches”; that your full assurance may be intense, as well as in all things. And observe the wisdom of this blessed one. He said not, “Ye do ill that ye are not fully assured,” nor accused them; but, ye know not how desirous I am that ye may be fully assured, and not merely so, but with understanding. For seeing he spoke of faith; suppose not, he saith, that I meant barely and unprofitably, but with understanding and love. “That they may know the mystery of God the Father and of Christ.” So that this is the mystery of God, the being brought unto Him by the Son. “And of Christ, in whom are hid all the treasures of wisdom and knowledge.” But if they are in Him, then wisely also no doubt He came at this time. Wherefore then do some foolish persons object to Him, “See how He discourseth with the simpler sort.” “In whom are all the treasures.” He himself knows all things. “Hid,” for think not in truth that ye already have all; they are hidden also even from Angels, not, from you only; so that you ought to ask all things from Him. He himself giveth wisdom and knowledge. Now by saying, “treasures,” he shows their largeness, by “All,” that He is ignorant of nothing, by “hid,” that He alone knoweth.

Ver. 4. “This I say, that no one may delude you with persuasiveness of speech.”

Seest thou that he saith, I have therefore said this, that ye may not seek it from men. “Delude you,” he saith, “with persuasiveness of speech.” For what if any doth speak, and speak persuasively?

Ver. 5. “For though I am absent in the flesh, yet am I with you in the spirit.”

The direct thing to have said here was, “even though I be absent in the flesh, yet, nevertheless, I know the deceivers”; but instead he has ended with praise, “Joying and beholding your order, and the steadfastness of your faith in Christ.” “Your order,” he means, your good order. “And the steadfastness of your faith in Christ.” This is still more in the way of encomium. And he said not “faith,” but steadfastness, as to soldiers standing in good order and firmly. Now that which is steadfast, neither deceit nor trial can shake asunder. Not only, he saith, have ye not fallen, but no one hath so much as thrown you into disorder. He hath set himself over them, that they may fear him as though present; for thus is order preserved. From solidity follows compactedness, for you will then produce solidity, when having brought many things together, you shall cement them compactedly and inseparably; thus a solidity is produced, as in the case of a wall. But this is the peculiar work of love; for those who were by themselves, when it hath closely cemented and knit them together, it renders solid. And faith, again, doeth the same thing; when it allows not reasonings to intrude themselves. For as reasonings divide, and shake loose, so faith causes solidity and compactness.

For seeing God hath bestowed upon us benefits surpassing man’s reasoning, suitably enough He hath brought in faith. It is not possible to be steadfast, when demanding reasons. For behold all our lofty doctrines, how destitute they are of reasonings, and dependent upon faith alone. God is not anywhere, and is everywhere. What hath less reason in it than this? Each by itself is full of difficulty. For, indeed, He is not in place; nor is there any place in which He is. He was not made, He made not Himself, He never began to be. What reasoning will receive this, if there be not faith? Does it not seem to be utterly ridiculous, and more endless than a riddle?

Now that He hath no beginning, and is uncreate, and uncircumscribed, and infinite, is, as we have said, a manifest difficulty; but let us consider His incorporealness, whether we can search out this by reasoning. God is incorporeal. What is incorporeal? A bare word, and no more, for the apprehension has received nothing, has impressed nothing upon itself; for if it does so impress, it comes to nature, and what constitutes body. So that the mouth speaks indeed, but the understanding knows not what it speaks, save one thing only, that it is not body, this is all it knows. And why do I speak of God? In the case of the soul, which is created, inclosed, circumscribed, what is incorporealness? say! show! Thou canst not. Is it air? But air is body, even though it be not compact, and it is plain from many proofs that it is a yielding body. Fire is body, whilst the energy of the soul is bodiless. Wherefore? Since it penetrateth everywhere. If it is not93    Savile conjectures that “not” should be inserted, and the sense seems absolutely to require it. itself body, then that which is incorporeal exists in place, therefore it is circumscribed; and that which is circumscribed has figure; and figures are linear, and lines belong to bodies. Again, that which is without figure, what conception does it admit? It has no figure, no form, no outline. Seest thou how the understanding becomes dizzy?

Again, That Nature [viz. God’s] is not susceptible of evil. But He is also good of His own will; it is therefore susceptible. But one may not so say, far be it! Again, was He brought into being, willing it, or not willing it? But neither may one say this. Again, circumscribes He the world, or no? If He circumscribes it not, He is Himself circumscribed, but if He circumscribes it, He is infinite in His nature. Again, circumscribes He Himself? If He circumscribes Himself, then He is not without beginning to Himself, but to us; therefore He is not in His nature without beginning. Everywhere one must grant contradictories.

Seest thou how great the darkness is; and how everywhere there is need of faith. This it is, that is solid. But, if you will, let us come to things which are less than these. That substance hath an operation. And what in His case is operation? Is it a certain motion? Then He is not immutable: for that which is moved, is not immutable: for, from being motionless it becomes in motion. But nevertheless He is in motion, and never stands still. But what kind of motion, tell me; for amongst us there are seven kinds; down, up, in, out, right, left, circular, or, if not this, increase, decrease, generation, destruction, alteration. But is His motion none of these, but such as the mind is moved with? No, nor this either. Far be it! for in many things the mind is even absurdly moved. Is to will, to operate, or not? If to will is to operate, and He wills all men to be good, and to be saved (1 Tim. ii. 4.), how comes it not to pass? But to will is one thing, to operate, another. To will then is not sufficient for operation. How then saith the Scripture, “He hath done whatsoever He willed”? (Ps. cxv. 3.) And again, the leper saith unto Christ, “If Thou wilt, Thou canst make me clean.” (Matt. viii. 2.) For if this follows in company with the will, what is to be said? Will ye that I mention yet another thing? How were the things that are, made out of things that are not? How will they be resolved into nothing? What is above the heaven? And again, what above that? and what above that? and beyond that? and so on to infinity. What is below the earth? Sea, and beyond this, what? and beyond that again? Nay; to the right, and to the left, is there not the same difficulty?

But these indeed are things unseen. Will ye that I lead the discourse to those which are seen; those which have already happened? Tell me, how did the beast contain Jonah in its belly, without his perishing? Is it not void of reason, and its motions without control? How spared it the righteous man? How was it that the heat did not suffocate him? How was it that it putrefied him not? For if to be in the deep only, is past contriving, to be both in the creature’s bowels, and in that heat, is very far more unaccountable. If from within we breathe94    [This is obscure, and was altered by the simplifying text into “For how breathed he the air in that place? How,” &c.—J.A.B.] the air, how did the respiration suffice for two animals? And how did it also vomit him forth unharmed? And how too did he speak? And how too was he self-possessed, and prayed? Are not these things incredible? If we test them by reasonings, they are incredible, if by faith, they are exceeding credible.

