ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ. ΟΜΙΛΙΑ Αʹ. Παῦλος ἀπό

 ΟΜΙΛΙΑ Βʹ. Διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς ἀφ' ἧς ἡμέρας ἠκούσα μεν, οὐ παυόμεθα ὑπὲρ ὑμῶν προσευχόμενοι, καὶ αἰτούμενοι ἵνα πληρωθῆτε τὴν ἐπίγνωσιν τοῦ θελήματος

 ΟΜΙΛΙΑ Γʹ. Ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως. Ὅτι ἐν αὐτῷ ἐκτίσθη τὰ πάντα, τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, τὰ ὁρα

 ΟΜΙΛΙΑ Δʹ. Καὶ ὑμᾶς ποτε ἐχθροὺς ὄντας καὶ ἀπηλλοτριω μένους τῇ διανοίᾳ ἐν τοῖς ἔργοις τοῖς πονηροῖς, νυνὶ δὲ ἀποκατήλλαξε τῷ σώματι τῆς σαρκὸς αὑτοῦ

 ΟΜΙΛΙΑ Εʹ. Τὸ μυστήριον τὸ ἀποκεκρυμμένον ἀπὸ τῶν αἰώ νων καὶ ἀπὸ τῶν γενεῶν, νυνὶ δὲ ἐφανερώθη τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ, οἷς ἠθέλησεν ὁ Θεὸς γνωρί σαι τίς ὁ

 ΟΜΙΛΙΑ Ϛʹ. Ὡς οὖν παρελάβετε τὸν Χριστὸν Ἰησοῦν τὸν Κύριον, ἐν αὐτῷ περιπατεῖτε, ἐῤῥιζωμένοι καὶ ἐποικοδομούμενοι ἐν αὐτῷ, καὶ βεβαιούμε νοι ἐν τῇ πίσ

 ΟΜΙΛΙΑ Ζʹ. Μὴ οὖν τις ὑμᾶς κρινέτω ἐν βρώσει ἢ ἐν πόσει, ἢ ἐν μέρει ἑορτῆς ἢ νουμηνίας ἢ σαβ βάτων, ἅ ἐστι σκιὰ τῶν μελλόντων, τὸ δὲ σῶμα Χριστοῦ. Μηδ

 ΟΜΙΛΙΑ Ηʹ. Νεκρώσατε τὰ μέλη ὑμῶν τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, πορ νείαν, ἀκαθαρσίαν, πάθος, ἐπιθυμίαν κακὴν, καὶ τὴν πλεονεξίαν, ἥτις ἐστὶν εἰδωλολατρεία, δι' ἃ ἔ

 ΟΜΙΛΙΑ Θʹ. Ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ ἐνοικείτω ἐν ὑμῖν πλουσίως, ἐν πάσῃ σοφίᾳ διδάσκοντες, καὶ νουθετοῦντες ἑαυτοὺς ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις, καὶ ᾠδαῖς πνευματικ

 ΟΜΙΛΙΑ Ιʹ. Αἱ γυναῖκες, ὑποτάσσεσθε τοῖς ἀνδράσιν, ὡς ἀν ῆκεν ἐν Κυρίῳ. Οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖ κας, καὶ μὴ πικραίνεσθε πρὸς αὐτάς. Τὰ τέκνα, ὑπα

 ΟΜΙΛΙΑ ΙΑʹ. Ἐν σοφίᾳ περιπατεῖτε πρὸς τοὺς ἔξω, τὸν και ρὸν ἐξαγοραζόμενοι. Ὁ λόγος ὑμῶν πάντοτε ἐν χάριτι, ἅλατι ἠρτυμένος, εἰδέναι πῶς δεῖ ὑμᾶς ἑνὶ

 ΟΜΙΛΙΑ ΙΒʹ. Ἀσπάζεται ὑμᾶς Ἐπαφρᾶς ὁ ἐξ ὑμῶν δοῦλος Χριστοῦ, πάντοτε ἀγωνιζόμενος ὑπὲρ ὑμῶν ἐν ταῖς προσευχαῖς, ἵνα στῆτε τέλειοι καὶ πε πληρωμένοι ἐν

Homily XII.

Colossians iv. 12, 13

“Epaphras, who is one of you, a servant of Christ Jesus, saluteth you, always striving for you in his prayers, that ye may stand perfect and fully assured in all the will of God. For I bear him witness, that he hath much zeal212    [Correct text of N.T., as in Rev. Ver., “much labor.”—J.A.B.] for you, and for them in Laodicea, and for them in Hierapolis.”

In the commencement of this Epistle also, he commended this man for his love; for even to praise is a sign of love; thus in the beginning he said, “Who also declared unto us your love in the Spirit.” (Col. i. 8.) To pray for one is also a sign of love, and causeth love again. He commends him moreover in order to open a door to his teachings, for reverendness in the teacher is the disciples’ advantage; and so again is his saying,213    Ed. Par. [and Field] conj. τῷ for τὸ, “again (he commends him) by saying.” “one of you,” in order that they might pride themselves upon the man, as producing such men. And he saith, “always striving for you in prayers.” He said not simply “praying,” but “striving,” trembling and fearing. “For I bear him witness,” he saith, “that he hath much zeal for you.” A trustworthy witness. “That he hath,” he saith, “much zeal for you,” that is, that he loveth you exceedingly; and burneth with passionate affection for you. “And them in Laodicea, and them in Hierapolis.” He commendeth him to those also. But whence were they to know this? They would assuredly have heard; however, they would also learn it when the Epistle was read. For he said, “Cause that it be read also in the church of the Laodiceans.” “That ye may stand perfect,” he saith. At once he both accuseth them, and without offensiveness gives them advice and counsel. For it is possible both to be perfect, and withal not to stand, as if one were to know all, and still be wavering; it is possible also not to be perfect, and yet to stand, as if one were to know a part, and stand [not214    Hales seems right in expunging this word; otherwise the sense is “though not.” [Omitted in one ms. and in Field.—J.A.B.]] firmly. But this man prayeth for both: “That ye may stand perfect,” he saith. See how again he has reminded them of what he said about the Angels, and about life. “And fully assured,” he saith, “in all the will of God.” It is not enough, simply to do His will. He that is “filled,” suffereth not any other will to be within him, for if so, he is not wholly filled. “For I bear him witness,” he saith, “that he hath much zeal.” Both “zeal,” and “great”; both are intensitive. As he saith himself, when writing to the Corinthians, “For I am jealous215    [The Greek word means both zealous and jealous. In fact, the English word “jealous” is only a corrupt form of “zealous.”—J.A.B.] over you with a godly jealousy.” (2 Cor. xi. 2.)

Ver. 14. “Luke, the beloved physician, saluteth you.” This is the Evangelist. It is not to lower this man that he placeth him after, but to raise the other, viz. Epaphroditus. It is probable that there were others called by this name.216    i.e. Luke. Perhaps “and Demas” should come after the next clause. [It is evident that we have here only rough notes, dictated, or more likely, taken in shorthand.—J.A.B.] “And Demas,” he says. After saying, “Luke, the physician, saluteth you,” he added, “the beloved.” And no small praise is this, but even great exceedingly, to be beloved of Paul.

Ver. 15. “Salute the brethren that are in Laodicea, and Nymphas, and the Church that is in their house.”

See how he cements, and knits them together with one another, not by salutation only, but also by interchanging his Epistles. Then again he pays a compliment by addressing him individually. And this he doth not without a reason, but in order to lead the others also to emulate his zeal. For it is not a small thing not to be numbered with the rest. Mark further how he shows the man to be great, seeing his house was a church.

Ver. 14. “And when this Epistle hath been read among you, cause that it be read also in the church of the Laodiceans.” I suppose there are some of the things therein written, which it was needful that those also should hear. And they would have the greater advantage of recognizing their own errors in the charges brought against others.

“And that ye also read the Epistle from Laodicea.” Some say that this is not Paul’s to them, but theirs to Paul, for he said not that to the Laodiceans, but that written “from Laodicea.”

Ver. 17. “And say to Archippus, Take heed to the ministry which thou hast received in the Lord, that thou fulfill it.” Wherefore doth he not write to him? Perhaps he needed it not, but only a bare reminding, so as to be more diligent.

Ver. 18. “The salutation of me, Paul, with mine own hand.” This is a proof of their sincerity and affection; that they both looked at his handwriting, and that with emotion. “Remember my bonds.” Wonderful! How great the consolation! For this is enough to cheer them on to all things, and make them bear themselves more nobly in their trials; but he made them not only the braver, but also the more nearly interested. “Grace be with you. Amen.”

It is great praise, and greater than all the rest, his saying of Epaphras, “who is [one] of you, a servant of Christ.”217    [The two following paragraphs go again over the ground of the preceding. Are they notes taken by two hearers, or notes made by the preacher for two occasions? Or does he return and run over the passage again, to see what further remarks it will suggest? The latter seems to be the case in a good many of the Homilies on Acts. Comp. above, on Hom. xi.—J.A.B.] And he calleth him a minister for them, like as he termeth himself also a minister of the Church, as when he saith, “Whereof I Paul was made a minister.” (Col. i. 23.) To the same dignity he advances this man; and above he calleth him a “fellow-servant” (Col. i. 7.), and here, “a servant.” “Who is of you,” he saith, as if speaking to a mother, and saying, “who is of thy womb.” But this praise might have gendered envy; therefore he commendeth him not from these things only, but also from what had regard to themselves; and so he does away with envy, both in the former place, and here. “Always,” he saith, “striving for you,” not now only, whilst with us, to make a display; nor yet only whilst with you, to make a display before you. By saying, “striving,” he hath showed his great earnestness. Then, that he might not seem to be flattering them, he added, “that he hath much zeal for you, and for them in Laodicea, and for them in Hierapolis.” And the words, “that ye may stand perfect,” are not words of flattery, but of a reverend teacher. Both “fully assured” he saith, “and perfect.” The one he granted them, the other he said was lacking. And he said not, “that ye be not shaken,” but, “that ye may stand.” Their being saluted, however, by many, is refreshing to them, seeing that not only their friends from among themselves; but others also, remember them.

“And say to Archippus, Take heed to the ministry which thou hast received in the Lord.” His chief aim is to subject them to him218    i.e. Archippus. entirely. For they could no more have complaint against him for rebuking them, when they themselves had taken it all upon them; for it is not reasonable to talk to the disciples about the teacher. But to stop their mouths, he writes thus to them; “Say to Archippus,” he saith, “Take heed.” This word is everywhere used to alarm; as when he saith, “Take heed of dogs.” (Philip. iii. 2.) “Take heed lest there shall be any one that maketh spoil of you.” (Col. ii. 8.) “Take heed lest by any means this liberty of yours become a stumblingblock to the weak.” (1 Cor. viii. 9.) And he always so expresses himself when he would terrify. “Take heed,” he saith, “to the ministry which thou hast received in the Lord, that thou fulfill it.” He doth not even allow him the power of choosing, as he saith himself, “For if I do this of mine own will, I have a reward: but if not of mine own will, I have a stewardship entrusted to me.” (1 Cor. ix. 17.) “That thou fulfill it,” continually using diligence. “Which thou hast received in the Lord, that thou fulfill it.” Again, the word “in” means “through the Lord.” He gave it thee, says he, not we. He subjects them also to him,219    i.e. Archippus. when he shows that they had been committed to his hands by God.

“Remember my bonds. Grace be with you. Amen.” He hath released their terror. For although their teacher be in bonds, yet “grace” releaseth him. This too is of grace, the granting him to be put in bonds. For hear Luke saying, The Apostles returned “from the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to suffer dishonor for the Name.” (Acts v. 41.) For both to suffer shame, and to be put in bonds, is indeed to be “counted worthy.” For, if he that hath one whom he loveth, deemeth it gain to suffer aught for his sake, much rather then is it so to suffer for the sake of Christ. Repine we not then at our tribulations for Christ’s sake, but let us also remember Paul’s bonds, and be this our incitement. For instance: dost thou exhort any to give to the poor for Christ’s sake? Remind them of Paul’s bonds, and bemoan thy misery and theirs, seeing that he indeed gave up even his body to bonds for His sake, but thou wilt not give a portion even of thy food. Art thou lifted up because of thy good deeds? Remember Paul’s bonds, that thou hast suffered nought of that kind, and thou wilt be lifted up no more. Covetest thou any of the things that are thy neighbor’s? Remember Paul’s bonds, and thou wilt see how unreasonable it is, that whilst he was in perils, thou shouldest be in delights. Again, is thine heart set upon self-indulgence? Picture to thy mind Paul’s prison-house; thou art his disciple, his fellow-soldier. How is it reasonable, that thy fellow-soldier should be in bonds, and thou in luxury? Art thou in affliction? Dost thou deem thyself forsaken? Hear Paul’s bonds,220    [So in all the mss. known to Field. Notice how jejune is the correction, “words,” which went into the printed editions.—J.A.B.] and thou wilt see, that to be in affliction is no proof of being forsaken. Wouldest thou wear silken robes? Remember Paul’s bonds; and these things will appear to thee more worthless than the filth-bespattered rags of her that sitteth apart.221    [This also is wanting in the editions, but found in the mss., and indeed quite in Chrys.’s manner. See Isa. lxiv. 6.—J.A.B.] Wouldest thou array thee with golden trinkets? Picture to thy mind Paul’s bonds, and these things will seem to thee no better than a withered bulrush. Wouldest thou tire thine hair, and be beautiful to see? Think of Paul’s squalidness within that prison-house, and thou wilt burn for that beauty, and deem this the extreme of ugliness, and wilt groan bitterly through longing for those bonds. Wouldest thou daub thee with pastes and pigments, and such like things? Think of his tears: a three-years space, night and day, he ceased not to weep. (Acts xx. 31.) With this adorning deck thy cheek; these tears do make it bright. I say not, that thou weep for others, (I wish indeed it could be even so, but this is too high for thee,) but for thine own sins I advise thee to do this. Hast thou ordered thy slave to be put in bonds, and wast thou angry, and exasperated? Remember Paul’s bonds, and thou wilt straightway stay thine anger; remember that we are of the bound, not the binders, of the bruised in heart, not the bruisers. Hast thou lost self-control, and shouted loud in laughter? Think of his lamentations, and thou wilt groan; such tears will show thee brighter far. Seest thou any persons rioting and dancing? Remember his tears. What fountain has gushed forth so great streams as those eyes did tears? “Remember my tears” (Acts xx. 31.), he saith, as here “bonds.” And with reason he spoke thus to them, when he sent for them from Ephesus to Miletus. For he was then speaking to teachers. He demands of those therefore, that they should sympathize222    [This συναλγεῖν was changed in most mss. and the editions into συνάγειν, “gather together.” Hales conjectured συναλγεῖν. Field finds it in a ms. The other is indeed the more difficult reading, and likely to have been altered into an easy one, but the difficulty in this case becomes practically unintelligible.—J.A.B.] also, but of these that they should only encounter dangers.

