1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

 20

 21

 22

 23

 24

 25

 26

 27

 28

 29

 30

 31

 32

 33

 34

 35

 36

 37

 38

 39

 40

 41

 42

 43

 44

 45

 46

 47

 48

 49

 50

 51

 52

 53

 54

 55

 56

 57

 58

 59

 60

 61

 62

 63

 64

 65

 66

 67

 68

 69

 70

 71

 72

 73

 74

 75

 76

 77

 78

 79

 80

 81

 82

 83

 84

 85

 86

 87

 88

 89

 90

 91

 92

 93

 94

 95

 96

 97

 98

 99

 100

 101

1

In Genesim

< ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΝΕΣΙΝ>

1α ι, 1. [Ἐν ἀρχῇ ἐπο]ίησεν ὁ Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. [··· ··· ···] τοῦ Θεοῦ εἰς ὁρατὰ καὶ ἀόρατα φέρεται, τῶν μὲν ὁρατῶν [τὰ σώματα, τ]ῶν δὲ ἀοράτων τὰ ἀσώματα καὶ νοητὰ δηλούντων. [··· ··· ···] μ̣άλιστα ἐν τῇ βίβλῳ [··]τ̣η προηγουμένως τε·η̣ς̣ [··· ··· ···]ως ὅτι γέγονεν εἰπεῖν [··]αξατε τὴν αἰτίαν τη̣σ··· [··· ··· ···]·ης· τὰ μέρη τοίνυν τ[ο]ῦ κόσμου καὶ αὐτὸν τὸν [κόσμον] [··· ··· ···]τες ἦσαν Αἰγύπτιοι, ἐξ ὧν Ἑβραῖοι μαθόντες [··· ··· ·] [··· ··· ···]·· αὐτοῖς ἐπὶ ὅλα τετρακόσια τριάκοντα ἔτ̣[η ··· ··]·ε·· [··· ·· ἐτύγ]χανον· ἀκ̣όλουθον ὅταν τὸν νόμ[ον ··· ··· ···]·· [··· ··· ···] ἀρχῆς ··· ··· ··· ·[.............................] [··· ··· ···]ο̣υ ὄντων εἰς ὃν ἀπ̣··· ··· ··· ··· ··[............] [··· ·· ἀναγ]καῖον οὖν ἦν διδάξαι ὅτ̣ι̣ ··· ··· ··· ···[.........] [··· ··· ···] διότι καὶ ἀπὸ κοσμογονίας ··· ··· ··· ···[......] [δύναται ὁ] Θεὸς νοεῖσθαι καὶ φανεροῦσ[θ]α̣ι ··· ··· ··· ·[.......] [··· ··· ···]ω̣ς εἴρηται ὅτι ἐν ἀρχῇ ὁ Θεὸς ἐ[πο]ίησεν τὸν οὐρανὸν καὶ [τὴν γῆν· ἡ γὰρ] ὁρωμένη κτίσιν ὑπὸ τούτων περιέχε[ται, τῆς μὲν] [γῆς τὰ ζῷα] καὶ φυτὰ καὶ ὕδατα περιεχούσης, το[ῦ δὲ οὐρανοῦ] [τὸν ἀριθ]μ̣ὸν τῶν ἄστρων· προεπινοεῖται οὖν [πάντων τῶν] [ζῴων καὶ] φυτῶν καὶ ὑδάτων ἡ γῆ, ἧς μὴ ὑφεστώσ[ης οὐ δύναται] [ὕπαρξις τ]ῶν ἄλλων εἶναι, τῶν δ' ἄστρων καὶ σελη´̣[νης ··· ··] [··· ·· ὁ οὐ]ρανός, οὗ χωρὶς τούτων τι οὐκ ἂν ὑπ[άρχοι; εἰ] [δέ τίς τιν]α χρόνον ἂν οἰηθείη εἶναι τὴν̣ [ἀρχὴν ··· ··· ··· ··] [··· ·· ἐξε]τάζων εὕροι ταῦτα τοῦ χρόνου προεπιν[οεῖσθαι· καὶ] [τὸ τῆς ἀρχ]ῆς ὄνομα οὐχ ἓν ἀλλὰ πολλὰ σημαίνει· κα[ὶ γὰρ ··· ·] [··· ··· ···]ν μηκύνω τὸν λόγον σημαίνει ποτὲ τὴν [αἰτίαν ὡς] [ἐνταῦθα τὸ] τοιοῦτόν ἐστιν· ἐν αἰτίᾳ ὑπῆρχεν ὁ οὐρανὸς κα[ὶ ἡ γῆ, τῆς] 2α σοφίας αἰτίας τῆς ὑπάρξεως καὶ αὐτῶν καταστάσ[ης· οὐ γὰρ ἀγεν]- νήτως ἢ αὐτομάτως ὑπῆ[ρ]ξεν ὁ κόσμος· πάντα γὰρ [διὰ τοῦ λόγου ἐγέ]- νετ̣ο καὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἐκτίσθη τὰ ἐπὶ γῆς καὶ τὰ ἐν τοῖς [οὐρανοῖς τὰ ὁρατὰ] καὶ τὰ ἀόρατα· ἐν γὰρ τῷ υἱῷ τὰ πάντα συνέστηκε [καὶ εἰς αὐτόν, ὅς] ἐσ[τι] πρὸ πάντων· ἄνευ γὰρ τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, ὃς οὔ[τε προφορικὸς] οὔτε ἐνδιάθετός ἐστιν ἀλλὰ αὐτὸ τοῦτο, Θεοῦ οὐσ[ιώδης ··· ·· τῷ] ὄντι, ο[ὐδ]ὲν ὑποστῆναι δύναται· ὡς γὰρ ἀρχιτέκ[των ··· ··· ···] [··· ··· ···] γρ̣α̣φὴν ἧς μέλλοι ο̣ι᾿̣κοδομῆσαι πό[λεως ··· ··· ··] [....................................] τερον·[··· ··· ··· ···] [...........................] ἐν ἑαυτῇ περιέχουσα. [Σημαίνει] [δέ ποτε τὸ τῆς ἀρχῆς ὄ]νο[μα τὴν βα]σιλείαν, ἵν' ᾖ καὶ ἐνταῦθα [ὅτι βα]- [σιλεὺς ὢν καὶ ἐξου]σιάστης πεποίηκεν τόδε τὸ πᾶν· οὐδὲ τ̣·[··· ··] [··· ··· ··· ··· ··]έβαλεν αὐ[τ]ῷ ὑ´̣λην πρὸς τὴν τοῦ παντὸς ο̣[ὐσίαν] [··· ··· ··· ··· ··] Εἰ δέ τι̣ς̣ κ̣αὶ τ̣η`̣ν ὑποκειμένην αὐτοῖς οὐσίαν [··· ··] [··· ··· ··· ·· ὑπό]θεσις γὰρ καὶ θεμέλιος τῶν ὅλων ὑπάρχων υ[··· ··] [··· ··· ··· ··· ··] Θεοῦ λόγος, ὅστις ᾗ μὲν πρὸς τὸν Πατέρα ἐν ε[··· ··] [··· ··· ··· ·· ὁμο]ούσιος αὐτῷ τυγχάνων, ἁπλῆ οὐσία ὑπάρχει [··· ··] [··· ··· ··· ··· ··]η πρὸς τὰ δημ̣ι̣ουργούμενα ἔχει τὴν σχέσιν [··· ··] [··· ··· ··· ··· ··· ·]ο̣υσα τὰ πάντα πρὸς τὸ ἑαυτῆς βούλημα [··· ··] [··· ··· ··· ··· ··· ··]ῃ σοφία ἀλλὰ αὐτὸ τοῦτο οὐσιώδης. [··· ··] [··· ··· ··· ··· ··· ··]σοφω̣[·] μετόχως. ι,2. Ἡ δὲ γῆ ἦν ἀόρατος [καὶ ἀ]- [κατασκεύαστος καὶ σ]κότος ἐπάνω τῆς ἀβύσσου· καὶ πνεῦμα Θεοῦ ἐπε̣[φέρε]- [το ἐπάνω τοῦ ὕδατο]ς. [ ̔Η τῆς λέξεως κατα]νόησις ὑποβάλλει ὡς ἡ γῆ ὑποστάση ὑπὸ τῷ [ὕδατι] [··· ··· ··· ··· ··] ὤφθη τοῦ Θεοῦ εἴποντος· "6Συναχθήτω τὸ ὕδωρ [τὸ ὑποκάτω] 3α [τοῦ ο]ὐρανοῦ εἰς συναγωγὴν μίαν καὶ ὀφθήτω η῾̣ ξ̣η̣ρ̣α´̣"6· ου··· ··· ··· [··· ·]τος τοῦ ὕδατος διέμεινεν ἡ γῆ τοσοῦτον ἔχουσα̣ ··· · πρ̣ο̣[ ] [··· ·]σ̣ην ἔμελλεν εἶναι χρειῶδες καὶ πρ̣ο`̣ς τὰ ζῷα ·ε··· ··· ··· ··· [··· ·]τως εἶχεν μεῖναι οὐκ ἠδύνατο ου᾿̣δὲ ··· ··· ··· ··· ·· μα [··· ·]· τὸ "6ἦν"6 τὸ ἀγένητον δηλοῦν ··· ··· ται ··· ··· ·· ἐποί- [ησεν] ὁ Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν"6, ὅθεν