Shall I say something more than this? The wheat in the earth’s bosom decays, and rises again. Behold marvels, opposite, and each surpassing the other; marvelous is the not becoming corrupted, marvelous, after becoming so, is the rising again. Where are they that make sport of such things, and disbelieve the Resurrection and say, This bone how shall it be cemented to that? and introduce such like silly tales. Tell me, how did Elias ascend in a chariot of fire? Fire is wont to burn, not to carry aloft. How lives he so long a time? In what place is he? Why was this done? Whither was Enoch translated? Lives he on like food with us? and what is it hinders him from being here? Nay, but does he not eat? And wherefore was he translated? Behold how God schooleth us by little and little. He translated Enoch; no very great thing that. This instructed us for the taking up of Elias. He shut in Noe into the ark (Gen. vii. 7.); nor is this either any very great thing. This instructed us for the shutting up of the prophet within the whale. Thus even the things of old stood in need of forerunners and types. For as in a ladder the first step sends on to the second, and from the first it is not possible to step to the fourth, and this sends one on to that, that that may be the way to the next; and as it is not possible either to get to the second before the first; so also is it here.

And observe the signs of signs, and thou wilt discern this in the ladder which Jacob saw. “Above,” it is said, “the Lord stood fast, and underneath Angels were ascending and descending.” (Gen. xxviii. 13.) It was prophesied that the Father hath a Son; it was necessary this should be believed. Whence wouldest thou that I show thee the signs of this? From above, downward? From beneath, upward? Because He begetteth without passion,95    ἀπαθῶς, i.e. without being changed. This refers to the Eternal Generation, as the sequel shows. Compare St. Athanasius against Arianism, Disc. l. c. 8. for this reason did she that was barren first bear. Let us rather go higher. It was necessary to be believed, that He begat of Himself. What then? The thing happens obscurely indeed, as in type and shadow, but still it doth happen, and as it goes on it becomes somehow clearer. A woman is formed out of man alone, and he remains whole and entire. Again, it was necessary there should be some sure sign of the Conception of a Virgin. So the barren beareth, not once only, but a second time and a third, and many times. Of His birth then of a Virgin, the barren is a type, and she sends the mind forward to faith. Again, this was a type of God being able to beget alone. For if man is the chief agent,96    κυριώτερον ἄνθρωπος. One would have expected ἀνὴρ, but ἄνθρωπος has just been opposed to γυνή. and birth takes place without him, in a more excellent way, much rather, is One begotten of the Chiefest Agent. There is still another generation, which is a type of the Truth. I mean, ours by the Spirit. Of this again the barren a type, the fact that it is not of blood (John i. 13.); this pertains to the generation above. The one—as also the types—shows that the generation is to be without passion; the other, that it could proceed from one above.

Christ is above, ruling over all things: it was necessary this should be believed. The same takes place in the earth with respect to man. “Let Us make man after Our image and likeness” (Gen. i. 26.), for dominion of all the brutes. Thus He instructed us, not by words, but by actions. Paradise showed the separateness of his nature, and that man was the best thing of all. Christ was to rise again; see now how many sure signs there were; Enoch, Elias, Jonas, the fiery furnace, the case of Noah, baptism, the seeds, the plants, our own generation, that of all animals. For since on this everything was at stake, it, more than any other, had abundance of types.

That the Universe97    τὰ πάντα. is not without a Providence we may conjecture from things amongst ourselves, for nothing will continue to exist, if not provided for; but even herds, and all other things stand in need of governance. And that the Universe was not made by chance, Hell is a proof, and so was the deluge in Noah’s day, the fire,98    i.e. of Sodom. the overwhelming of the Egyptians in the sea, the things which happened in the wilderness.

It was necessary too that many things should prepare the way for Baptism; yea, thousands of things; those, for instance, in the Old Testament, those in the Pool,99    Hales suggests that this may be the Laver in the Temple, but it is not called κολυμβήθρα in LXX. The pool of Bethesda is meant, as is evident from the like mention of types increasing in clearness on John v. 2, Hom. xxxvi. init., where this is classed with those of the Old Testament. The following instance refers to the cleansing in Lev. xv. 13. the cleansing of him that was not sound in health, the deluge itself, and all the things that have been done in water, the baptism of John.

It was necessary to be believed that God giveth up His Son; a man did this by anticipation, Abraham the Patriarch. Types then of all these things, if we are so inclined, we shall find by searching in the Scriptures. But let us not be weary, but attune ourselves by these things. Let us hold the faith steadfastly, and show forth strictness of life: that having through all things returned thanks to God, we may be counted worthy of the good things promised to them that love Him, through the grace and lovingkindness of our Lord Jesus Christ, with whom, &c.

ΟΜΙΛΙΑ Εʹ. Τὸ μυστήριον τὸ ἀποκεκρυμμένον ἀπὸ τῶν αἰώ νων καὶ ἀπὸ τῶν γενεῶν, νυνὶ δὲ ἐφανερώθη τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ, οἷς ἠθέλησεν ὁ Θεὸς γνωρί σαι τίς ὁ πλοῦτος τῆς δόξης τοῦ μυστηρίου τοῦ ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ὅς ἐστι Χριστὸς ἐν ὑμῖν, ἡ ἐλπὶς τῆς δόξης, ὃν ἡμεῖς καταγγέλλομεν, νουθετοῦντες πάντα ἄνθρωπον, καὶ διδάσκον τες πάντα ἄνθρωπον ἐν πάσῃ σοφίᾳ, ἵνα παραστήσωμεν πάντα ἄνθρωπον τέλειον ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. αʹ. Εἰπὼν ὧν ἐτύχομεν, καὶ δείξας τοῦ Θεοῦ τὴν φιλανθρωπίαν καὶ τὴν τιμὴν τῷ μεγέθει τῶν δοθέντων, πάλιν ἑτέραν ἐπίτασιν εἰσάγει, ὅτι οὐδὲ πρὸ ἡμῶν τις αὐτὸν ἔμαθεν: ὃ καὶ ἐν τῇ πρὸς Ἐφεσίους ποιεῖ λέγων: Οὔτε ἄγγελοι, οὔτε ἀρχαὶ, οὔτε ἄλλη τις κτιστὴ δύναμις, ἀλλὰ μόνος ὁ τοῦ Θεοῦ Υἱὸς ᾔδει. Διὸ καὶ οὐχ ἁπλῶς κεκρυμμένον εἶπεν, ἀλλ' Ἀποκεκρυμμένον: καὶ ὅτι εἰ καὶ νῦν γέγονεν, ἀλλὰ παλαιόν ἐστι, καὶ ἄνωθεν ταῦτα ὁ Θεὸς ἐβούλετο, καὶ οὕτω διετετύπωτο: διὰ τί δὲ, οὐκέτι λέγει. Ἀπὸ τῶν αἰώνων, φησὶν, ἐξ ἀρχῆς. Καὶ μυστήριον εἰκότως καλεῖ, ὃ οὐδεὶς ᾔδει πλὴν ὁ Θεός. Καὶ ποῦ κεκρυμμένον; Ἐν τῷ Χριστῷ: ὥσπερ ἐν τῇ πρὸς Ἐφεσίους λέγει: ἢ ὥσπερ ὅταν λέγῃ ὁ προφήτης, Ἀπὸ τοῦ αἰῶνος, καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος σὺ εἶ. Νυνὶ δὲ ἐφανερώθη, φησὶ, τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ. Ὥστε τῆς τοῦ Θεοῦ οἰκονομίας ἐστὶ τὸ ὅλον. Νυνὶ δὲ, φησὶν, ἐφανερώθη. Οὐκ εἶπεν, Ἐγένετο, ἀλλ', Ἐφανερώθη τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ. Ὥστε καὶ νῦν ἔτι κρύπτεται, εἴπερ τοῖς ἁγίοις ἐφανερώθη μόνοις. Μὴ τοίνυν ὑμᾶς ἀπατάτωσαν ἐκεῖνοι: οὐ γὰρ ἴσασι, διὰ τί μόνοις, Οἷς ἠθέλησε, φησίν. Ὅρα πῶς πανταχοῦ ἐπιστομίζει τὰς ἐρωτήσεις αὐτῶν. Οἷς ἠθέλησεν ὁ Θεὸς, φησὶ, γνωρίσαι. Τὸ δὲ θέλειν αὐτοῦ, οὐκ ἄλογον. Τοῦτο δὲ εἶπε, χάριτος μᾶλλον ὑπευθύνους ποιῶν, ἢ ἀφιεὶς αὐτοὺς ἐπὶ κατορθώματι μέγα φρονεῖν. Τίς ὁ πλοῦτος τῆς δόξης τοῦ μυστηρίου τούτου ἐν τοῖς ἔθνεσι. Σεμνῶς εἶπε, καὶ ὄγκον ἐπέθηκεν, ἀπὸ πολλῆς διαθέσεως ἐπιτάσεις ζητῶν ἐπιτάσεων. Καὶ γὰρ καὶ τοῦτο ἐπιτάσεως, τὸ ἀορίστως εἰπεῖν, Ὁ Πλοῦτος τῆς δόξης τοῦ μυστηρίου τούτου ἐν τοῖς ἔθνεσι. Μάλιστα μὲν γὰρ ἐν τοῖς ἔθνεσι φαίνεται, καθὼς καὶ ἀλλαχοῦ φησι, Τὰ δὲ ἔθνη ὑπὲρ ἐλέους δοξάσαι τὸν Θεόν: φαίνεται δὲ καὶ ἐν ἑτέροις, πολλῷ δὲ πλέον ἐν τούτοις ἡ πολλὴ τοῦ μυστηρίου δόξα. Τὸ γὰρ ἀθρόως ἀνθρώπους λίθων ἀναισθητοτέρους εἰς ἀγγέλων ἀγαγεῖν ἀξίωμα ἁπλῶς διὰ ψιλῶν ῥημάτων καὶ πίστεως μόνης χωρὶς ἐργωδίας πάσης, ὄντως δόξα καὶ πλοῦτος μυστηρίου: ὥσπερ ἂν εἴ τις κύνα λιμῷ καὶ ψώρᾳ διεφθαρμένον, αἰσχρόν τινα καὶ δυσειδῆ καὶ οὐδὲ κινεῖσθαι δυνάμενον, ἀλλ' ἐῤῥιμμένον, ἐξαίφνης καὶ ἄνθρωπον ποιήσειε, καὶ ἐπὶ τοῦ θρόνου δείξειε τοῦ βασιλικοῦ. Ὅρα γάρ: τοὺς λίθους προσεκύνουν, καὶ τὴν γῆν: ἔμαθον ὅτι καὶ οὐρανοῦ καὶ ἡλίου ἀμείνους εἰσὶ, καὶ ὁ κόσμος ἅπας αὐτοῖς δουλεύει: αἰχμάλωτοι καὶ δεσμῶται ἦσαν τοῦ διαβόλου: ἀθρόον γεγόνασιν αὐτοῦ τῆς κεφαλῆς ἐπάνω καὶ ἐπέταττον αὐτῷ, καὶ ἐμάστιζον αὐτόν: δαιμόνων ὄντες θεραπευταὶ καὶ δοῦλοι, τοῦ τῶν ἀγγέλων Δεσπότου καὶ τῶν ἀρχαγγέλων γεγόνασι σῶμα: οὐδὲ τί ἐστι Θεὸς εἰδότες, γεγόνασιν ἐξαίφνης καὶ σύνθρονοι τοῦ Θεοῦ. Βούλει μυρίους ἰδεῖν ἀναβαθμοὺς, οὓς ὑπερεπήδησαν; Ἔδει