What fountain wilt thou compare to these tears? That in Paradise, which watereth the whole earth? But thou wilt have mentioned nothing like it. For this fount of tears watered souls, not earth. If one were to show us Paul bathed in tears, and groaning, would not this be better far to see, than countless choirs gayly crowned? I am not now speaking of you; but, if one, having pulled away from the theater and the stage some wanton fellow, burning and drunken with carnal love, were to show him a young virgin in the very flower of her age, surpassing her fellows, both in other respects, and in her face more than the rest of her person, having an eye, tender and soft, that gently resteth, and gently rolleth, moist, mild, calmly smiling, and arrayed in much modesty and much grace, fringed with dark lashes both under and over, having an eyeball, so to speak, alive, a forehead radiant; underneath, again, a cheek shaded to exact redness, lying smooth as marble, and even; and then any one should show me Paul weeping; leaving that maiden, I would have eagerly sprung away to the sight of him; for from his eyes there beamed spiritual beauty. For that other transporteth the souls of youths, it scorcheth and inflameth them; but this, on the contrary, subdueth them. This maketh the eyes of the soul more beauteous, it curbeth the belly: it filleth with the love of wisdom, with much sympathy: and it is able to soften even a soul of adamant. With these tears the Church is watered, with these souls are planted; yea, though there be fire sensible and substantial, yet can these tears quench it; these tears quench the fiery darts of the wicked one.

Remember we then these tears of his, and we shall laugh to scorn all present things. These tears did Christ pronounce blessed, saying, “Blessed are they that mourn, and blessed are they that weep, for they shall laugh.” (Matt. v. 4; Luke vi. 21.) Such tears did Isaiah too, and Jeremiah weep; and the former said, “Leave me alone, I will weep bitterly” (Isa. xxii. 4, Sept.): and the latter, “Who will give my head water, and mine eyes fountains of tears?” (Jer. ix. 1.); as though the natural fount were not enough.

Nothing is sweeter than these tears; sweeter are they than any laughter. They that mourn, know how great consolation it possesseth. Let us not think this a thing to be deprecated, but one to be even exceedingly prayed for; not that others may sin, but that, when they sin, we may be heart-broken for them. Remember we these tears, these bonds. Surely too upon those bonds tears descended; but the death of the perishing, of those that had bound him in them, suffered him not to taste the pleasure of the bonds. For in their behalf he grieved, being a disciple of Him that bewept the priests of the Jews; not because they were going to crucify Him, but because they were themselves perishing. And He doeth not this Himself alone, but He thus exhorteth others also, saying, “Daughters of Jerusalem, weep not for Me.” (Luke xxiii. 28.) These eyes saw Paradise, saw the third heaven: but I count not them so blessed because of this sight, as because of those tears, through which they saw Christ. Blessed, indeed, was that sight; for he himself even glories in it, saying, “Have I not seen Jesus Christ our Lord?” (1 Cor. ix. 1.); but more blessed so to weep.

In that sight many have been partakers, and those who have not so been, Christ the rather calls blessed, saying, “Blessed are they that have not seen, and yet have believed” (John xx. 29.); but unto this not many have attained. For if to stay here for Christ’s sake were more needful than to depart to Him (Philip. i. 23, 24.), for the sake of the salvation of others; surely then to groan for others’ sakes, is more needful even than to see Him. For if for His sake to be in hell,223    See St. Chrysostom on Rom. ix. 3, where he says the wish was “to be separated from His presence, not from His love.” is rather to be desired, than to be with Him; and to be separated from Him for His sake more to be desired than to be with Him, (for this is what he said, “For I could wish that I myself were anathema from Christ” (Rom. ix. 3.), much more is weeping for His sake. “I ceased not,” he saith, “to admonish everyone with tears.” (Acts xx. 31.) Wherefore? Not fearing the dangers; no; but as if one sitting by a sick man’s side, and not knowing what would be the end, should weep for affection, fearing lest he should lose his life; so too did he; when he saw any one diseased, and could not prevail by rebuke, he thenceforward wept. So did Christ also, that happily they might reverence His tears: thus, one sinned, He rebuked him; the rebuked spat upon Him, and sprang aloof; He wept, that haply He might win him even so.

Remember we these tears: thus let us bring up our daughters, thus our sons; weeping when we see them in evil. As many women as wish to be loved, let them remember Paul’s tears, and groan: as many of you as are counted blest, as many as are in bridal chambers, as many as are in pleasure, remember these; as many as are in mourning, exchange tears for tears. He mourned not for the dead; but for those that were perishing whilst alive. Shall I tell of other tears? Timothy also wept; for he was this man’s disciple; wherefore also when writing to him he said, “Remembering thy tears, that I may be filled with joy.” (2 Tim. i. 4.) Many weep even from pleasure. So it is also a matter of pleasure, and that of the utmost intensity. So the tears are not painful: yea, the tears that flow from such sorrow are even better far than those due to worldly pleasure. Hear the Prophet saying, “The Lord hath heard the voice of my weeping, he hath heard the voice of my supplication.” (Ps. vi. 8.) For where is the tear not useful? in prayers? in exhortations? We get them an ill name, by using them not to what they are given us for. When we entreat a sinning brother, we ought to weep, grieving and groaning; when we exhort any one, and he giveth us no heed, but goeth on perishing, we ought to weep. These are the tears of heavenly wisdom. When however one is in poverty, or bodily disease, or dead, not so; for these are not things worthy of tears.

As then we gain an ill name for laughter also, when we use it out of season; so too do we for tears, by having recourse to them unseasonably. For the virtue of each thing then discovers itself when it is brought to its own fitting work, but when to one that is alien, it doth no longer so. For instance, wine is given for cheerfulness, not drunkenness, bread for nourishment, sexual intercourse for the procreation of children. As then these things have gained an ill name, so also have tears. Be there a law laid down, that they be used in prayers and exhortations only, and see how desirable a thing they will become. Nothing doth so wipe out sins, as tears. Tears show even this bodily countenance beautiful; for they win the spectator to pity, they make it respected in our eyes. Nothing is sweeter than tearful eyes. For this is the noblest member we have, and the most beautiful, and the soul’s own. And therefore we are so bowed therewith, as though we saw the soul itself lamenting.

I have not spoken these things without a reason; but in order that ye may cease your attendance at weddings, at dancings, at Satanical performances. For see what the devil hath invented. Since nature itself hath withheld women from the stage, and the disgraceful things enacted there, he hath introduced into the women’s apartment the furniture of the theater, I mean, wanton men and harlots. This pestilence the custom of marriages hath introduced, or rather, not of marriages, far be it, but of our own silliness. What is it thou doest, O man? Dost thou not know what thou art at? Thou marriest a wife for chastity, and procreation of children; what then mean these harlots? That there may be, one answereth, greater gladness. And yet is not this rather madness? Thou insultest thy bride, thou insultest the women that are invited. For if they are delighted with such proceedings, the thing is an insult. If to see harlots acting indecorously conferreth any honor, wherefore dost thou not drag thy bride also thither, that she too may see? It is quite indecent and disgraceful to introduce into one’s house lewd fellows and dancers, and all that Satanic pomp.

“Remember,” he saith, “my bonds.” Marriage is a bond, a bond ordained of God, a harlot is a severing and a dissolving. It is permitted you to embellish marriage with other things, such as full tables, and apparel. I do not cut off these things, lest I should seem to be clownish to an extreme; and yet Rebecca was content with her veil224    θέριστρον, “summer robe.” only (Gen. xxiv. 65.); still I do not cut them off. It is permitted you to embellish and set off marriage with apparel, with the presence of reverend men and reverend women. Why introducest thou those mockeries?225    ἐπιχάρματα, subjects of rejoicing for the enemy. why those monsters? Tell us what it is thou hearest from them? What? dost thou blush to tell? Dost thou blush, and yet force them to do it? If it is honorable, wherefore dost thou not do it thyself as well? but if disgraceful, wherefore dost thou compel another? Everything should be full of chasteness, of gravity, of orderliness; but I see the reverse, people frisking like camels and mules. For the virgin, her chamber226    θάλαμος, which is used for any retired chamber. is the only befitting place. “But,” saith one, “she is poor.” Because she is poor, she ought to be modest also; let her have her character in the place of a fortune. Has she no dowry to give with herself? Then why dost thou make her otherwise contemptible through her life and manners? I praise the custom, that virgins attend to do honor to their fellow; matrons attend to do honor to her who is made one of their order. Rightly hath this been ordered. For these are two companies, one of virgins, the other of the married; the one are giving her up, the other receiving her. The bride is between them, neither virgin, nor wife, for she is coming forth from those, and entering into the fellowship of these. But those harlots, what mean they? They ought to hide their faces when marriage is celebrated; they ought to be dug into the earth, (for harlotry is the corruption of marriage,) but we introduce them at our marriages. And, when ye are engaged in any work, ye count it ill-omened to speak even a syllable of what is adverse to it; for instance, when thou sowest, when thou drawest off the wine from thy vats, thou wouldest not, even if asked, utter a syllable about vinegar; but here, where the object is chasteness, introduce ye the vinegar? for such is an harlot. When ye are preparing sweet ointment, ye suffer nought ill-scented to be near. Marriage is a sweet ointment. Why then introducest thou the foul stench of the dunghill into the preparation of thy ointment? What sayest thou? Shall the virgin dance, and yet feel no shame before her fellow? For she ought to have more gravity than the other; she hath at least come forth from the [nurse’s] arm, and not from the palæstra. For the virgin ought not to appear publicly at all at a marriage.

Seest thou not how in kings’ houses, the honored are within, about the king, the unhonored without? Do thou too be within about the bride. But remain in the house in chasteness, expose not thy virginity. Either company is standing by, the one to show of what sort she is whom they are giving up, the other in order that they may guard her. Why disgracest thou the virgin estate? For if thou art such as this, the same will the bridegroom suspect her to be. If thou wishest to have men in love with thee, this is the part of saleswomen, green-grocers, and handicrafts-people. Is not this a shame? To act unseemly is a shame even though it be a king’s daughter.227    i.e. at whose wedding it is done. For doth her poverty stand in the way? or her course of life? Even if a virgin be a slave, let her abide in modesty. “For in Christ Jesus there can be neither bond nor free.” (Gal. iii. 28.)

What? is marriage a theater? It is a mystery and a type of a mighty thing; and even if thou reverence not it, reverence that whose type it is. “This mystery,” saith he, “is great, but I speak in regard of Christ and of the Church.” (Eph. v. 32.) It is a type of the Church, and of Christ, and dost thou introduce harlots at it? If then, saith one, neither virgins dance, nor the married, who is to dance? No one, for what need is there of dancing? In the Grecian mysteries there are dancings, but in ours, silence and decency, modesty, and bashfulness. A great mystery is being celebrated: forth with the harlots! forth with the profane! How is it a mystery? They come together, and the two make one. Wherefore is it that at his entrance indeed, there was no dancing, no cymbals, but great silence, great stillness; but when they come together, making not a lifeless image, nor yet the image of anything upon earth, but of God Himself, and after his likeness, thou introducest so great an uproar, and disturbest those that are there,228    τοὺς ὄντας. Possibly “those that are [that image].” Downes proposes συνόντας, with some probability. and puttest the soul to shame, and confoundest it? They come, about to be made one body. See again a mystery of love! If the two become not one, so long as they continue two, they make not many, but when they are come into oneness, they then make many. What do we learn from this? That great is the power of union. The wise counsel of God at the beginning divided the one into two; and being desirous of showing that even after division it remaineth still one, He suffered not that the one should be of itself enough for procreation. For he is not one who is not yet [united,229    ὁοὐδέπω. The word ἡνωμένος, which Ed. Par. would supply, may be understood.] but the half of one; and it is evident from this, that he begetteth no offspring, as was the case also beforetime.230    καθάπερ καὶ πρότερον. Downes and others give up this passage as corrupt. The Translator suggests, “as was the case with Adam before Eve was formed.” There is still a difficulty, though this has a meaning, in that God withheld the power then from the undivided Man, as he does now from the not yet reunited. Seest thou the mystery of marriage? He made of one, one;231    i.e. “one other.” Savile needlessly conjectures “two.” and again, having made these two, one, He so maketh one, so that now also man is produced of one. For man and wife are not two men, but one Man. And this may be confirmed from many sources; for instance, from James,232    The word is declined, and so would not mean Jacob. One ms. has Joseph, which is no plainer. [Three mss. have Joseph, but they are the group of three that are so often palpably altering.—J.A.B.] One would expect a solution from the end of Hom. v., but none seems to occur there, unless Jacob’s birth after Rebecca’s long barrenness be deemed sufficient. from Mary the Mother of Christ, from the words, “He made them male and female.” (Gen. i. 27.) If he be the head, and she the body, how are they two? Therefore the one holdeth the rank of a disciple, the other of a teacher, the one of a ruler, the other of a subject. Moreover, from the very fashioning of her body, one may see that they are one, for she was made from his side, and they are, as it were, two halves.

