ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ. ΟΜΙΛΙΑ Αʹ. Παῦλος ἀπό

 ΟΜΙΛΙΑ Βʹ. Διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς ἀφ' ἧς ἡμέρας ἠκούσα μεν, οὐ παυόμεθα ὑπὲρ ὑμῶν προσευχόμενοι, καὶ αἰτούμενοι ἵνα πληρωθῆτε τὴν ἐπίγνωσιν τοῦ θελήματος

 ΟΜΙΛΙΑ Γʹ. Ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως. Ὅτι ἐν αὐτῷ ἐκτίσθη τὰ πάντα, τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, τὰ ὁρα

 ΟΜΙΛΙΑ Δʹ. Καὶ ὑμᾶς ποτε ἐχθροὺς ὄντας καὶ ἀπηλλοτριω μένους τῇ διανοίᾳ ἐν τοῖς ἔργοις τοῖς πονηροῖς, νυνὶ δὲ ἀποκατήλλαξε τῷ σώματι τῆς σαρκὸς αὑτοῦ

 ΟΜΙΛΙΑ Εʹ. Τὸ μυστήριον τὸ ἀποκεκρυμμένον ἀπὸ τῶν αἰώ νων καὶ ἀπὸ τῶν γενεῶν, νυνὶ δὲ ἐφανερώθη τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ, οἷς ἠθέλησεν ὁ Θεὸς γνωρί σαι τίς ὁ

 ΟΜΙΛΙΑ Ϛʹ. Ὡς οὖν παρελάβετε τὸν Χριστὸν Ἰησοῦν τὸν Κύριον, ἐν αὐτῷ περιπατεῖτε, ἐῤῥιζωμένοι καὶ ἐποικοδομούμενοι ἐν αὐτῷ, καὶ βεβαιούμε νοι ἐν τῇ πίσ

 ΟΜΙΛΙΑ Ζʹ. Μὴ οὖν τις ὑμᾶς κρινέτω ἐν βρώσει ἢ ἐν πόσει, ἢ ἐν μέρει ἑορτῆς ἢ νουμηνίας ἢ σαβ βάτων, ἅ ἐστι σκιὰ τῶν μελλόντων, τὸ δὲ σῶμα Χριστοῦ. Μηδ

 ΟΜΙΛΙΑ Ηʹ. Νεκρώσατε τὰ μέλη ὑμῶν τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, πορ νείαν, ἀκαθαρσίαν, πάθος, ἐπιθυμίαν κακὴν, καὶ τὴν πλεονεξίαν, ἥτις ἐστὶν εἰδωλολατρεία, δι' ἃ ἔ

 ΟΜΙΛΙΑ Θʹ. Ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ ἐνοικείτω ἐν ὑμῖν πλουσίως, ἐν πάσῃ σοφίᾳ διδάσκοντες, καὶ νουθετοῦντες ἑαυτοὺς ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις, καὶ ᾠδαῖς πνευματικ

 ΟΜΙΛΙΑ Ιʹ. Αἱ γυναῖκες, ὑποτάσσεσθε τοῖς ἀνδράσιν, ὡς ἀν ῆκεν ἐν Κυρίῳ. Οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖ κας, καὶ μὴ πικραίνεσθε πρὸς αὐτάς. Τὰ τέκνα, ὑπα

 ΟΜΙΛΙΑ ΙΑʹ. Ἐν σοφίᾳ περιπατεῖτε πρὸς τοὺς ἔξω, τὸν και ρὸν ἐξαγοραζόμενοι. Ὁ λόγος ὑμῶν πάντοτε ἐν χάριτι, ἅλατι ἠρτυμένος, εἰδέναι πῶς δεῖ ὑμᾶς ἑνὶ

 ΟΜΙΛΙΑ ΙΒʹ. Ἀσπάζεται ὑμᾶς Ἐπαφρᾶς ὁ ἐξ ὑμῶν δοῦλος Χριστοῦ, πάντοτε ἀγωνιζόμενος ὑπὲρ ὑμῶν ἐν ταῖς προσευχαῖς, ἵνα στῆτε τέλειοι καὶ πε πληρωμένοι ἐν

Homily VII.

Colossians ii. 16–19

“Let no man therefore judge you in meat, or in drink, or in respect of a feast day, or a new moon, or a sabbath day: which are a shadow of the things to come; but the body is Christ’s. Let no man rob you of your prize by a voluntary humility and worshiping of the Angels, dwelling in the things which he hath not seen, vainly puffed up by his fleshly mind, and not holding fast the Head, from whom all the body being supplied and knit together, through the joints and bands, increaseth with the increase of God.”

Having first said darkly, “Take heed lest there shall be any one that maketh spoil of you after the tradition of men” (ver. 8.); and again, further back, “This, I say, that no one may delude you with persuasiveness of speech” (ver. 4.); thus preoccupying their soul, and working in it anxious thoughts; next, having inserted those benefits, and increased this effect, he then brings in his reproof last, and says, “Let no man therefore judge you in meat, or in drink, or in respect of a feast day, or a new moon, or a sabbath day.” Seest thou how he depreciates them? If ye have obtained such things, he saith, why make yourselves accountable for these petty matters? And he makes light of them, saying, “or in the part122    [The word here rendered “respect” means primarily “part.” But it is exegetically wrong to insist on this sense as Chrys. does, for the phrase designates the category or class of things. See Meyer or Lightfoot.—J.A.B.] of a feast day,” for in truth they did not retain the whole of the former rule, “or a new moon, or a sabbath day.” He said not, “Do not then observe them,” but, “let no man judge you.” He showed that they were transgressing, and undoing, but he brought his charge against others. Endure not those that judge you, he saith, nay, not so much as this either, but he argues with those persons, almost stopping their mouths, and saying, Ye ought not to judge. But he would not have reflected on these. He said not “in clean and unclean,” nor yet “in feasts of Tabernacles, and unleavened bread, and Pentecost,” but “in part of a feast”: for they ventured not to keep the whole; and if they did observe it, yet not so as to celebrate the feast. “In part,” he saith, showing that the greater part is done away. For even if they did keep sabbath, they did not do so with precision. “Which are a shadow of the things to come”; he means, of the New Covenant; “but the body” is “Christ’s.” Some persons here punctuate thus, “but the body” is “of Christ,” i.e. the truth is come in with Christ: others thus; “The Body of Christ let no man adjudge away from you,” that is, thwart you of it. The term καταβραβευθῆναι, is employed when the victory is with one party, and the prize with another, when though a victor thou art thwarted. Thou standest above the devil and sin; why dost thou again subject thyself to sin? Therefore he said that “he is a debtor to fulfill the whole law” (Gal. v. 3.); and again, “Is Christ” found to be “the minister of sin” (Gal. ii. 17.)? which he said when writing to the Galatians. When he had filled them with anger through saying, “adjudge away from you,” then he begins; “being a voluntary,”123    E.V. marg. he saith, “in humility and worshiping of Angels, intruding into things he hath not seen, vainly puffed up by his fleshly mind.” How “in humility,” or how “puffed up”? He shows that the whole arose out of vainglory. But what is on the whole the drift of what is said? There are some who maintain that we must be brought near by Angels, not by Christ, that were too great a thing for us. Therefore it is that he turns over and over again what has been done by Christ, “through the Blood of His Cross” (c. i. 20.); on this account he says that “He suffered for us”; that “He loved us.” (1 Pet. ii. 21.) And besides in this very same thing, moreover, they were elevated afresh. And he said not “introduction by,” but “worshiping of” Angels. “Intruding into things he hath not124    [“Not” is wanting in the best documents for N.T. text, and so is rightly omitted in Rev. Ver. The participle must then take a different sense, such as dwelling in the things which he hath seen, poring over and confining himself to these. The expression is obscure, and was simplified by inserting “not.” Comp. Meyer.—J.A.B.]seen.” (Eph. ii. 4.) For he hath not seen Angels, and yet is affected as though he had. Therefore he saith, “Puffed up by his fleshly mind vainly,” not about any true fact. About this doctrine, he is puffed up, and puts forward a show of humility. By his carnal mind, not spiritual; his reasoning is of man. “And not holding fast the Head,” he saith, “from whom all the body.” All the body thence hath its being, and its well-being. Why, letting go the Head, dost thou cling to the members? If thou art fallen off from it, thou art lost. “From whom all the body.” Every one, be he who he may, thence has not life only, but also even connection. All the Church, so long as she holds The Head, increaseth; because here is no more passion of pride and vainglory, nor invention of human fancy.

Mark that “from125    ἐξ, which makes Him a source of action in Himself. whom,” meaning the Son. “Through the joints and bands,” he says, “being supplied, and knit together, increases with the increase of God”; he means, that which is according to God, that of the best life.

Ver. 20. “If ye died with Christ.”

He puts that in the middle, and on either side, expressions of greater vehemence. “If ye died with Christ from the elements of the world,” he saith, “why as though living in the world do ye subject yourselves to ordinances?” This is not the consequence, for what ought to have been said is, “how as though living are ye subject to those elements?” But letting this pass, what saith he?

Ver. 21, 22. “Handle not, nor taste, nor touch; all which things are to perish with the using; after the precepts and doctrines of men.”

Ye are not in the world, he saith, how is it ye are subject to its elements? how to its observances? And mark how he makes sport of them, “touch not, handle not, taste not,” as though they were cowards and keeping themselves clear of some great matters, “all which things are to perish with the using.” He has taken down the swollenness of the many, and added, “after the precepts and doctrines of men.” What sayest thou? Dost thou speak even of the Law? Henceforth it is but a doctrine of men, after the time is come.126    καιρὸν, i.e. the time of Christ’s Advent, or “after its time.” Or, because they adulterated it, or else, he alludes to the Gentile institutions. The doctrine, he says, is altogether of man.

Ver. 23. “Which things have indeed a show of wisdom in will worship, and humility, and severity to the body; but are not of any value against the indulgence of the flesh.”

“Show,” he saith; not power, not truth. So that even though they have a show of wisdom, let us turn away from them. For he may seem to be a religious person, and modest, and to have a contempt for the body.

“Not of any value against the indulgence of the flesh.” For God hath given it honor, but they use it not with honor. Thus, when it is a doctrine, he knows how to call it honor. They dishonor the flesh, he says, depriving it, and stripping it of its liberty, not giving leave to rule it with its will. God hath honored the flesh.

Chap. iii. ver. 1. “If then ye were raised together with Christ.”

He brings them together, having above established that He died. Therefore he saith, “If then ye were raised together with Christ, seek the things that are above.” No observances are there. “Where Christ is seated on the right hand of God.” Wonderful! Whither hath he led our minds aloft! How hath he filled them with mighty aspiration! It was not enough to say, “the things that are above,” nor yet, “where Christ is,” but what? “seated on the right hand of God.” From that point he was preparing them henceforward to see the earth.

Ver. 2, 3, 4. “Set your mind on the things that are above, not on the things that are upon the earth. For ye died, and your life is hid with Christ in God. When Christ who is your life shall be manifested, then shall ye also with Him be manifested in glory.”

This is not your life, he saith, it is some other one. He is now urgent to remove them, and insists upon showing that they are seated above, and are dead; from both considerations establishing the position, that they are not to seek the things which are here. For whether ye be dead, ye ought not to seek them; or Whether ye be above, ye ought not to seek them. Doth Christ appear? Neither doth your life. It is in God, above. What then? When shall we live? When Christ shall be manifested, who is your life; then seek ye glory, then life, then enjoyment.

This is to prepare the way for drawing them off from pleasure and ease. Such is his wont: when establishing one position, he darts off to another; as, for instance, when discoursing of those who at supper were beforehand with one another, he all at once falls upon the observance of the Mysteries.127    See his Comment on 1 Cor. xi. 17–21. Hom. xxvii. on 1 Cor., where he says that the supper referred to was “when the solemn service was completed, after the Communion of the Mysteries.” For he hath a great rebuke when it is administered unsuspected. “It is hid,” he saith, from you. “Then shall ye also with Him be manifested.” So that, now, ye do not appear. See how he hath removed them into the very heaven. For, as I said, he is always bent upon showing that they have the very same things which Christ hath; and through all his Epistles, the tenor is this, to show that in all things they are partakers with Him. Therefore he uses the terms, Head, and Body, and does everything to convey this to them.

If therefore we shall then be manifested, let us not grieve, when we enjoy not honor: if this life be not life, but it be hidden, we ought to live this life as though dead. “Then shall ye also,” he saith, “with Him be manifested in glory.” “In glory,” he said, not merely “manifested.” For the pearl too is hidden so long as it is within the oyster. If then we be treated with insult, let us not grieve; or whatever it be we suffer; for this life is not our life, we are strangers and sojourners. “For ye died,” he saith. Who is so witless, as for a corpse, dead and buried, either to buy servants, or build houses, or prepare costly raiment? None. Neither then do ye; but as we seek one thing only, namely, that we be not in a naked state, so here too let us seek one thing and no more. Our first man is buried: buried not in earth, but in water; not death-destroyed, but buried by death’s destroyer, not by the law of nature, but by the governing command that is stronger than nature. For what has been done by nature, may perchance be undone; but what has been done by His command, never. Nothing is more blessed than this burial, whereat all are rejoicing, both Angels, and men, and the Lord of Angels. At this burial, no need is there of vestments, nor of coffin, nor of anything else of that kind. Wouldest thou see the symbol of this? I will show thee a pool wherein the one was buried, the other raised; in the Red Sea the Egyptians were sunk beneath it, but the Israelites went up from out of it; in the same act he buries the one, generates the other.

Marvel not that generation and destruction take place in Baptism; for, tell me, dissolving and cementing, are they not opposite? It is evident to all. Such is the effect of fire; for fire dissolves and destroys wax, but it cements together metallic earth, and works it into gold. So in truth here also, the force of the fire, having obliterated the statue of wax, has displayed a golden one in its stead; for in truth before the Bath we were of clay, but after it of gold. Whence is this evident? Hear him saying, “The first man is of the earth, earthy, the second man is the Lord from heaven.” (1 Cor. xv. 47.) I spoke of a difference as great as that between clay and gold; but greater still do I find the difference between heavenly and earthy; not so widely do clay and gold differ, as do things earthy and heavenly. Waxen we were, and clay-formed. For the flame of lust did much more melt us, than fire doth wax, and any chance temptation did far rather shatter us than a stone doth things of clay. And, if ye will, let us give an outline of the former life, and see whether all was not earth and water, and full of fluctuation and dust, and instability, and flowing away.

And if ye will, let us scrutinize not the former things, but the present, and see whether we shall not find everything that is, mere dust and water. For what wilt thou tell me of? authority and power? for nothing in this present life is thought to be more enviable than these. But sooner may one find the dust when on the air stationary, than these things; especially now. For to whom are they not under subjection? To those who are lovers of them; to eunuchs; to those who will do anything for the sake of money; to the passions of the populace; to the wrath of the more powerful. He who was yesterday up high on his tribunal,128    Montfaucon thinks this refers to Eutropius, whose disgrace occasioned two Homilies of St. Chrys. Ben. t. iii. This is questioned in the recent Paris Edition. who had his heralds shouting with thrilling voice, and many to run before, and haughtily clear the way for him through the forum, is to-day mean and low, and of all those things bereft and bare, like dust blast-driven, like a stream that hath passed by. And like as the dust is raised by our feet, so truly are magistracies also produced by those who are engaged about money, and in the whole of life have the rank and condition of feet; and like as the dust when it is raised occupies a large portion of the air, though itself be but a small body, so too doth power; and like as the dust blindeth the eyes, so too doth the pride of power bedim the eyes of the understanding.

But what? Wilt thou that we examine that object of many prayers, wealth? Come, let us examine it in its several parts. It hath luxury, it hath honors, it hath power. First then, if thou wilt, let us examine luxury. Is it not dust? yea, rather, it goeth by swifter than dust, for the pleasure of luxurious living reacheth only to the tongue, and when the belly is filled, not to the tongue even. But, saith one, honors are of themselves pleasant things. Yet what can be less pleasant than that same honor, when it is rendered with a view to money? When it is not from free choice and with a readiness of mind, it is not thou that reapest the honor, but thy wealth. So that this very thing makes the man of wealth, most of all men, dishonored. For, tell me; suppose all men honored thee, who hadst a friend; the while confessing that thou, to be sure, wert good for nothing, but that they were compelled to honor thee on his account; could they possibly in any other way have so dishonored thee? So that our wealth is the cause of dishonor to us, seeing it is more honored than are its very possessors, and a proof rather of weakness than of power. How then is it not absurd that we are not counted of as much value as earth and ashes, (for such is gold,) but that we are honored for its sake? With reason. But not so he that despiseth wealth; for it were better not to be honored at all, than so honored. For tell me, were one to say to thee, I think thee worthy of no honor at all, but for thy servants’ sakes I honor thee, could now anything be worse than this dishonor? But if to be honored for the sake of servants, who are partakers of the same soul and nature with ourselves, be a disgrace, much more then is it such, to be honored for the sake of meaner things, such as the walls and courts of houses, and vessels of gold, and garments. A scorn indeed were this, and shame; better die than be so honored. For, tell me, if thou wert in peril in this thy pride, and some low and disgusting person were to be willing to extricate thee from thy peril, what could be worse than this? What ye say one to another about the city, I wish to say to you. Once on a time our129    i.e. his native Antioch. city gave offense to the Emperor,130    τῷ κρατοῦντι, the Emperor Theodosius. This was preached under his successor Arcadius. For an account of the events referred to, see Pref. to Homilies on the statues. The “neighboring city,” however, is not named there, though the sympathy of neighboring cities is mentioned in Hom. ii. It is supposed to be Seleucia. [“Our city” might be naturally used to denote what was, at the time of which he is speaking, the city of himself and his fellow-citizens. See above, Hom. iii., near the end, the clear proof that these homilies on Colossians were delivered in Constantinople.—J.A.B.] and he gave orders that the whole of it should utterly be destroyed, men, children, houses, and all. (For such is the wrath of kings, they indulge their power as much as ever they choose, so great an evil is power.) It was then in the extremest of perils. The neighboring city, however, this one on the sea-coast, went and besought the king in our behalf: upon which the inhabitants of our city said that this was worse than if the city had been razed to the ground. So, to be thus honored is worse than being dishonored. For see whence honor hath its root. The hands of cooks procure us to be honored, so that to them we ought to feel gratitude; and swineherds supplying us with a rich table, and weavers, and spinners, and workers in metal, and confectioners, and table furnishers.

Were it not then better not to be honored at all, than to be beholden to these for the honor? And besides this, moreover, I will endeavor to prove clearly that opulence is a condition full of dishonor; it embases the soul; and what is more dishonorable than this? For tell me, suppose one had a comely person, and passing all in beauty, and wealth were to go to him and promise to make it ugly, and instead of healthy, diseased, instead of cool, inflamed; and having filled every limb with dropsy, were to make the countenance bloated, and distend it all over; and were to swell out the feet, and make them heavier than logs, and to puff up the belly, and make it larger than any tun; and after this, it should promise not even to grant permission to cure him, to those who should be desirous of doing so, (for such is the way with power,) but would give him so much liberty as to punish any one that should approach him to withdraw him from what was harming him; well then, tell me, when wealth works these effects in the soul, how can it be honorable?

But this power is a more grievous thing than the disease itself; as for one in disease not to be obedient to the physician’s injunctions is a more serious evil than the being diseased; and this is the case with wealth, seeing it creates inflammation in every part of the soul, and forbids the physicians to come near it. So let us not felicitate these on the score of their power, but pity them; for neither were I to see a dropsical patient lying, and nobody forbidding him to take his fill of whatever drinks he pleased and of meats that are harmful, would I felicitate him because of his power. For not in all cases is power a good thing, nor are honors either, for these too fill one with much arrogance. But if thou wouldest not choose that the body should along with wealth contract such a disease, how comest thou to overlook the soul, and when contracting not this scourge alone, but another also? For it is on fire all over with burning fevers and inflammations, and that burning fever none can quench, for wealth will not allow of this, having persuaded it that those things are gains, which are really losses, such as not enduring any one and doing everything at will. For no other soul will one find so replete with lusts so great and so extravagant, as theirs who are desirous of being rich. For what silly trifles do they not picture to themselves! One may see these devising more extravagant things than limners of hippocentaurs, and chimæras, and dragon-footed things, and Scyllas, and monsters. And if one should choose to give a picture of one lust of theirs, neither Scylla, nor chimæra, nor hippocentaur will appear anything at all by the side of such a prodigy; but you will find it to contain every wild beast at once.

