ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ. ΟΜΙΛΙΑ Αʹ. Παῦλος ἀπό

 ΟΜΙΛΙΑ Βʹ. Διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς ἀφ' ἧς ἡμέρας ἠκούσα μεν, οὐ παυόμεθα ὑπὲρ ὑμῶν προσευχόμενοι, καὶ αἰτούμενοι ἵνα πληρωθῆτε τὴν ἐπίγνωσιν τοῦ θελήματος

 ΟΜΙΛΙΑ Γʹ. Ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως. Ὅτι ἐν αὐτῷ ἐκτίσθη τὰ πάντα, τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, τὰ ὁρα

 ΟΜΙΛΙΑ Δʹ. Καὶ ὑμᾶς ποτε ἐχθροὺς ὄντας καὶ ἀπηλλοτριω μένους τῇ διανοίᾳ ἐν τοῖς ἔργοις τοῖς πονηροῖς, νυνὶ δὲ ἀποκατήλλαξε τῷ σώματι τῆς σαρκὸς αὑτοῦ

 ΟΜΙΛΙΑ Εʹ. Τὸ μυστήριον τὸ ἀποκεκρυμμένον ἀπὸ τῶν αἰώ νων καὶ ἀπὸ τῶν γενεῶν, νυνὶ δὲ ἐφανερώθη τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ, οἷς ἠθέλησεν ὁ Θεὸς γνωρί σαι τίς ὁ

 ΟΜΙΛΙΑ Ϛʹ. Ὡς οὖν παρελάβετε τὸν Χριστὸν Ἰησοῦν τὸν Κύριον, ἐν αὐτῷ περιπατεῖτε, ἐῤῥιζωμένοι καὶ ἐποικοδομούμενοι ἐν αὐτῷ, καὶ βεβαιούμε νοι ἐν τῇ πίσ

 ΟΜΙΛΙΑ Ζʹ. Μὴ οὖν τις ὑμᾶς κρινέτω ἐν βρώσει ἢ ἐν πόσει, ἢ ἐν μέρει ἑορτῆς ἢ νουμηνίας ἢ σαβ βάτων, ἅ ἐστι σκιὰ τῶν μελλόντων, τὸ δὲ σῶμα Χριστοῦ. Μηδ

 ΟΜΙΛΙΑ Ηʹ. Νεκρώσατε τὰ μέλη ὑμῶν τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, πορ νείαν, ἀκαθαρσίαν, πάθος, ἐπιθυμίαν κακὴν, καὶ τὴν πλεονεξίαν, ἥτις ἐστὶν εἰδωλολατρεία, δι' ἃ ἔ

 ΟΜΙΛΙΑ Θʹ. Ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ ἐνοικείτω ἐν ὑμῖν πλουσίως, ἐν πάσῃ σοφίᾳ διδάσκοντες, καὶ νουθετοῦντες ἑαυτοὺς ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις, καὶ ᾠδαῖς πνευματικ

 ΟΜΙΛΙΑ Ιʹ. Αἱ γυναῖκες, ὑποτάσσεσθε τοῖς ἀνδράσιν, ὡς ἀν ῆκεν ἐν Κυρίῳ. Οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖ κας, καὶ μὴ πικραίνεσθε πρὸς αὐτάς. Τὰ τέκνα, ὑπα

 ΟΜΙΛΙΑ ΙΑʹ. Ἐν σοφίᾳ περιπατεῖτε πρὸς τοὺς ἔξω, τὸν και ρὸν ἐξαγοραζόμενοι. Ὁ λόγος ὑμῶν πάντοτε ἐν χάριτι, ἅλατι ἠρτυμένος, εἰδέναι πῶς δεῖ ὑμᾶς ἑνὶ

 ΟΜΙΛΙΑ ΙΒʹ. Ἀσπάζεται ὑμᾶς Ἐπαφρᾶς ὁ ἐξ ὑμῶν δοῦλος Χριστοῦ, πάντοτε ἀγωνιζόμενος ὑπὲρ ὑμῶν ἐν ταῖς προσευχαῖς, ἵνα στῆτε τέλειοι καὶ πε πληρωμένοι ἐν

Homily VI.

Colossians ii. 6, 7

“As therefore ye received Christ Jesus the Lord, so walk in Him, rooted and built up in Him, and stablished in your faith, even as ye were taught, abounding in thanksgiving.”

Again, he takes hold on them beforehand with their own testimony, saying, “As therefore ye received.” We introduce no strange addition, he saith, neither do ye. “Walk ye in Him,” for He is the Way that leadeth to the Father: not in the Angels; this way leadeth not thither. “Rooted,” that is, fixed; not one while going this way, another that, but “rooted”: now that which is rooted, never can remove. Observe how appropriate are the expressions he employs. “And built up,” that is, in thought attaining unto Him. “And stablished” in Him, that is, holding Him, built as on a foundation. He shows that they had fallen down, for the word “built”100    Present participle. has this force. For the faith is in truth a building; and needs both a strong foundation, and secure construction. For both if any one build not upon a secure foundation it will shake; and even though he do, if it be not firm, it will not stand. “As ye were taught.” Again, the word “As.” “Abounding,” he saith, “in thanksgiving”; for this is the part of well-disposed persons, I say not simply to give thanks, but with great abundance, more than ye learned, if possible, with much ambition.

Ver. 8. “Take heed lest there shall be any one that maketh spoil of you.”

Seest thou how he shows him to be a thief, and an alien, and one that enters in softly? For he has already represented him to be entering in. “Beware.” And he well said “maketh spoil.” As one digging away a mound from underneath, may give no perceptible sign, yet it gradually settles, so do you also beware; for this is his main point, not even to let himself be perceived. As if some one were robbing every day, and he (the owner of the house) were told, “Beware lest there be some one”; and he shows the way—through this way—as if we were to say, through this chamber;101    [This comparison, wanting in all previous editions of the Greek, given by the Oxford tr. in a footnote, is found in all the mss. collated for Field. It is somewhat obscure (and probably on that account omitted from some copies), but the general meaning is not hard to find.—J.A.B.] so, “through philosophy,” says he.

Then because the term “philosophy” has an appearance of dignity, he added, “and vain deceit.” For there is also a good deceit; such as many have been deceived by, which one ought not even to call a deceit at all. Whereof Jeremiah speaks; “O Lord, Thou hast deceived me, and I was deceived”102    [Some documents (followed by Field) here insert, “But I am not persuaded,” probably an addition to rescue Chrys. from the position of defending deceit. But he has done this elaborately in his beautiful treatise on the Priesthood, employing the same arguments and expressions as here. It is an error not surprising in an Asiatic Greek.—J.A.B.] (Jer. xx. 7.); for such as this one ought not to call a deceit at all; for Jacob also deceived his father, but that was not a deceit, but an economy. “Through his philosophy,” he saith, “and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments103    στοιχεῖα, elements. of the world, and not after Christ.” Now he sets about to reprove their observance of particular days,104    τῶν ἡμερῶν. Montfaucon refers to his Suppl. de l’Ant. Expl. l. iii. vol. 1, p. 112, where he shows that the observance of heathen customs about lucky and unlucky days, and the like, was common in France in the thirteenth century. Such were the Dies Ægyptiaci, &c. meaning by elements of the world the sun and moon;105    [This misinterpretation is found in many Fathers. See Lightfoot here, and on Gal. iv. 9.—J.A.B.] as he also said in the Epistle to the Galatians, “How turn ye back again to the weak and beggarly elements?” (Gal. iv. 9.) And he said not observances of days, but in general of the present world, to show its worthlessness: for if the present world be nothing, much more then its elements. Having first shown how great benefits and kindnesses they had received, he afterwards brings on his accusation, thereby to show its greater seriousness, and to convict his hearers. Thus too the Prophets do. They always first point out the benefits, and then they magnify their accusation; as Esaias saith, “I have begotten children, and exalted them, but they have rejected me” (Isa. i. 2, Sept.); and again, “O my people, what have I done unto thee, or wherein have I grieved thee, or wherein have I wearied thee”? (Mic. vi. 3.) and David; as when he says, “I heard thee in the secret place of the tempest” (Ps. lxxxi. 7, Sept.); and again, “Open thy mouth, and I will fill it.” (Ps. lxxxi. 10.) And everywhere you will find it the same.