For this cause He also calleth her a help, to show that they are one (Gen. ii. 18.); for this cause He honoreth their cohabitation beyond both father and mother, to show that they are one. (Gen. ii. 24.) And in like manner a father rejoiceth both when son and daughter marry, as though the body were hastening to join a member of its own; and though so great a charge and expenditure of money is incurred still he cannot bear with indifference to see her233    Implied in αὐτῇ below. The word is of common gender. unmarried. For as though her own flesh itself were severed from her, each one separately is imperfect for the procreation of children, each one is imperfect as regards the constitution of this present life. Wherefore also the Prophet saith, “the residue of thy spirit.” (Mal. ii. 15, Sept.) And how become they one flesh? As if thou shouldest take away the purest part of gold, and mingle it with other gold; so in truth here also the woman as it were receiving the richest part fused by pleasure, nourisheth it and cherisheth it, and withal contributing her own share, restoreth it back a Man. And the child is a sort of bridge, so that the three become one flesh, the child connecting, on either side, each to other. For like as two cities, which a river divides throughout, become one, if a bridge connect them on both sides, so is it in this case; and yet more, when the very bridge in this case is formed of the substance of each. As the body and the head are one body; for they are divided by the neck; but not divided more than connected, for it, lying between them brings together each with the other. And it is the same as if a chorus that had been severed should, by taking one part of itself from this quarter, and the other again from the right, make one; or as these when come into close rank, and extending hands, become one; for the hands extended admit not of their being two. Therefore to wit He said with accuracy of expression, not “they shall be one flesh” but joined together “into one flesh” (Gen. ii. 2, Sept.), namely, that of the child. What then? when there is no child, will they not be two? Nay, for their coming together hath this effect, it diffuses and commingles the bodies of both. And as one who hath cast ointment into oil, hath made the whole one; so in truth is it also here.

I know that many are ashamed at what is said, and the cause of this is what I spoke of, your own lasciviousness, and unchasteness. The fact of marriages being thus performed, thus depraved, hath gained the thing an ill name: for “marriage is honorable, and the bed undefiled.” (Heb. xiii. 4.) Why art thou ashamed of the honorable, why blushest thou at the undefiled? This is for heretics,234    On 1 Tim. iv. 3 he mentions the Manichees, Marcionites, and Encratites. this is for such as introduce harlots thither. For this cause I am desirous of having it thoroughly purified, so as to bring it back again to its proper nobleness, so as to stop the mouths of the heretics. The gift of God is insulted, the root of our generation; for about that root there is much dung and filth. This then let us cleanse away by our discourse. Endure then a little while, for he that holdeth filth must endure the stench. I wish to show you that ye ought not to be ashamed at these things, but at those which ye do; but thou, passing by all shame at those, art ashamed at these; surely then thou condemnest God who hath thus decreed.

Shall I tell how marriage is also a mystery of the Church? As Christ came into the Church, and she was made of him,235    [The three mss. which so often alter have made an important alteration here, from “she was made of him” into “he was made of her,” and this became the common printed text. Were the critics thinking of a typical relation between the Virgin Mary and the Church, or of transubstantiation?—J.A.B.] and he united with her in a spiritual intercourse, “for,” saith one, “I have espoused you to one husband, a pure virgin.” (2 Cor. xi. 2.) And that we are of Him, he saith, of His members, “and of His flesh.” Thinking then on all these things, let us not cast shame upon so great a mystery. Marriage is a type of the presence of Christ, and art thou drunken at it? Tell me; if thou sawest an image of the king, wouldest thou dishonor it? By no means.

Now the practices at marriages seem to be a matter of indifference, but they are the causes of great mischiefs. All is full of lawlessness. “Filthiness, and foolish talking, and jesting, let it not proceed,” saith he, “out of your mouth.” (Eph. v. 4; iv. 29.) Now all these things are filthiness, foolish talking, and jesting; and not these simply, but with aggravation, for the thing has become an art, and there are great praises for those that pursue it. Sins have become an art! We pursue them not in any chance way, but with earnestness, with science, and thenceforth the devil takes the command of his own array. For where drunkenness is, there is unchasteness: where filthy talking, there the devil is at hand bringing in his own contributions; with such an entertainment, tell me, dost thou celebrate the mystery of Christ? and invitest thou the devil?

I dare say you consider me offensive. For this too is a property of extreme pervertedness, that even one that rebuketh you incurs your ridicule as one that is austere. Hear ye not Paul, saying, “Whatsoever ye do, whether ye eat or drink or whatsoever ye do, do all to the glory of God”? (1 Cor. x. 31.) But ye do all to ill report and dishonor. Hear ye not the Prophet, saying, “Serve the Lord with fear, and rejoice unto Him with trembling?” (Ps. ii. 11.) But ye are wholly without restraint.236    διαχεῖσθε, are dissolute; lit. “poured abroad.” Is it not possible both to enjoy pleasure, and to do so with safety? Art thou desirous of hearing beautiful songs? Best of all indeed, thou oughtest not; nevertheless, I condescend if thou wilt have it so: do not hear those Satanic ones, but the spiritual. Art thou desirous of seeing choirs of dancers? Behold the choir of Angels. And how is it possible, saith one, to see them? If thou drive away all these things, even Christ will come to such a marriage, and Christ being present, the choir of Angels is present also. If thou wilt, He will even now work miracles as He did then; He will make even now the water, wine (John ii.); and what is much more wonderful, He will convert this unstable and dissolving pleasure, this cold desire, and change it into the spiritual. This is to make of water, wine. Where pipers are, by no means there is Christ; but even if He should have entered, He first casts these forth,237    As when He would raise Jairus’s daughter, Matt. ix. 25. and then He works His wonders. What can be more disagreeable than this Satanic pomp? where everything is inarticulate, everything without significancy; and if there be anything articulate, again all is shameful, all is noisome.

Nothing is more pleasurable than virtue, nothing sweeter than orderliness, nothing more amiable than gravity. Let any celebrate such a marriage as I speak of; and he shall find the pleasure; but what sort of marriages these are, take heed. First seek a husband for the virgin, who will be truly a husband, and a protector; as though thou wert intending to place a head upon a body; as though about to give not a slave, but a daughter into his hands. Seek not money, nor splendor of family, nor greatness of country; all these things are superfluous; but piety of soul, gentleness, the true understanding, the fear of God, if thou wishest thy darling to live with pleasure. For if thou seek a wealthier husband, not only wilt thou not benefit her, but thou wilt even harm her, by making her a slave instead of free. For the pleasure she will reap from her golden trinkets will not be so great as will be the annoyance that comes of her slavery. I pray thee, seek not these things, but most of all, one of equal condition; if however this cannot be, rather one poorer than in better circumstances; if at least thou be desirous not of selling thy daughter to a master, but of giving her to a husband. When thou hast thoroughly investigated the virtue of the man, and art about to give her to him, beseech Christ to be present: for He will not be ashamed to be so; it is the mystery of His presence. Yea rather beseech Him even in the first instance, to grant her such a suitor. Be not worse than the servant of Abraham, who, when sent on a pilgrimage so important, saw whither he ought to have recourse; wherefore also he obtained everything. When thou art taking anxious pains, and seeking a husband for her, pray; say unto God, “whomsoever Thou wilt do Thou provide:” into His hands commit the matter; and He, honored in this way by thee, will requite thee with honor.

Two things indeed it is necessary to do; to commit the thing into His hands, and to seek such an orderly person as He Himself approves.

When238    Here he addresses the mother, all the participles being feminine. then thou makest a marriage, go not round from house to house borrowing mirrors and dresses; for the matter is not one of display, nor dost thou lead thy daughter to a pageant; but decking out thine house with what is in it, invite thy neighbors, and friends, and kindred. As many as thou knowest to be of a good character, those invite, and bid them be content with what there is. Let no one from the orchestra be present, for such expense is superfluous, and unbecoming. Before all the rest, invite Christ. Knowest thou whereby thou wilt invite Him? Whosoever, saith He, “hath done it to one of these least, hath done it to Me.” (Matt. xxv. 40.) And think it not an annoying thing to invite the poor for Christ’s sake; to invite harlots is an annoyance. For to invite the poor is a means of wealth, the other of ruin. Adorn the bride not with these ornaments that are made of gold, but with gentleness and modesty, and the customary robes; in place of all golden ornament and braiding, arraying her in blushes, and shamefacedness, and the not desiring such things. Let there be no uproar, no confusion; let the bridegroom be called, let him receive the virgin. The dinners and suppers, let them not be full of drunkenness, but of abundance and pleasure. See how many good things will result, whenever we see such marriages as those; but from the marriages that are now celebrated, (if at least one ought to call them marriages and not pageants,) how many are the evils! The banquet hall is no sooner broken up, than straightway comes care and fear, lest aught that is borrowed should have been lost, and there succeeds to the pleasure melancholy intolerable. But this distress belongs to the mother-in-law,—nay, rather not even is the bride herself free; all that follows at least belongs to the bride herself. For to see all broken up, is a ground for sadness, to see the house desolate.

There is Christ, here is Satan; there is cheerfulness, here anxious care; there pleasure, here pain; there expense, here nothing of the kind; there indecency, here modesty; there envy, here no envy; there drunkenness, here soberness, here health, here temperance. Bearing in mind all these things, let us stay the evil at this point, that we may please God, and be counted worthy to obtain the good things promised to them that love Him, through the grace and love toward man of our Lord Jesus Christ, with whom, to the Father, together with the Holy Ghost, be glory, power, honor, now and for ever, and world without end. Amen.

ΟΜΙΛΙΑ ΙΒʹ. Ἀσπάζεται ὑμᾶς Ἐπαφρᾶς ὁ ἐξ ὑμῶν δοῦλος Χριστοῦ, πάντοτε ἀγωνιζόμενος ὑπὲρ ὑμῶν ἐν ταῖς προσευχαῖς, ἵνα στῆτε τέλειοι καὶ πε πληρωμένοι ἐν παντὶ θελήματι τοῦ Θεοῦ. Μαρτυρῶ γὰρ αὐτῷ, ὅτι ἔχει ζῆλον πολὺν ὑπὲρ ὑμῶν, καὶ τῶν ἐν Λαοδικείᾳ, καὶ τῶν ἐν Ἱερα πόλει. αʹ. Καὶ ἀρχόμενος τῆς Ἐπιστολῆς, συνέστησε τὸν ἄνδρα ἀπὸ ἀγάπης: ἀγάπην δὲ δείκνυσι καὶ τὸ ἐγκωμιάζειν: ὅπερ ἐξ ἀρχῆς εἶπεν: Ὁ δηλώσας ἡμῖν, φησὶ, τὴν ὑμῶν ἀγάπην ἐν πνεύματι. Ἀγάπην δείκνυσι καὶ ποιεῖ φιλεῖσθαι καὶ τὸ ὑπερεύχεσθαι. Συνίστησι δὲ αὐτὸν, ἀνοίγων θύραν τῷ λόγῳ αὐτοῦ (τὸ γὰρ αἰδέσιμον εἶναι τὸν διδάσκαλον, μαθητῶν ὠφέλεια), καὶ πάλιν τὸ εἰπεῖν, Ἐξ ὑμῶν, ἵνα καὶ σεμνύνωνται ἐπὶ τῷ ἀνδρὶ, ἅτε τοιούτους φέροντες ἄνδρας. Καὶ πάντοτε, φησὶν, ἀγωνιζόμενος ὑπὲρ ὑμῶν ἐν ταῖς προσευχαῖς. Οὐχ ἁπλῶς εἶπεν, Εὐχόμενος, ἀλλ', Ἀγωνιζόμενος, τρέμων καὶ δεδοικώς. Μαρτυρῶ γὰρ αὐτῷ, φησὶν, ὅτι ἔχει ζῆλον πολὺν ὑπὲρ ὑμῶν. Ἀξιόπιστος μάρτυς. Ὅτι ἔχει, φησὶ, ζῆλον πολὺν ὑπὲρ ὑμῶν. Τουτέστιν, ὅτι Σφόδρα ὑμᾶς ἀγαπᾷ, καὶ ἐκκαίεται τῷ περὶ ὑμᾶς φίλτρῳ. Καὶ τῶν ἐν Λαοδικείᾳ, φησὶ, καὶ τῶν ἐν Ἱεραπόλει. Κἀκείνοις αὐτὸν συνίστησιν. Ἀλλὰ πόθεν τοῦτο ἔμελλον εἰδέναι; Εἰκὸς μὲν οὖν αὐτοὺς ἀκοῦσαι: πλὴν καὶ τῆς Ἐπιστολῆς ἀναγινωσκομένης, ἐμάνθανον. Ποιήσατε γὰρ, φησὶν, ἵνα καὶ ἐν τῇ Λαοδικέων Ἐκκλησίᾳ ἀναγνωσθῇ. _Ἵνα στῆτε, φησὶ, τέλειοι. Ἅμα καὶ κατηγορεῖ αὐτῶν, καὶ ἀνεπαχθῶς παραινεῖ καὶ συμβουλεύει. Ἔνι γὰρ καὶ τέλειον εἶναι, καὶ μὴ ἑστάναι, ὡς ἐάν τις πάντα μὲν εἰδῇ, σαλεύηται δὲ ἔτι: ἔνι καὶ μὴ τέλειον εἶναι, καὶ ἑστάναι, ὡς ἐάν τις μέρος μὲν εἰδῇ, ἕστηκε δὲ οὐ βεβαίως. Ἀλλ' οὗτος ἀμφότερα εὔχεται, Ἵνα στῆτε, φησὶ, τέλειοι. Ὅρα ποῦ πάλιν αὐτοὺς ὑπέμνησε τοῦ περὶ τῶν ἀγγέλων λόγου, καὶ περὶ τοῦ βίου. Καὶ πεπληρωμένοι, φησὶν, ἐν παντὶ θελήματι τοῦ Θεοῦ. Οὐ γὰρ ἁπλῶς ἀρκεῖ τὸ θέλημα ποιεῖν. Ὁ πεπληρωμένος οὐκ ἀφίησιν ἄλλο θέλημα εἶναι ἐν αὐτῷ, ἐπεὶ οὐ πεπληροφόρηται. Μαρτυρῶ γὰρ αὐτῷ, φησὶν, ὅτι ἔχει ζῆλον πολύν. Καὶ ζῆλον, καὶ πολύν: ἀμφότερα ἐπιτάσεως: ὥσπερ καὶ αὐτός φησι Κορινθίοις γράφων: Ζηλῶ γὰρ ὑμᾶς Θεοῦ ζήλῳ. Ἀσπάζεται ὑμᾶς Λουκᾶς ὁ ἰατρὸς ὁ ἀγαπητός. Οὗτός ἐστιν ὁ εὐαγγελιστής. Οὐ τοῦτον δὲ ταπεινῶν, ὕστερον τίθησιν, ἀλλ' ἐκεῖνον ἐπαίρει τὸν Ἐπαφρᾶν. Εἰκὸς εἶναι καὶ ἄλλους καλουμένους τῷ ὀνόματι τούτῳ. Καὶ Δημᾶς. Εἰπὼν δὲ, Ἀσπάζεται ὑμᾶς Λουκᾶς ὁ ἰατρὸς, προσέθηκεν, Ὁ ἀγαπητός. Ἐγκώμιον καὶ τοῦτο οὐ μικρὸν, ἀλλὰ καὶ σφόδρα μέγα, τὸ Παύλου εἶναι ἀγαπητόν. Ἀσπάσασθε τοὺς ἐν Λαοδικείᾳ ἀδελφοὺς, καὶ Νυμφᾶν, καὶ τὴν κατ' οἶκον αὐτοῦ Ἐκκλησίαν. Ὅρα πῶς αὐτοὺς συγκολλᾷ καὶ συνάπτει πρὸς ἑαυτοὺς, οὐ τῷ ἀσπάσασθαι μόνον, ἀλλὰ καὶ τῷ τὰς ἐπιστολὰς ἀντιδοῦναι. Εἶτα πάλιν χαρίζεται, κατ' ἰδίαν αὐτὸν προσαγορεύων. Ποιεῖ δὲ τοῦτο οὐχ ἁπλῶς, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἄλλους εἰς τὸν αὐτὸν ἄγων ζῆλον. Οὐδὲ γὰρ μικρόν ἐστιν, ὅταν μὴ μετὰ τῶν λοιπῶν ἀριθμῆται. Ὅρα γοῦν πῶς δείκνυσι μέγαν τὸν ἄνδρα, εἴ γε ἡ οἰκία αὐτοῦ ἐκκλησία ἦν. Καὶ ὅταν ἀναγνωσθῇ παρ' ὑμῖν ἡ ἐπιστολὴ, ποιήσατε ἵνα καὶ ἐν τῇ Λαοδικέων Ἐκκλησίᾳ ἀναγνωσθῇ. Ἐμοὶ δοκεῖ εἶναί τινα τῶν γραφέντων ἐκεῖ, ἃ καὶ τούτους ἐχρῆν ἀκοῦσαι. Καὶ τούτοις μείζων ἦν ἡ ὠφέλεια, ὅταν ἑτέρων ἐγκαλουμένων, τὰ οἰκεῖα ἁμαρτήματα ἐπιγινώσκωσι. Καὶ τὴν ἐκ Λαοδικείας, ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀναγνῶτε. Τινὲς λέγουσιν, ὅτι οὐχὶ τὴν Παύλου πρὸς αὐτοὺς ἀπεσταλμένην, ἀλλὰ τὴν παρ' αὐτῶν Παύλῳ: οὐ γὰρ εἶπε, τὴν πρὸς Λαοδικέας, ἀλλὰ, Τὴν ἐκ Λαοδικείας, φησὶ, γραφεῖσαν. Καὶ εἴπατε Ἀρχίππῳ: Βλέπε τὴν διακονίαν, ἣν παρέλαβες ἐν Κυρίῳ, ἵνα αὐτὴν πληροῖς. Τίνος ἕνεκεν οὐ γράφει πρὸς αὐτόν; Ἴσως οὐκ ἐδεῖτο, ἀλλὰ ψιλῆς μόνης ὑπομνήσεως, ὥστε σπουδαιότερος εἶναι. Ὁ ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου. Τοῦτο γνησιότητος καὶ φιλίας τεκμήριον, τὸ καὶ τὰ γράμματα ὁρᾷν, καὶ πάσχειν τι πρὸς ταῦτα. Μνημονεύετέ μου τῶν δεσμῶν. Βαβαὶ, πόση παράκλησις! Τοῦτο γὰρ ἱκανὸν εἰς πάντα αὐτοὺς προτρέψαι καὶ γενναιοτέρους ποιῆσαι πρὸς τοὺς ἀγῶνας: οὐ μόνον δὲ γενναιοτέρους, ἀλλὰ καὶ οἰκειοτέρους αὐτοὺς ἐποίει. Ἡ χάρις μεθ' ὑμῶν. Ἀμήν. βʹ. Μέγα ἐγκώμιον, καὶ μεῖζον τῶν ἄλλων ἁπάντων τὸ λέγειν περὶ τοῦ Ἐπαφρᾶ, Ὁ ἐξ ὑμῶν δοῦλος Χριστοῦ. Καὶ διάκονον αὐτὸν ὑπὲρ αὐτῶν φησιν, ὥσπερ καὶ ἑαυτὸν τῆς Ἐκκλησίας λέγει διάκονον, ὡς ὅταν λέγῃ: Ἧς ἐγενόμην ἐγὼ Παῦλος διάκονος. Εἰς τὸ αὐτὸ ἀξίωμα ἀναφέρει τὸν ἄνδρα, καὶ σύνδουλον ἀνωτέρω καλεῖ, καὶ ἐνταῦθα δοῦλον. Ὁ ἐξ ὑμῶν, φησίν: ὡς πρὸς μητέρα διαλεγόμενος, καὶ λέγων: Ὁ ἐκ τῆς γαστρὸς τῆς σῆς. Ἀλλὰ τοῦτο φθόνον ἂν ἔτεκε τὸ ἐγκώμιον. Διὰ τοῦτο οὐκ ἀπὸ τούτων αὐτὸν συνίστησι μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν πρὸς αὐτούς: καὶ ἐκεῖ φθόνον λύει, καὶ ἐνταῦθα. Πάντοτε, φησὶν, ἀγωνιζόμενος ὑπὲρ ὑμῶν: οὐ νῦν μόνον παρ' ἡμῖν, ὥστε ἐπιδείξασθαι, οὐδὲ παρ' ὑμῖν μόνον, ὥστε ὑμῖν ἐπιδείξασθαι. Μεγάλην προθυμίαν ἔδειξε τῷ εἰπεῖν. Ἀγωνιζόμενος. Εἶτα, ἵνα μὴ δόξῃ κολακεύειν αὐτοὺς, ἐπήγαγεν, ὅτι Ζῆλον ἔχει πολὺν ὑπὲρ ὑμῶν, καὶ τῶν ἐν Λαοδικείᾳ, καὶ τῶν ἐν Ἱεραπόλει. Καὶ τὸ, Ἵνα στῆτε τέλειοι, καὶ τοῦτο οὐ κολακείας, ἀλλ' αἰδεσίμου διδασκάλου Καὶ πεπληρωμένοι, φησὶ, καὶ τέλειοι. Τὸ μὲν ἔδωκε, τὸ δὲ εἶπεν ὑστερεῖν. Καὶ οὐκ εἶπεν, Ἵνα μὴ σαλεύησθε, ἀλλ', Ἵνα στῆτε. Τὸ μέντοι παρὰ πολλῶν ἀσπάζεσθαι αὐτοὺς, ἀνακτᾶται αὐτοὺς, ὅταν μὴ μόνον οἱ οἰκεῖοι ἐξ αὐτῶν, ἀλλὰ καὶ ἕτεροι αὐτῶν μνημονεύωσι. Καὶ εἴπατε Ἀρχίππῳ: Βλέπε τὴν διακονίαν, ἣν παρέλαβες ἐν Κυρίῳ. Μάλιστα αὐτοὺς αὐτῷ ὑποτάττει. Οὐκέτι γὰρ ἂν ἔχοιεν ἐγκαλεῖν ἐκείνῳ ἐπιτιμῶντι αὐτοὺς, ὅταν αὐτοὶ ὦσιν ἀναδεδεγμένοι τὸ πᾶν: ἐπεὶ οὐκ ἔχει λόγον τοῖς μαθηταῖς περὶ τοῦ διδασκάλου λέγειν. Ἀλλ' ἐπιστομίζων αὐτοὺς, ταῦτα γράφει. Εἴπατε, φησὶν, Ἀρχίππῳ Βλέπε. Φοβοῦντός ἐστι τοῦτο τὸ ῥῆμα πανταχοῦ, ὡς ὅταν λέγῃ: Βλέπετε τοὺς κύνας: Βλέπετε μή τις ὑμᾶς ἔσται ὁ συλαγωγῶν: Βλέπετε μή πως ἡ ἐξουσία ὑμῶν αὕτη πρόσκομμα γένηται τοῖς ἀσθενοῦσι. Καὶ πανταχοῦ οὕτω φησὶν ὅταν φοβῇ. Βλέπε, φησὶ, τὴν διακονίαν, ἣν παρέλαβες ἐν Κυρίῳ, ἵνα αὐτὴν πληροῖς. Οὐδὲ ἀφίησιν αὐτὸν κύριον εἶναι, καθάπερ αὐτὸς ἔλεγεν: Εἰ γὰρ ἑκὼν τοῦτο πράσσω, μισθὸν ἔχω: εἰ δὲ ἄκων, οἰκονομίαν πεπίστευμαι. Ἵνα αὐτὴν πληροῖς: διηνεκῶς κεχρημένος σπουδῇ. Ἣν παρέλαβες ἐν Κυρίῳ. Πάλιν τὸ, Ἐν, διὰ Κυρίου, ἐστίν: Αὐτός σοι ἔδωκεν, οὐχ ἡμεῖς. Κἀκείνους ὑποτάττει αὐτῷ, τῷ δεικνύειν παρὰ Θεοῦ αὐτοὺς ἐγκεχειρισμένον: Μνημονεύετέ μου τῶν δεσμῶν. Ἡ χάρις μεθ' ὑμῶν. Ἀμήν. Τὸν φόβον ἔλυσεν. Εἰ γὰρ καὶ ὁ διδάσκαλος ἐν δεσμοῖς, ἀλλ' ἡ χάρις αὐτὸν λύει. Καὶ τοῦτο τῆς χάριτος τὸ συγχωρεῖν αὐτὸν δεθῆναι: ἄκουε γὰρ τοῦ Λουκᾶ λέγοντος, ὅτι Ὑπέστρεφον οἱ ἀπόστολοι ἀπὸ προσώπου τοῦ συνεδρίου χαίροντες ὅτι κατηξιώθησαν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ ἀτιμασθῆναι. Καταξιωθῆναι γὰρ ὄντως ἐστὶ, καὶ τὸ ἀτιμασθῆναι καὶ τὸ δεθῆναι. Εἰ γὰρ ἐρώμενόν τις ἔχων, κέρδος ἡγεῖται τὸ δι' ἐκεῖνόν τι παθεῖν, πολλῷ μᾶλλον τὸ διὰ τὸν Χριστόν. Μὴ τοίνυν ἀσχάλλωμεν περὶ τὰς θλίψεις διὰ Χριστὸν, ἀλλὰ μνημονεύωμεν τῶν δεσμῶν Παύλου καὶ ἡμεῖς, καὶ τοῦτο ἔστω ἡμῶν προτροπή: οἷον, παραινεῖς τισι, πένησι δοῦναι διὰ Χριστόν; ἀνάμνησον αὐτοὺς τῶν Παύλου δεσμῶν, καὶ σαυτὸν κἀκείνους ταλάνισον, εἰ ἐκεῖνος μὲν καὶ τὸ σῶμα ἐξέδωκε δεσμοῖς δι' αὐτὸν, σὺ δὲ οὐδὲ τροφῆς μεταδίδως. Ἐπήρθης ἐπὶ κατορθώμασι; μνημόνευσον τῶν Παύλου δεσμῶν, καὶ ὅτι οὐδὲν τοιοῦτον ἔπαθες, καὶ οὐκέτι ἐπαρθήσῃ. Ἐπεθύμησας τῶν τοῦ πλησίον; μνημόνευσον τῶν Παύλου δεσμῶν, καὶ ὄψει πῶς ἄτοπον ἐκεῖνον μὲν ἐν κινδύνοις εἶναι, σὲ δὲ τρυφᾷν. Ἐπεθύμησας πάλιν τρυφῆς; ἐν νῷ λάβε τὸ δεσμωτήριον Παύλου: ἐκείνου μαθητὴς εἶ, ἐκείνου συστρατιώτης. Πῶς ἔχει λόγον, τὸν μὲν συστρατιώτην ἐν δεσμοῖς εἶναι, σὲ δὲ ἐν τρυφῇ; Ἐν θλίψει γέγονας, ἐνόμισας ἐγκαταλελεῖφθαι; ἄκουε τῶν Παύλου λόγων, καὶ ὄψει ὅτι τὸ ἐν θλίψει εἶναι οὐκ ἐγκαταλείψεώς ἐστι τεκμήριον. Θέλεις σηρικὰ φορεῖν ἱμάτια; μνημόνευε τῶν Παύλου δεσμῶν, καὶ ταῦτά σοι φανεῖται τῶν ῥακίων ἀτιμότερα τῶν βεβορβορωμένων. Θέλεις χρυσία περιθέσθαι; ἐν νῷ λάβε τὰ Παύλου δεσμὰ, καὶ σχοίνου παλαιᾶς οὐδὲν ἄμεινόν σοι δόξει ταῦτα διακεῖσθαι. Θέλεις διαθεῖναι τὰς τρίχας, καὶ καλὴ φαίνεσθαι; ἐννόησον τὸν αὐχμὸν τοῦ Παύλου τὸν ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ, καὶ ἐκκαήσῃ πρὸς ἐκεῖνο τὸ κάλλος, καὶ τοῦτο ἐσχάτην ἡγήσῃ δυσείδειαν, καὶ στενάξεις πικρῶς ἐπιθυμοῦσα ἐκείνων τῶν δεσμῶν. Θέλεις ἐπιτρίμματα καὶ ὑπογραφὰς ἑαυτῇ περιθεῖναι, καὶ ὅσα τοιαῦτα; ἐννόησον τὰ ἐκείνου δάκρυα: τριετίαν, νύκτα καὶ ἡμέραν οὐκ ἐπαύετο δακρύων. Τούτῳ τῷ κόσμῳ καλλώπιζε τὴν παρειάν: ταῦτα τὰ δάκρυα λαμπρὰν αὐτὴν ἐργάζεται. Οὐ λέγω ἵνα ὑπὲρ τῶν ἄλλων δακρύῃς (βούλομαι μὲν γὰρ καὶ τοῦτο, ἀλλ' ἀνώτερόν σού ἐστι τοῦτο), ἀλλ' ὑπὲρ τῶν σῶν ἁμαρτημάτων τοῦτο παραινῶ ποιεῖν. Ἐκέλευσας δεσμευθῆναι παῖδα, καὶ ὠργίσθης καὶ παρωξύνθης; μνημόνευε τῶν Παύλου δεσμῶν, καὶ εὐθέως παύσεις τὴν ὀργήν: ἀναμνήσθητι ὅτι τῶν δεδεμένων ἡμεῖς, ἀλλ' οὐ τῶν δεόντων, τῶν συντετριμμένων τὴν καρδίαν, ἀλλ' οὐ τῶν συντριβόντων. Διεχύθης καὶ ἀνεκάγχασας μέγα; ἔννοιαν λάβε τῶν ἐκείνου ὀδυρμῶν, καὶ στενάξεις: πολλῷ σε λαμπροτέραν τὰ δάκρυα ταῦτα δείκνυσιν. Εἶδες τρυφῶντας καὶ ὀρχουμένους; μνημόνευσον αὐτοῦ τῶν δακρύων. Ποία πηγὴ τοσαῦτα ἀνέβλυσε νάματα, ὡς οἱ ὀφθαλμοὶ ἐκεῖνοι τὰ δάκρυα; Μνημονεύετέ μου, φησὶ, τῶν δακρύων, ὥσπερ τῶν δεσμῶν ἐνταῦθα. Καὶ εἰκότως ἐκείνοις ταῦτα εἶπεν, ἡνίκα ἀπὸ τῆς Ἐφέσου αὐτοὺς μετεστείλατο εἰς τὴν Μίλητον. Διδασκάλοις γὰρ ἔλεγεν: ὥστε ἐκείνους μὲν καὶ τὸ συνάγειν ἀπαιτεῖ, τούτους δὲ τὸ κινδυνεύειν μόνον. γʹ. Ποίαν βούλει παραβαλεῖν πηγὴν τοῖς δάκρυσι τούτοις; τὴν ἐν τῷ παραδείσῳ, τὴν ποτίζουσαν τὴν γῆν ἅπασαν; Ἀλλ' οὐδὲν ἴσον ἐρεῖς: αὕτη γὰρ ἡ τῶν δακρύων πηγὴ ψυχὰς ἐπότιζεν, οὐ γῆν. Εἴ τις ἡμῖν δεδακρυμένον ἔδειξε Παῦλον καὶ στενάζοντα, οὐ πολλῷ ἦν βέλτιον ἰδεῖν, ἢ χοροὺς μυρίους φαιδρῶς ἐστεφανωμένους; Οὐ λέγω περὶ ὑμῶν: ἀλλ' εἴ τις ἀπὸ τοῦ θεάτρου καὶ τῆς σκηνῆς ἀποσπάσας τινὰ τῶν ἀκολάστων ἐκκαιόμενον καὶ βακχευόμενον τῷ τῶν σωμάτων ἔρωτι, ἐδείκνυ κόρην παρθένον ἐν αὐτῷ τῆς ἡλικίας τῷ ἄνθει τά τε ἄλλα νικῶσαν τὰς ὁμήλικας, καὶ τῇ ὄψει ὑπὲρ τὰ λοιπὰ μέλη, ὀφθαλμὸν ἔχουσαν ἁπαλὸν καὶ μαλακὸν ἐγκαθήμενον ἠρέμα, περιστρεφόμενον ἠρέμα, ὑγρὸν, ἥμερον, γαληνὸν μειδιῶντα, καὶ πολλῇ μὲν περιεσταλμένον τῇ αἰδοῖ, πολλῇ δὲ τῇ χάριτι, βλεφαρίσι κυαναῖς κάτωθεν καὶ ἄνωθεν ἐστεφανωμένην, τὴν κόρην ἔμψυχον, ὡς εἰπεῖν, ἔχουσαν, λάμπον τὸ μέτωπον, κάτωθεν πάλιν τὴν παρειὰν εἰς ἀκριβῆ ἐρυθρότητα ἀφικνουμένην, μαρμάρου δίκην λείαν ὑποκειμένην, ὁμαλήν: εἶτά μοι ἔδειξε Παῦλον δακρύοντα, ταύτην ἂν ἀφεὶς ἐπεπήδησα τῇ τούτου θέᾳ: κάλλος γὰρ ἀπέλαμπεν ἀπὸ τούτων τῶν ὀφθαλμῶν πνευματικόν. Ἐκεῖνο μὲν γὰρ ποιεῖ ἐξίστασθαι νέων ψυχὰς, ἐκκαίει καὶ φλέγει: τοῦτο δὲ τοὐναντίον καταστέλλει. Τούτου τοὺς ὀφθαλμοὺς ὁ ὁρῶν ὡραιότερον τὸν τῆς ψυχῆς ἐργάζεται, κατασπᾷ γαστέρα, φιλοσοφίας ἐμπίπλησι, συμπαθείας πολλῆς, καὶ ἀδαμαντίνην μαλάξαι δύναται ψυχήν. Τούτοις ἄρδεται ἡ Ἐκκλησία, τούτοις ψυχαὶ φυτεύονται τοῖς δάκρυσι: κἂν πῦρ ᾖ, ταῦτα τὰ δάκρυα σβέσαι δύναται, καὶ αἰσθητὸν καὶ σωματικόν: ταῦτα τὰ δάκρυα τὰ βέλη τοῦ Πονηροῦ τὰ πεπυρωμένα σβέννυσι. Μνημονεύωμεν τοίνυν τῶν δακρύων αὐτοῦ, καὶ πάντων καταγελασόμεθα τῶν παρόντων. Ταῦτα ἐμακάριζεν ὁ Χριστὸς τὰ δάκρυα, λέγων: Μακάριοι οἱ πενθοῦντες, καὶ μακάριοι οἱ κλαίοντες, ὅτι αὐτοὶ γελάσονται. Τοιαῦτα καὶ Ἡσαΐας, καὶ Ἱερεμίας ἠφίει δάκρυα: καὶ ὁ μὲν ἔλεγεν: Ἄφετέ με, πικρῶς κλαύσομαι: ὁ δὲ ἔλεγε: Τίς δώσει τῇ κεφαλῇ μου ὕδωρ, καὶ τοῖς ὀφθαλμοῖς μου πηγὰς δακρύων; ὡς οὐκ ἀρκούσης τῆς φυσικῆς. Οὐδὲν τῶν δακρύων τούτων ἥδιον: παντὸς γέλωτος ταῦτα ἡδύτερα. Ἴσασιν οἱ πενθοῦντες, πόσην ἔχει τὸ πρᾶγμα παραμυθίαν. Μὴ ἀπευκτὸν αὐτὸ εἶναι νομίζωμεν, ἀλλὰ καὶ σφόδρα εὐκτόν. Οὐχ ὥστε ἑτέρους ἁμαρτάνειν, ἀλλ' ὥστε ἁμαρτανόντων αὐτῶν ἡμᾶς κατακλᾶσθαι, τούτων μνημονεύωμεν τῶν δακρύων, τούτων τῶν δεσμῶν. Ἄρα καὶ ἐπὶ τῶν δεσμῶν δάκρυα κατέβαινεν: οὐκ ἠφίει δὲ αὐτὸν τῆς ἀπὸ τῶν δεσμῶν ἡδονῆς αἰσθάνεσθαι τῶν ἀπολλυμένων ὁ θάνατος, τῶν δεσμούντων. Καὶ γὰρ ὑπὲρ ἐκείνων ἤλγει: μαθητὴς γὰρ ἦν ἐκείνου τοῦ δακρύοντος τοὺς ἱερέας τῶν Ἰουδαίων, οὐχ ὅτι αὐτὸν ἔμελλον σταυροῦν, ἀλλ' ὅτι αὐτοὶ ἀπώλλυντο. Καὶ οὐκ αὐτὸς μόνος αὐτὸ ποιεῖ, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἄλλους οὕτω παρακαλεῖ, λέγων: Μὴ κλαίετε ἐπ' ἐμὲ, θυγατέρες Ἱερουσαλήμ. Εἶδον τὸν παράδεισον οὗτοι οἱ ὀφθαλμοὶ, εἶδον τὸν τρίτον οὐρανόν: ἀλλ' οὐ μακαρίζω αὐτοὺς τῆς θέας ταύτης ἕνεκεν οὕτως, ὡς τῶν