1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

1

Testimonia ex divinis et sacris scripturis

Τοῦ ἁγίου καὶ μακαρίου ἘΠΙΦΑΝΙΟΥ Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίας τῆς Κύπρου

ΜΑΡΤΥΡΙΑΙ τῶν θεοπνεύστων γραφῶν καὶ ἁγίων περὶ τῆς ἐξ οὐρανοῦ ἐπὶ τῆς γῆς τοῦ μονογενοῦς θεοῦ Λόγου παρουσίας, καὶ τῶν δι' αὐτοῦ γενομένων θαυμάτων καὶ τοῦ πάθους καὶ τῆς ἀναστάσεως καὶ τῆς

δευτέρας αὐτοῦ καὶ μελλούσης ἐπιφανείας.

pin.1.1 α ὅτι πρὸ τῶν αἰώνων ὁ υἱὸς γεγένηται- β ὅτι συνῆν τῷ πατρί- γ ὅτι συνκτίστης- δ ὅτι ἀπεστάλη- ε ὅτι ἥξει- ὅτι ὤφθη· καὶ Θεὸς ὤν, γέγονεν ἄνθρωπος- ζ ὅτι ἐκ σπέρματος ∆αυιδ ὁ Κύριος- η ὅτι ἐκ παρθένου- θ ὅτι μετὰ τὸ γεννηθῆναι φυλάξει τὴν τέκουσαν παρθένον- ι ὅτι ἡ μήτρα πύλη- ια ὅτι ἀνωδύνος ἡ παρθένος γεννήσει- ιβ ὅτι ἐχρήσθη- ιγ ὅτι χωρὶς πατρὸς ἐπὶ γῆς καὶ μιξέως- ιδ ὅτι παιδίον- ιε ὅτι ἐν Βηθλεὲμ τεχθήσεται- ι ὅτι προσκυνήσουσιν οἱ μάγοι- ιζ ὅτι ἀνατελεῖ ὁ ἀστήρ- ιη ὅτι τὰ βρέφη ἀναιρεθήσονται- ιθ ὅτι ταραχθήσεται Ἡρῳδης καὶ οἱ μετ' αὐτοῦ πάντες- κ ὅτι ὑποκρίσει ζητήσει προσκυνῆσαι- κα ὅτι θυμωθήσεται ἀπατηθείς- κβ ὅτι ἐρευνήσει καὶ ἀναξητήσει- κγ ὅτι ἀνελεῖ τὰ βρέφη- κδ ὅτι οὐκ ἀναλεῖ τὸν Χριστόν- κε ὅτι εἰς Αἴγυπτον καταβήσεται ὁ Χριστός- κ ὅτι ἐξ Αἰγύπτου κληθήσεται- κζ ὅτι βαπτιζόμενος ἁγιάσει τὰ ὕδατα- κη ὅτι ἐνδόξως ἀπὸ τοῦ βαπτίσματος ἀναβήσεται- κθ ὅτι ἐπὶ θαλάσσης περιπατήσει- λ ὅτι τὸ κράσπεδον τοῦ ἱματίου αὐτοῦ θεραπεύσει- λα ὅτι ξηρανεῖ τὴν συκήν- λβ ὅτι πειρασθήσεται ὑπὸ τοῦ διαβόλου- λγ ὅτι θεραπεύσει πολλούς- λδ ὅτι ἀναστήσει νεκρούς- λε ὅτι ἀπιστήσουσιν οἱ Ἰουδαῖοι- λ ὅτι ἀπὸ πέντε ἄρτων θρέψει πολλούς- λζ ὅτι ἐπὶ ὄνου εἰς τὴν Σιων ἐπελεύσεται- λη ὅτι τὰ βρέφη προδράμουσι κράζοντα τὸ εὐλογήμενος ὁ ἐρχόμενος- λθ ὅτι ἐλέγξει τὸν λαόν- μ ὅτι ἐπιχυθήσεται αὐτῷ νάρδος- μα ὅτι συναχθήσονται κατ' αὐτοῦ- μβ ὅτι καταψευδομαρτυρήσουσιν- μγ ὅτι Ιουδας προδώσει- μδ ὅτι ἐρεῖ ὁ Ιουδας Χαῖρε ῥαββί- με ὅτι ἀργυρίου πραθήσεται- μ ὅτι δήσουσι τὸν Χριστόν- μζ ὅτι κρίνουσιν αὐτόν- μη ὅτι ῥαπίσουσιν αὐτὸν καὶ ἐξουθενήσουσι- μθ ὅτι φεύξονται οἱ ἀπόστολοι- ν ὅτι ἀρνήσεται Πέτρος- να ὅτι σταυρώσουσιν αὐτόν- νβ ὅτι ἀκάνθαις στεφανώσουσιν αὐτόν- νγ ὅτι ὄξος καὶ χολὴν ποτίσουσιν αὐτόν- νδ ὅτι κόκκινον ἱμάτιον ἐνδύσουσιν αὐτόν- νε ὅτι σιωπήσει κρινόμενος- ν ὅτι χλευασθήσεται- νζ ὅτι αὐτός ἐστιν ἡ ζωὴ ὁ κρεμμάμενος ἐπὶ ξύλου- νη ὅτι ἀπάθεια τὸ πάθος αὐτοῦ- νθ ὅτι ἐν νυκτί, ψύχους ὄντος καὶ ἀνθρακιᾶς κειμένης πάθη- ξ ὅτι δύσεται ὁ ἥλιος- ξα ὅτι δύσεται ὁ ἥλιος μεσημβρίας- ξβ ὅτι τὰ ἱμάτια αὐτοῦ διαμερίσονται- ξγ ὅτι συνσταυρωθήσεται λῃσταῖς- ξδ ὅτι τὴν πλευρὰν ἐκκεντήσουσιν- ξε ὅτι ὀστοῦν αὐτοῦ οὐ συντριβήσεται- ξ ὅτι ἐκ τῆς πλευρὰς αὐτοῦ ὕδωρ ῥυήσεται εἰς βαπτίσματος τύπον- ξζ ὅτι ἐν πέτρᾳ τεθήσεται- ξη ὅτι λίθος ἡ θύρα τοῦ μνήματος- ξθ ὅτι σφραγίσουσιν αὐτόν- ο ὅτι ταφήσεται- οα ὅτι θέρους ἀρχομένου ἔσται τὸ πάθος, μηνὶ τῷ καθ' ἡμᾶς Μαρτίῳ- οβ ὅτι φοβήσει τὸν Ἅδην ταφείς- ογ ὅτι ἀναμάρτητος- οδ ὅτι ἀναστήσεται- οε ὅτι μάτην οἱ στρατιῶται τὸν τάφον τηρήσουσιν- ο ὅτι πρωὶ ἡ ἀνάστασις- οζ ὅτι μαρτύριον ὁ τόπος ἔσται- οη ὅτι ἀπὸ τοῦ προτειχίσματος- οθ ὅτι ζητηθήσεται ὑπὸ τῶν γυναικῶν- π ὅτι πρῶτον ἀπαντήσει γυναιξί- πα ὅτι ἀναχωρήσουσιν ἔμφοβοι- πβ ὅτι ἐμφυσήσει τοῖς ἀποστόλοις τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον- πγ ὅτι ἀπὸ μέλιτος κηρίου φάγεται μετὰ τὴν ἀνάστασιν- πδ ὅτι ἐροῦσιν ὅτι ἐκλάπη- πε ὅτι οἱ νεκροὶ ἀναστήσονται- π ὅτι εἰς οὐρανοὺς ἀναλεύσεται- πζ ὅτι αὐτὸς ἦν ὁ κηρύξας- πη ὅτι