That indeed were most one’s duty, not to be persuaded by them, even did they say aught to the purpose; as it is, however, obligations apart even, it would be our duty to shun those things. “And not after Christ,” he saith. For were it in such sort a matter done by halves, that ye were able to serve both the one and the other, not even so ought ye to do it; as it is, however, he suffers you not to be “after Christ.” Those things withdraw you from Him. Having first shaken to pieces the Grecian observances, he next overthrows the Jewish ones also. For both Greeks and Jews practiced many observances, but the former from philosophy, the latter from the Law. First then, he makes at those against whom lay the heavier accusation. How, “not after Christ”?

Ver. 9, 10. “For in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily: and in Him ye are made full, who is the head of all principality and power.”

Observe how in his accusing of the one he thrusts through the other, by first giving the solution, and then the objection. For such a solution is not suspected, and the hearer accepts it the rather, that the speaker is not making it his aim. For in that case indeed he would make a point of not coming off worsted, but in this, not so. “For in Him dwelleth,” that is, for God dwelleth in Him. But that thou mayest not think Him enclosed, as in a body, he saith, “All the fullness of the Godhead bodily: and ye are made full in Him.” Others say that he intends the Church filled by His Godhead, as he elsewhere saith, “of Him that filleth all in all” (Eph. i. 23.), and that the term “bodily” is here, as the body in the head. How is it then that he did not add, “which is the Church”? Some again say it is with reference to The Father, that he says that the fullness of the Godhead dwells in Him, but wrongly.106    [“But wrongly” seems a necessary addition, though omitted by Field, doubtless because supported chiefly by the group of mss. found to make so many unwarrantable additions and other alterations.—J.A.B.] First, because “to dwell,” cannot strictly be said of God: next, because the “fullness” is not that which receives, for “the earth is the Lord’s, and the fullness thereof” (Ps. xxiv. 1.); and again the Apostle, “until the fullness of the Gentiles be come in.” (Rom. xi. 25.) By “fullness” is meant “the whole.” Then the word “bodily,” what did it intend? “As in a head.” But why does he say the same thing over again? “And ye are made full in Him.” What then does it mean? That ye have nothing less than He. As it dwelt in Him, so also in you. For Paul is ever straining to bring us near to Christ; as when he says, “Hath raised us up with Him, and made us to sit with Him” (Eph. ii. 6.): and, “If we endure, we shall also reign with Him” (2 Tim. ii. 12.): and, “How shall He not also with Him freely give us all things” (Rom. viii. 32.): and calling us “fellow-heirs.” Then as for His dignity. And He “is the head of all principality and power.” (Eph. iii. 6.) He that is above all, The Cause, is He not Consubstantial? Then he has added the benefit in a marvelous way; and far more marvelous than in the Epistle to the Romans. For there indeed he saith, “circumcision of the heart in the spirit, not in the letter” (Rom. ii. 29.), but here, in Christ.

Ver. 11. “In whom ye were also circumcised with a circumcision not made with hands, in the putting off of the body of the flesh in the circumcision of Christ.”

See how near he is come to the thing. He saith, “In the putting” quite away,107    ἀπεκδύσει, putting off for good, once for all. not putting off merely. “The body of sins.” He means, “the old life.” He is continually adverting to this in different ways, as he said above, “Who delivered us out of the power of darkness, and reconciled us who were alienated,” that we should be “holy and without blemish.” (Col. i. 13, 21.) No longer, he saith, is the circumcision with108    ἐν, “in.” the knife, but in Christ Himself; for no hand imparts this circumcision, as is the case there, but the Spirit. It circumciseth not a part, but the whole man. It is the body both in the one and the other case, but in the one it is carnally, in the other it is spiritually circumcised; but not as the Jews, for ye have not put off flesh, but sins. When and where? In Baptism. And what he calls circumcision, he again calls burial. Observe how he again passes on to the subject of righteous doings; “of the sins,” he saith, “of the flesh,” the things they had done in the flesh. He speaks of a greater thing than circumcision, for they did not merely cast away that of which they were circumcised, but they destroyed it, they annihilated it.

Ver. 12. “Buried with him,” he saith, “in Baptism, wherein ye were also raised with Him, through faith in the working of God, who raised Him from the dead.”

But it is not burial only: for behold what he says, “Wherein ye were also raised with Him, through faith in the working of God, who raised Him from the dead.” He hath well said, “of faith,”109    [The repetition of πίστεως, “of faith,” which Field had previously conjectured as required by the sense, is found in the Catena; and the simplifying group of documents changed it into “He hath well said so, for,” &c.—J.A.B.] for it is all of faith. Ye believed that God is able to raise, and so ye were raised. Then note also His worthiness of belief, “Who raised Him,” he saith, “from the dead.”

He now shows the Resurrection. “And you who sometime were dead through your trespasses and the uncircumcision of your flesh, you, I say, did He quicken together with Him.” For ye lay under judgment of death. But even though ye died, it was a profitable death. Observe how again he shows what they deserved in the words he subjoins:

Ver. 13, 14, 15. “Having forgiven us all our trespasses; having blotted out the bond written in ordinances that was against us, which was contrary to us: and he hath taken it out of the way, nailing it to the Cross; having put off from himself the principalities and the powers, He made a show of them openly,110    ἐδειγμάτισεν ἐν παρρησί& 139·, so commented on below as seemingly to require to be thus translated, “He inflicted disgrace on them through His confidence in dying.” triumphing over them in it.”

“Having forgiven us,” he saith, “all our trespasses,” those which produced that deadness. What then? Did He allow them to remain? No, He even wiped them out; He did not scratch them out merely; so that they could not be seen. “In doctrines”111    τοῖς δόγμασιν. Theodoret also takes it so, but the use of δογματίζεσθε, in ver. 20, agrees better with E.V. “The handwriting [bond] in ordinances,” and the Vulgate, Chirographum decreti. [ordinances], he saith. What doctrines? The Faith. It is enough to believe. He hath not set works against works, but works against faith. And what next? Blotting out is an advance upon remission; again he saith, “And hath taken it out of the way.” Nor yet even so did He preserve it, but rent it even in sunder, “by nailing it to His Cross.” “Having put off from himself the principalities and the powers, He made a show of them openly, triumphing over them in it.” Nowhere has he spoken in so lofty a strain.

Seest thou how great His earnestness that the bond should be done away? To wit, we all were under sin and punishment. He Himself, through suffering punishment, did away with both the sin and the punishment, and He was punished on the Cross. To the Cross then He affixed it; as having power, He tore it asunder. What bond? He means either that which they said to Moses, namely, “All that God hath said will we do, and be obedient” (Ex. xxiv. 3.), or, if not that, this, that we owe to God obedience; or if not this, he means that the devil held possession of it, the bond which God made for Adam, saying, “In the day thou eatest of the tree, thou shalt die.” (Gen. ii. 17.) This bond then the devil held in his possession. And Christ did not give it to us, but Himself tore it in two, the action of one who remits joyfully.