And perchance some one will suppose that I have been myself possessed of much wealth, seeing I am so true to what really comes of it. It is reported of one (for I will first confirm what I have said from the legends of the Greeks)—it is reported amongst them of a certain king, that he became so insolent in luxury, as to make a plane tree of gold,131    Ed. Par. refers to Herod. vii. 27, where such a tree is mentioned as given to Darius; also to Diod. Sic. xix. 49, and Brisson de Regn. Pers. l. i. c. 77. and a sky above it, and there sate, and this too when invading a people skilled in warfare. Now was not this lust hippocentaurean, was it not Scyllæan? Another, again, used132    Sav. ἐνέβαλλε. He must mean the brazen bull of Phalaris. to cast men into a wooden bull. Was not this a very Scylla? And even him,133    τέως δὲ τῶν πρότερον. And besides among them of earlier times, wealth made that king, the warrior, from a man, a woman; from a woman, what shall I say? Savile τὸν, which is better, and neglected by Ed. Par. The sequel shows that the same king is meant. the king I just mentioned, the warrior,134    [The syntax is obscure, and the passage probably corrupt; but the general meaning is plain.—J.A.B.] wealth made, from a man a woman, from a woman, what shall I say? a brute beast, and yet more degraded than this for the beasts, if they lodge under a tree, take up with nature, and seek for nothing further; but the man in question overshot the nature even of beasts.

What then can be more senseless than are the wealthy? And this arises from the greediness of their desires. But, are there not many that admire him? Therefore truly do they share in the laughter he incurs. That displayed not his wealth but his folly. How much better than that golden plane tree is that which the earth produceth! For the natural is more grateful than the unnatural. But what meant that thy golden heaven, O senseless one? Seest thou how wealth that is abundant maketh men mad? How it inflamed them? I suppose he knows not the sea even, and perchance will presently have a mind to walk upon it.135    Alluding to Xerxes, see Herod. vii. 35. Now is not this a chimaera? is it not a hippocentaur? But there are, at this time also, some who fall not short even of him, but are actually much more senseless. For in point of senselessness, wherein do they differ, tell me, from that golden plane tree, who make silver jars, pitchers, and scent bottles? And wherein do those women differ, (ashamed indeed I am, but it is necessary to speak it,) who make chamber utensils of silver?136    ἀμίδας. St. Clem Al. mentions the like absurdity, Pædag. ii. 3. It is ye should be ashamed, that are the makers of these things. When Christ is famishing, dost thou so revel in luxury? yea rather, so play the fool! What punishment shall these not suffer? And inquirest thou still, why there are robbers? why murderers? why such evils? when the devil has thus made you ridiculous. For the mere having of silver dishes indeed, this even is not in keeping with a soul devoted to wisdom, but is altogether a piece of luxury; but the making unclean vessels also of silver, is this then luxury? nay, I will not call it luxury, but senselessness; nay, nor yet this, but madness; nay rather, worse than even madness.

I know that many persons make jokes at me for this; but I heed them not, only let some good result from it. In truth, to be wealthy does make people senseless and mad. Did their power reach to such an excess, they would have the earth too of gold, and walls of gold, perchance the heaven too, and the air of gold. What a madness is this, what an iniquity, what a burning fever! Another, made after the image of God, is perishing of cold; and dost thou furnish thyself with such things as these? O the senseless pride! What more would a madman have done? Dost thou pay such honor to thine excrements, as to receive them in silver? I know that ye are shocked at hearing this; but those women that make such things ought to be shocked, and the husbands that minister to such distempers. For this is wantonness, and savageness, and inhumanity, and brutishness, and lasciviousness. What Scylla, what chimæra, what dragon, yea rather what demon, what devil would have acted on this wise? What is the benefit of Christ? what of the Faith? when one has to put up with men being heathens, yea rather, not heathens, but demons? If to adorn the head with gold and pearls be not right; one that useth silver for a service so unclean, how shall he obtain pardon? Is not the rest enough, although even it is not bearable, chairs and footstools all of silver? although even these come of senselessness. But everywhere is excessive pride; everywhere is vainglory. Nowhere is it use, but everywhere excess.

I am afraid lest, under the impulse of this madness, the race of woman should go on to assume some portentous form: for it is likely that they will wish to have even their hair of gold. Else declare that ye were not137    [The “not,” though found in all documents, seems (Field) quite out of place. Without it, the meaning is, “Now confess that you were somewhat attracted towards the idea expressed, and started up, and fell a longing,” &c. Copyists probably understood “the thing said” to be the rebuke just given, and hence felt the “not” to be necessary.—J.A.B.] at all affected by what was said, nor were excited greatly, and fell a longing, and had not shame withheld you, would not have refused. For if they dare to do what is even more absurd than this, much more, I think, will they long for their hair, and lips, and eyebrows, and every part to be overlaid with molten gold.

But if ye are incredulous, and think I am speaking in jest, I will relate what I have heard, or rather what is now existing. The king of the Persians wears his beard golden; those who are adepts at such work winding leaf of gold about his hairs as about the woof, and it is laid up as a prodigy.

Glory to Thee, O Christ; with how many good things hast Thou filled us! How hast Thou provided for our health! From how great monstrousness, from how great unreasonableness, hast Thou set us free! Mark! I forewarn you, I advise no longer; but I command and charge; let him that wills, obey, and him that wills not, be disobedient; that if ye women do continue thus to act, I will not suffer it, nor receive you, nor permit you to pass across this threshold. For what need have I of a crowd of distempered people? And what if, in my training of you, I do not forbid what is not138    [Here again the “not” seems unsuitable, if not destructive of the sense, and is omitted by Field.—J.A.B.] excessive? And yet Paul forbade both gold and pearls. (1 Tim. ii. 9.) We are laughed at by the Greeks, our religion appears a fable.

And to the men I give this advice: Art thou come to school to be instructed in spiritual philosophy? Divest thyself of that pride! This is my advice both to men and women; and if any act otherwise, henceforward I will not suffer it. The disciples were but twelve, and hear what Christ saith unto them, “Would ye also go away?” (John vi. 67.) For if we go on for ever flattering you, when shall we reclaim you? when shall we do you service? “But,” saith one, “there are other sects, and people go over.” This is a cold argument, “Better is one that doeth the will of the Lord, than ten thousand transgressors.” (Ecclus. xvi. 3.) For, what wouldest thou choose thyself, tell me; to have ten thousand servants that were runaways and thieves, or a single one that loved thee? Lo! I admonish and command you to break up both those gay deckings for the face, and such vessels as I have described, and give to the poor, and not to be so mad.

Let him that likes quit me at once; let him that likes accuse me, I will not suffer it in any one. When I am about to be judged at the Tribunal of Christ, ye stand afar off, and your favor, while I am giving in my account. “Those words have ruined all! he says,139    i.e. the Preacher says. ‘let him not140    [Field inserts “not” upon the authority of one ms. The sentence is intelligible without it.—J.A.B.] go and transfer himself to another sect!’ Nay! he is weak! condescend to him!” To what point? Till when? Once, and twice, and thrice, but not perpetually.

Lo! I charge you again, and protest after the pattern of the blessed Paul, “that if I come again I will not spare.” (2 Cor. xiii. 2.) But when ye have done as ye ought, then ye will know how great the gain is, how great the advantage. Yes! I entreat and beseech you, and would not refuse to clasp your knees and supplicate you141    ἱκετηρίαν θεῖναι. He alludes to the ancient custom of formally supplicating for defense or relief, as by sitting on the hearth. Sophocl. Œd. Tyr. 1, &c. in this behalf. What softness is it! What luxury, what wantonness! This is not luxury, but wantonness. What senselessness is it! What madness! So many poor stand around the Church; and though the Church has so many children, and so wealthy, she is unable to give relief to even one poor person; “but one is hungry, and another is drunken” (1 Cor. xi. 21.); one voideth his excrement even into silver, another has not so much as bread! What madness! what brutishness so great as this? May we never come to the proof, whether we will prosecute the disobedient, nor to the indignation which allowing142    ἐπιτρέψαι. Perhaps ἐπιτρῖψαι, “aggravating,” as Ben. t. i. p. 24. B, and p. 225. A. these practices would cause us; but that willingly and with patience we may avoid all this, that we may live to God’s glory, and be delivered from the punishment in the other world, and may obtain the good things promised to those who love Him, through the grace and love toward man, &c.