μαθεῖν πρῶτον, ὅτι οἱ λίθοι οὐ θεοί: δεύτερον, ὅτι οὐ μόνον οὐ θεοὶ, ἀλλὰ καὶ ἀνθρώπων ἐλάττους: τρίτον, ὅτι καὶ ἀλόγων: τέταρτον, ὅτι καὶ φυτῶν: πέμπτον, ὅτι τὰ ἄκρα συνήγαγον εἰς ταυτὸν, ὅτι οὐ μόνον λίθοι, ἀλλ' οὐδὲ γῆ, οὐδὲ ζῶα, οὐδὲ φυτὰ, οὐδὲ ἄνθρωπος, οὐδὲ οὐρανός: ἢ ἄνωθεν πάλιν, ὅτι οὐ λίθοι, οὐ ζῶα, οὐ φυτὰ, οὐ στοιχεῖα, οὐ τὰ ἄνω, οὐ τὰ κάτω, οὐκ ἄνθρωπος, οὐ δαίμονες, οὐκ ἄγγελοι, οὐκ ἀρχάγγελοι, οὐχ ἑτέρα τις τῶν ἄνω δυνάμεων ἐκείνων ὑπὸ τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως θεραπεύεσθαι ὀφείλει. Καθάπερ ἀπό τινος βυθοῦ ἀνιμωμένους ἔδει μαθεῖν, ὅτι ὁ πάντων Δεσπότης οὗτος Θεός ἐστιν, ὅτι θεραπεύειν αὐτὸν μόνον χρὴ, ὅτι καλὸν ἡ θαυμαστὴ πολιτεία, ὅτι ὁ παρὼν θάνατος οὐ θάνατος, ὅτι ἡ ζωὴ οὐ ζωὴ, ὅτι τὸ σῶμα ἀνίσταται, ὅτι ἄφθαρτον γίνεται, ὅτι εἰς οὐρανοὺς ἄνεισιν, ὅτι ἀθανασίας ἐπιτυγχάνει, ὅτι μετὰ ἀγγέλων ἕστηκεν, ὅτι μεθίσταται. Ἀλλὰ τοῦτον τὸν ἐκεῖ κάτω, ταῦτα πάντα ὑπερπηδήσαντα, ἄνω ἐκάθισεν ἐπὶ τοῦ θρόνου, τῶν ἀγγέλων καὶ τῶν ἀρχαγγέλων καὶ τῶν θρόνων καὶ τῶν κυριοτήτων ποιήσας κυριώτερον τὸν ὑποκάτω λίθων ὄντα. Ὄντως καλῶς εἶπε, Τίς ὁ πλοῦτος τῆς δόξης τοῦ μυστηρίου τούτου. Ὥσπερ ἂν εἴ τις μωρόν τινα φιλόσοφον ἐξαίφνης δείξειε: μᾶλλον δὲ ὅσα ἂν εἴποι τις, οὐδὲν ἐρεῖ: καὶ γὰρ καὶ τὰ τοῦ Παύλου ἀόριστά ἐστι. Τίς ὁ πλοῦτος, φησὶ, τῆς δόξης τοῦ μυστηρίου τούτου ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ὅς ἐστι Χριστὸς ἐν ὑμῖν. Πάλιν ἔδει μαθεῖν, ὅτι ὁ πάντων ἀνώτερος, καὶ ἀγγέλων ἄρχων, καὶ τῶν ἄλλων ἁπασῶν δυνάμεων κρατῶν, κατέβη κάτω, καὶ ἄνθρωπος γέγονε, καὶ μυρία ἔπαθε, καὶ ἀνέστη καὶ ἀνελήφθη. βʹ. Ταῦτα πάντα μυστηρίου ἦν, καὶ μετ' ἐγκωμίου τίθησι λέγων, Ὅς ἐστι Χριστὸς ἐν ὑμῖν. Εἰ δὲ ἐν ὑμῖν ἐστι, τί ἀγγέλους ζητεῖτε διδασκάλους; Τοῦ μυστηρίου τούτου. Ἔστι γὰρ καὶ ἄλλο μυστήριον. Ἀλλὰ τοῦτο ὄντως μυστήριον, ὃ οὐδεὶς οἶδεν, ὅ ἐστι θαυμαστὸν, ὃ παρὰ τὴν κοινὴν προσδοκίαν, ὃ ἐκρύπτετο. Ὅς ἐστι Χριστὸς ἐν ὑμῖν, φησὶν, ἡ ἐλπὶς τῆς δόξης, ὃν ἡμεῖς καταγγέλλομεν, ἄνωθεν αὐτὸν φέροντες: ὃν ἡμεῖς, οὐκ ἄγγελοι: διδάσκοντες καὶ νουθετοῦντες, οὐκ ἐπιτακτικῶς οὐδὲ μετὰ ἀνάγκης: καὶ γὰρ καὶ τοῦτο τῆς τοῦ Θεοῦ φιλανθρωπίας, τὸ μὴ τυραννικῶς προσάγεσθαι. Ἐπειδὴ τὸ, Διδάσκοντες, μέγα ἦν, ἐπήγαγε, Νουθετοῦντες, ὅπερ ἦν μᾶλλον πατρὸς, ἢ διδασκάλου. Ὃν ἡμεῖς, φησὶ, καταγγέλλομεν, νουθετοῦντες πάντα ἄνθρωπον, καὶ διδάσκοντες πάντα ἄνθρωπον ἐν πάσῃ σοφίᾳ: τουτέστι, μετὰ πάσης σοφίας καὶ συνέσεως, ἢ πάντα ἐν σοφίᾳ λέγοντες. Ὥστε σοφίας δεῖ πάσης: τὸ γὰρ τὰ τοιαῦτα δυνηθῆναι μαθεῖν, οὐ τῶν τυχόντων ἐστίν. Ἵνα παραστήσωμεν πάντα ἄνθρωπον τέλειον ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Τί λέγεις, Πάντα ἄνθρωπον; Ναὶ, φησὶ, τοῦτο σπουδάζομεν. Τί γάρ; εἰ καὶ μὴ γίνεται τοῦτο, ἔσπευδεν ὁ μακάριος Παῦλος τέλειον ποιῆσαι. Ἄρα τοῦτο τελειότης, ἐκεῖνο δὲ ἀτελές: ὥστε κἂν μὴ πᾶσάν τις ἔχῃ τὴν σοφίαν, ἀτελής ἐστι. Τέλειον ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Οὐκ ἐν νόμῳ οὐδὲ ἐν ἀγγέλοις: ἐκεῖνο γὰρ οὐ τέλειον. Ἐν Χριστῷ, τουτέστιν, ἐν τῇ γνώσει τοῦ Χριστοῦ. Ὁ εἰδὼς τί ἐποίησεν ὁ Χριστὸς, μεῖζον φρονήσει ἀγγέλων. Ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ: εἰς ὃ καὶ κοπιῶ ἀγωνιζόμενος. Οὐχ ἁπλῶς σπουδάζω, φησὶν, οὐδὲ ὡς ἔτυχεν, ἀλλὰ, Κοπιῶ ἀγωνιζόμενος, μετὰ πολλῆς τῆς σπουδῆς, τουτέστι, μετὰ πολλῆς τῆς ἀγρυπνίας. Εἰ ἐγὼ ὑπὲρ τῶν ὑμετέρων ἀγαθῶν οὕτως ἀγρυπνῶ, πολλῷ μᾶλλον ὑμεῖς ὀφείλετε. Εἶτα πάλιν δεικνὺς θεῖον ὂν, Κατὰ τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ, φησὶ, τὴν ἐνεργουμένην ἐν ἐμοὶ ἐν δυνάμει. Δείκνυσιν ὅτι τοῦ Θεοῦ τοῦτο ἔργον ἐστίν. Ὁ τοίνυν ἰσχυρόν με ποιῶν εἰς τοῦτο, δῆλον ὅτι τοῦτο βούλεται: διὸ καὶ ἀρχόμενός φησι, Διὰ θελήματος Θεοῦ. Ὥστε οὐ μόνον μετριάζων αὐτὸ τέθεικεν, ἀλλὰ καὶ ἐπαληθεύων τῷ λόγῳ, καὶ ἀγωνιζόμενος. Τοῦτο εἰπὼν, δείκνυσιν ὅτι πολλοὶ μάχονται πρὸς αὐτόν. Εἶτα ἡ φιλοστοργία πολλή: Θέλω γὰρ ὑμᾶς εἰδέναι ἡλίκον ἀγῶνα ἔχω περὶ ὑμῶν, καὶ τῶν ἐν Λαοδικείᾳ. Εἶτα ἵνα μὴ δόξῃ τῆς αὐτῶν ἀσθενείας εἶναι τοῦτο, συνῆψε καὶ ἑτέρους, καὶ οὐδέπω κατέγνω. Καὶ ὅσοι οὐχ ἑωράκασι τὸ πρόσωπόν μου ἐν σαρκί. Θείως δείκνυσιν ἐνταῦθα, ὅτι ἑώρων συνεχῶς ἐν πνεύματι. Μαρτυρεῖ δὲ αὐτοῖς ἀγάπην πολλήν: διὸ καὶ ἐπήγαγεν: Ἵνα παρακληθῶσιν αἱ καρδίαι αὐτῶν, συμβιβασθέντων ἐν ἀγάπῃ, καὶ εἰς πάντα πλοῦτον τῆς πληροφορίας τῆς συνέσεως, εἰς ἐπίγνωσιν τοῦ μυστηρίου τοῦ Θεοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Χριστοῦ: ἐν ᾧ εἰσι πάντες οἱ θησαυροὶ τῆς σοφίας καὶ τῆς γνώσεως ἀπόκρυφοι. Ἤδη λοιπὸν σπεύδει καὶ ὠδίνει ἐμβαλεῖν εἰς τὸ δόγμα, οὔτε κατηγορῶν, οὔτε ἀπαλλάττων αὐτοὺς τῆς κατηγορίας. Ἀγῶνα, φησὶν, ἔχω. Ἵνα τί γένηται; Ἵνα συμβιβασθῶμεν. Ὃ δὲ λέγει, τοῦτό ἐστιν: ἵνα στῶσι βέβαιοι ἐν τῇ πίστει. Ἀλλ' οὐ τίθησιν οὕτως, ἀλλ' ὑποτέμνεται τὰ τῆς κατηγορίας. Τουτέστιν, ἵνα ἑνωθῶσι μετὰ ἀγάπης, οὐδὲ μετὰ ἀνάγκης, οὐδὲ μετὰ βίας. Ὅπερ γὰρ εἶπον, Ἀνεπαχθής ἐστιν ἀεὶ αὐτοῖς ἐπιτρέπων, καὶ διὰ τοῦτό φησιν: Ἀγωνιῶ, ἐπειδὴ μετὰ ἀγάπης, καὶ ἑκόντας βούλομαι. Οὐ γὰρ ἁπλῶς τὴν συναγωγὴν βούλομαι γίνεσθαι, οὐχ ἁπλῶς τῷ στόματι, ἀλλ' ἵνα αἱ καρδίαι αὐτῶν παρακληθῶσι. Συμβιβασθέντων ἐν ἀγάπῃ εἰς πάντα πλοῦτον τῆς πληροφορίας τῆς συνέσεως. Τουτέστιν, ἵνα ὑπὲρ μηδενὸς ἀμφιβάλλωσιν, ἵν' ὑπὲρ πάντων πεπληροφορημένοι ὦσι. Πληροφορίαν δὲ εἶπε τὴν διὰ πίστεως: ἔστι γὰρ πληροφορία καὶ ἡ διὰ λογισμῶν, ἀλλ' οὐδενὸς λόγου ἐκείνη ἀξία. Οἶδα, φησὶν, ὅτι πιστεύετε, ἀλλὰ πληροφορηθῆναι ὑμᾶς βούλομαι, οὐκ εἰς τὸν πλοῦτον μόνον, ἀλλ' Εἰς πάντα τὸν πλοῦτον, ἵνα καὶ ἐν πᾶσι καὶ ἐπιτεταμένως πεπληροφορημένοι ἦτε. Καὶ θέα τὴν σύνεσιν τοῦ μακαρίου τούτου. Οὐκ εἶπεν, ὅτι Κακῶς ποιεῖτε, ὅτι Οὐ πεπληροφόρησθε, καὶ κατηγόρησεν: ἀλλ', Οὐκ ἴστε πῶς σπουδάζω, ἵνα πληροφορηθῆτε μετὰ συνέσεως, καὶ οὐχ ἁπλῶς. Ἐπειδὴ γὰρ εἶπε πίστιν, Μὴ νομίσητε, φησὶν, ὅτι ἁπλῶς καὶ ἀνονήτως εἶπον, ἀλλὰ μετὰ συνέσεως, μετὰ ἀγάπης. Εἰς ἐπίγνωσιν τοῦ μυστηρίου τοῦ Θεοῦ Πατρὸς, καὶ τοῦ Χριστοῦ. Ὥστε τοῦ Θεοῦ τοῦτό ἐστι τὸ μυστήριον, τὸ διὰ τοῦ Υἱοῦ προσάγεσθαι. Καὶ τοῦ Χριστοῦ, ἐν ᾧ εἰσι πάντες οἱ θησαυροὶ τῆς σοφίας καὶ τῆς γνώσεως ἀπόκρυφοι. Εἰ δὲ ἐν αὐτῷ εἰσιν, ἄρα σοφῶς καὶ νῦν ἦλθε. Τίνος οὖν ἕνεκεν ἐγκαλοῦσί τινες τῶν ἀνοήτων; Ὅρα πῶς τοῖς ἁπλουστέροις διαλέγεται: Ἐν ᾧ εἰσι πάντες οἱ θησαυροί. Αὐτὸς πάντα οἶδεν. Ἀπόκρυφοι. Μὴ γὰρ δὴ νομίσητε ἤδη τὸ πᾶν ἔχειν: ἀπόκρυφοί εἰσι καὶ ἀπὸ ἀγγέλων, οὐκ ἀφ' ὑμῶν μόνον: ὥστε παρ' αὐτοῦ δεῖ πάντα αἰτεῖν: αὐτὸς δίδωσι σοφίαν καὶ γνῶσιν. Τῷ μὲν οὖν, Θησαυροὶ, εἰπεῖν, τὸ πολὺ δείκνυσι: τῷ δὲ, Πάντες, τὸ μηδὲ ἀγνοεῖν: τῷ δὲ, Ἀπόκρυφοι, τὸ μόνος εἰδέναι. Τοῦτο δὲ λέγω, ἵνα μή τις ὑμᾶς παραλογίζηται ἐν πιθανολογίᾳ. γʹ. Ὁρᾷς ὅτι διὰ τοῦτο εἶπον, φησὶ, ταῦτα, ἵνα μὴ παρὰ ἀνθρώπων ζητῆτε. Παραλογίζηται, φησὶν, ἐν πιθανολογίᾳ. Τί γὰρ, εἰ πιθανῶς λέγει; Εἰ γὰρ τῇ σαρκὶ ἄπειμι, ἀλλὰ τῷ πνεύματι σὺν ὑμῖν εἰμι. Τὸ ἀκόλουθον τοῦτο ἦν εἰπεῖν: Εἰ γὰρ καὶ τῇ σαρκὶ ἄπειμι, ἀλλ' ὅμως οἶδα τοὺς ἀπατεῶνας: νῦν δὲ εἰς ἐγκώμιον κατέληξε. Χαίρων καὶ βλέπων ὑμῶν τὴν τάξιν καὶ τὸ στερέωμα τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως ὑμῶν. Τὴν τάξιν, τὴν εὐταξίαν, φησί. Καὶ στερέωμα τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως. Ταῦτα ἐγκωμίων μᾶλλόν ἐστι. Καὶ οὐκ εἶπε, τὴν πίστιν, ἀλλὰ, Τὸ στερέωμα, καθάπερ πρὸς στρατιώτας εὐτάκτως ἑστῶτας καὶ βεβαίως. Τὸ στεῤῥὸν οὐκ ἀπάτη, οὐ πειρασμὸς διασαλεύει. Οὐ μόνον, φησὶν, οὐ πεπτώκατε, ἀλλ' οὐδὲ τὴν τάξιν ὑμῶν συνέχεέ τις. Ἐπέστησεν ἑαυτὸν αὐτοῖς, ἵνα ὡς παρόντα φοβῶνται: ἡ γὰρ τάξις οὕτω φυλάττεται. Ἀπὸ τοῦ στερεώματος τὸ πεπυκνωμένον: οὕτω γὰρ γίνεται στερέωμα, ὅτε πολλὰ συναγαγὼν συγκολλήσεις πυκνῶς καὶ ἀδιασπάστως: τότε στερέωμα γίνεται, οἷον ἐπὶ τοίχου. Τοῦτο δὲ τῆς ἀγάπης ἔργον ἐστί: τοὺς γὰρ καθ' ἑαυτοὺς ὄντας, ὅταν ἀκριβῶς συγκολλήσῃ καὶ συνάψῃ, στεῤῥοὺς ἐργάζεται. Καὶ ἡ πίστις πάλιν τὸ αὐτὸ ποιεῖ, ὅταν μὴ ἀφῇ λογισμοὺς ἐπεισελθεῖν. Ὥσπερ γὰρ οἱ λογισμοὶ διαιροῦσι καὶ σαλεύουσι, οὕτως ἡ πίστις στερεοῖ καὶ παγῆναι ποιεῖ. Ἐπειδὴ γὰρ μείζονα ἢ κατὰ ἀνθρώπινον λογισμὸν εὐηργέτησεν ἡμᾶς ὁ Θεὸς, εἰκότως τὴν πίστιν ἐπεισήγαγεν. Οὐκ ἔστι γὰρ εἶναι στεῤῥὸν τὸν λογισμοὺς ἀπαιτοῦντα. Ἰδοὺ γὰρ τὰ σεμνὰ ἡμῶν πάντα πῶς ἔρημα λογισμῶν, καὶ πίστεως ἔχεται μόνης. Οὐκ ἔστιν οὐδαμοῦ ὁ Θεὸς, καὶ πανταχοῦ ἐστι. Τί τούτου ἀλογώτερον; Ἕκαστον καθ' ἑαυτὸ ἀπορίας γέμει. Οὐ γὰρ δὴ ἐν τόπῳ ἐστὶν, οὐδὲ τόπος ἐστί τις ἐν ᾧ ἐστιν. Οὐκ ἐγένετο, οὐχ ἑαυτὸν ἐποίησεν, οὐκ ἤρξατο τοῦ εἶναι. Ποῖος ταῦτα λογισμὸς καταδέξεται, ἂν μὴ πίστις ᾖ; ἢ οὐχὶ κατάγελως εἶναι δοκεῖ, καὶ αἰνίγματος μᾶλλον οὐκ ἔχει τέλος; Τὸ μὲν οὖν ἄναρχον αὐτοῦ καὶ ἀγέννητον καὶ ἀπερίγραφον καὶ ἄπειρον, οὕτως ἄπορον: τὸ δὲ ἀσώματον ἴδωμεν, μήποτε λογισμῷ ἐξετάσαι δυνώμεθα. Ἀσώματός ἐστιν ὁ Θεός. Τί ἐστιν ἀσώματος; Ῥῆμα ψιλὸν μόνον: ἡ γὰρ ἔννοια οὐδὲν ἐδέξατο, οὐδὲ ἐνετύπωσεν ἑαυτῇ: κἂν γὰρ ἀνατυπώσῃ, εἰς φύσιν ἔρχεται, καὶ τὰ τοῦ σώματος ποιητικά. Ὥστε λέγει μὲν τὸ στόμα, οὐκ οἶδε δὲ ἡ διάνοια τί λέγει, ἢ ἓν μόνον, ὅτι οὐκ ἔστι σῶμα: τοῦτο μόνον οἶδε. Καὶ τί λέγω ἐπὶ Θεοῦ; ἐπὶ γὰρ ψυχῆς τί ἐστι τὸ ἀσώματον, τῆς γενομένης, τῆς ἐγκεκλεισμένης, τῆς περιγραφομένης; εἰπὲ, δεῖξον. Ἀλλ' οὐκ ἂν ἔχοις. Ἀήρ ἐστιν; Ἀλλ' ὁ ἀὴρ σῶμα, εἰ καὶ μὴ ναστὸν, καὶ πολλαχόθεν δῆλον ὅτι σῶμά ἐστι χαῦνον. Πῦρ δέ; Ἀλλὰ τὸ πῦρ σῶμά ἐστιν, ἡ δὲ ἐνέργεια. τῆς ψυχῆς ἀσώματον. Διὰ τί; Ὅτι πανταχοῦ διήκει. Εἰ δὲ αὐτὴ σῶμά ἐστιν, ἐν τόπῳ τὸ ἀσώματον: οὐκοῦν καὶ περιγράφεται: τὸ δὲ περιγραφόμενον, ἐν σχήματί ἐστι, τὰ δὲ σχήματα ἀπὸ γραμμῆς, αἱ δὲ γραμμαὶ σωμάτων. Πάλιν τὸ ἀσχημάτιστον ποίαν ἔννοιαν ἔχει; Οὐ σχῆμα ἔχει, οὐκ εἶδος, οὐ τύπον. Ὁρᾷς πῶς ἰλιγγιᾷ ἡ διάνοια; Πάλιν ἄδεκτος ἡ φύσις κακῶν ἐκείνη: ἀλλὰ καὶ ἑκών ἐστιν ἀγαθός: οὐκοῦν δεκτική. Ἀλλ' οὐκ ἔστιν εἰπεῖν: μὴ γένοιτο. Πάλιν θέλων εἰς τὸ εἶναι παρήχθη, ἢ μὴ θέλων; Ἀλλ' οὐδὲ τοῦτο ἔστιν εἰπεῖν. Πάλιν περιγράφει τὴν οἰκουμένην, ἢ οὔ; Εἰ μὲν γὰρ μὴ περιγράφει, αὐτὸς περιγράφεται: εἰ δὲ περιγράφει, ἄπειρός ἐστι τῇ φύσει. Πάλιν ἑαυτὸν περιγράφει; Ἀλλ' εἰ περιγράφει ἑαυτὸν, ἄρα οὐκ ἄναρχος ἑαυτῷ, ἀλλ' ἡμῖν: οὐκοῦν οὐ φύσει ἄναρχος. Πανταχοῦ τὰ ἐναντία δεῖ δοῦναι. Ὁρᾷς τὸν ζόφον ὅσος, καὶ ὅτι πανταχοῦ πίστεως δεῖ; Αὕτη ἐστὶν ἡ στεῤῥά. Ἀλλ', εἰ βούλεσθε, ἐπὶ τὰ τούτων ἐλάττω ἔλθωμεν. Ἔχει ἐνέργειαν ἐκείνη ἡ οὐσία. Καὶ τί ἐστιν ἐνέργεια ἐπ' αὐτοῦ; ἆρα κίνησίς τις; Οὐκοῦν οὐκ ἄτρεπτος: τὸ γὰρ κινούμενον οὐκ ἄτρεπτον: ἐξ ἀκινησίας γὰρ κινεῖται. Ἀλλ' ὅμως κινεῖται, καὶ οὐδέποτε ἵσταται. Ποίαν δὲ κίνησιν, εἰπέ μοι; παρὰ γὰρ ἡμῖν ἑπτά τινές εἰσιν, ἡ κάτω, ἡ ἄνω, ἡ ἐντὸς, ἡ ἐκτὸς, ἡ δεξιὰ, ἡ ἀριστερὰ, ἡ κυκλοφορικῶς: ἢ εἰ μὴ τοῦτο, αὔξησις, μείωσις, γένεσις, φθορὰ, ἀλλοίωσις. Ἀλλ' οὐδεμίαν τούτων κινεῖται, ἀλλ' οἵαν ὁ νοῦς κίνησιν κινεῖται; Ἀλλ' οὐδὲ τοῦτο: μὴ γένοιτο: πολλὰ γὰρ καὶ ἀτόπως ὁ νοῦς κινεῖται. Τὸ θέλειν ἐστὶ τὸ ἐνεργεῖν; πάντας δὲ ἀνθρώπους θέλει ἀγαθοὺς εἶναι καὶ σωθῆναι: πῶς οὐ γίνεται; Ἀλλ' ἕτερον τὸ θέλειν, ἄλλο δὲ τὸ ἐνεργεῖν; Οὐκοῦν οὐκ ἀρκεῖ πρὸς ἐνέργειαν τὸ θέλειν: πῶς οὖν λέγει ἡ Γραφὴ, Πάντα, ὅσα ἠθέλησεν, ἐποίησε; καὶ πάλιν ὁ λεπρός φησι τῷ Χριστῷ: Ἐὰν θέλῃς, δύνασαί με καθαρίσαι; Βούλεσθε καὶ ἄλλο εἴπω; πῶς ἐξ οὐκ ὄντων τὰ ὄντα γέγονε; πῶς εἰς τὸ μηδὲν ἀναλύεται; τί ἀνώτερον τοῦ οὐρανοῦ; κἀκείνου δὲ πάλιν τί; κἀκείνου τί; καὶ μετ' ἐκεῖνο τί; καὶ τοῦτο ἐπ' ἄπειρον. Τί κατώτερον τῆς γῆς; θάλαττα: καὶ μετὰ ταύτην τί; καὶ μετ' ἐκεῖνο πάλιν τί; Ἀλλ' εἰς τὰ δεξιὰ, εἰς τὰ ἀριστερὰ, οὐχ ἡ αὐτὴ ἀπορία; δʹ. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἀόρατα. Βούλεσθε ἐπὶ τῶν ὁρωμένων ἀγάγω τὸν λόγον; ἐπὶ τῶν ἤδη συμβάντων; Εἰπέ μοι, πῶς τὸ θηρίον τὸν Ἰωνᾶν εἶχε ἐν τῇ γαστρὶ, καὶ οὐκ ἀπώλλυτο; οὐχὶ ἄλογόν ἐστιν; οὐχὶ ἁπλῶς κινεῖται; πῶς ἐφείσατο τοῦ δικαίου; πῶς αὐτὸν οὐκ ἀπέπνιξεν ἡ θέρμη; πῶς οὐκ ἔσηψεν; Εἰ γὰρ τὸ ἐν βυθῷ εἶναι μόνον ἄπορον, τὸ καὶ ἐν σπλάγχνοις καὶ τῇ θέρμῃ ἐκείνῃ, πολλῷ μᾶλλον ἀπορώτερον. Πῶς γὰρ τὸν ἐκεῖθεν ἀέρα ἀνέπνει; πῶς ἤρκει δύο ζώοις ἡ ἀναπνοή; πῶς δὲ αὐτὸν καὶ ἤμεσεν ἀσινῆ; πῶς δὲ καὶ ἐφθέγγετο; πῶς δὲ καὶ ἐν ἑαυτῷ ἦν, καὶ προσηύχετο; ἆρα ταῦτα οὐκ ἄπιστα; Ἂν λογισμῷ ἐξετάζωμεν, ἄπιστα: ἂν δὲ πίστει, σφόδρα πιστά. Εἴπω τι τούτου πλέον; Ὁ σῖτος ἐν τῷ κόλπῳ τῆς γῆς φθείρεται, καὶ ἀνίσταται. Ὅρα τὰ θαύματα ἐναντία, καὶ ἄλληλα νικῶντα: θαυμαστὸν τὸ μὴ σαπῆναι, θαυμαστὸν τὸ σαπέντα ἀναστῆναι. Ποῦ εἰσιν οἱ τῇ ἀναστάσει διαπιστοῦντες καὶ λέγοντες, Τόδε τὸ ὀστοῦν πῶς τῷδε συγκολλᾶται; καὶ μυθώδη τοιαῦτα εἰσάγοντες; Εἰπέ μοι, πῶς ὁ Ἠλίας ἀνῆλθεν ἐν πυρὸς ἅρματι; Τὸ πῦρ καίειν εἴωθεν, οὐκ ἀνάγειν. Πῶς τοσοῦτον ζῇ χρόνον; ἐν τίνι τόπῳ ἐστί; διὰ τί τοῦτο γέγονε; Ποῦ δὲ Ἐνὼχ μετετέθη; τροφῆς ἀπολαύει οἵας καὶ ἡμεῖς; καὶ τί τὸ κωλύον ἐνταῦθα αὐτὸν εἶναι; Ἀλλ' οὐκ ἀπολαύει: καὶ διὰ τί μετετέθη; Ὅρα τὸν Θεὸν κατὰ μικρὸν ἡμᾶς παιδαγωγοῦντα. Μετέθηκε τὸν Ἐνώχ: οὐ πάνυ μέγα τοῦτο. Ἐπαίδευσεν ἡμᾶς τοῦτο εἰς τὴν ἀναγωγὴν τοῦ Ἠλία. Πάλιν ἐναπέκλεισε τὸν Νῶε τῇ κιβωτῷ: οὐ πάνυ μέγα οὐδὲ τοῦτο. Ἐπαίδευσεν ἡμᾶς τοῦτο εἰς τὴν ἀπόκλεισιν τοῦ προφήτου τὴν ἐν τῷ κήτει. Οὕτω καὶ τὰ παλαιὰ προδρόμων ἐδεήθη καὶ τύπων. Καθάπερ γὰρ ἐπὶ κλίμακος ὁ πρῶτος βαθμὸς παραπέμπει τῷ δευτέρῳ, ἀπὸ δὲ τοῦ πρώτου οὐκ ἔνι ἐπὶ τὸν τέταρτον ἐλθεῖν, καὶ οὗτος ἐκείνῳ, ἵνα ἐκεῖνος τούτῳ γένηται ὁδός: οὐδὲ πρὸ τοῦ πρώτου δυνατὸν ἐπὶ τὸν δεύτερον ἐλθεῖν: οὕτω καὶ ἐνταῦθα. Καὶ θέα σημεῖα σημείων: καὶ ὄψει τοῦτο ἐπὶ τῆς κλίμακος, ἣν εἶδεν Ἰακώβ: Ἄνω, φησὶν, ὁ Κύριος ἐπεστήρικτο, κάτω δὲ ἄγγελοι ἀνέβαινον καὶ κατέβαινον. Προεφητεύετο ὅτι Υἱὸν ἔχει ὁ Πατήρ: ἔδει τοῦτο πιστευθῆναι. Πόθεν θέλεις αὐτοῦ τὰ σημεῖα δείξω; ἄνωθεν κάτω, ἢ κάτωθεν ἄνω; Ἔδει γνωσθῆναι ὅτι ἀπαθῶς γεννᾷ: διὰ τοῦτο ἐγέννησε πρῶτον στεῖρα. Μᾶλλον δὲ ἀνωτέρω ἀγάγωμεν τὸν λόγον: ἔδει πιστευθῆναι, ὅτι ἐξ αὐτοῦ: τί οὖν; Γίνεται τοῦτο, ἀμυδρῶς μὲν, ἅτε ἐν τύπῳ καὶ σκιᾷ, πλὴν γίνεται: καὶ προϊὸν σαφέστερόν πως γίνεται. Ἐξ ἀνθρώπου μόνου γυνὴ, καὶ μένει ἐκεῖνος ὁλόκληρος. Πάλιν τῆς ἐκ Παρθένου κυήσεως ἔδει γενέσθαι τι τεκμήριον. Τίκτει στεῖρα οὐχ ἅπαξ, ἀλλὰ καὶ δεύτερον καὶ τρίτον καὶ πολλάκις. Τῆς μὲν οὖν ἐκ Παρθένου γεννήσεως τύπος ἡ στεῖρα: καὶ αὕτη παραπέμπει τῇ πίστει τὴν διάνοιαν. Πάλιν τοῦτο τύπος ἐγένετο τοῦ μόνον δύνασθαι γεννῆσαι τὸν Θεόν. Εἰ γὰρ κυριώτερον ἄνθρωπος, καὶ χωρὶς τούτου τίκτεται, πολλῷ μᾶλλον ἐκ τοῦ κυριωτέρου γεννᾶται. Ἔστι καὶ ἄλλη γέννησις τῆς ἀληθείας τύπος, ἡ ἡμετέρα ἡ ἐκ Πνεύματος. Ταύτης πάλιν ἡ στεῖρα τύπος, ὅτι οὐκ ἐξ αἱμάτων: αὕτη τῆς ἄνω γεννήσεως. Ἡ μὲν οὖν αὐτῆς τὸ ἀπαθὲς δείκνυσιν, ἡ δὲ τὸ ἐκ μόνου δύνασθαι γεννᾶσθαι. Ἔστι Χριστὸς ἄνω πάντων κρατῶν: ἔδει πιστευθῆναι τοῦτο. Γίνεται τοῦτο ἐν τῇ γῇ ἐπὶ τοῦ ἀνθρώπου. Ποιήσωμεν γὰρ, φησὶν, ἄνθρωπον κατ' εἰκόνα καὶ καθ' ὁμοίωσιν ἡμετέραν, καὶ καθίσταται ἐπὶ τῆς ἀρχῆς τῶν ἀλόγων πάντων. Οὕτως οὐ διὰ ῥημάτων, ἀλλὰ διὰ πραγμάτων ὑμᾶς ἐπαίδευσε. Τὸ ἀνακεχωρηκὸς τῆς φύσεως ὁ παράδεισος ἐδήλου, καὶ τὸ πάντων εἶναι βελτιώτατον τὸν ἄνθρωπον. Ἔμελλεν ἀνίστασθαι ὁ Χριστός: ὅρα λοιπὸν πόσα τοιούτου τεκμήρια: ὁ Ἐνὼχ, ὁ Ἠλίας, ὁ Ἰωνᾶς, τὰ ἐν τῇ καμίνῳ, τὸ ἐπὶ τοῦ Νῶε τὸ βάπτισμα, τὰ σπέρματα, τὰ φυτὰ, ἡ γέννησις ἡ ἡμετέρα, ἡ τῶν ζώων πάντων. Ἐπειδὴ γὰρ ἐν τούτῳ πάντα ἐκινδυνεύετο, τοῦτο μάλιστα πάντων πολλοὺς ἔσχε τοὺς τύπους. Ὅτι οὐκ ἀπρονόητα τὰ πάντα ἐστὶν, ἀπὸ τῶν παρ' ἡμῖν δυνατὸν στοχάσασθαι: οὐδὲν γὰρ ἀπρονόητον μένει, ἀλλὰ καὶ ἀγέλαι καὶ τὰ ἄλλα πάντα ἀρχῆς δεῖται. Καὶ ὅτι οὐκ αὐτόματα γέγονε τὰ πάντα, δείκνυσιν ἡ γέεννα, ἔδειξε δὲ ὁ κατακλυσμὸς ὁ ἐπὶ Νῶε, τὸ πῦρ, ὁ καταποντισμὸς ὁ τῶν Αἰγυπτίων, τὰ ἐν τῇ ἐρήμῳ. Ἔδει καὶ τοῦ βαπτίσματος πολλὰ προηγήσασθαι: γέγονεν, ὅσα ἐν ὕδατι, καὶ μυρία ἄλλα, οἷον τὰ ἐν τῇ Παλαιᾷ, τὰ ἐν τῇ κολυμβήθρᾳ, τὸ τὸν μὴ ὑγιαίνοντα καθαίρεσθαι, αὐτὸς ὁ κατακλυσμὸς, τὸ βάπτισμα Ἰωάννου. Ἔδει πιστευθῆναι ὅτι τὸν Υἱὸν αὑτοῦ ἐκδίδωσιν ὁ Θεός: προλαβὼν ἐποίησε τοῦτο ἄνθρωπος. Τίς οὗτος; Ἀβραὰμ ὁ πατριάρχης. Πάντων οὖν τούτων τύπους, ἂν θέλωμεν, εὑρήσομεν, ἂν ζητῶμεν ἐν τῇ Γραφῇ. Ἀλλὰ μὴ ἀποκάμωμεν, ἀλλ' ἐν τούτοις ῥυθμίζωμεν ἑαυτούς: στεῤῥὰν ἔχωμεν τὴν πίστιν, καὶ ἀκρίβειαν πολιτείας ἐπιδειξώμεθα, ἵνα διὰ πάντων εὐχαριστήσαντες τῷ Θεῷ, καταξιωθῶμεν τῶν ἐπηγγελμένων ἀγαθῶν τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτὸν, χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, μεθ' οὗ τῷ Πατρὶ ἅμα τῷ ἁγίῳ Πνεύματι δόξα, κράτος, τιμὴ, νῦν καὶ ἀεὶ, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.