“Having put off from himself the principalities and the powers.” He means the diabolical powers; because human nature had arrayed itself in these, or because they had,112    All copies of St. Chrys. read “had them as a hold,” which makes no sense. The Catena omits “them,” which has been adopted, though the authority is slight. Compare John xiv. 30. as it were, a hold, when He became Man He put away from Himself that hold. What is the meaning of “He made a show of them”? And well said he so; never yet was the devil in so shameful a plight. For whilst expecting to have Him, he lost even those he had; and when That Body was nailed to the Cross, the dead arose. There death received his wound, having met his death-stroke from a dead body. And as an athlete, when he thinks he has hit his adversary, himself is caught in a fatal grasp; so truly doth Christ also show, that to die with confidence113    μετὰ παρρησίας, referring to ἐδειγμάτισεν ἐν παρρησιᾷ. “Confidence” sometimes has the meaning of “standing without fear before God.” Here he refers also to publicity. is the devil’s shame.

For he would have done everything to persuade men that He did not die, had he had the power. For seeing that of His Resurrection indeed all succeeding time was proof demonstrative; whilst of His death, no other time save that whereat it happened could ever furnish proof; therefore it was, that He died publicly in the sight of all men, but He arose not publicly, knowing that the aftertime would bear witness to the truth. For, that whilst the world was looking on, the serpent should be slain on high upon the Cross, herein is the marvel. For what did not the devil do, that He might die in secret? Hear Pilate saying, “Take ye Him away, and crucify Him, for I find no fault in Him” (John xix. 6.), and withstanding them in a thousand ways. And again the Jews said unto Him, “If Thou art the Son of God, come down from the Cross.” (Matt. xxvii. 40.) Then further, when He had received a mortal wound, and He came not down, for this reason He was also committed to burial; for it was in His power to have risen immediately: but He did not, that the fact might be believed. And yet in cases of private death indeed, it is possible to impute them to a swoon, but here, it is not possible to do this either. For even the soldiers brake not His legs, like those of the others, that it might be made manifest that He was dead. And those who buried The Body are known; and therefore too the Jews themselves seal the stone along with the soldiers. For, what was most of all attended to, was this very thing, that it should not be in obscurity. And the witnesses to it are from enemies, from the Jews. Hear them saying to Pilate, “That deceiver said, while he was yet alive, After three days I rise again. Command therefore that the sepulchre” (Matt. xxvi. 63, 64.) be guarded by the soldiers. This was accordingly done, themselves also sealing it. Hear them further saying even afterwards to the Apostles, “Ye intend to bring this Man’s blood upon us.” (Acts v. 28.) He suffered not the very fashion of His Cross to be put to shame. For since the Angels have suffered nothing like it, He therefore doth everything for this, showing that His death achieved a mighty work. There was, as it were, a single combat. Death wounded Christ: but Christ, being wounded, did afterwards kill death. He that seemed to be immortal, was destroyed by a mortal body; and this the whole world saw. And what is truly wonderful is, that He committed not this thing to another. But there was made again a second bond of another kind than the former.

Beware then lest we be condemned by this, after saying, I renounce Satan, and array myself with Thee, O Christ. Rather however this should not be called “a bond,” but a covenant. For that is “a bond,” whereby one is held accountable for debts: but this is a covenant. It hath no penalty, nor saith it, If this be done or if this be not done: what Moses said when he sprinkled the blood of the covenant, by this God also promised everlasting life. All this is a covenant. There, it was slave with master, here it is friend with friend: there, it is said, “In the day that thou eatest thereof thou shalt die” (Gen. ii. 17.); an immediate threatening; but here is nothing of the kind. God arrives, and here is nakedness, and there was nakedness; there, however, one that had sinned was made naked, because he sinned, but here, one is made naked, that he may be set free. Then, man put off the glory which he had; now, he puts off the old man; and before going up (to the contest), puts him off as easily, as it were his garments.114    See St. Cyril, Catech. XX. He is anointed,115    See St. Cyril, Catech. XXI. as wrestlers about to enter the lists. For he is born at once; and as that first man was, not by little and little, but immediately. (He is anointed,) not as the priests of old time, on the head alone, but rather in more abundant measure. For he indeed was anointed on the head, the right ear, the hand (Lev. viii. 23, 24.); to excite him to obedience, and to good works; but this one, all over. For he cometh not to be instructed merely; but to wrestle, and to be exercised; he is advanced to another creation. For when one confesses (his belief) in the life everlasting,116    In the Apostles’ Creed, recited at Baptism. he has confessed a second creation. He took dust from the earth, and formed man (Gen. ii. 7.): but now, dust no longer, but the Holy Spirit; with This he is formed, with this harmonized, even as Himself was in the womb of the Virgin. He said not in Paradise, but “in Heaven.” For deem not that, because the subject is earth, it is done on earth; he is117    Old Lat. “thou art.” The former clause may be, “think not, because the earth is under thee, that thou art in earth.” removed thither, to Heaven, there these things are transacted, in the midst of Angels: God taketh up thy soul above, above He harmonizeth it anew, He placeth thee near to the Kingly Throne. He is formed in the water, he receiveth spirit instead of a soul.118    ἀντίψυχον τνεῦμα, i.e. as Adam received a soul. The Spirit becoming, as it were, the life of the new man. See on Rom. viii. 11. And after he is formed, He bringeth to him, not beasts, but demons, and their prince, and saith, “Tread upon serpents and scorpions.” (Luke x. 19.) He saith not, “Let Us make man in our image, and after our likeness” (Gen. i. 26.), but what? “He giveth them to become the sons of God; but of God,” he saith, “they were born.” (John i. 12, 13.) Then that thou give no ear to the serpent, straightway he teaches thee to say, “I renounce thee,” that is, “whatsoever thou sayest, I will not hear thee.” Then, that he destroy thee not by means of others, it is said,119    φησὶ, the person who directs the catechumen. “and thy pomp, and thy service, and thy angels.” He hath set him no more to keep Paradise, but to have his citizenship in heaven. For straightway when he cometh up he pronounceth these words, “Our Father, Which art in Heaven,…Thy will be done, as in Heaven, so on earth.” The plain falleth not on thy sight,120    No meaning appears in this, οὐκ ἐπ᾽ ὄψιν πίπτει τὸ παιδίον, though old Lat. also has, “The child falleth not on his face”; but we have only to read πεδίον, as in a doubtful passage of Hom. xvi. on Rom. Tr. p. 467, note. This has been done in the text, not to spoil so beautiful a passage. [There may be a fanciful notion of the person newly baptized and thereby regenerated (“formed in the water”) as a child. Upon coming up and pronouncing the Lord’s Prayer, “the child does not fall on his face.” The meaning will still be obscure, but the whole passage is highly fanciful, and there is thus at least a possible sense.—J.A.B.] thou seest not tree, nor fountain, but straightway thou takest into thee the Lord Himself, thou art mingled with His Body, thou art intermixed with that Body that lieth above, whither the devil cannot approach. No woman is there, for him to approach, and deceive as the weaker; for it is said, “There is neither female, nor male.” (Gal. iii. 28.) If thou go not down to him, he will not have power to come up where thou art; for thou art in Heaven, and Heaven is unapproachable by the devil. It hath no tree with knowledge of good and evil, but the Tree of Life only. No more shall woman be formed from thy side, but we all are one from the side of Christ. For if they who have been anointed of men take no harm by serpents, neither wilt thou take any harm at all, so long as thou art anointed; that thou mayst be able to grasp the Serpent and choke him, “to tread upon serpents and scorpions.” (Luke x. 19.) But as the gifts are great, so is the punishment great also. It is not possible for him that hath fallen from Paradise, to dwell “in front of Paradise”121    LXX. has κατῴκισεν αὐτὸν ἀπέναντι τοῦ παραδείσου, “He placed him opposite Paradise.” And it is generally thought that Adam approached the gate of Paradise to worship. (Gen. iii. 24.), nor to reascend thither from whence we have fallen. But what after this? Hell, and the worm undying. But far be it that any of us should become amenable to this punishment! but living virtuously, let us earnestly strive to do throughout His will. Let us become well-pleasing to God, that we may be able both to escape the punishment, and to obtain the good things eternal, of which may we all be counted worthy, through the grace and love toward man, &c.