ΟΜΙΛΙΑ Ζʹ. Μὴ οὖν τις ὑμᾶς κρινέτω ἐν βρώσει ἢ ἐν πόσει, ἢ ἐν μέρει ἑορτῆς ἢ νουμηνίας ἢ σαβ βάτων, ἅ ἐστι σκιὰ τῶν μελλόντων, τὸ δὲ σῶμα Χριστοῦ. Μηδεὶς ὑμᾶς καταβραβευέτω θέλων ἐν ταπεινοφροσύνῃ καὶ θρησκείᾳ τῶν ἀγγέλων, ἃ μὴ ἑώρακεν ἐμβατεύων, εἰκῆ φυ σιούμενος ὑπὸ τοῦ νοὸς τῆς σαρκὸς αὑτοῦ, καὶ οὐ κρατῶν τὴν κεφαλὴν, ἐξ οὗ πᾶν τὸ σῶμα διὰ τῶν ἁφῶν καὶ συνδέσμων ἐπιχορη γούμενον καὶ συμβιβαζόμενον, αὔξει τὴν αὔξη σιν τοῦ Θεοῦ. αʹ. Πρῶτον αἰνιγματωδῶς εἰπὼν, Βλέπετε μή τις ὑμᾶς ἔσται ὁ συλαγωγῶν κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων, καὶ πάλιν ἀνωτέρω, Τοῦτο δὲ λέγω, ἵνα μή τις ὑμᾶς παραλογίζηται ἐν πιθανολογίᾳ: καὶ προκαταλαβὼν τὴν ψυχὴν καὶ μεμεριμνημένην ἐργασάμενος, εἶτα παρενθεὶς τὰς εὐεργεσίας, καὶ μειζόνως τοῦτο ποιήσας, τότε ἐπάγει τὸν ἔλεγχον ὕστερον, καί φησι: Μὴ οὖν τις ὑμᾶς κρινέτω ἐν βρώσει, ἢ ἐν πόσει, ἢ ἐν μέρει ἑορτῆς ἣ νεομηνίας ἢ σαββάτων. Ὁρᾷς πῶς αὐτὰ καθαιρεῖ; Εἰ τοιούτων τετυχήκατε, φησὶ, τί τοῖς μικροῖς ὑπευθύνους ἑαυτοὺς ποιεῖτε; Καὶ ἐξευτελίζει λέγων, Ἢ ἐν μέρει ἑορτῆς: οὐ γὰρ δὴ πάντα κατεῖχον τὰ πρότερα. Ἢ νουμηνίας ἢ σαββάτων. Οὐκ εἶπε, Μὴ τοίνυν φυλάττετε, ἀλλὰ, Μή τις ὑμᾶς κρινέτω. Ἔδειξεν αὐτοὺς παραβαίνοντας καὶ λύοντας, ἐφ' ἑτέρους δὲ τὸ ἔγκλημα ἤνεγκε. Μὴ ἀνέχεσθε τῶν κρινόντων, φησίν. Ἀλλ' οὐδὲ τοῦτο: ἀλλ' ἐκείνοις διαλέγεται μόνον, οὐχὶ ἐπιστομίζων αὐτοὺς, ὅτι Οὐκ ὀφείλετε ἀνακρίνειν. Ἀλλ' οὐκ ἂν τούτων καθήψατο. Οὐκ εἶπεν, Ἐν καθαροῖς καὶ ἀκαθάρτοις, οὐδὲ εἶπεν, Ἐν σκηνοπηγίαις καὶ ἀζύμοις καὶ πεντηκοστῇ: ἀλλ', Ἐν μέρει ἑορτῆς: οὐ γὰρ ἐτόλμων τὸ πᾶν φυλάττειν: καὶ εἰ ἐφύλαττον, οὐχ ὥστε ἑορτάζειν. Ἐν μέρει, φησί: δεικνὺς ὅτι τὸ πλέον λέλυται. Εἰ γὰρ καὶ ἐσαββάτιζον, ἀλλ' οὐκ ἀκριβῶς. Ἅ ἐστι σκιὰ τῶν μελλόντων: τῆς Καινῆς, φησὶ, Διαθήκης. Τὸ δὲ σῶμα Χριστοῦ. Οἱ μὲν οὖν τοῦτο στίζουσι, Τὸ δὲ σῶμα, Χριστοῦ: ἡ δὲ ἀλήθεια ἐπὶ Χριστοῦ γέγονεν: οἱ δὲ, Τὸ σῶμα Χριστοῦ μηδεὶς ὑμᾶς καταβραβευέτω, τουτέστιν, ἐπηρεαζέτω. Καταβραβευθῆναι γάρ ἐστιν ὅταν παρ' ἑτέρῳ μὲν ἡ νίκη ᾖ, παρ' ἑτέρῳ δὲ τὸ βραβεῖον, ὅταν ἐπηρεάζῃ νικήσας. Ἄνωθεν ἕστηκας τοῦ διαβόλου καὶ τῆς ἁμαρτίας: τί πάλιν ὑπάγεις σαυτὸν τῇ ἁμαρτίᾳ; Διὰ τοῦτο ἔλεγεν, Ὅτι ὀφειλέτης ἐστὶν ὅλον τὸν νόμον πληρῶσαι: καὶ πάλιν, Εὑρέθη Χριστὸς ἁμαρτίας διάκονος; ὃ ἐν τῇ πρὸς Γαλάτας γράφων ἔλεγεν. Ὅτε τοίνυν αὐτοὺς ἐνέπλησε θυμοῦ διὰ τοῦ εἰπεῖν, Καταβραβευέτω, τότε ἄρχεται: Θέλων, φησὶν, ἐν ταπεινοφροσύνῃ καὶ θρησκείᾳ τῶν ἀγγέλων, ἃ μὴ ἑώρακεν ἐμβατεύων, εἰκῆ φυσιούμενος ὑπὸ τοῦ νοὸς τῆς σαρκὸς αὑτοῦ. Πῶς, Ἐν ταπεινοφροσύνῃ; ἢ πῶς, Φυσιούμενος; Δείκνυσι κενοδοξίας ὂν τὸ πᾶν. Τί δὲ ὅλως ἐστὶ τὸ λεγόμενον; Ἦσάν τινες οἱ λέγοντες: Οὐ δεῖ ἡμᾶς διὰ τοῦ Χριστοῦ προσάγεσθαι, ἀλλὰ διὰ τῶν ἀγγέλων: ἐκεῖνο γὰρ μεῖζόν ἐστιν, ἢ καθ' ἡμᾶς. Διὰ τοῦτο ἄνω καὶ κάτω στρέφει τὰ ὑπὲρ τοῦ Χριστοῦ λεχθέντα αὐτῷ, Διὰ τοῦ αἵματος τοῦ σταυροῦ αὐτοῦ κατηλλάγημεν, Ὅτι ὑπὲρ ἡμῶν ἔπαθεν, Ὅτι ἠγάπησεν ἡμᾶς. Καὶ ἐν αὐτῷ δὲ τούτῳ ἐπείροντο πάλιν. Καὶ οὐκ εἶπε προσαγωγὴν, ἀλλὰ θρησκείαν. Ἃ μὴ ἑώρακεν ἐμβατεύων. Οὐ γὰρ εἶδεν ἀγγέλους, καὶ οὕτω διάκειται ὡς ἰδών. Διὰ τοῦτό φησι, Φυσιούμενος ὑπὸ τοῦ νοὸς τῆς σαρκὸς αὑτοῦ εἰκῆ. Οὐδὲ γὰρ ἐπί τινι ἀληθεῖ πράγματι, ἐπὶ τῷ δόγματι πεφύσηται. Καὶ προβάλλεται ταπεινοφροσύνης σχῆμα: ὡσεὶ ἔλεγε: Σαρκικῆς διανοίας, οὐ πνευματικῆς, ἀνθρώπινος ὁ λογισμός. Καὶ οὐ κρατῶν τὴν κεφαλὴν, φησὶν, ἐξ οὗ πᾶν τὸ σῶμα. Τουτέστιν, ἐκεῖθεν ἔχει τὸ εἶναι, καὶ τὸ καλῶς εἶναι. Τί τοίνυν τὴν κεφαλὴν ἀφεὶς, ἔχῃ τῶν μελῶν; ἐὰν ἐκεῖθεν ἐκπέσῃς, ἀπόλωλας. Ἐξ οὗ πᾶν τὸ σῶμα. Ὅστις ἂν ᾖ, φησὶν, οὐ τὸ ζῇν, ἀλλὰ καὶ τὸ συντίθεσθαι ἐκεῖθεν αὐτῷ. Πᾶσα ἡ Ἐκκλησία, ἕως ἂν ἔχῃ τὴν κεφαλὴν, αὔξει: ἐπεὶ οὐκέτι ἀπονοίας καὶ κενοδοξίας τὸ πάθος, ἀνθρωπίνης ἐννοίας τὸ εὕρεμα. Ἰδοὺ τὸ, Ἐξ οὗ, ἐπὶ τοῦ Υἱοῦ. Διὰ τῶν ἁφῶν καὶ συνδέσμων, φησὶν, ἐπιχορηγούμενον καὶ συμβιβαζόμενον, αὔξει τὴν αὔξησιν τοῦ Θεοῦ: τὴν κατὰ Θεὸν, φησὶ, τὴν ἀπὸ τῆς πολιτείας τῆς ἀρίστης. Εἰ οὖν ἀπεθάνετε σὺν Χριστῷ. Μέσον ἐκεῖνο τίθησι, καὶ τὸ σφοδρότερον ἑκατέρωθεν. Εἰ ἀπεθάνετε σὺν Χριστῷ ἀπὸ τῶν τοῦ κόσμου στοιχείων, φησὶ, τί ὡς ζῶντες ἐν κόσμῳ δογματίζεσθε; Οὐκ ἔχει ἀκολουθίαν: ἔδει γὰρ εἰπεῖν. Πῶς ὡς ζῶντες ὑπόκεισθε τοῖς στοιχείοις: Ἀλλὰ τοῦτο ἀφεὶς, τί φησι; Μὴ ἅψῃ μηδὲ γεύσῃ μηδὲ θίγῃς: ἅ ἐστι πάντα εἰς φθορὰν τῇ ἀποχρήσει, κατὰ τὰ ἐντάλματα καὶ διδασκαλίας τῶν ἀνθρώπων. βʹ. Οὐκ ἔστε ἐν τῷ κόσμῳ, φησί: καὶ πῶς τοῖς στοιχείοις ὑπόκεισθε; πῶς ταῖς τοῦ κόσμου παρατηρήσεσι; Καὶ ὅρα πῶς αὐτοὺς κωμῳδεῖ, Μὴ θίγῃς, μὴ ἅψῃ, μὴ γεύσῃ, ὡς μεγάλων τινῶν ἀπεχομένους. Ἅ ἐστι πάντα εἰς φθορὰν τῇ ἀποχρήσει. Καθεῖλε τῶν πολλῶν τὴν φυσίωσιν, καὶ ἐπήγαγε: Κατὰ τὰ ἐντάλματα καὶ διδασκαλίας τῶν ἀνθρώπων. Τί λέγεις; κἂν τὸν νόμον εἴπῃς, λοιπὸν διδασκαλία ἐστὶν ἀνθρώπου μετὰ τὸν καιρόν. Ἢ ὅτι παρεποίουν αὐτὸν οὕτως εἶπεν, ἢ τὰ τῶν Ἑλλήνων αἰνίττεται. Ὅλον ἀνθρώπινον τὸ δόγμα ἐστὶ, φησίν. Ἅτινά ἐστι λόγον μὲν ἔχοντα σοφίας ἐν ἐθελοθρησκείᾳ καὶ ταπεινοφροσύνῃ καὶ ἀφειδίᾳ σώματος, οὐκ ἐν τιμῇ τινι πρὸς πλησμονὴν τῆς σαρκός. Λόγον, φησὶν, οὐ δύναμιν: ἄρα οὐκ ἀλήθειαν. Ὥστε κἂν λόγον ἔχῃ σοφίας, ἀποστρεφώμεθα. Δοκεῖ γὰρ εὐλαβής τις εἶναι καὶ μέτριος καὶ τοῦ σώματος καταφρονεῖν: οὐκ ἔστι δέ. Οὐκ ἐν τιμῇ τινι πρὸς πλησμονὴν τῆς σαρκός. Ὁ Θεὸς γὰρ τιμὴν ἔδωκεν, αὐτοὶ δὲ οὐκ ἐν τιμῇ κέχρηνται. Οὕτως, ὅταν δόγμα ᾖ, οἶδεν αὐτὸ τιμὴν καλεῖν. Ἀτιμάζουσι τὴν σάρκα, φησὶν, ἀποστεροῦντες αὐτὴν, καὶ τὴν ἐξουσίαν ἀφαιρούμενοι, οὐχ ἑκόντος κρατεῖν συγχωροῦντες: ὁ Θεὸς τὴν σάρκα ἐτίμησεν. Εἰ οὖν συνηγέρθητε τῷ Χριστῷ. Συνάγει αὐτοὺς λοιπὸν ἄνω κατασκευάσας ὅτι ἀπέθανε. Διὰ τοῦτό φησιν, Εἰ οὖν συνηγέρθητε τῷ Χριστῷ, τὰ ἄνω ζητεῖτε. Οὐκ ἔστιν ἐκεῖ παρατήρησις. Τὰ ἄνω ζητεῖτε, οὗ ὁ Χριστός ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ Θεοῦ καθήμενος. Βαβαί! ποῦ τὸν νοῦν ἀνήγαγε τὸν ἡμέτερον; πῶς φρονήματος αὐτοὺς ἐπλήρωσε μεγάλου; Οὐκ ἤρκει τὰ ἄνω εἰπεῖν, οὐδὲ, οὗ ὁ Χριστός ἐστιν, ἀλλὰ προστίθησιν, Ἐν δεξιᾷ τοῦ Θεοῦ καθήμενος. Ἐκεῖθεν λοιπὸν οὐ τὴν γῆν ὁρᾷν παρεσκεύαζε. Τὰ ἄνω φρονεῖτε, μὴ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς. Ἀπεθάνετε γὰρ, καὶ ἡ ζωὴ ὑμῶν κέκρυπται σὺν τῷ Χριστῷ ἐν τῷ Θεῷ. Ὅταν ὁ Χριστὸς φανερωθῇ, ἡ ζωὴ ὑμῶν, τότε καὶ ὑμεῖς σὺν αὐτῷ φανερωθήσεσθε ἐν δόξῃ. Οὐκ ἔστιν αὕτη, φησὶν, ἡ ζωὴ ὑμῶν: ἡ ὑμετέρα ζωὴ ἑτέρα τίς ἐστιν. Ἤδη βιάζεται μεταστῆσαι αὐτοὺς, καὶ φιλονεικεῖ δεῖξαι καθημένους ἄνω, καὶ νεκροὺς ὄντας, ἐξ ἑκατέρων κατασκευάζων μὴ ζητεῖν τὰ ἐνταῦθα. Εἴτε γὰρ νεκροί ἐστε, οὐκ ὀφείλετε ζητεῖν: εἴτε ἄνω ἐστὲ, οὐκ ὀφείλετε ζητεῖν. Μὴ φαίνεται ὁ Χριστός; οὐκοῦν οὐδὲ ἡ ζωὴ ὑμῶν. Ἐν τῷ Θεῷ ἄνω ἐστί. Τί οὖν; πότε ζησόμεθα; Ὅταν ὁ Χριστὸς φανερωθῇ, ἡ ζωὴ ὑμῶν, τότε τὴν δόξαν ζητεῖτε, τότε τὴν ζωὴν, τότε τὴν τρυφήν. Ταῦτα προκατασκευαστικὰ τοῦ τῆς τρυφῆς αὐτοὺς ἀπαγαγεῖν καὶ τῆς ἀνέσεως. Τοιοῦτον ἔθος αὐτῷ ἄλλα κατασκευάζοντι εἰς ἄλλα μεταπηδᾷν: οἷον, ὥσπερ περὶ τῶν προλαμβανόντων εἰς τὰ δεῖπνα διαλεγόμενος, ἐνέπεσεν ἀθρόον εἰς τὴν τῶν μυστηρίων παρατήρησιν. Μέγα γὰρ ἔχει ἔλεγχος, ὅταν ἀνυπόπτως γένηται. Κέκρυπται, φησὶν, ἀφ' ὑμῶν. Τότε καὶ ὑμεῖς σὺν αὐτῷ φανερωθήσεσθε. Ὥστε νῦν οὐ φαίνεσθε. Ὅρα πῶς αὐτοὺς εἰς αὐτὸν τὸν οὐρανὸν μετέστησεν. Ὅπερ γὰρ ἔφην, ἀεὶ φιλονεικεῖ δεῖξαι τὰ αὐτὰ ἔχοντας ἅπερ καὶ ὁ Χριστός: καὶ διὰ πασῶν αὐτοῦ τῶν ἐπιστολῶν οὗτος ὁ λόγος ἐν πᾶσι κοινωνοῦντας αὐτῷ δεῖξαι. Διὰ τοῦτο καὶ κεφαλὴν, καὶ σῶμα λέγει, καὶ πάντα ποιεῖ, ἵνα τοῦτο παραστήσῃ. Εἰ τοίνυν τότε φανερούμεθα, μὴ ἀλγῶμεν, ὅταν τιμῆς μὴ ἀπολαύωμεν: εἰ μή ἐστιν αὕτη ἡ ζωὴ ζωὴ, ἀλλὰ κέκρυπται, ὡς νεκροὶ ζῇν ὀφείλομεν ταύτην τὴν ζωήν. Τότε καὶ ὑμεῖς, φησὶ, σὺν αὐτῷ φανερωθήσεσθε ἐν δόξῃ. _Ἐν δόξῃ, εἶπεν, οὐχ ἁπλῶς: ἐπεὶ καὶ ὁ μαργαρίτης κέκρυπται, ἕως ἂν ᾖ ἐν τῷ ὀστρέῳ. Ἄν τε οὖν ὑβριζώμεθα, μὴ ἀλγῶμεν, ἄν τε ὁτιοῦν πάσχωμεν: οὐ γάρ ἐστιν ἡμῶν ζωὴ αὕτη ἡ ζωή: ξένοι γὰρ καὶ παρεπίδημοί ἐσμεν. Ἀπεθάνετε γὰρ, φησί. Τίς ἐστιν οὕτως ἀνόητος, ὡς τῷ νεκρῷ σώματι τῷ ταφέντι ἢ οἰκέτας ἀγοράζειν, ἢ οἰκίας οἰκοδομεῖν, ἢ ἱμάτια κατασκευάζειν πολυτελῆ; Οὐδείς. Μὴ τοίνυν μηδὲ ἡμεῖς: ἀλλ' ὥσπερ ἓν μόνον ζητοῦμεν, ὥστε μὴ γεγυμνῶσθαι, οὕτω καὶ ἐνταῦθα ἓν μόνον ζητῶμεν. Ἐτάφη ἡμῶν ὁ πρῶτος ἄνθρωπος: ἐτάφη οὐκ ἐν γῇ, ἀλλ' ἐν ὕδατι, οὐ τοῦ θανάτου αὐτὸν καταλύοντος, ἀλλὰ τοῦ τὸν θάνατον καταλύσαντος θάψαντος αὐτὸν οὐ φύσεως νόμῳ, ἀλλὰ τῷ τῆς φύσεως ἰσχυροτέρῳ προστάγματι τῆς δεσποτείας. Τὰ μὲν γὰρ ὑπὸ φύσεως γενόμενα κἂν ἀναλύσειέ τις, τὰ δὲ ὑπὸ τοῦ προστάγματος αὐτοῦ, οὐκέτι. Οὐδὲν ταύτης μακαριώτερον τῆς ταφῆς, ἐφ' ᾗ πάντες χαίρουσι, καὶ ἄγγελοι καὶ ἄνθρωποι καὶ ὁ τῶν ἀγγέλων Δεσπότης: ταύτῃ τῇ ταφῇ οὐχ ἱματίων, οὐ λάρνακος, οὐκ ἄλλου τῶν τοιούτων οὐδενὸς χρεία. Βούλει τὸ σύμβολον ἰδεῖν; Δείξω σοι κολυμβήθραν, ἐν ᾗ ὁ μὲν ἐτάφη, ὁ δὲ ἀνέστη: ἐν τῇ Ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ κατεποντίσθησαν Αἰγύπτιοι, ἀνῆλθον δὲ Ἰσραηλῖται: καὶ τὸ αὐτὸ πρᾶγμα τὸν μὲν θάπτει, τὸν δὲ γεννᾷ. γʹ. Μὴ θαυμάσῃς, εἰ γένεσις καὶ φθορὰ γίνεται ἐν τῷ βαπτίσματι: ἐπεὶ, εἰπέ μοι, τὸ λύειν τῷ συγκολλᾷν οὐκ ἐναντίον; Παντί που δῆλον. Τοῦτο τὸ πῦρ ποιεῖ: κηρὸν μὲν γὰρ διαλύει καὶ ἀπόλλυσι, γῆν δὲ μεταλλικὴν συγκολλᾷ καὶ χρυσὸν ἐργάζεται. Οὕτω δὴ καὶ ἐνταῦθα, τὸν κήρινον ἀνδριάντα ἀφανίσασα ἡ τοῦ πυρὸς δύναμις, ἔδειξε χρυσοῦν ἀντ' ἐκείνου: πήλινοι γὰρ ὄντως ἦμεν πρὸ τοῦ λουτροῦ, χρυσοῖ δὲ μετὰ τοῦτο. Πόθεν δῆλον; Ἄκουσον αὐτοῦ λέγοντος: Ὁ πρῶτος ἄνθρωπος ἐκ γῆς χοϊκὸς, ὁ δεύτερος ἄνθρωπος οὐράνιος ἐξ οὐρανοῦ. Ἐγὼ μὲν ὅσον πηλίνου πρὸς χρυσὸν τὸ μέσον εἶπον, εὗρον δὲ μείζονα διαφορὰν οὐρανίου καὶ γηΐνου: οὐ τοσοῦτον δὲ πηλίνου καὶ χρυσοῦ τὸ μέσον, ὅσον τῶν γηίνων καὶ τῶν οὐρανίων. Κήρινοι ἦμεν, καὶ πήλινοι: καὶ γὰρ ἡ τῆς ἐπιθυμίας ἡμᾶς ἔτηξε φλὸξ πολλῷ μᾶλλον ἢ τὸν κηρὸν τὸ πῦρ: καὶ ὁ τυχὼν ἡμᾶς συνέκλα πειρασμὸς πολλῷ μᾶλλον ἢ τοὺς πηλίνους ὁ λίθος. Καὶ, εἰ βούλεσθε, ὑπογράψωμεν τὸν πρότερον βίον, εἰ μὴ πάντα ἦν γῆ καὶ ὕδωρ, καὶ τὸ εὐρίπιστον ἔχοντα καὶ τὸν κονιορτὸν καὶ τὸ ἄστατον καὶ διαῤῥέον. Καὶ, εἰ βούλεσθε, μὴ τὰ πρότερα, ἀλλὰ τὰ παρόντα ἐξετάσωμεν, εἰ μὴ κονιορτὸν καὶ ὕδωρ εὑρήσομεν πάντα τὰ ὄντα. Τί γὰρ βούλει εἰπεῖν; τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς δυναστείας; τούτου γὰρ οὐδὲν δοκεῖ ζηλωτότερον εἶναι ἐν τῷ παρόντι βίῳ. Ἀλλὰ τὸν κονιορτὸν εὕροι τις ἂν μᾶλλον ἐπὶ τοῦ ἀέρος ἱστάμενον, ἢ ταῦτα, μάλιστα νῦν. Τίνι γὰρ οὐχ ὑπόκεινται; Τοῖς ἐρῶσιν αὐτῶν, τοῖς εὐνούχοις, τοῖς τῶν χρημάτων ἕνεκεν ἅπαντα πράττουσι, θυμῷ δήμου, ὀργαῖς τῶν δυνατωτέρων. Ὁ χθὲς ἐπὶ τοῦ βήματος ὑψηλὸς, ὁ κήρυκας ἔχων λαμπρᾷ τῇ φωνῇ βοῶντας, καὶ πολλοὺς τοὺς προτρέχοντας καὶ σοβοῦντας κατὰ τὴν ἀγορὰν, σήμερον εὐτελὴς καὶ ταπεινὸς καὶ πάντων ἐκείνων ἔρημος καὶ γυμνὸς, καθάπερ κονιορτὸς ἀναῤῥιπισθεὶς, καθάπερ ῥεῦμα παρελθόν. Καθάπερ δὲ ἡ κόνις ἀπὸ τῶν ποδῶν ἐγείρεται τῶν ἡμετέρων: οὕτω δὴ καὶ αἱ ἀρχαὶ ἀπὸ τούτων τίκτονται τῶν περὶ τὰ χρήματα στρεφομένων, καὶ ποδῶν τάξιν ἐχόντων ἐν παντὶ τῷ βίῳ: καὶ καθάπερ ἡ κόνις, ὅταν μὲν αἴρηται, πολὺ μέρος κατέχει τοῦ ἀέρος, αὐτὴ δέ ἐστιν ὀλίγη, οὕτω καὶ ἡ ἀρχή: καὶ καθάπερ ἡ κόνις τυφλοῖ τοὺς ὀφθαλμοὺς, οὕτω καὶ τῆς ἀρχῆς ὁ τῦφος πηροῖ τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς διανοίας. Ἀλλὰ τί; βούλει τὸ πολύευκτον πρᾶγμα ἐξετάσωμεν, τὸν πλοῦτον; Φέρε καταμέρος αὐτὸν ἐξετάσωμεν. Ἔχει τρυφὴν, ἔχει τιμὰς, ἔχει τὸ δύνασθαι. Πρῶτον οὖν, εἰ βούλει, τὴν τρυφὴν ἐξετάσωμεν, οὐχὶ κονιορτός ἐστι; μᾶλλον δὲ καὶ τούτου ταχύτερον παρατρέχει: μέχρι γὰρ τῆς γλώττης ἡ ἡδονὴ τῆς τρυφῆς: ὅταν δὲ ἐμπλησθῇ ἡ γαστὴρ, οὐδὲ μέχρι τῆς γλώττης. Ἀλλ' αὐταὶ αἱ τιμαὶ πρᾶγμα ἡδὺ, φησί. Καὶ τί τῆς τιμῆς ἐκείνης ἀηδέστερον, ὅταν διὰ χρείαν γίνεται χρημάτων; Ὅταν μὴ ἐκ προαιρέσεως, μηδὲ ἀπὸ προθυμίας τινὸς, οὐ σὺ καρποῦσαι τὴν τιμὴν, ἀλλ' ὁ πλοῦτος. Ὥστε μάλιστα πάντων ἄτιμον ποιεῖ τὸν πλουτοῦντα τοῦτο αὐτό. Εἰπὲ γάρ μοι, εἴ σε φίλον ἔχοντα πάντες ἐτίμων, ὡμολόγουν δὲ σὲ μὲν οὐδενὸς ἄξιον εἶναι, ἀναγκάζεσθαι δὲ δι' ἐκεῖνον τιμᾷν, ἦν ὅπως ἄν σε ἑτέρως ἠτίμασαν; Ὥστε ἀτιμίας αἴτιος ὁ πλοῦτος ἡμῖν, αὐτῶν τῶν κεκτημένων τιμιώτερος ὢν, καὶ ἀσθενείας, ἢ δυναστείας τεκμήριον. Πῶς οὖν οὐκ ἄτοπον γῆς καὶ σποδοῦ (τοῦτο γὰρ ὁ χρυσὸς) μὴ νομίζεσθαι ἡμᾶς ἀξίους εἶναι, ἀλλ' ἡμᾶς δι' ἐκεῖνον τιμᾶσθαι; Εἰκότως: ἀλλ' οὐχ ὁ τοῦ πλούτου καταφρονῶν, οὕτω: κρεῖττον γὰρ μὴ τιμᾶσθαι ἢ οὕτω τιμᾶσθαι. Εἰπὲ γάρ μοι, εἴ τις εἶπέ σοι, ὅτι Σὲ οὐδεμιᾶς ἡγοῦμαι ἄξιον τιμῆς, διὰ δὲ τοὺς οἰκέτας σου τιμῶ σε, ἆρα τί ταύτης τῆς ἀτιμίας γένοιτο ἂν χεῖρον; Εἰ δὲ τὸ δι' οἰκέτας τιμᾶσθαι αἰσχρὸν τοὺς τῆς αὐτῆς ψυχῆς ἡμῖν κοινωνοῦντας καὶ φύσεως, πολλῷ μᾶλλον, διὰ τούτων, ἅπερ ἐστὶν εὐτελέστερα, τοίχους λέγω οἰκιῶν καὶ αὐλὰς καὶ σκεύη χρυσᾶ καὶ ἱμάτια. Γέλως ὄντως καὶ αἰσχύνη ταῦτα: βέλτιον ἀποθανεῖν, ἢ οὕτω τιμηθῆναι. Εἰπὲ γάρ μοι, εἴ τίς σε κινδυνεύοντα ἐν τῷ τύφῳ τούτῳ εὐτελὴς καὶ κατάπτυστος ἐξελέσθαι ἠθέλησε τοῦ κινδύνου, τί ἂν τούτου χεῖρον ἦν; Ὅπερ δὲ περὶ τῆς πόλεως πρὸς ἀλλήλους λέγετε, βούλομαι πρὸς ὑμᾶς εἰπεῖν. Προσέκρουσέ ποτε τῷ κρατοῦντι ἡ πόλις ἡ ἡμετέρα, καὶ πᾶσαν αὐτὴν ἐκέλευσεν ἄρδην ἀπολέσθαι μετὰ ἀνδρῶν καὶ παίδων καὶ οἰκημάτων. Τοιοῦτοι γὰρ οἱ θυμοὶ οἱ βασιλικοί: τῇ ἐξουσίᾳ ὅσον ἂν θέλωσι, χαρίζονται: τοσοῦτον ἡ ἐξουσία κακόν. Ἦν οὖν ἐν κινδύνοις τοῖς ἐσχάτοις. Ἡ δὲ γείτων πόλις, αὕτη ἡ ἐπιθαλάσσιος, ἐλθοῦσα παρεκάλεσε τὸν βασιλέα ὑπὲρ ἡμῶν: οἱ δὲ τὴν πόλιν οἰκοῦντες τὴν ἡμετέραν ἔλεγον τοῦτο χεῖρον εἶναι τοῦ κατασκαφῆναι τὴν πόλιν. Οὕτω τοῦ ἀτιμασθῆναι τὸ οὕτω τιμᾶσθαι χεῖρόν ἐστι. Ὅρα γὰρ πόθεν ἔχει τὴν ῥίζαν ἡ τιμή. Μαγείρων χεῖρες ποιοῦσιν ἡμᾶς τιμᾶσθαι, ὥστε ἐκείνοις ὀφείλομεν χάριν ἔχειν: καὶ συβῶται παρέχοντες πλουσίαν τὴν τράπεζαν, καὶ ὑφάνται καὶ ἔριθοι καὶ οἱ μέταλλα ἐργαζόμενοι καὶ πλακουντοποιοὶ καὶ τραπεζοποιοί. δʹ. Τοῦ τοίνυν τούτοις εἰδέναι χάριν τῆς τιμῆς οὐ βέλτιον τὸ μὴ τιμᾶσθαι; Καὶ χωρὶς δὲ τούτου, ὅτι ἀτιμίας γέμει τὸ πλουτεῖν, ἐγὼ σαφῶς ἀποδεῖξαι πειράσομαι. Τὴν ψυχὴν αἰσχρὰν ἐργάζεται: τί δὲ τούτου ἀτιμότερον; Εἰπὲ γάρ μοι, εἰ τὸ σῶμα ὡραῖον ἦν, καὶ πάντας νικῶν τῷ κάλλει, ὁ δὲ πλοῦτος προσελθὼν ἐπηγγέλλετο ποιήσειν αἰσχρὸν, καὶ ἀντὶ μὲν ὑγιοῦς νοσῶδες, ἀντὶ δὲ κατεσταλμένου φλεγμαῖνον, καὶ πάντα τὰ μέλη ὑδέρου πληρώσας ἐξώγκωσε μὲν τὴν ὄψιν, καὶ πάντοθεν ἐποίησεν οἰδαίνειν, ἐξώγκωσε δὲ πόδας καὶ τῶν δοκῶν βαρυτέρους ἐποίησεν, ἐξώγκωσε δὲ γαστέρα καὶ παντὸς πίθου μείζονα εἰργάσατο, καὶ μετὰ τοῦτο οὐδὲ τοῖς βουλομένοις θεραπεύειν ἐπηγγέλλετο συγχωρήσειν (τοῦτο γὰρ ἡ ἐξουσία), ἀλλὰ τοσαύτην δώσειν ἐλευθερίαν, ὥστε ἄν τις προσείη ἀπάγων τῶν βλαπτόντων κολάσειν αὐτόν: ἆρα ἦν ἄν τι τούτου ὠμότερον, εἰπέ μοι; Οὐκοῦν τὸ πλουτεῖν, ὅταν τὴν ψυχὴν ταῦτα ἐργάζηται, πῶς ἂν εἴη καλόν; Ἀλλ' ἡ ἐξουσία αὐτῆς τῆς νόσου χαλεπωτέρα: τὸ γὰρ νοσοῦντα μηδὲ νόμοις ἰατρῶν πείθεσθαι, τοῦ νοσεῖν χαλεπώτερον: ὅπερ ὁ πλοῦτος ἔχει, πανταχόθεν φλεγμαίνειν ποιῶν τὴν ψυχὴν, καὶ τοὺς ἰατροὺς προσιέναι κωλύων. Ὥστε διὰ τὴν ἐξουσίαν μὴ μακαρίζωμεν τούτους, ἀλλ' ἐλεῶμεν. Οὐδὲ γὰρ ὑδερικὸν ἰδὼν κατακείμενον, καὶ μηδένα κωλύοντα ἐμφορεῖσθαι πομάτων, ὅσωνπερ ἤθελε, καὶ κρεῶν τῶν βλαπτόντων, ἐμακάρισα ἂν αὐτὸν διὰ τὴν ἐξουσίαν. Οὐ γὰρ πανταχοῦ ἡ ἐξουσία καλὸν, ὥσπερ οὖν οὐδὲ αἱ τιμαί: καὶ γὰρ καὶ αὗται φρονήματος πληροῦσι πολλοῦ. Εἰ δὲ τὸ σῶμα οὐκ ἂν εἴλου μετὰ πλούτου ταύτην δέξασθαι τὴν νόσον, πῶς τὴν ψυχὴν περιορᾷς, οὐχὶ τοῦτο μόνον, ἀλλὰ καὶ ἑτέραν κόλασιν δεχομένην; Καὶ γὰρ πυρετοῖς πάντοθεν φλέγεται καὶ φλεγμοναῖς, καὶ τὸν πυρετὸν ἐκεῖνον οὐδεὶς σβέσαι δύναται: οὐ γὰρ ἀφίησιν ὁ πλοῦτος, ἅπερ ἐστὶν ἐλαττώματα, ταῦτα πείσας εἶναι πλεονεκτήματα: οἷον, τὸ μηδενὸς ἀνέχεσθαι, καὶ ἐξουσίᾳ πάντα ποιεῖν. Οὐ γὰρ εὑρήσει τις ἄλλην ψυχὴν τοσούτων γέμουσαν ἐπιθυμιῶν καὶ οὕτως ἀτόπων, ὡς τὰς τῶν βουλομένων πλουτεῖν. Πόσας γὰρ ληρωδίας οὐχ ὑπογράφουσιν ἑαυτοῖς; Μᾶλλον τῶν τοὺς ἱπποκενταύρους ἀναπλαττόντων καὶ τὰς χιμαίρας καὶ τοὺς δρακοντόποδας καὶ τὰς Σκύλλας καὶ τὰ τέρατα, ἴδοι τις ἂν αὐτοὺς ἀναπλάττοντας. Κἂν θελήσῃς αὐτῶν μίαν ἐπιθυμίαν ἀναπλάσαι, οὐδὲν οὔτε σκύλλα οὔτε χίμαιρα οὔτε ἱπποκένταυρος φανήσονται πρὸς τὴν τερατωδίαν ἐκείνην, ἀλλ' εὑρήσεις πάντα ὁμοῦ ἔχουσαν τὰ θηρία. Καὶ τάχα μέ τις οἰήσεται ἐν πλούτῳ γεγενῆσθαι πολλῷ οὕτως ἐπαληθεύοντα τοῖς γινομένοις. Λέγεταί τις: πρότερον γὰρ ἀπὸ τῶν παρὰ τοῖς Ἕλλησιν ᾀδομένων τὸν λόγον πιστώσομαι: λέγεταί τις παρ' αὐτοῖς βασιλεὺς τοσοῦτον ἐνυβρίσαι τῇ τρυφῇ, ὥστε πλάτανον ποιῆσαι χρυσῆν, καὶ οὐρανὸν ἄνωθεν, καὶ οὕτω καθίσαι, καὶ ταῦτα ἐπιστρατεύων ἀνθρώποις πολεμεῖν μεμαθηκόσιν. Ἆρα οὐχ ἱπποκενταύρων αὕτη ἡ ἐπιθυμία; ἆρα οὐ Σκύλλης; Ἕτερος πάλιν εἰς βοῦν ξύλινον ἐνέβαλε τοὺς ἀνθρώπους. Ἆρα οὐ Σκύλλα τοῦτο; Τέως δὲ τῶν πρότερον ἐξ ἀνδρὸς γυναῖκα ἐποίησε τὸν βασιλέα, τὸν στρατιώτην: ἀπὸ γυναικὸς, τί εἴπω; θηρίον ἄλογον, καὶ ἔτι τούτου χεῖρον. Τὰ γὰρ θηρία ὑπὸ δένδρων ἂν ᾖ, ἀνέχονται τῆς φύσεως, καὶ πλέον οὐδὲν ἐπιζητοῦσιν: οὗτος δὲ καὶ τῶν θηρίων τὴν φύσιν ὑπερηκόντισεν. Ἆρα τί γένοιτ' ἂν τῶν πλουτούντων ἀνοητότερον; Τοῦτο δὲ ἀπὸ τῆς πλεονεξίας τῶν ἐπιθυμιῶν γίνεται. Ἆρα οὐχὶ πολλοὶ θαυμάζουσιν αὐτόν; Τοιγάρτοι τοῦ γέλωτος κοινωνοῦσιν αὐτῷ. Τοῦτο οὐ τὸν πλοῦτον ἐδείκνυ, ἀλλὰ τὴν ἄνοιαν. Πόσῳ τῆς χρυσῆς ἐκείνης πλατάνου ἡ τῆς γῆς βελτίων; τὰ γὰρ κατὰ φύσιν τῶν παρὰ φύσιν ἡδίω. Τί δέ σοι ὁ χρυσοῦς οὐρανὸς ἐβούλετο, ἀνόητε; Ὁρᾷς πῶς μαινομένους ὁ πλοῦτος ποιεῖ ὁ πολύς; πῶς φλεγμαίνει; Οἶμαι αὐτὸν καὶ τὴν θάλατταν ἀγνοεῖν, καὶ τάχα βαδίζειν βούλεσθαι ἐπ' αὐτῆς. Ἆρα οὐ χίμαιρα ταῦτα; ἆρα οὐχ ἱπποκένταυρος; Ἀλλ' εἰσὶ καὶ νῦν τινες οἳ οὐδὲ ἐκείνου ἀποδέουσιν, ἀλλὰ πολλῷ ἀνοητότεροι τυγχάνουσιν ὄντες. Τί γὰρ, εἰπέ μοι, τῆς χρυσῆς πλατάνου διαφέρουσι κατὰ ἄνοιαν οἱ κεράμια ποιοῦντες χρυσᾶ καὶ χύτρας καὶ ἀλάβαστρα; Τί δὲ αἱ γυναῖκες (αἰσχύνομαι μὲν οὖν, πλὴν ἀναγκαῖον εἰπεῖν), ἀμίδας ἀργυρᾶς ποιοῦσαι; Ὑμᾶς αἰσχύνεσθαι τὰς ταῦτα ποιούσας ἔδει. Τοῦ Χριστοῦ λιμώττοντος, σὺ οὕτω τρυφᾷς; μᾶλλον δὲ ἀνοηταίνεις; ποίαν αὗται κόλασιν οὐ τίσουσιν; Ἔτι οὖν ἐρωτᾷς, διὰ τί λῃσταὶ, διὰ τί ἀνδροφόνοι, διὰ τί τὰ κακὰ, οὕτως ὑμᾶς τοῦ διαβόλου παρασύραντος; Τὸ μὲν γὰρ πινάκια ἔχειν ἀργυρᾶ, οὐδὲ τοῦτο μὲν κατὰ φιλόσοφον ψυχὴν, ἀλλὰ τρυφῆς τὸ πᾶν: τὸ δὲ καὶ σκεύη ἀκάθαρτα ποιεῖν ἐξ ἀργύρου, ἆρα τρυφῆς; ἀλλ' οὐκ ἂν εἴποιμι τρυφῆς, ἀλλ' ἀνοίας: ἀλλ' οὐδὲ τοῦτο, ἀλλὰ μανίας, μᾶλλον δὲ καὶ μανίας χεῖρον. εʹ. Οἶδα ὅτι πολλοί με κωμῳδοῦσιν ἐπὶ τούτῳ, ἀλλ' οὐκ ἐπιστρέφομαι, μόνον γενέσθω τι πλέον. Ὄντως ἀνοήτους ποιεῖ τὸ πλουτεῖν καὶ μαινομένους. Εἰ τοσαύτη ἦν ἡ περιουσία, ἐβουλήθησαν ἂν καὶ τὴν γῆν εἶναι χρυσῆν, καὶ τοίχους χρυσοῦς, τάχα καὶ τὸν οὐρανὸν καὶ τὸν