δακρύων ἐκείνων, δι' ὧν εἶδον τὸν Χριστόν. Μακάριον μὲν ὄντως τοῦτο: καὶ γὰρ καὶ αὐτὸς ἐπ' αὐτῷ σεμνύνεται λέγων: Οὐχὶ Ἰησοῦν Χριστὸν τὸν Κύριον ἡμῶν ἑώρακα; ἀλλὰ μακαριώτερον τὸ δακρῦσαι οὕτως. Ἐκείνου πολλοὶ κεκοινωνήκασι τοῦ θεάματος, καὶ τοὺς μὴ κοινωνήσαντας μακαρίζει πάλιν Χριστὸς, λέγων: Μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες, καὶ πιστεύσαντες: τούτου δὲ οὐ πολλοὶ ἐπέτυχον. Εἰ γὰρ τὸ μένειν διὰ Χριστὸν ἐνταῦθα τοῦ ἀναλῦσαι πρὸς αὐτὸν ἀναγκαιότερον διὰ τὴν σωτηρίαν τῶν ἄλλων, ἄρα καὶ τοῦ ἰδεῖν αὐτὸν τὸ δι' αὐτοὺς στενάξαι ἀναγκαιότερον. Εἰ γὰρ τοῦ σὺν αὐτῷ εἶναι τὸ δι' αὐτὸν εἰς γέενναν εἶναι ποθεινότερον, καὶ τοῦ συνεῖναι αὐτῷ τὸ χωρίζεσθαι αὐτοῦ δι' αὐτὸν ποθεινότερον (τοῦτο γάρ ἐστιν ὅπερ ἔλεγεν: Ηὐχόμην ἀνάθεμα εἶναι αὐτὸς ἐγὼ ἀπὸ Χριστοῦ): πολλῷ μᾶλλον καὶ τὸ δακρύειν δι' αὐτόν. Οὐκ ἐπαυσάμην, φησὶ, μετὰ δακρύων νουθετῶν ἕνα ἕκαστον. Διὰ τί; Οὐχὶ τοὺς κινδύνους δεδοικώς: ἀλλ' ὥσπερ ἄν τις ἀσθενοῦντι παρακαθήμενος, καὶ μὴ εἰδὼς τὸ τέλος, δακρύοι διὰ πόθον, δεδοικὼς μὴ ἐκπέσῃ τῆς ζωῆς: οὕτω καὶ αὐτὸς, ὅταν εἶδεν ἀσθενοῦντα, καὶ ἐπιπλῆξαι οὐκ ἴσχυσεν, ἐδάκρυε λοιπόν. Τοῦτο καὶ ὁ Χριστὸς ἐποίησεν, ἵνα κἂν τὰ δάκρυα αἰδεσθῶσιν: οἷον, ἡμάρτανέ τις; ἐπετίμα: κατέπτυεν αὐτοῦ ὁ ἐπιτιμώμενος, καὶ ἀπεπήδα; ἐδάκρυεν, ἵνα κἂν οὕτως ἐπισπάσηται. δʹ. Τούτων μνημονεύωμεν τῶν δακρύων: οὕτω τὰς θυγατέρας ἀνατρέφωμεν τὰς ἑαυτῶν, οὕτω τοὺς παῖδας, δακρύοντες ὅταν ἴδωμεν ἐν κακοῖς ὄντας. Ὅσαι ἐρᾶσθαι βούλονται, μνημονευέτωσαν τῶν δακρύων Παύλου, καὶ στεναζέτωσαν: ὅσαι μακαρίζεσθε, ὅσαι ἐν θαλάμοις ἐστὲ, ὅσαι ἐν ἡδονῇ, τούτων μνημονεύετε: ὅσοι ἐν πένθει, ἀλλάττεσθε δάκρυα δακρύων. Οὐ τοὺς τεθνεῶτας ἐκεῖνος ἐπένθει, ἀλλὰ τοὺς ἀπολλυμένους καὶ ζῶντας. Εἴπω καὶ ἕτερα δάκρυα; Καὶ Τιμόθεος ἔκλαιε: μαθητὴς γὰρ ἦν τούτου: διὸ καὶ γράφων αὐτῷ ἔλεγε: Μεμνημένος σου τῶν δακρύων, ἵνα χαρᾶς πληρωθῶ. Πολλοὶ καὶ ἐξ ἡδονῆς ὀδύρονται. Οὕτω καὶ ἡδονῆς ἐστι τὸ πρᾶγμα, καὶ ἡδονῆς μάλιστα ἐπιτεταμένης: οὕτως οὐ φορτικὰ τὰ δάκρυα τὰ ἐξ ὀδύνης τοιαύτης, ἀλλὰ καὶ ἐκείνων πολλῷ βελτίονα τῶν δι' ἡδονὴν κοσμικήν. Ἄκουε τοῦ Προφήτου λέγοντος: Ἤκουσε Κύριος τῆς φωνῆς τοῦ κλαυθμοῦ μου. Ποῦ γὰρ οὐ χρήσιμον τὸ δάκρυον; ἐν εὐχαῖς, ἐν παραινέσεσιν; Ἡμεῖς δὲ αὐτὰ διαβάλλομεν, οὐκ εἰς ἃ δέδοται κεχρημένοι. Ὅταν ἀδελφὸν παρακαλῶμεν ἁμαρτάνοντα, κλαίειν δεῖ κοπτόμενον καὶ στενάζοντα: ὅταν παραινῶμέν τινι, ὁ δὲ μὴ προσέχῃ, ἀλλ' ἀπολλύηται, κλαίειν δεῖ. Ταῦτα φιλοσοφίας τὰ δάκρυα: ὅταν μέντοι πένης τις γένηται, ὅταν ἐν νόσῳ ᾖ σωματικῇ, ὅταν ἀποθάνῃ, οὐκέτι: ταῦτα γὰρ οὐ δακρύων ἄξια. Ὥσπερ οὖν καὶ τὸν γέλωτα διαβάλλομεν, ἀκαίρως αὐτῷ κεχρημένοι: οὕτω καὶ τὰ δάκρυα, ἀκαίρως αὐτὰ μεταχειρίζοντες. Ἡ γὰρ ἑκάστου ἀρετὴ τότε φαίνεται, ὅταν πρὸς τὸ ἐπιτήδειον ἔργον ἄγηται: ὅταν δὲ πρὸς τὸ ἀλλότριον, οὐκέτι. Οἷον, ὁ οἶνος πρὸς εὐφροσύνην δέδοται, ἀλλ' οὐ πρὸς μέθην: ὁ ἄρτος πρὸς τροφὴν, ἡ μίξις πρὸς παιδοποιίαν. Ὥσπερ οὖν ταῦτα διαβέβληται παραχρώμενα, οὕτω καὶ τὰ δάκρυα. Ἐπικείσθω νόμος, ἐν εὐχαῖς μόναις καὶ παραινέσεσι κεχρῆσθαι τούτοις: καὶ ὅρα πῶς καὶ ποθεινὸν ἔσται τὸ πρᾶγμα. Οὐδὲν οὕτως ἀποσμήχει τὰ ἁμαρτήματα, ὡς δάκρυα. Καὶ ταύτην τὴν σωματικὴν ὄψιν ὡραίαν δείκνυσι τὰ δάκρυα: πρὸς ἔλεον γὰρ ἐπισπᾶται τὸν ὁρῶντα, σεμνὴν ποιεῖ ἡμῖν αὐτήν. Οὐδὲν ἥδιον ὀφθαλμῶν δεδακρυμένων. Τὸ γὰρ εὐγενέστερον ἐν ἡμῖν μέλος καὶ ὡραιότερον καὶ τῆς ψυχῆς τοῦτό ἐστιν. Ἅτε οὖν ὡς αὐτὴν τὴν ψυχὴν ὁρῶντες ἀποδυρομένην, οὕτω καμπτόμεθα. Ταῦτα ὑμῖν οὐχ ἁπλῶς εἴρηται, ἀλλ' ὥστε ὑμᾶς μὴ γάμοις, μὴ ὀρχήμασι, μὴ χοροῖς παραγίνεσθαι σατανικοῖς. Ὅρα γὰρ τί εὗρεν ὁ διάβολος: Ἐπειδὴ τῆς σκηνῆς καὶ τῶν ἀσέμνων τῶν ἐκεῖ ἡ φύσις αὐτὴ τὰς γυναῖκας ἀπήγαγεν, εἰς τὴν γυναικωνῖτιν εἰσήγαγε τὰ τοῦ θεάτρου, μαλακοὺς λέγω καὶ πόρνας. Ταύτην τὴν λύμην ὁ τῶν γάμων ἐπεισήγαγε νόμος: μᾶλλον δὲ οὐχ ὁ τοῦ γάμου, μὴ γένοιτο, ἀλλὰ τῆς ἡμετέρας βλακείας. Τί ποιεῖς, ἄνθρωπε; οὐκ οἶδας τί πράττεις. Γυναῖκα ἄγῃ ἐπὶ σωφροσύνῃ καὶ παιδοποιίᾳ: τί οὖν αἱ πόρναι βούλονται; Ἵνα ἡ εὐφροσύνη, φησὶ, γένηται μείζων. Καὶ μὴν ταῦτα οὐκ ἀφροσύνης; ὑβρίζεις τὴν νύμφην, ὑβρίζεις τὰς κεκλημένας. Εἰ γὰρ τοιούτοις τέρπονται, ὕβρις τὸ πρᾶγμα. Εἰ τὸ γυναῖκας πόρνας ὁρᾷν ἀσχημονούσας φέρει τινὰ φιλοτιμίαν, διὰ τί μὴ καὶ τὴν νύμφην ἕλκεις, ἵνα κἀκείνη θεωρῇ; Πάντως ἄσχημον καὶ αἰσχρὸν, μαλακοὺς ἄνδρας καὶ ὀρχουμένους, καὶ πᾶσαν τὴν πομπὴν τὴν σατανικὴν ἐπεισάγειν τῇ οἰκίᾳ. Μνημονεύετέ μου, φησὶ, τῶν δεσμῶν. Δεσμός ἐστιν ὁ γάμος, δεσμὸς ὡρισμένος παρὰ Θεοῦ: λύσις ἡ πόρνη καὶ διάλυσις. Ἔξεστιν ἑτέροις φαιδρύνειν τὸν γάμον, οἷον τραπέζαις πληθούσαις, καὶ ἱματίοις: οὐ περικόπτω ταῦτα, ἵνα μὴ δόξω σφόδρα εἶναι ἄγριος: καίτοι ἤρκεσε τῇ Ῥεβέκκᾳ θέριστρον μόνον: ἀλλ' οὐ περικόπτω. Ἔξεστιν ἱματίοις φαιδρύνεσθαι, ἔξεστι παρουσίαις αἰδεσίμων ἀνδρῶν, αἰδεσίμων γυναικῶν. Τί τὰ ἐπιχάρματα ἐκεῖνα, τί τὰ τέρατα ἐπεισάγεις; Εἰπὲ ἃ ἀκούεις παρ' αὐτῶν. Ἀλλ' ἐρυθριᾷς εἰπεῖν; Σὺ ἐρυθριᾷς, κἀκείνους ἀναγκάζεις ποιεῖν; Εἰ καλὸν, διὰ τί μὴ καὶ αὐτὸς ποιεῖς; εἰ δὲ αἰσχρὸν, διὰ τί ἕτερον ἀναγκάζεις; Πάντα σωφροσύνης ἐμπεπλῆσθαι δεῖ, πάντα σεμνότητος, πάντα κοσμιότητος: νῦν δὲ τοὐναντίον ὁρῶ, σκιρτῶντας ὡς αἱ κάμηλοι, ὡς αἱ ἡμίονοι. Τῇ παρθένῳ θάλαμος ἐπιτήδειον μόνον. Ἀλλὰ πενιχρά ἐστι, φησίν. Ἐπειδὴ πενιχρά ἐστι, καὶ κόσμιος ὀφείλει εἶναι: ἐχέτω τὸν τρόπον ἀντὶ πλούτου. Οὐκ ἔχει προῖκα ἐπιδοῦναι; τί αὐτὴν καὶ ἑτέρως εὐκαταφρόνητον ποιεῖς ἀπὸ τῆς ἀναστροφῆς; Ἐπαινῶ ὅτι παρθένοι παραγίνονται τὴν ὁμήλικα τιμῶσαι, ὅτι παραγίνονται γυναῖκες τὴν εἰς αὐτὰς καταχθεῖσαν τιμῶσαι: καλῶς τοῦτο ὥρισται. Δύο γάρ εἰσιν οὗτοι χοροὶ, ὁ τῶν παρθένων, καὶ ὁ τῶν γεγαμημένων: αὗται παραδιδόασιν, ἐκεῖναι δέχονται. Ἡ νύμφη μεταξὺ τούτων ἐστὶν, οὔτε παρθένος, οὔτε γυνή: ἐκεῖθεν μὲν γὰρ ἐξέρχεται. ταύτης δὲ ἐπιβαίνει τῆς συμμορίας. Αἱ δὲ πόρναι, διὰ τί; Δέον αὐτὰς ἐγκαλύπτεσθαι ὅταν γάμος ᾖ, δέον αὐτὰς κατορύττεσθαι (φθορὰ γὰρ γάμου πορνεία), ἡμεῖς δὲ ἄγομεν αὐτὰς εἰς γάμους. Καὶ ὅταν μέν τι ποιῆτε, καὶ μέχρι ῥήματος οἰωνίζεσθε τὰ ἐναντία: οἷον, ὅταν σπείρῃς, ὅταν ἀπαντλῇς τῶν ὑποληνίων τὸν οἶνον, τὰ ὀξίνην σημαίνοντα οὐδ' ἂν ἀποκρίνοιο: ἐνταῦθα δὲ σωφροσύνης γινομένης, ἐπεισάγετε τὴν ὀξίνην; τοῦτο γὰρ ἡ πόρνη. Ὅταν μύρον κατασκευάζητε, οὐδὲν δυσῶδες ἀφίετε πλησιάζειν. Μύρον ἐστὶν ὁ γάμος: τί τοίνυν τὴν τοῦ βορβόρου δυσωδίαν ἐπεισάγεις τῇ τοῦ μύρου κατασκευῇ; Τί λέγεις; ὀρχεῖται ἡ παρθένος, καὶ οὐκ αἰσχύνεται τὴν ὁμήλικα; Ταύτης γὰρ σεμνοτέραν αὐτὴν εἶναι δεῖ: ἐξ ἀγκάλης γε, οὐκ ἐκ παλαίστρας ἐξῆλθε. Φαίνεσθαι γὰρ ὅλως ἐν γάμοις τὴν παρθένον οὐ δεῖ. εʹ. Οὐχ ὁρᾷς ἐν τοῖς βασιλείοις, ὅτι οἱ μὲν τετιμημένοι ἔνδον περὶ τὸν βασιλέα εἰσὶν, οἱ δὲ ἄτιμοι ἔξω; Καὶ σὺ ἔνδον ἔσο περὶ τὴν νύμφην. Ἀλλὰ ἁγνὸς μένε ἐπὶ τῆς οἰκίας: μὴ ἐκπόμπευε τὴν παρθενίαν. Παρέστηκεν ἑκάτερος ὁ χορὸς, ὁ μὲν οἵαν διδόασι δεικνὺς, ὁ δὲ ἵνα ταύτην φυλάττωσι: τί καταισχύνεις τὴν παρθενίαν; Εἰ γὰρ σὺ τοιαύτη, τοιαῦτα καὶ περὶ ἐκείνης ὁ νυμφίος ὑποπτεύσει: εἰ σὺ ἐρᾶσθαι θέλεις, παντοπώλιδος καὶ λαχανοπώλιδος καὶ δημιουργοῦ ταῦτα. Οὐκ ἔστι ταῦτα αἰσχύνη; Αἰσχύνη ἐστὶ τὸ ἀσχημονεῖν, κἂν βασιλέως θυγάτηρ ᾖ. Μὴ γὰρ ἡ πενία κωλύει; μὴ γὰρ τὸ ἐπιτήδευμα; Κἂν δούλη τις ᾖ παρθένος, ἐν σωφροσύνῃ μενέτω: Ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ οὔτε δοῦλος, οὔτε ἐλεύθερος. Μὴ γὰρ θέατρόν ἐστιν ὁ γάμος; Μυστήριόν ἐστι, καὶ τύπος μεγάλου πράγματος: κἂν αὐτὸ μὴ αἰδῇ, αἰδέσθητι οὗ τύπος ἐστί. Τὸ μυστήριον τοῦτο, φησὶ, μέγα ἐστίν: ἐγὼ δὲ λέγω εἰς Χριστὸν, καὶ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν. Τῆς Ἐκκλησίας τύπος ἐστὶ καὶ τοῦ Χριστοῦ, καὶ πόρνας εἰσάγεις; Ἂν τοίνυν, φησὶ, μήτε παρθένοι ὀρχῶνται, μήτε γεγαμημέναι, τίς ὀρχήσεται; Μηδείς: ποία γὰρ ὀρχήσεως ἀνάγκη; Ἐν τοῖς τῶν Ἑλλήνων μυστηρίοις αἱ ὀρχήσεις, ἐν δὲ τοῖς ἡμετέροις σιγὴ καὶ εὐκοσμία, αἰδὼς καὶ καταστολή. Μυστήριον τελεῖται μέγα: ἔξω αἱ πόρναι, ἔξω οἱ βέβηλοι. Πῶς μυστήριόν ἐστι; Συνέρχονται, καὶ ποιοῦσιν οἱ δύο ἕνα. Διὰ τί, ὅτε μὲν εἰσῄει, οὐκ ὄρχησις, οὐ κύμβαλα, ἀλλὰ πολλὴ σιγὴ, πολλὴ ἡσυχία: ὅταν δὲ συνίωσιν, οὐκ εἰκόνα ἄψυχον, οὐδὲ εἰκόνα τινὸς τῶν ἐπὶ γῆς, ἀλλ' αὐτοῦ ποιοῦντες τοῦ Θεοῦ, τοσοῦτον ἐπεισάγεις θόρυβον, καὶ ταράττεις τοὺς ὄντας, καὶ αἰσχύνεις τὴν ψυχὴν, καὶ θορυβεῖς; Ἔρχονται ἓν σῶμα γενησόμενοι. Ἰδοὺ πάλιν ἀγάπης μυστήριον. Ἂν οἱ δύο μὴ γένωνται ἓν, οὐκ ἐργάζονται πολλοὺς, ἕως ἂν δύο μένωσιν: ὅταν δὲ εἰς ἑνότητα ἔλθωσι, τότε ἐργάζονται. Τί μανθάνομεν ἀπὸ τούτου; Ὅτι πολλὴ τῆς ἑνώσεως ἡ ἰσχύς. Τὸ εὐμήχανον τοῦ Θεοῦ τὸν ἕνα εἰς δύο διεῖλε παρὰ τὴν ἀρχὴν, καὶ θέλων δεῖξαι ὅτι μετὰ τὸ διαιρεθῆναι καὶ εἷς μένει, οὐκ ἀφῆκεν ἕνα ἀρκεῖν πρὸς τὴν γέννησιν. Οὐ γάρ ἐστιν εἷς [ὁ] οὐδέπω, ἀλλ' ἥμισυ τοῦ ἑνός: καὶ δῆλον, ὅτι οὐ παιδοποιεῖ, καθάπερ καὶ πρότερον. Εἶδες τοῦ γάμου τὸ μυστήριον; Ἐποίησεν ἐξ ἑνὸς ἕνα, καὶ πάλιν τοὺς δύο τούτους ἕνα ποιήσας οὕτω ποιεῖ ἕνα: ὥστε καὶ νῦν ἐξ ἑνὸς τίκτεται ἄνθρωπος. Γυνὴ γὰρ καὶ ἀνὴρ οὐκ εἰσὶν ἄνθρωποι δύο, ἀλλ' ἄνθρωπος εἷς: καὶ παρὸν καὶ πολλαχόθεν αὐτὸ πιστώσασθαι, οἷον ἀπὸ τοῦ Ἰακώβου, ἀπὸ τῆς Μαρίας τῆς μητρὸς τοῦ Χριστοῦ, ἀπὸ τοῦ λέγειν: Ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς. Εἰ ὁ μὲν κεφαλὴ, ἡ δὲ σῶμα, πῶς δύο; Διὰ τοῦτο ἡ μὲν μαθητοῦ, ὁ δὲ διδασκάλου τάξιν ἐπέχει: ὁ μὲν ἄρχοντος, ἡ δὲ ἀρχομένης. Καὶ ἀπ' αὐτῆς δὲ τῆς τοῦ σώματος διαπλάσεως ἴδοι τις ἂν, ὅτι ἕν εἰσιν ἀπὸ γὰρ τῆς πλευρᾶς γέγονε, καὶ ὥσπερ ἡμίτομα δύο εἰσί. Διὰ τοῦτο καὶ βοηθὸν καλεῖ, ἵνα δείξῃ ὅτι ἕν εἰσι: διὰ τοῦτο καὶ πατρὸς καὶ μητρὸς προτιμᾷ τὴν συνοίκησιν, ἵνα δείξῃ ὅτι ἕν εἰσι. Καὶ ὁ πατὴρ ὁμοίως χαίρει καὶ θυγατρὸς καὶ υἱοῦ γαμούντων, ὡς πρὸς οἰκεῖον μέλος ἐπειγομένου τοῦ σώματος: καὶ τοσαύτη δαπάνη γίνεται καὶ χρημάτων ἐλάττωσις, καὶ ὅμως οὐκ ἀνέχεται ἄγαμον περιορᾷν. Ὥσπερ γὰρ ἀπεσχισμένης αὐτῇ τῆς σαρκὸς, ἀτελὴς πρὸς παιδοποιίαν ἑκάτερος, ἀτελής ἐστι πρὸς βίου σύστασιν τοῦ παρόντος ἑκάτερος. Διὰ τοῦτο καὶ ὁ προφήτης φησίν: Ὑπόλειμμα πνεύματός σου. Πῶς δὲ καὶ γίνονται εἰς σάρκα μίαν; Καθάπερ χρυσοῦ τὸ καθαρώτατον ἂν ἀφέλῃς καὶ ἑτέρῳ ἀναμίξῃς χρυσῷ, οὕτω δὴ καὶ ἐνταῦθα, τὸ πιότατον τῆς ἡδονῆς χωνευούσης ἡ γυνὴ δεχομένη τρέφει καὶ θάλπει, καὶ τὰ παρ' ἑαυτῆς συνεισενεγκαμένη ἄνδρα ἀποδίδωσι. Καὶ γέφυρά τίς ἐστι τὸ παιδίον. Ὥστε οἱ τρεῖς σὰρξ γίνονται μία, τοῦ παιδὸς ἑκατέρωθεν ἑκατέρους συνάπτοντος. Ὥσπερ γὰρ εἰ δύο πόλεων οὐσῶν, καὶ ποταμοῦ διόλου διαιροῦντος, μία γίνεται πόλις, γεφύρας ἑκατέρωθεν ἁπτομένης: οὕτως ἐστὶν ἐνταῦθα, καὶ πλέον: αὐτὴ γὰρ ἡ γέφυρα ἐκ τῆς ἑκατέρων οὐσίας. Καὶ τῷ λόγῳ τούτῳ ἕν εἰσιν, ὡς τὸ σῶμα καὶ κεφαλὴ ἓν σῶμα: τῷ γὰρ τραχήλῳ διαιρεῖται: ἀλλ' οὐ διαιροῦνται μᾶλλον, ἢ συνάπτονται: μέσος γὰρ ὢν ἑκατέρους συνάγει: καὶ ταυτὸν γίνεται, ὥσπερ ἂν εἰ χορὸς διεσπασμένος τὸ μὲν ἓν αὐτοῦ μέρος ἐντεῦθεν λαβὼν, τὸ δὲ ἕτερον ἐκ τῆς δεξιᾶς, ἕνα ποιήσειεν: ἢ ὥσπερ οἱ συνεσταλμένοι οὗτοι καὶ τὰς χεῖρας ἐκτείνοντες ἓν γίνονται: αἱ γὰρ χεῖρες ἐκταθεῖσαι, οὐκ ἀφιᾶσιν εἶναι δύο. Διὰ τοῦτο γοῦν καὶ ἀκριβῶς εἶπεν, οὐκ, Ἔσονται μία σὰρξ, ἀλλ', Εἰς σάρκα μίαν, τὴν τοῦ παιδὸς συναπτόμενοι δηλονότι. Τί οὖν, ὅταν παιδίον μὴ ᾖ, οὐκ ἔσονται δύο καὶ τότε; Εὔδηλον: ἡ μίξις γὰρ τοῦτο ἐργάζεται, ἀναχέασα καὶ ἀναμίξασα ἀμφοτέρων τὰ σώματα. Καὶ ὥσπερ εἰς ἔλαιον μύρον ἐμβαλὼν, τὸ πᾶν ἐποίησεν ἓν, οὕτω δὴ καὶ ἐνταῦθα. Ϛʹ. Οἶδα ὅτι πολλοὶ αἰσχύνονται τοῖς λεγομένοις: καὶ τούτου αἴτιον ἡ ἀσέλγεια καὶ ἡ ἀκολασία. Τὸ οὕτω τοὺς γάμους γίνεσθαι, τὸ παραφθείρεσθαι, τὸ πρᾶγμα διέβαλεν: ἐπεὶ Τίμιος ὁ γάμος, καὶ ἡ κοίτη ἀμίαντος. Τί αἰσχύνῃ τῷ τιμίῳ; τί ἐρυθριᾷς ἐπὶ τῷ ἀμιάντῳ; Ταῦτα αἱρετικῶν ἐστι, ταῦτα τῶν τὰς πόρνας ἐπεισαγόντων. Διὰ τοῦτο αὐτὸν ἐκκαθαίρεσθαι βούλομαι, ὥστε ἐπὶ τὴν οἰκείαν εὐγένειαν ἀναγαγεῖν, ὥστε τῶν αἱρετικῶν ἐμφράξαι τὰ στόματα. Ὕβρισται τὸ τοῦ Θεοῦ δῶρον, ἡ ῥίζα τῆς ἡμετέρας γενέσεως: πολλὴ γὰρ περὶ τὴν ῥίζαν ἡ κόπρος καὶ ὁ βόρβορος. Τοῦτον οὖν ἐκκαθάρωμεν τῷ λόγῳ. Ἀνέχεσθε τοίνυν μικρὸν ἐπεὶ καὶ ὁ βόρβορον κατέχων δυσωδίας ἀνέχεται. Βούλομαι δεῖξαι ὅτι οὐ χρὴ ἐπὶ τούτοις αἰσχύνεσθαι, ἀλλὰ τούτοις οἷς ποιεῖτε: σὺ δὲ ἐπ' ἐκείνοις αἰσχύνεσθαι ἀφεὶς, τούτοις αἰσχύνῃ: οὐκοῦν τοῦ Θεοῦ καταγινώσκεις τοῦ οὕτω θεσπίσαντος. Εἴπω πῶς καὶ μυστήριον τῆς Ἐκκλησίας ἐστίν: Ὁ Χριστὸς ἦλθε πρὸς τὴν Ἐκκλησίαν, καὶ ἐξ αὐτῆς γέγονε, καὶ αὐτῇ συνεισῆλθε συνουσίᾳ πνευματικῇ. Ἡρμοσάμην γὰρ ὑμᾶς, φησὶν, ἑνὶ ἀνδρὶ παρθένον ἁγνήν. Ὅτι δὲ ἐξ αὐτοῦ ἐσμεν, ἄκουε πῶς φησιν: Ἐκ τῶν μελῶν αὐτοῦ, καὶ ἐκ τῆς σαρκὸς αὐτοῦ πάντες ἡμεῖς. Ταῦτα δὴ πάντα ἐννοοῦντες, μὴ αἰσχύνωμεν τὸ τηλικοῦτον μυστήριον. Τύπος τῆς τοῦ Χριστοῦ παρουσίας ἐστὶν ὁ γάμος, σὺ δὲ μεθύεις; Εἰπέ μοι, εἰ εἰκόνα εἶδες τοῦ βασιλέως, ἆρα ἂν αὐτὴν ᾔσχυνες; Οὐδαμῶς. Δοκεῖ μὲν οὖν ἀδιάφορα εἶναι τὰ περὶ τὸν γάμον γινόμενα, ἔστι δὲ μεγάλων αἴτια κακῶν. Πάντα παρανομίας γέμει. Αἰσχρότης καὶ μωρολογία καὶ εὐτραπελία μὴ ἐκπορευέσθω, φησὶν, ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν. Πάντα δὲ ἐκεῖνα, αἰσχρότης καὶ μωρολογία καὶ εὐτραπελία, οὐχ ἁπλῶς, ἀλλὰ μετὰ ἐπιτάσεως: τέχνη γὰρ τὸ πρᾶγμά ἐστι, καὶ ἐγκώμια μεγάλα τοῖς αὐτὴν μετιοῦσι: τὰ ἁμαρτήματα τέχνη γέγονεν. Οὐχ ἁπλῶς αὐτὰ μετερχόμεθα, ἀλλὰ μετὰ σπουδῆς, μετὰ ἐπιστήμης: καὶ στρατηγεῖ λοιπὸν ὁ διάβολος τῶν αὑτοῦ ταγμάτων. Ὅπου γὰρ μέθη, ἀκολασία: ὅπου αἰσχρολογία, ὁ διάβολος πάρεστι τὰ παρ' ἑαυτοῦ εἰσφέρων. Τούτοις ἑστιώμενος, εἰπέ μοι, μυστήριον Χριστοῦ τελεῖς, καὶ τὸν διάβολον καλεῖς; Τάχα με φορτικὸν εἶναι νομίζετε. Καὶ γὰρ καὶ τοῦτο τῆς διαστροφῆς τῆς πολλῆς, ὅτι καὶ ὁ ἐπιτιμῶν, γέλωτα ὀφλισκάνει ὡς αὐστηρός. Οὐκ ἀκούετε Παύλου λέγοντος, Πᾶν ὅ τι ἂν ποιῆτε, εἴτε ἐσθίετε, εἴτε πίνετε, εἴτε τι ποιεῖτε, πάντα εἰς δόξαν Θεοῦ ποιεῖτε; Ὑμεῖς δὲ εἰς δυσφημίαν καὶ ἀδοξίαν. Οὐκ ἀκούετε τοῦ Προφήτου λέγοντος, Δουλεύσατε τῷ Κυρίῳ ἐν φόβῳ, καὶ ἀγαλλιᾶσθε αὐτῷ ἐν τρόμῳ; Ὑμεῖς δὲ διαχεῖσθε. Μὴ γὰρ οὐκ ἔστι καὶ ἥδεσθαι, καὶ μετὰ ἀσφαλείας; Βούλει μελῶν ἀκοῦσαι καλῶν; Μάλιστα μὲν οὐδὲ ἔδει: πλὴν συγκαταβαίνω, εἰ βούλει: μὴ τῶν σατανικῶν ἀκούσῃς, ἀλλὰ τῶν πνευματικῶν. Βούλει χορεύοντας ἰδεῖν; ὅρα τῶν ἀγγέλων τὸν χορόν. Καὶ πῶς δυνατὸν, φησὶν, ἰδεῖν; Ἐὰν ταῦτα ἀπελάσῃς, ἐλεύσεται καὶ ὁ Χριστὸς εἰς τούτους τοὺς γάμους: τοῦ δὲ Χριστοῦ παρόντος, καὶ ὁ τῶν ἀγγέλων πάρεστι χορός. Ἂν θέλῃς, καὶ νῦν θαύματα ἐργάσεται, καθάπερ καὶ τότε: ποιήσει καὶ νῦν τὸ ὕδωρ οἶνον: καὶ πολλῷ θαυμασιώτερον, τὴν διάχυσιν ἐπιστρέψει τὴν διαῤῥέουσαν καὶ ψυχρὰν ἐπιθυμίαν, καὶ ἐπὶ τὴν πνευματικὴν μεταστήσει. Τοῦτό ἐστιν ἐξ ὕδατος οἶνον ποιῆσαι. Ἔνθα αὐληταὶ, οὐδαμοῦ ὁ Χριστός: ἀλλὰ κἂν εἰσέλθῃ, τὸ πρῶτον ἐκβάλλει τούτους, καὶ τότε θαυματουργεῖ. Τί τῆς σατανικῆς πομπῆς ἀηδέστερον, ἔνθα ἄναρθρα πάντα, ἔνθα πάντα ἄσημα; ἂν δέ τι καὶ ἔναρθρον, πάλιν πάντα αἰσχρὰ, πάντα ἀηδῆ. ζʹ. Οὐδὲν τῆς ἀρετῆς ἥδιον, οὐδὲν κοσμιότητος γλυκύτερον, οὐδὲν σεμνότητος ποθεινότερον. Ποιείτω τις γάμους, οἵους ἐγὼ λέγω, καὶ ὄψεται τὴν ἡδονήν: ποίους δὲ γάμους, προσέχετε. Πρῶτον μὲν ἄνδρα ζήτει τῇ παρθένῳ ὄντως ἄνδρα καὶ προστάτην, ὡς σώματι μέλλων ἐπιθήσειν κεφαλὴν, ὡς οὐκ ἀνδράποδον, ἀλλὰ θυγατέρα αὐτῷ μέλλων παραδώσειν: μὴ χρήματα ζήτει, μὴ γένους λαμπρότητα, μὴ πατρίδος μέγεθος, πάντα ταῦτα περιττὰ, ἀλλὰ ψυχῆς εὐλάβειαν, ἐπιείκειαν, τὴν ἀληθῆ σύνεσιν, τοῦ Θεοῦ τὸν φόβον, εἰ βούλει μεθ' ἡδονῆς τὸ θυγάτριον ζῇν. Πλουσιώτερον γὰρ ζητοῦσα, οὐ μόνον αὐτὴν οὐκ ὠφελήσεις, ἀλλὰ καὶ βλάψεις, δούλην ἀντ' ἐλευθέρας ποιοῦσα. Οὐ τοσαύτην γὰρ ἀπὸ τῶν χρυσίων καρπώσεται τὴν ἡδονὴν, ὅσην ἀπὸ τοῦ δουλεύειν τὴν ἀηδίαν. Ἀλλὰ μὴ ζήτει ταῦτα, ἀλλὰ μάλιστα μὲν ὁμότιμον: εἰ δὲ μὴ δυνατὸν, πενέστερον μᾶλλον, ἢ εὐπορώτερον, εἴ γε μὴ ἀποδόσθαι δεσπότῃ, ἀλλ' ἐκδοῦναι ἀνδρὶ βούλει τὴν θυγατέρα. Ὅταν ἀκριβῶς ἐξετάσῃς τἀνδρὸς τὴν ἀρετὴν, καὶ μέλλῃς ἐκδιδόναι, παρακάλεσον τὸν Χριστὸν παραγενέσθαι: οὐ γὰρ ἐπαισχυνθήσεται: μυστήριόν ἐστι τῆς αὐτοῦ παρουσίας. Μάλιστα μὲν οὖν καὶ τότε παρακάλει, ὥστε μνηστῆρα τοιοῦτον δοῦναι. Μὴ γένῃ τοῦ παιδὸς τοῦ Ἀβραὰμ χείρων, ὃς εἰς τοσαύτην ἀποδημίαν πεμπόμενος, ᾔδει ἔνθα χρὴ καταφυγεῖν: διὸ καὶ πάντων ἐπέτυχεν. Ὅταν περιεργάζῃ καὶ ζητῇς τὸν ἄνδρα, εὔχου: εἰπὲ τῷ Θεῷ: Ὃν ἂν θέλῃς σὺ οἰκονόμησον: ἐγχείρισον αὐτῷ τὸ πρᾶγμα, καὶ τιμηθεὶς ταύτῃ παρὰ σοῦ τῇ τιμῇ ἀμείψεταί σε. Δύο δὴ ποιεῖν χρὴ, αὐτῷ τε ἐγχειρίζειν, καὶ τοιοῦτον ζητεῖν, οἷον ἂν αὐτὸς βούληται, κόσμιον, σώφρονα. Ὅταν οὖν τοὺς γάμους ποιῇς, μὴ περιέλθῃς οἰκίας, κάτοπτρα καὶ ἱμάτια χρωμένη: οὐ γὰρ πρὸς ἐπίδειξιν τὸ πρᾶγμά ἐστιν, οὐδὲ εἰς πομπὴν εἰσάγεις τὸ θυγάτριον: ἀλλὰ φαιδρύνουσα τὴν οἰκίαν τοῖς ἐνοῦσι, κάλει γείτονας καὶ φίλους καὶ συγγενεῖς. Ὅσους ἂν οἶδας ἐπιεικεῖς, τούτους κάλει, καὶ τοῖς οὖσιν ἐπαρκεῖσθαι παραίνει. Μηδεὶς τῶν ἀπὸ τῆς ὀρχήστρας παρέστω: ἐκεῖ γὰρ δαπάνη περιττὴ καὶ ἄσχημος: κάλεσον τὸν Χριστὸν πρὸ τῶν ἄλλων ἁπάντων. Οἶδας διὰ τίνος αὐτὸν καλέσεις; Ὃς ἂν ποιήσῃ, φησὶν, ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποίησε. Μὴ νομίσῃς τὸ πρᾶγμα δυσάρεστον εἶναι, τὸ πένητας καλεῖν διὰ τὸν Χριστόν: δυσάρεστον τὸ πόρνας καλεῖν. Τὸ γὰρ πένητας καλεῖν, τοῦτο ἀφορμὴ πλούτου, ἐκεῖνο δὲ ἀνατροπῆς. Κόσμει τὴν νύμφην μὴ τούτοις τοῖς κοσμίοις τοῖς ἀπὸ τοῦ χρυσοῦ, ἀλλ' ἐπιεικείᾳ καὶ αἰδοῖ καὶ τοῖς συνήθεσιν ἱματίοις, ἀντὶ παντὸς κόσμου χρυσοῦ καὶ ἐμπλεγμάτων, τὸ ἐρυθριᾷν, τὸ αἰσχύνεσθαι περιθεῖσα, καὶ τὸ μὴ ζητεῖν ἐκεῖνα. Μηδεὶς ἔστω θόρυβος, μηδεμία ταραχή: καλείσθω ὁ νυμφίος, δεχέσθω τὴν παρθένον. Τὰ ἄριστα καὶ τὰ δεῖπνα μὴ μέθης ἔστω πλήρη, ἀλλὰ πνευματικῆς ἡδονῆς. Μυρία γὰρ ἐκ τοῦ τοιούτου γάμου ἔσται τὰ καλὰ, καὶ τὰ τοῦ βίου ἐν ἀσφαλείᾳ: ἐκ δὲ τῶν νῦν γινομένων γάμων (εἴ γε γάμους, ἀλλὰ μὴ πομπὰς αὐτὰ δεῖ καλεῖν), ὅρα ὅσα τὰ κακά. Διελύθησαν αἱ παστάδες, καὶ εὐθέως μέριμνα καὶ φόβος, μή τι παραπέσῃ τῶν κεχρημένων, καὶ διαδέχεται τὴν ἡδονὴν ἀθυμία ἀφόρητος. Ἀλλ' αὕτη μὲν τῆς κηδεστρίας ἡ ἀγωνία: μᾶλλον δὲ οὐδὲ αὐτὴ ἀπήλλακται ἡ νύμφη: τὰ γοῦν μετὰ ταῦτα αὐτῆς τῆς νύμφης ἐστὶν ἅπαντα. Τὸ γὰρ ὁρᾷν καταλυόμενα ἅπαντα, ἀθυμίας ὑπόθεσις, τὸ ὁρᾷν ἔρημον τὴν οἰκίαν, κατηφείας ἀφορμή. Ἐκεῖ ὁ Χριστὸς, ἐνταῦθα ὁ Σατανᾶς: ἐκεῖ θυμηδία, ἐνταῦθα φροντίς: ἐκεῖ ἡδονὴ, ἐνταῦθα λύπη: ἐκεῖ δαπάνη, ἐνταῦθα οὐδὲν τοιοῦτον, ἐκεῖ ἀσχημοσύνη, ἐνταῦθα εὐκοσμία: ἐκεῖ φθόνος, ἐνταῦθα ἀφθονία: ἐκεῖ μέθη, ἐνταῦθα νῆψις, ἐνταῦθα σωτηρία, ἐνταῦθα σωφροσύνη. Ταῦτα δὴ πάντα ἐννοοῦντες, στήσωμεν τὸ κακὸν μέχρι τούτου, ἵνα ἀρέσωμεν τῷ Θεῷ, καὶ τῶν ἐπηγγελμένων ἀγαθῶν τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτὸν ἐπιτυχεῖν καταξιωθῶμεν, χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, μεθ' οὗ τῷ Πατρὶ ἅμα τῷ ἁγίῳ Πνεύματι δόξα, κράτος, τιμὴ, νῦν καὶ ἀεὶ, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.