ΟΜΙΛΙΑ Ϛʹ. Ὡς οὖν παρελάβετε τὸν Χριστὸν Ἰησοῦν τὸν Κύριον, ἐν αὐτῷ περιπατεῖτε, ἐῤῥιζωμένοι καὶ ἐποικοδομούμενοι ἐν αὐτῷ, καὶ βεβαιούμε νοι ἐν τῇ πίστει, καθὼς ἐδιδάχθητε, περισ σεύοντες ἐν αὐτῇ ἐν εὐχαριστίᾳ. αʹ. Πάλιν αὐτοὺς τῇ οἰκείᾳ προκαταλαμβάνει μαρτυρίᾳ, λέγων, Ὡς οὖν παρελάβετε. Οὐδὲν ξένον, φησὶν, ἐπεισάγομεν: οὐκοῦν μηδὲ ὑμεῖς. Ἐν αὐτῷ περιπατεῖτε: αὐτὸς γάρ ἐστιν ἡ ὁδὸς ἡ προσάγουσα εἰς τὸν Πατέρα: μὴ ἐν τοῖς ἀγγέλοις: οὐ φέρει αὕτη ἡ ὁδὸς ἐκεῖ. Ἐῤῥιζωμένοι: τουτέστι, πεπηγότες: μὴ ποτὲ μὲν ταύτην, ποτὲ δὲ ἐκείνην, ἀλλ' ἐῤῥιζωμένοι: τὸ δὲ ἐῤῥιζωμένον οὐκ ἄν ποτε μετασταίη. Ὅρα πῶς κυρίας τὰς λέξεις τίθησι. Καὶ ἐποικοδομούμενοι, φησί: τουτέστι, τῇ διανοίᾳ φθάνοντες εἰς αὐτόν. Καὶ βεβαιούμενοι ἐν αὐτῷ: τουτέστι, κατέχοντες αὐτὸν, καὶ ὡς ἐπὶ θεμέλιον οἰκοδομούμενοι. Δείκνυσιν αὐτοὺς καταπεσόντας: τὸ γὰρ, Οἰκοδομούμενοι, τοῦτο δηλοῖ. Οἰκοδομὴ γάρ ἐστιν ὄντως ἡ πίστις, καὶ δεῖ καὶ τοῦ θεμελίου ἰσχυροῦ, καὶ τῆς οἰκοδομίας ἀσφαλοῦς. Ἄν τε γὰρ μὴ ἐπ' ἀσφαλείᾳ τις οἰκοδομήσῃ, σαλεύεται: ἄν τε ἐπ' ἀσφαλείας, καὶ μὴ ἑστήκῃ, οὐκέτι ἵσταται. Καθὼς ἐδιδάχθητε. Πάλιν τὸ, Καθὼς, δηλωτικόν ἐστι τοῦ μηδὲν καινόν τι λέγειν. Περισσεύοντες, φησὶν, ἐν αὐτῇ ἐν εὐχαριστίᾳ. Τοῦτο γὰρ εὐγνωμόνων: οὐ λέγω ἁπλῶς εὐχαριστεῖν, ἀλλὰ μετὰ πολλῆς τῆς παρουσίας, πλέον ἢ ἐμάθετε, εἰ οἷόν τε, μετὰ πολλῆς τῆς φιλοτιμίας. Βλέπετε μή τις ὑμᾶς ἔσται ὁ συλαγωγῶν. Ὁρᾷς πῶς ἔδειξε κλέπτην ὄντα, καὶ ἀλλότριον, καὶ ἡρέμα ἐπεισιόντα; ἤδη γὰρ παρέστησεν αὐτὸν εἰσιόντα. Καὶ καλῶς εἶπε, Συλαγωγῶν. Ὥσπερ ἄν τις χῶμα κάτωθεν διορύττων μὴ παρέχῃ αἴσθησιν, τὸ δὲ ὑπονοστεῖ: οὕτω καὶ ἐκεῖνος ποιεῖ. Βλέπετε οὖν: τοῦτο γὰρ ἔργον ἐκείνῳ τὸ μηδὲ αἴσθησιν παρέχειν. Διὰ τῆς φιλοσοφίας. Εἶτα, ἐπειδὴ δοκεῖ σεμνὸν εἶναι τὸ τῆς φιλοσοφίας, προσέθηκε, Καὶ κενῆς ἀπάτης. Ἔστι γὰρ καὶ καλὴ ἀπάτη, οἵαν ἠπατήθησαν πολλοὶ, ἣν οὐδὲ ἀπάτην δεῖ καλεῖν: περὶ ἧς φησιν ὁ Ἱερεμίας: Ἠπάτησάς με, Κύριε, καὶ ἠπατήθην. Τὸ γὰρ τοιοῦτον οὐδὲ ἀπάτην δεῖ καλεῖν: ἐπεὶ καὶ τὸν πατέρα ἠπάτησεν ὁ Ἰακὼβ, ἀλλ' οὐκ ἀπάτη, ἀλλ' οἰκονομία ἦν. Διὰ τῆς φιλοσοφίας, φησὶ, καὶ κενῆς ἀπάτης, κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων, κατὰ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου, καὶ οὐ κατὰ Χριστόν. Τέως τοῦ ἐλέγχου ἅπτεται τῆς τῶν ἡμερῶν παρατηρήσεως, στοιχεῖα κόσμου ἥλιον καὶ σελήνην λέγων, καθάπερ καὶ ἐν τῇ πρὸς Γαλάτας ἔλεγε: Πῶς πάλιν ἐπιστρέφετε ἐπὶ τὰ ἀσθενῆ καὶ πτωχὰ στοιχεῖα; Καὶ οὐκ εἶπεν, Ἡμερῶν παρατηρήσεις, ἀλλὰ Δι' ὅλου τοῦ κόσμου τοῦ παρόντος, ἵνα τὸ εὐτελὲς δείξῃ: εἰ γὰρ ὁ κόσμος οὐδὲν, πολλῷ μᾶλλον [καὶ] τὰ στοιχεῖα. Δείξας οὖν πρῶτον ὅσα εὐεργετήθησαν, ὅσα εὖ ἔπαθον, τότε ἐπάγει τὴν κατηγορίαν, ἵνα μείζονα δείξῃ, καὶ ἕλῃ τοὺς ἀκούοντας. Τοῦτο καὶ οἱ προφῆται ποιοῦσιν ἀεί: πρότερον τὰς εὐεργεσίας δεικνύουσι, καὶ τότε τὰς κατηγορίας αὔξουσι, καθάπερ ὁ Ἡσαΐας φησίν: Υἱοὺς ἐγέννησα καὶ ὕψωσα, αὐτοὶ δέ με ἠθέτησαν: καὶ πάλιν, Λαός μου, τί ἐποίησά σοι, ἢ τί ἐλύπησά σε, ἢ τί παρηνώχλησά σοι; καὶ ὁ Δαυῒδ, ὡς ὅταν λέγῃ: Ἐπήκουσά σου ἐν ἀποκρύφῳ καταιγίδος: καὶ πάλιν, Ἄνοιξον τὸ στόμα σου, καὶ πληρώσω αὐτό. Καὶ πανταχοῦ οὕτως εὑρήσεις. Μάλιστα μὲν οὖν οὐδὲ εἴ τι ἔλεγον, πείθεσθαι ἔδει: νῦν δὲ καὶ χωρὶς τῶν εὐεργεσιῶν φεύγειν ἐκεῖνα δεῖ. Καὶ οὐ κατὰ Χριστὸν, φησί. Μάλιστα μὲν γὰρ, εἰ καὶ οὕτως ἦν ἐξ ἡμισείας, ὥστε δύνασθαι καὶ τούτῳ κἀκείνῳ δουλεύειν, οὐδὲ οὕτως ἔδει: νῦν δὲ οὐκ ἀφίησιν ὑμᾶς εἶναι κατὰ Χριστόν. Ἐκεῖθεν αὐτὰ φέρουσι. Πρότερον δὲ διασαλεύσας τὰς Ἑλληνικὰς παρατηρήσεις, τότε καὶ τὰς Ἰουδαϊκὰς ἀναιρεῖ. Καὶ γὰρ Ἕλληνες καὶ Ἰουδαῖοι παρετήρουν πολλὰ, ἀλλ' οἱ μὲν ἀπὸ φιλοσοφίας, οἱ δὲ ἀπὸ νόμου. Πρότερον τοίνυν πρόσεισι τούτοις, ἔνθα μείζων ἡ κατηγορία. Πῶς, Οὐ κατὰ Χριστόν; Ὅτι ἐν αὐτῷ κατοικεῖ πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος σωματικῶς, καὶ ἐστὲ ἐν αὐτῷ πεπληρωμένοι, ὅς ἐστιν ἡ κεφαλὴ πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας. βʹ. Ὅρα πῶς ἐν τῇ τούτων κατηγορίᾳ ἐκεῖνο διορύττει, πρότερον τιθεὶς τὴν λύσιν, καὶ τότε τὴν ἀντίθεσιν. Ἀνύποπτος γὰρ ἡ τοιαύτη λύσις, καὶ μᾶλλον δέχεται ὁ ἀκροατὴς, ὡς οὐ τοῦτο σπουδάζοντος τοῦ λέγοντος. Ἐκεῖ μὲν γὰρ καὶ φιλονεικεῖ μὴ ἡττηθῆναι, ἐνταῦθα δὲ οὔ. Ὅτι ἐν αὐτῷ κατοικεῖ. Τουτέστιν, ὅτι ὁ Θεὸς ἐν αὐτῷ οἰκεῖ. Ἀλλ' ἵνα μὴ νομίσῃς αὐτὸν συγκεκλεῖσθαι, ὡς ἐν σώματι, φησί: Πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος σωματικῶς, καὶ ἐστὲ ἐν αὐτῷ πεπληρωμένοι. Ἄλλοι φασὶν ὅτι τὴν Ἐκκλησίαν λέγει πεπληρωμένην ὑπὸ τῆς θεότητος αὐτοῦ, καθὼς ἀλλαχοῦ φησι: Τοῦ πάντα ἐν πᾶσι πληρουμένου: τὸ δὲ, σωματικῶς, ἐνταῦθα, ὡς ἐν κεφαλῇ σῶμα. Πῶς οὖν οὐκ ἐπήγαγεν, ἥτις ἐστὶν ἡ Ἐκκλησία; Ἔνιοι δὲ περὶ τοῦ Πατρός φασι λέγειν, ὅτι τῆς θεότητος τὸ πλήρωμα ἐν αὐτῷ οἰκεῖ: ἀλλὰ κακῶς. Πρῶτον μὲν, ὅτι τὸ οἰκεῖν οὐ κυρίως λέγεται ἐπὶ Θεοῦ: δεύτερον, ὅτι τὸ πλήρωμα οὐ τὸ δεχόμενόν ἐστι: Τοῦ γὰρ Κυρίου ἡ γῆ, καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς: καὶ πάλιν ὁ Ἀπόστολος, Ἄχρις οὗ τὸ πλήρωμα τῶν ἐθνῶν εἰσέλθῃ. Τὸ ὅλον λέγεται πλήρωμα. Ἔπειτα τὸ, Σωματικῶς, τί βούλεται δηλοῦν; Ὡς ἐν κεφαλῇ. Τί δὲ πάλιν τὸ αὐτὸ λέγει, Καὶ ἐστὲ ἐν αὐτῷ πεπληρωμένοι; Τί οὖν ἐστιν; Ὅτι οὐδὲν ἔλαττον ἔχετε αὐτοῦ: ὥσπερ ἐν ἐκείνῳ ᾤκησεν, οὕτω καὶ ἐν ὑμῖν. Βιάζεται γὰρ ἀεὶ Παῦλος ἐγγὺς ἡμᾶς ἀγαγεῖν τοῦ Χριστοῦ, ὡς ὅταν λέγῃ: Συνήγειρε καὶ συνεκάθισεν ἡμᾶς: καὶ, Εἰ ὑπομένομεν, καὶ συμβασιλεύσομεν: καὶ, Πῶς οὐχὶ καὶ σὺν αὐτῷ τὰ πάντα ἡμῖν χαρίσεται; καὶ συγκληρονόμους καλεῖ. Εἶτα περὶ τοῦ ἀξιώματος: Καὶ αὐτός ἐστιν ἡ κεφαλὴ πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας. Ὁ πάντων ἀνώτερος, ἡ αἰτία, οὐχὶ ὁμοούσιος; Εἶτα τὸ τῆς εὐεργεσίας θαυμαστῶς πως ἐπήγαγε, καὶ πολλῷ τῆς πρὸς Ῥωμαίους θαυμαστότερον. Ἐκεῖ μὲν γάρ φησι, Περιτομὴ καρδίας ἐν πνεύματι, οὐ γράμματι: ἐνταῦθα δὲ Ἐν τῷ Χριστῷ. Ἐν ᾧ καὶ περιετμήθητε περιτομῇ ἀχειροποιήτῳ, ἐν τῇ ἀπεκδύσει τοῦ σώματος τῶν ἁμαρτιῶν τῆς σαρκὸς, ἐν τῇ περιτομῇ τοῦ Χριστοῦ. Ὅρα πῶς ἐγγὺς γίνεται τοῦ πράγματος. Ἐν τῇ ἀπεκδύσει, φησίν. Οὐκ εἶπεν, ἐκδύσει. Τοῦ σώματος τῶν ἁμαρτιῶν. Τὸν παλαιόν φησι βίον. Συνεχῶς ταῦτα στρέφει καὶ διαφόρως, ὥσπερ καὶ ἄνω ἔλεγεν: Ὃς ἐῤῥύσατο ἡμᾶς ἐκ τῆς ἐξουσίας τοῦ σκότους, καὶ ἀποκατήλλαξεν ἀπηλλοτριωμένους εἰς τὸ εἶναι ἡμᾶς ἁγίους καὶ ἀμώμους. Οὐκέτι, φησὶν, ἐν μαχαίρᾳ ἡ περιτομὴ, ἀλλ' ἐν αὐτῷ τῷ Χριστῷ: οὐ γὰρ χεὶρ ἐπάγει, καθὼς ἐκεῖ, τὴν περιτομὴν ταύτην, ἀλλὰ τὸ πνεῦμα, οὐ μέρος, ἀλλ' ὅλον ἄνθρωπον περιτέμνει. Σῶμα καὶ τοῦτο, σῶμα κἀκεῖνο: ἀλλὰ τὸ μὲν σαρκὶ, τὸ δὲ πνευματικῶς περιτέμνεται: ἀλλ' οὐχ ὡς Ἰουδαῖοι: οὐ γὰρ σάρκα, ἀλλὰ ἁμαρτήματα ἀπεξεδύσασθε. Πότε, καὶ ποῦ; Ἐν τῷ βαπτίσματι. Καὶ ὃ καλεῖ περιτομὴν, πάλιν τάφον καλεῖ. Ὅρα πῶς πάλιν ἐπὶ τὰ δικαιώματα διαβαίνει. Τῶν ἁμαρτιῶν, φησὶ, τῶν τῆς σαρκός: τουτέστιν, ἅπερ ἐν τῇ σαρκὶ ἔπραξαν. Μεῖζον τῆς περιτομῆς λέγει: οὐ γὰρ ἔῤῥιψαν τὸ περιτμηθὲν, ἀλλ' ἀπώλεσαν, ἀλλ' ἔφθειραν. Συνταφέντες αὐτῷ, φησὶν, ἐν τῷ βαπτισμῷ, ἐν ᾧ καὶ συνηγέρθητε διὰ τῆς πίστεως τῆς ἐνεργείας τοῦ Θεοῦ τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ νεκρῶν. Ἀλλ' οὐ τάφος μόνον ἐστίν: ὅρα γὰρ τί φησιν: Ἐν ᾧ καὶ συνηγέρθητε διὰ τῆς πίστεως τῆς ἐνεργείας τοῦ Θεοῦ τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ νεκρῶν. Καλῶς εἶπε: πίστεως γὰρ ὅλον ἐστίν. Ἐπιστεύσατε ὅτι δύναται ὁ Θεὸς ἐγεῖραι, καὶ οὕτως ἠγέρθητε. Εἶτα καὶ τὸ ἀξιόπιστον, Τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν, φησὶν, ἐκ νεκρῶν. Ἤδη δείκνυσι τὴν ἀνάστασιν: Καὶ ὑμᾶς ποτε ὄντας νεκροὺς τοῖς παραπτώμασι καὶ τῇ ἀκροβυστίᾳ τῆς σαρκὸς ὑμῶν, συνεζωοποίησε σὺν αὐτῷ. Ὑπὸ γὰρ τὴν δίκην ἔκεισθε ἀποθανεῖν. Εἰ δὲ καὶ ἀπεθάνετε, ἀλλ' οὐχ ἁπλῶς, ἀλλὰ θάνατον χρήσιμον. Ὅρα πῶς πάλιν δείκνυσι τίνων ἦσαν ἄξιοι, δι' ὧν ἐπήγαγε: Χαρισάμενος ἡμῖν πάντα τὰ παραπτώματα. Ἐξαλείψας τὸ καθ' ἡμῶν χειρόγραφον τοῖς δόγμασιν, ὃ ἦν ὑπεναντίον ἡμῖν, καὶ αὐτὸ ἦρκεν ἐκ τοῦ μέσου, προσηλώσας αὐτὸ τῷ σταυρῷ, ἀπεκδυσάμενος τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουσίας, ἐδειγμάτισεν ἐν παῤῥησίᾳ, θριαμβεύσας αὐτοὺς ἐν αὐτῷ. Χαρισάμενος ἡμῖν, φησὶ, πάντα τὰ παραπτώματα. Ποῖα; Ἃ τὴν νεκρότητα ἐποίει. Καὶ τί; ἆρα ἀφῆκε μεῖναι; Οὐχὶ, ἀλλὰ καὶ ἐξήλειψεν: οὐκ ἐχάραξε μόνον, ἀλλ' ἐξήλειψεν, ὥστε μηδὲ φαίνεσθαι. Τοῖς δόγμασι, φησί. Ποίοις δόγμασι; Τῇ πίστει. Οὐκοῦν ἀρκεῖ πιστεῦσαι. Οὐχὶ ἔργοις ἔργα, ἀλλὰ πίστει ἔργα παρέθηκε. Καὶ τί μετὰ ταῦτα; Ἐπίτασις τοῦ ἀφιέναι τὸ ἐξαλεῖψαι πάλιν. Καὶ αὐτὸ ἦρκε, φησὶν, ἐκ τοῦ μέσου. Καὶ οὐδὲ οὕτως ἐφύλαξεν, ἀλλὰ καὶ διέῤῥηξεν αὐτὸ, Προσηλώσας τῷ σταυρῷ. Ἀπεκδυσάμενος τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουσίας ἐδειγμάτισεν ἐν παῤῥησίᾳ, θριαμβεύσας αὐτοὺς ἐν αὐτῷ. Οὐδαμοῦ οὕτω μεγαλοφώνως ἐφθέγξατο. γʹ. Ὁρᾷς σπουδὴν τοῦ ἀφανισθῆναι τὸ χειρόγραφον ὅσην ἐποιήσατο; Οἷον, πάντες ἦμεν ὑφ' ἁμαρτίαν καὶ κόλασιν: αὐτὸς κολασθεὶς ἔλυσε καὶ τὴν ἁμαρτίαν καὶ τὴν κόλασιν: ἐκολάσθη δὲ ἐν τῷ σταυρῷ. Ἐκεῖ οὖν αὐτὸ προσέπειρεν: εἶτα ὡς ἐξουσίαν ἔχων, λοιπὸν διέῤῥηξε. Ποῖον χειρόγραφον; Ἢ τοῦτό φησιν, ὃ ἔλεγον πρὸς τὸν Μωϋσέα, ὅτι Πάντα ὅσα εἶπεν ὁ Θεὸς ποιήσομεν, καὶ ἀκουσόμεθα: ἢ εἰ μὴ τοῦτο, ὅτι ὀφείλομεν τῷ Θεῷ ὑπακοήν: ἢ εἰ μὴ τοῦτο, ὅτι κατεῖχεν ὁ διάβολος τὸ χειρόγραφον ὃ ἐποίησε πρὸς τὸν Ἀδὰμ ὁ Θεὸς, εἰπών: Ἧ| ἂν ἡμέρᾳ φάγῃς ἀπὸ τοῦ ξύλου, ἀποθανῇ. Κατεῖχεν οὖν τὸ χειρόγραφον τοῦτο ὁ διάβολος. Καὶ οὐκ ἔδωκεν ἡμῖν αὐτὸ ὁ Χριστὸς, ἀλλ' αὐτὸς αὐτὸ ἔσχισεν, ὅπερ τοῦ μετὰ χαρᾶς ἀφιέντος ἐστίν. Ἀπεκδυσάμενος τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουσίας. Τὰς διαβολικὰς δυνάμεις λέγει: ἢ ἐπεὶ αὐτὰς ἡ ἀνθρωπίνη φύσις ἐνδέδυτο, ἢ ἐπειδὴ αὐτὰς ὥσπερ λαβὴν εἶχον, ἄνθρωπος γενόμενος ἀπεδύσατο τὴν λαβήν. Τοῦτό ἐστιν, Ἐδειγμάτισε. Καὶ καλῶς εἶπε τοῦτο: οὐδέποτε γὰρ οὕτως ὁ διάβολος ἠσχημόνησε. Προσδοκῶν γὰρ αὐτὸν ἔχειν, καὶ ὅσους εἶχεν ἀπώλεσε, καὶ τοῦ σώματος προσηλουμένου, οἱ νεκροὶ ἀνίσταντο. Ἐκεῖ τὴν πληγὴν ἔλαβεν ὁ διάβολος, ὑπὸ σώματος νεκροῦ τὴν καιρίαν λαβών. Καὶ καθάπερ ἀθλητὴς νομίζων τὸν ἀντίπαλον βεβληκέναι, καιρίαν αὐτὸς ὑπ' αὐτοῦ λαμβάνει πληγήν: οὕτω δὴ καὶ οὗτος δείκνυσιν, ὅτι τὸ μετὰ παῤῥησίας ἀποθανεῖν, ἀσχημοσύνη ἐστὶ τοῦ διαβόλου. Πάντα γὰρ ἂν ἐποίησεν ἐκεῖνος, εἴ γε ἠδύνατο, ὥστε πεῖσαι τοὺς ἀνθρώπους, ὅτι οὐκ ἀπέθανεν. Ἐπειδὴ γὰρ τῆς μὲν ἀναστάσεως ὁ μετὰ ταῦτα πᾶς καιρὸς τεκμήριον ἦν, τοῦ δὲ θανάτου, εἰ μὴ ἐκεῖνος ἐγένετο, οὐκ ἂν ἐγένετο ἕτερος καιρὸς, διὰ τοῦτο ἀπέθανε μὲν δημοσίᾳ πάντων ὁρώντων, οὐκ ἀνέστη δὲ δημοσίᾳ, εἰδὼς τὸν μετὰ ταῦτα χρόνον μαρτυρήσοντα τῇ ἀληθείᾳ. Τὸ γὰρ τοῦ κόσμου ὁρῶντος ἄνω ἐν τῷ ξύλῳ τὸν ὄφιν σφαγιασθῆναι, τοῦτό ἐστι τὸ θαυμαστόν. Καὶ τί γὰρ οὐκ ἐποίησεν ὁ διάβολος, ὥστε λαθόντα αὐτὸν ἀποθανεῖν; Ἄκουε τοῦ Πιλάτου λέγοντος: Ἄρατε αὐτὸν ὑμεῖς, καὶ σταυρώσατε: ἐγὼ γὰρ οὐδεμίαν αἰτίαν ἐν αὐτῷ εὑρίσκω. Καὶ πάλιν Ἰουδαῖοι ἔλεγον αὐτῷ, Εἰ Υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, κατάβηθι ἀπὸ τοῦ σταυροῦ. Λοιπὸν οὖν ἐπειδὴ καιρίαν ἔλαβε, καὶ οὐ κατέβη, διὰ τοῦτο καὶ ταφῇ παρεδόθη: ἐπεὶ δυνατὸν ἦν εὐθέως ἀναστῆναι, ἀλλ' ἵνα πιστευθῇ τὸ πρᾶγμα. Καίτοι ἐν μὲν ταῖς ἰδιωτικαῖς τελευταῖς ἔνεστιν ὀλιγοψυχίαν αἰτιάσασθαι: ἐνταῦθα δὲ οὐδὲ τοῦτο. Καὶ γὰρ καὶ οἱ στρατιῶται οὐ κατέαξαν αὐτοῦ τὰ σκέλη, καθάπερ τῶν ἄλλων, ἵνα φανερωθῇ ὅτι τέθνηκε. Καὶ φανεροί εἰσιν οἱ τὸ σῶμα θάψαντες: διὰ τοῦτο καὶ αὐτοὶ σφραγίζονται οἱ Ἰουδαῖοι τὸν λίθον μετὰ τῶν στρατιωτῶν. Τὸ γὰρ μάλιστα πάντων σπουδαζόμενον τοῦτο ἦν, τὸ μὴ συσκιασθῆναι. Καὶ οἱ μάρτυρες, παρὰ τῶν ἐχθρῶν, παρὰ τῶν Ἰουδαίων. Ἄκουε αὐτῶν λεγόντων τῷ Πιλάτῳ: Εἶπεν ὁ πλάνος ἐκεῖνος ἔτι ζῶν: Μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἐγείρομαι. Κέλευσον οὖν παρὰ τῶν στρατιωτῶν φυλαχθῆναι τὸν τάφον. Κἀκείνων σφραγιζομένων τοῦτο ἐγένετο. Ἄκουε δὲ αὐτῶν τοῦτο καὶ μετὰ ταῦτα λεγόντων τοῖς ἀποστόλοις: Βούλεσθε ἐπαγαγεῖν ἐφ' ἡμᾶς τὸ αἷμα τοῦ ἀνθρώπου τούτου. Τὸν τρόπον αὐτοῦ τοῦ σταυροῦ οὐκ ἀφῆκεν αἰσχύνεσθαι. Ἐπειδὴ γὰρ οἱ ἄγγελοι οὐδὲν τοιοῦτον πεπόνθασι, διὰ τοῦτο ὑπὲρ τούτου πάντα ποιεῖ, δεικνὺς ὅτι μέγα κατώρθωσεν ὁ θάνατος: ὥσπερ γὰρ μονομαχεῖον γέγονεν. Ἔπληξε τὸν Χριστὸν ὁ θάνατος, ἀλλ' ὁ Χριστὸς πληγεὶς, ὕστερον αὐτὸν ἀνεῖλε: νεκρῷ σώματι κατελύετο ὁ δοκῶν ἀθάνατος εἶναι: καὶ τοῦτο ἡ οἰκουμένη ἑώρα. Καὶ τὸ δὴ θαυμαστὸν, οὐκ ἐπέτρεψεν ἑτέρῳ τοῦτο: ἀλλὰ γέγονεν ἕτερον χειρόγραφον πάλιν, οὐ τοιοῦτον, οἷον τὸ πρότερον. δʹ. Ὁρᾶτε οὖν μὴ τούτῳ ἁλῶμεν μετὰ τὸ εἰπεῖν: Ἀποτάσσομαι τῷ Σατανᾷ, καὶ συντάσσομαι σοὶ, Χριστέ. Μᾶλλον δὲ οὐκ ἂν κληθῇ τοῦτο χειρόγραφον, ἀλλὰ συνθήκη. Χειρόγραφον γάρ ἐστιν, ὅταν τις ὀφλημάτων ὑπεύθυνος κατέχηται: τοῦτο δὲ συνθήκη ἐστίν: οὐκ ἔχει τιμωρίαν, οὐδὲ λέγει: Ἐὰν τόδε, ἢ μὴ τόδε. Ὁ τὸ αἷμα τῆς διαθήκης ῥαντίζων Μωϋσῆς εἶπεν οὕτω, καὶ ὁ Θεὸς ζωὴν αἰώνιον ἐπηγγείλατο. Ταῦτα πάντα συνθήκη ἐστίν. Ἐκεῖ δοῦλος πρὸς δεσπότην, ἐνταῦθα φίλος πρὸς φίλον: ἐκεῖ, Ἧ| ἂν ἡμέρᾳ φάγῃ, φησὶν, ἀποθανῇ: εὐθέως ἀπειλή: ἐνταῦθα δὲ οὐδὲν τοιοῦτον. Ἐνταῦθα γυμνότης, κἀκεῖ γυμνότης: ἀλλ' ἐκεῖ μὲν ἁμαρτήσας ἐγυμνώθη, ἐπειδὴ ἥμαρτεν: ἐνταῦθα δὲ, ἵνα ἀπαλλαγῇ, γυμνοῦται. Ἀπεδύσατο τότε τὴν δόξαν, ἣν εἶχεν ἐκεῖνος: ἀποδύεται νῦν τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον οὗτος, καὶ πρὶν ἢ ἐπιβῆναι, οὕτως εὐκόλως ἀποδύεται, ὥσπερ τὰ ἱμάτια. Ἀλείφεται, ὥσπερ οἱ ἀθληταὶ εἰς στάδιον ἐμβησόμενοι. Ἅμα γὰρ τίκτεται, καὶ οὐ καθάπερ ἐκεῖνος ὁ πρῶτος κατὰ μικρὸν, ἀλλ' εὐθέως: οὐ καθάπερ οἱ ἱερεῖς τὸ παλαιὸν τὴν κεφαλὴν μόνον, μᾶλλον δὲ μειζόνως. Ἐκεῖνος μὲν γὰρ τὴν κεφαλὴν, τὸ οὖς τὸ δεξιὸν, τὴν χεῖρα, ἵνα καὶ πρὸς ὑπακοὴν καὶ ἔργα ἀγαθὰ αὐτὸν διεγείρῃ: οὗτος δὲ τὸ πᾶν. Οὐ γὰρ διδαχθησόμενος ἔρχεται μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀθλήσων καὶ γυμνασθησόμενος εἰς ἑτέραν ἀνάγεται κτίσιν. Ὅταν γὰρ ὁμολογῇ εἰς ζωὴν αἰώνιον, ὡμολόγησεν ἑτέραν κτίσιν. Ἔλαβε χοῦν ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ ἔπλασε τὸν ἄνθρωπον: λοιπὸν δὲ οὐκέτι χοῦν, ἀλλὰ Πνεῦμα ἅγιον: τούτῳ πλάττεται, τούτῳ ῥυθμίζεται, καθάπερ καὶ αὐτὸς ἐν τῇ μήτρᾳ τῆς Παρθένου. Οὐκ εἶπεν, ἐν παραδείσῳ, ἀλλ', ἐν οὐρανῷ. Μὴ γὰρ, ἐπειδὴ γῆ ὑπόκειται, νομίσῃς εἶναι ἐν γῇ: μετέστη ἐκεῖ πρὸς τὸν οὐρανόν: ἐκεῖ ταῦτα γίνεται μεταξὺ ἀγγέλων: ἄνω σου λαμβάνει τὴν ψυχὴν ὁ Θεὸς, ἄνω μεταῤῥυθμίζει, παρὰ τὸν θρόνον ἱστᾷ σε τὸν βασιλικόν. Πλάττεται ἐν τῷ ὕδατι, λαμβάνει δὲ ἀντίψυχον πνεῦμα. Μετὰ δὲ τὸ πλασθῆναι οὐκ ἄγει πρὸς αὐτὸν θηρία, ἀλλὰ δαίμονας καὶ τὸν ἀρχηγὸν αὐτῶν, καὶ λέγει, Πατεῖτε ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορπίων. Οὐ λέγει, Ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ' εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καθ' ὁμοίωσιν: ἀλλὰ τί; Δίδωσιν αὐτοῖς υἱοῖς Θεοῦ γενέσθαι, οἳ οὐκ ἐξ αἱμάτων, ἀλλ' ἐκ Θεοῦ, φησὶν, ἐγεννήθησαν. Εἶτα ἵνα μὴ τοῦ ὄφεως ἀκούσῃς, εὐθέως διδάσκῃ λέγειν: Ἀποτάσσομαί σοι: ἀντὶ τοῦ, Ὅπερ ἂν εἴπῃς, οὐκ ἀκούσομαί σου. Εἶτα ἵνα μὴ δι' ἑτέρων σε ἕλῃ, φησὶ, καὶ τῇ πομπῇ σου καὶ τῇ λατρείᾳ σου καὶ τοῖς ἀγγέλοις σου. Ἔθετο αὐτὸν οὐκέτι φυλάσσειν τὸν παράδεισον, ἀλλὰ πολιτεύεσθαι ἐν οὐρανῷ. Εὐθέως γὰρ ἀνελθὼν, ταῦτα φθέγγεται τὰ ῥήματα: Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Οὐκ ἐπ' ὄψιν πίπτει τὸ παιδίον, οὐ ξύλον ὁρᾷς οὐδὲ πηγὴν, ἀλλ' αὐτὸν εὐθέως περιλαμβάνεις τὸν Δεσπότην, ἀνακεράννυσαι τῷ σώματι, ἀναφύρῃ τῷ σώματι τῷ ἄνω κειμένῳ, ἔνθα προσελθεῖν οὐκ ἔνι τῷ διαβόλῳ. Οὐκ ἔστι γυνὴ, ἵνα προσέλθῃ, καὶ ὡς ἀσθενεστέραν ἀπατήσῃ: Οὐκ ἔστι γὰρ, φησὶ, θῆλυ, οὐδὲ ἄρσεν. Ἂν μὴ σὺ κατέλθῃς πρὸς αὐτὸν, οὐ δυνήσεται ἐπιβῆναι ἔνθα εἶ: ἐν γὰρ τῷ οὐρανῷ εἶ, ὁ δὲ οὐρανὸς ἄβατος τῷ διαβόλῳ. Οὐκ ἔχει ξύλον γνωστὸν καλοῦ καὶ πονηροῦ, ἀλλὰ τὸ ξύλον τῆς ζωῆς μόνον. Οὐκέτι ἀπὸ τῆς πλευρᾶς σου γυνὴ, ἀλλὰ πάντες ἕν ἐσμεν ἀπὸ τῆς πλευρᾶς τοῦ Χριστοῦ. Εἰ γὰρ οἱ ἠλειμμένοι ὑπὸ ἀνθρώπων, οὐδὲν πάσχουσιν ὑπὸ ὄφεων, οὐδὲ σὺ πείσῃ τι, ἕως ἂν ᾖς ἠλειμμένος, ἵνα δυνηθῇς κατέχειν τὸν ὄφιν καὶ ἀποπνίγειν, πατεῖν ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορπίων. Ἀλλ' ὥσπερ μεγάλα τὰ δῶρα, οὕτω μεγάλη ἡμῖν καὶ ἡ τιμωρία: οὐκ ἔνι ἐκπεσόντα τοῦ παραδείσου ἀπέναντι οἰκῆσαι τοῦ παραδείσου, οὐδὲ ἐπανελθεῖν ὅθεν ἐξεπέσομεν. Ἀλλὰ τί μετὰ ταῦτα; Γέεννα, καὶ σκώληξ ἀτελεύτητος. Ἀλλὰ μὴ γένοιτό τινα ἡμῶν ὑπεύθυνον γενέσθαι ταύτῃ τῇ τιμωρίᾳ: ἀλλ' ἐναρέτως ζῶντες, σπουδάσωμεν τὰ αὐτῷ δοκοῦντα διαπράττεσθαι: εὐαρεστήσωμεν τῷ Θεῷ, ἵνα δυνηθῶμεν καὶ τῆς κολάσεως ἀπαλλαγῆναι, καὶ τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν ἐπιτυχεῖν, χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, μεθ' οὗ τῷ Πατρὶ ἅμα τῷ ἁγίῳ Πνεύματι δόξα, κράτος, τιμὴ, νῦν καὶ ἀεὶ, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.