ἀέρα ἀπὸ χρυσοῦ. Τίς ἡ μανία, τίς ἡ παρανομία; τίς ὁ πυρετός; Ἕτερος τῷ κρυμῷ διαφθείρεται ὁ κατ' εἰκόνα Θεοῦ, σὺ δὲ τοιαῦτα κατασκευάζεις; Ὢ τοῦ τύφου: τί ἂν πλέον μαινόμενος ἐποίησε; τὰ ἀποπατήματα οὕτω τιμᾷς, ὥστε ἀργύρῳ ὑποδέχεσθαι; Οἶδα ὅτι ναρκᾶτε ἀκούοντες, ἀλλ' αἱ ποιοῦσαι ναρκᾷν ὀφείλουσι, καὶ οἱ τοῖς τοιούτοις νοσήμασιν ἄνδρες ὑπηρετούμενοι! ἀκολασία γάρ ἐστι καὶ ὠμότης καὶ ἀπανθρωπία καὶ θηριωδία καὶ ἀσέλγεια τοῦτο. Ποία Σκύλλα, ποία χίμαιρα, ποῖος δράκων, μᾶλλον δὲ ποῖος δαίμων, ποῖος διάβολος ταῦτα ἂν ἐποίησε: Τί τοῦ Χριστοῦ ὄφελος; τί δὲ τῆς πίστεως, ὅταν ἀνθρώπων ἀνέχηταί τις Ἑλλήνων, μᾶλλον δὲ οὐχ Ἑλλήνων, ἀλλὰ δαιμόνων; Εἰ χρυσῷ καὶ μαργαρίταις τὴν κεφαλὴν κοσμεῖν οὐ δεῖ, ὁ τῷ ἀργύρῳ εἰς ἀκάθαρτον οὕτως ὑπηρεσίαν κεχρημένος, ποίας συγγνώμης τεύξεται; οὐκ ἀρκεῖ τὰ λοιπὰ, καίτοι γε οὐδὲ ἐκεῖνα ἀνεκτὰ, καθέδραι καὶ ὑποπόδια ἐξ ἀργύρου πάντα; καίτοι καὶ ταῦτα ἀνοίας. Ἀλλὰ πανταχοῦ ὁ τῦφος ὁ περισσὸς, πανταχοῦ ἡ κενοδοξία: οὐδαμοῦ τῆς χρείας, ἀλλὰ πανταχοῦ τῶν περιττῶν. Ἐγὼ δέδοικα μὴ ὑπὸ τῆς μανίας ταύτης προβαῖνον τὸ γυναικεῖον γένος τεράτων ἀναλάβῃ μορφήν: εἰκὸς γὰρ αὐτὰς ἐπιθυμῆσαι καὶ τρίχας ἔχειν χρυσᾶς. Ἢ ὁμολογήσατε ὅτι οὐκ ἐπάθετέ τι πρὸς τὸ λεχθὲν καὶ διανέστητε καὶ εἰς ἐπιθυμίαν ἐνεπέσετε, καὶ εἰ μή γε ἡ αἰσχύνη κατεῖχεν, οὐκ ἂν παρῃτήσασθε. Εἰ γὰρ καὶ τὰ τούτων ἀτοπώτερα τολμᾶτε, πολλῷ μᾶλλον καὶ τρίχας ἔχειν οἶμαι ταύτας ἐπιθυμῆσαι χρυσᾶς, καὶ τὰ χείλη, καὶ τὰς ὀφρῦς, καὶ πάντα χρυσὸν κατατηκούσας οὕτω περιχρίειν. Εἰ δὲ ἀπιστεῖτε καὶ νομίζετε γελῶντά με λέγειν, ἐγὼ διηγήσομαι ὅπερ ἤκουσα, μᾶλλον δὲ καὶ ἔστι νῦν. Ὁ τῶν Περσῶν βασιλεὺς χρυσοῦν ἔχει τὸ γένειον, τῶν περὶ ταῦτα δεινῶν, καθάπερ τῇ κρόκῃ, οὕτω καὶ ταῖς ἐκείνου θριξὶν ἐνελισσόντων τὰ πέταλα τοῦ χρυσοῦ: καὶ ἀνάκειται καθάπερ τέρας. Δόξα σοι, Χριστὲ, πόσων ἐνέπλησας ἀγαθῶν ἡμᾶς, πῶς ἡμᾶς ὑγιαίνειν παρεσκεύασας; πόσης τερατωδίας, πόσης ἀλογίας ἡμᾶς ἀπήλλαξας; Ἰδοὺ προλέγω: οὐκέτι παραινῶ, ἀλλ' ἐπιτάττω καὶ παραγγέλλω: ὁ βουλόμενος ἀκουέτω, ὁ δὲ μὴ βουλόμενος ἀπειθείτω: ὅτι ἂν ἐπιμένητε ταῦτα ποιοῦσαι, οὐκ ἀνέξομαι οὐδὲ δέξομαι ὑμᾶς οὐδὲ ἀφήσω τῶν οὐδῶν ὑπερβῆναι τούτων. Τί γάρ μοι δεῖ πλήθους νοσούντων; τί δὲ, εἰ παιδοτριβῶν ὑμᾶς οὐ κωλύω τὰ μὴ περιττά; Καίτοι γε ὁ Παῦλος ἐκώλυσε, καὶ χρυσὸν καὶ μαργαρίτας. Γελώμεθα παρὰ τῶν Ἑλλήνων, μῦθος εἶναι δοκεῖ τὰ ἡμέτερα. Καὶ τοῖς ἀνδράσι παραινῶ ταῦτα: εἰς διδασκαλεῖον παραγίνῃ, παιδευόμενος φιλοσοφίαν πνευματικήν; περίελε τὸν τῦφον ἐκεῖνον. Τοῦτο καὶ ἀνδράσι παραινῶ καὶ γυναιξί: κἂν ἑτέρως τις ποιῇ, λοιπὸν οὐκ ἀνέχομαι. Δώδεκα ἦσαν οἱ μαθηταὶ, καὶ ἄκουσον τί φησιν ὁ Χριστὸς πρὸς αὐτούς: Μὴ καὶ ὑμεῖς θέλετε ὑπάγειν; Ἂν γὰρ διόλου κολακεύωμεν, πότε ἀνακτησόμεθα; πότε ὠφελήσομεν; Ἀλλ' εἰσὶ, φησὶν, αἱρέσεις ἕτεραι, καὶ μετατίθενται. Ψυχρὸς οὗτος ὁ λόγος: Κρεῖσσον εἷς ποιῶν τὸ θέλημα Κυρίου, ἢ μυρίοι παράνομοι. Ἐπεὶ καὶ σὺ τί βούλει, εἰπέ μοι; μυρίους δραπέτας ἔχειν καὶ κλέπτας οἰκέτας, ἢ ἕνα εὔνουν; Ἰδοὺ παραινῶ καὶ παρεγγυῶ καὶ τὸν καλλωπισμὸν τὸν περὶ τὴν ὄψιν, καὶ τὰ σκεύη τὰ τοιαῦτα συντρίβειν, καὶ πένησι διδόναι, καὶ μὴ οὕτω μεμηνέναι. Ὁ βουλόμενος ἀποπηδάτω, ὁ βουλόμενος ἐγκαλείτω: οὐκ ἀνέχομαι οὐδενός. Ὅταν μέλλω κρίνεσθαι ἐπὶ τοῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ, μακρὰν ὑμεῖς ἑστήκατε, καὶ ἡ παρ' ὑμῶν χάρις εἰς οὐδὲν, ἐμοῦ τὰς εὐθύνας παρέχοντος. Ταῦτα τὰ ῥήματα τὰ πάντα διέφθειρεν: ἵνα ἀπέλθῃ, φησὶν, καὶ μετατεθῇ πρὸς ἑτέραν αἵρεσιν: ἀσθενής ἐστι, συγκατάβηθι. Μέχρι τίνος; μέχρι πότε; ἅπαξ, καὶ δὶς, καὶ τρὶς, μὴ διαπαντός. Ἰδοὺ παρεγγυῶ πάλιν, καὶ διαμαρτύρομαι κατὰ τὸν μακάριον Παῦλον, ὅτι ἂν ἔλθω εἰς τὸ πάλιν, οὐ φείσομαι: ὅταν δὲ κατορθώσητε, τότε εἴσεσθε ὅσον τὸ κέρδος, ὅση ἡ ὠφέλεια. Ναὶ, παρακαλῶ καὶ ἀντιβολῶ, καὶ τῶν γονάτων οὐκ ἂν παραιτησαίμην ἅψασθαι, καὶ ἱκετηρίαν θεῖναι ὑπὲρ τούτου. Τίς ἡ βλακεία; τίς ἡ τρυφή; τίς ἡ ὕβρις; οὐ τρυφὴ τοῦτο, ἀλλ' ὕβρις. Τίς ἡ ἄνοια; τίς ἡ μανία; Πένητες τοσοῦτοι τὴν ἐκκλησίαν περιεστήκασι, καὶ τέκνα ἔχουσα τοσαῦτα ἡ Ἐκκλησία, οὕτω πλουτοῦντα, οὐδενὶ πένητι ἐπαμῦναι δύναται: ἀλλ' ὁ μὲν πεινᾷ, ὁ δὲ μεθύει: ὁ μὲν καὶ ἐν ἀργύρῳ ἀποπατεῖ, ὁ δὲ οὐδὲ ἄρτου μετέχει. Τίς ἡ μανία; τίς ἡ θηριωδία ἡ τοσαύτη; Γένοιτο μὴ ἐλθεῖν ἡμᾶς εἰς τὴν πεῖραν τοῦ ἐπεξελθεῖν τοῖς ἀπειθοῦσι, μηδὲ εἰς ἀγανάκτησιν τοῦ ταῦτα ἐπιτρέψαι, ἀλλ' ἑκόντας καὶ ἀνεχομένους ταῦτα πάντα περιστεῖλαι: ἵνα εἰς δόξαν τοῦ Θεοῦ ζήσωμεν, καὶ τῆς ἐκεῖ κολάσεως ἀπαλλαγῶμεν, καὶ τῶν ἐπηγγελμένων ἀγαθῶν τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτὸν ἐπιτύχωμεν, χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ.